JAVNE NABAVKE BAZIRATI NA ISKUSTVIMA RAZVIJENIH ČLANICA EU – Jelena Jovetić, generalna direktorka Direktorata za politiku javnih nabavki, Ministarstvo finansija / 136. izdanje Evropskog pulsa – elektronski mjesečnik o evropskim integracijama

Uvažavajući ciljeve Vlade Crne Gore postavljene u evropskoj integracionoj agendi, jedna od značajnijih i najzahtjevnijih oblasti utom procesu jeste i unaprjeđenje sistema javnih nabavki, kao i javno privatnog partnerstva, praćenih kroz pregovaračko poglavlje 5.Nastojanje da se implementira pravna tekovina EU kontinuirano je praćeno, kako u pogledu unaprjeđenja regulative tako i u dijelu izvještavanja, jačanja transparentnosti, odnosno jačanja sistema nadzora i kontrole. Transparentnost u sistemu javnih nabavki je nužna za racionalno i efikasno trošenje javnih sredstava budući da povećava konkurentnost i rezultira dobijanjem najbolje vrijednosti za novac. Povećanje prosječnog broja ponuda po jednom postupku javne nabavke predstavlja jasan indikator uzlaznog trenda rasta konkurentnosti (u 2018.godini 3,14 prosječan broj ponuda po postupku, dok je u 2017. prosječan broj ponuda 2,66 po postupku). Učešće javnih nabavki u bruto domaćem proizvodu za 2018.iznosi 9,1% (449,37 miliona eura), što upućuje na važnost ovog sistema kako u dijelu javne politike, tako i sa aspekta ekonomskih parametara u zemlji. I pored činjenice da u Crnoj Gori ne postoji preferencijalni tretman, evidentno je dominantno učešće domaćih privrednih društava u postupcima javnih nabavki (90% ponuđačasu domaći ponuđači), što ukazuje na povjerenje privatnog sektora usistem javnih nabavki. Jasno usmjerenje Ministarstva finansija na fiskalnu odgovornost usistemu javnih nabavki ohrabruju i ostvarene uštede koje se ogledaju u činjenici da je ugovorena vrijednost javnih nabavki u odnosu na procijenjenu vrijednost u 2018. godini manja za oko 43,8 miliona eura.Mjere za unaprjeđenje pregovaračke pozicije Vlada Crne Gore je odlučna u pogledu daljeg unaprijeđenja i potpunog usaglašavanja sa zahtjevima iz pravnih tekovina EU u oblasti javnih nabavki, kao i zatvaranje ovog poglavlja do 2021.godine. U tom smislu, Ministarstvo finansija pripremilo je Zakon o javnim nabavkama i Zakon o javno-privatnom partnerstvu, koji su u potpunosti bazirani na pet relevantnih direktiva EU, vodeći pritom računa o specifičnostima tržišta i sistema u Crnoj Gori uočenim do sada u praksi. Vlada Crne Gore je usvojila Akcioni plan – Agendu reformi politikejavnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period jul 2019 –decembar 2020. radi ispunjenja završnih mjerila za zatvaranje pregovora u poglavlju 5. Tim povodom, preduzete su aktivnostina usklađivanju zakonodavnog okvira sa relevantnim propisima EU, Ugovorom o funkcionisanju EU i uspostavljanju odgovarajućih administrativnih i institucionalnih kapaciteta na svim nivoima. U predstojećem periodu programirane su sljedeće aktivnosti: uspostavljanje sistema elektronskih javnih nabavki, izrada pratećih implementacionih akata, priručnika, smjernica i drugih uputstava,obuka za oko 400 pripadnika određenih ciljnih grupa iz oblasti javnih nabavki, kao i sprovođenje kampanje za podizanje svijesti javnosti u ovoj oblasti. U okviru kontinuirane podrške EU, krajem 2018.godine, potpisani su ugovori za dva projekta tehničke pomoći koji su finansirani iz IPA fondova, i to: „Unapređenje i jačanje institucionalnog sistema i pravnog okvira u oblasti javnih nabavki i državne pomoći“ i „Uvođenje e-nabavki u Crnoj Gori“. Oba projekta se sprovode utvrđenom dinamikom, a aktivnosti koje su obuhvaćene njima korespondiraju strateškim ciljevima politike javnih nabavki u Crnoj Gori. Ministarstvo finansija će, takođe, nastaviti u saradnji sa svim resorima i centralnim tijelom, sa mjerama unaprjeđenja u sprovođenju centralizovanih javnih nabavki u cilju dodatne racionalne i efikasne potrošnje javnih sredstava. Nadalje, Ministarstvo finansija je pripremilo novi regulatorni okvir za javno-privatna partnerstva koji daje sistematsko uređenje ove politike kao novog instrumenta investicione politike u Crnoj Gori. Transponovanje standarda iz direktive i prepoznavanje novih instituta koncesija na javne radove i koncesija na javne usluge, ključna je odrednica ovog prijedloga Zakona. Prijedlog zakona donosi novi model javnih ugovora koji će kombinovati autoritet javnih institucija, kao i znanje i vještine privatnog sektora i u konačnom dovesti do unaprjeđenja kvaliteta javnih radova, izgradnje i rekonstukcije javne infrastrukture. Kada je u pitanju oblast javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva,Izvještaj EK o Crnoj Gori za 2019.godinu upućuje na ostvarene napretke u dijelu pripremanja nove regulative i usklađivanja sa evropskim standardima i direktivama. Zaključno, naš stav u Ministarstvu finansija baziran je na opredjeljenjuda je prevazilaženje internih poteškoća u okviru politike javnih nabavki, postizanje većeg stepena efikasnosti i racionalizacije neophodno bazirati na iskustvima razvijenih zemalja EU. U tom smislu, našereforme u ovim oblastima, regulatnorni okvir, elektronski sistem javnih nabavki, jačanje institucionalnih kapaciteta imaće efekte nakreiranje jače politike javnih nabavki i shodno tome ispunjenju svih zahtjeva iz pregovaračkog poglavlja.

 

Download