Učešće predstavnika Uprave za javne nabavke na seminaru Bezbjednost informacija prema ISO/IEC 27001 u organizaciji Instituta za standardizaciju Crne Gore

Podgorica, 07.12.2018 – Institut za standardizaciju Crne Gore, organizovao je seminar na temu: ,,Osnove menadžmenta bezbjednošću informacija prema zahtjevima standarda ISO/IEC 27001.

Organizacije koje su sertifikovane ili namjeravaju da se sertifikuju za sistem menadžmenta bezbjednošću informacija, rukovodioci sistema bezbjednosti, finansijski menadžeri i svim koji žele da povećaju nivo bezbjednosti i zaštite informacije u svom poslovanju su aktivno učestvovali na seminaru.

Ovaj seminar je organizovan u saradnji sa Institutom za standardizaciju Srbije, čiji su predavači kroz primjere najboljih praksi upoznali prisutne sa zahtjevima standarda ISO/IEC 27001 kroz kontekst organizacije, liderstva, planiranja, podrške, funkcionisanja, vrednovanje performansi te poboljšavanja.

Kako se uspostavlja sistem menažmenta bezbjednošću informacija, praćenje, održavanje i poboljšavanje su teme sa kojima se istovremeno upoznala i Uprava za javne nabavke, koja sa Istitutom sa standardizaciju ima potpisan Sporazum o saradnji u svrhu kvalitetne međuinstitucionalne saradnje te razmjene svih informacija koje su od značaja za dalje poslovanje.

U ime Uprave za javne nabavke seminaru je prisustvovala samostalna savjetnica g-đa Bojana Ninković.

Agenda u prilogu.

PR Služba za javne nabavke