Obavještenje za help desk

Mininistarstvo finansija – Direktorat za politiku javnih uspostavilo je help desk u cilju pružanja informacija i podrške za primjenu novog Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19), na raspolaganju je svakog radnog dana u terminu od 11:30 do 13:30.

Za pravna pitanja u vezi sa primjenom Zakona:

Farisa Kurpejović, načelnik u Direkciji za normativno pravne poslove i monitoring u javnim nabavkama,

Goran Vojinović, samostalni savjetnik, 020/ 245 – 798;

Nerma Kalač, samostalni savjetnik, 020/ 243 150.

Za  pitanja  koja se odnose na elektronski sistem javnih nabavki, odnosno portal javnih nabavki:

Gorana Mrvaljević, načelnik u Direkciji za praćenje sistema javnih nabavki i upravljanje elektronskim javnim nabavkama, 020/ 246 – 411;

Dunja Bošković, samostalni savjetnik, 020/ 242 – 457;

Aleksandar Mihaljević, samostalni savjetnik, 020/ 245 – 798.