Pravilnik o obrascima u postupku javnih nabavki

 

1. Godišnji plan javnih nabavki;

2. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke;

3. Poziv za otvoreni postupak javne nabavke;

4. Poziv za pretkvalifikaciju u I fazi ograničenog postupka javne nabavke (za uvrđivanje kvalifikacije podnosilaca prijava);

5. Poziv u pregovaračkom postupku sa prethodnim objavljivanjem poziva za javno nadmetanje;

6. Poziv u pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje;

7. Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje konsultantskih usluga;

8. Poziv za javno nadmetanje putem konkursa za izbor najpovoljnije ponude;

9. Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom;

10. Tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnije ponude za nabavku roba;

11. Tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluga;

12. Tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnije ponude za ustupanje izvođenja radova;

13. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda; Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda;

14. Zapisnik o pregovaranju u pregovaračkom postupku sa prethodnim objavljivanjem poziva za javno nadmetanje;

15. Izvještaj o postupku javne nabavke;

16. Odluka o izboru kvalifikovanih kandidata – podnosilaca prijava;

17. Odluka o izboru najpovoljnije ponude;

18. Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke.

 

Download