U organizaciji RESPE održana – Obuka trenera o izazovima integriteta u javnim nabavkama

Danilovgrad, 15-16. Oktobar 2018.godine. – Na poziv RESPE predstavnik Uprave za javne nabavke učestvovao na obuci na temu o izazovima integriteta u javnim nabavkama. Obuka je namijenjena polaznicima koji dolaze iz javne uprave zemalja članica RESPE. Ciljna grupa obuke trenera su predstavnici iz Crne Gore, Srbije, BJR Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine i R Kosova.

U ime Uprave za javne nabavke obuci je prisustvovala Nerma Kalač, savjetnica u Upravi. Obuka je dizajnirana tako da ojača znanja i  kapacitete trenera iz zemalja zapadnog Baklana u oblastima javnih nabavki. Na istoj je bilo rijeci o izazovima i rizicima, kao i načinima za prevzilaženje izazova integriteta u svim fazama postupaka javne nabavke. Polaznicima su prezentovana praktična upustva za efikasnu procjenu koruptivnih rizika u institucijama i blagovremeno djelovanje na iste. Na obuci je bilo riječi i o konkternim primjerim  najčešćih izazova integriteta u javnim nabavkama na zapadnom Balkanu.

Cilj obuke trenera je komparativna analiza zakonodavsa  u zemljama zapadnog Blkana, upoznavanje državnih sužbenika sa svrhom i značajem integrita, kao preventivnog antikorupcijskog mehanizma, te razvoj vještina i unapređenje ljudskih resursa kako bi što bolje odgovorili  na zahtjeve sa kojim se svakodnevno susrijeću u obavljanju svojih poslova. Takođe, cilj obuke je dobijanje naprednih vještina  i preporuka za postupanje protiv nazakonitost, kao i  jačanje kapaciteta relevantnih  aktera u rješavanju   ključnih izazova  rizika  za integritet u svakoj fazi javne nabavke. Publikacija o integritetu i dobrom upravljanju na zapadnom Balkanu objavljena je 2018.godine u saradnji sa Institutom za uporedno pravo iz Beograda, Centrom za integritet u sektoru odbrane (CIDS)  Kraljevine Norveške i Regionalnom školom javne uprave (RESPA). Ova publikacija ima za cilj  pružanje praktične i izvodljive instrukcije i rješenja koja se mogu koristiti za pomoč javnom sektoru, zaposleni primjenjuju relevantne međunarodne standarde u svom svakodnevnom radu, a ova Publikacija pruža uvid u međunarodne standarde u oblasti izgradnje integriteta, postojeće pravne okvire nacionalnog integriteta  i najbolje međunarodne i regionalne prakse koje se mogu koristiti za rjeđavanje ključnih izazova integriteta u javnom domenu. Publikacija predstavlja sveobuhvatan alat koji se mođe koristiti za obuku zaposlenih u javnom sektoru. Predavači na gore pomenutoj obuci  bili su Marina Matić-Bošković i Zoran Jachev. Po završetku obuke polaznici su dobili Sertifikate o završenoj obuci trenera o izazovima integriteta u javnim nabavkama.

Agenda u prilogu.

PDFDownload

 

PR Služba UzJN