UP. 0902-185/2-2016 od 12.04.2016.g.

Naručilac: Gradska opština Tuzi.

Žalilac: “Kastex” DOO Podgorica.

Predmet: Nabavka kancelarijskog i ostalog administrativnog materijala.