Brisel; 05. septembar 2018. godina, Posjeta Direktora Uprave za javne nabavke g-dina dr Mersada Mujevića visokim predstavnicima Evropske komisije

Na bazi ostvarenih rezultata očekujemo podršku evropskih partnera za brži napredak ka članstvu u EU.

Crna Gora sprovodi opsežne reforme i ispunjava potrebne uslove na bazi kojih očekuje podršku evropskih partnera za otvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja, zaključenje pregovora u više oblasti i brži ukupan napredak ka članstvu u EU, saopštio je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin na sastancima sa evropskim komesarima za proširenje Johanesom Hanom i unutrašnje tržište Elžbjetom Bjenkovskom.

Tokom radne posjete koju je predvodio Potpredsjednik Vlade CG g-din Zoran Pažin delegacija Vlade Crne Gore koju su činili, ministarka ekonomije Dragica Sekulić, državna sekretarka u Ministarstvu finansija dr Nina Vujošević, glavni pregovarač Aleksandar Drljević, Direktor uprave za javne nabavke dr Mersad Mujević, i Samostalna savjetica u Ministarstvu finasija Jelena Jovetić, sastala danas u Briselu sa visokim predstavnicima Evropske komisije radi prezentacije ostvarenih rezultata u pravcu okončanja procesa otvaranja pregovaračkih poglavlja i uspješnog zaključenja pregovaračkog procesa sa EU u više oblasti, uključujući pregovaračko poglavlje 5 – Javne nabavke.

Komesari Han i Bjenkovska upoznati su da je u završnoj fazi izrada zakonskih tekstova o javnim nabavkama, privatno-javnom partnerstvu i koncesijama, kao uslova za dostizanje evropskih standarda i uspješno okončanje pregovora sa EU u oblasti javnih nabavki.

Naglasivši veliki značaj navedenih zakona za funkcionalnost i transparentnost javnih službi, efikasno korišćenje javnih resursa i ukupan ekonomski razvoj države, potpredsjednik Pažin je pozvao evropske partnere da svojim ažurnim komentarima na nacrte zakonskih tekstova doprinesu njihovoj punoj usklađenosti sa najvišim evropskim standardima.

„Spremni smo da u punoj mjeri uvažimo sve sugestije Evropske komisije koje će unaprijediti naše zakonodavstvo u ovim važnim oblastima i pomoći državi da pruža kvalitetnije usluge građanima i privredi. Na bazi ostvarenih rezultata očekujemo podršku evropskih partnera ne samo za zatvaranje ovog pregovaračkog poglavlja, već i za brži ukupan napredak ka članstvu u Evropskoj uniji,“ saopštio je potpredsjednik Pažin.

Direktor Uprave za javne nabavke g-din  dr Mersad Mujević, u nastavku razgovora istakao je između ostalog, da je ukupna vrijednost javnih nabavki u 2017 godinu iznosila oko 530.896.481,17 eura tj. oko 12,51 %, BDP, čime ona predstavlja značajan faktor u ukupnoj privrednoj aktivnosti Crne Gore. Te je osnovni cilj zakonodavnog okvira javne nabavke sprovođenje što efektivnijih i transparentnih postupaka javnih nabavki kako bi se kroz njih ostvarila pozitivna interakcija države sa privrednim subjektima, a na dobrobit društva u cjelini.

Usklađenost zakonodavnog okvira u oblasti javnih nabavki u CG sa pravnom tekovinom EU od izuzetnog je značenja ne samo zbog potrebe da postupci javnih nabavki, koji predstavljaju vrlo stručne i složene postupke, budu zakoniti, usklađeni sa načelima javnih nabavki, i u tom smislu transparentni, efektivni, da omogućavaju efektivno tržišno nadmetanje privrednih subjekata, da omogućavaju jednak tretman svih zainteresovanih privrednih subjekata, bez diskriminacije, naročito malih i srednjih preduzetnika, već dodatno i zbog činjenice da se ista pravila javnih nabavki primjenjuju u slučaju sjutra sprovođenja projekata finansiranih iz evropskih strukturnih investicionih fondova.

Prijedlog Zakona o javnoj nabavci sadrži odredbe koje su u skladu sa najnovijim paketom Direktiva Evropske unije iz 2014 godine.

Ministarstvo finansija u skladu sa plitikom kontinuirane harmonizacije propisa sa acquim EU, pokrenulo je inicijativu početkom oktobra 2017 godine na izradi Novog ZoJN. U skladu sa Radni Tim dostavio je Nacrt ZoJN poslije 40 dnevne javne rasprave Ministartsvu finansija, poslije „čitanja“ Sekretarijata za zakonodavdstvo i utvrđenih prijedloga sa javne rasprave rađen je Pijedlog ZoJN, koji će biti spreman do kraja septembra t.g. za razmatranje na Vladi VG i Parlamentu.

Uporedo se radi na implementacionoj regulativi, koja će pratiti normativna rješenja iz Prijedoga ZoJN kao i softverska Rješenja  elektronskh javnih nabavki.

Odredbe novog ZoJN CG imaju za cilj povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javnih nabavki, smanjenje administrativnog tereta korištenjem elektronskih sredstava komunikacije i Evropske jedinstvene dokumentacije o nabavci posebno smanjenjem troškova učestvovanja u postupcima javnih nabavki malim i srednjim preduzećima, koji ne raspolažu sa odgovarajućim administrativnim i stručnim kapacitetima.

Trenutna praksa ukazala je i na potrebu za određenim izmjenama u sistemu pravne zaštite kako bi se obezbijedila veća zaštita prava privrednih subjekata. U skladu sa tim, propisan je jedinstveni rok za žalbu od deset dana u postupcima javnih nabavki. Dalje, utvrđuju se određene bitne povrede postupka na koje Komisija za zaštitu prava u postupacima javne nabave pazi po službenoj dužnosti. Osim toga propisuje je i iznos naknade za pokretanje žalbenog postupka.

Prijedlogom zakona dodatno se uvodi kontrola izvršenja zaključenih ugovora putem inspekcijskog nadzora. Inspekcijski nadzor sprovodi inspekcija za javne nabavke.

Važnost usvajanja ZoJN je neophodna aktivnost koja predstavlja osnova za implementaciju dva druga zakona, zakona o JPP i zalona o Koncesijama.

Na sastanku sa komesarom Hanom razgovarano je i napretku o oblasti vladavine prava na kojem se temelji ukupan napredak u pregovorima o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

PR Služba Uprave