Slobodan pristup informacijama

Direktorat za politiku javnih nabavki je na osnovu člana 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, broj 44/12 od 09.08.2012. godine), odredila Milenu Šaban, dipl. pravnicu kao ovlašćeno lice za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama. Za zamjenika se određuje Goran Vojinović, dipl. pravnik.

 

Kontakt:

Jovana Tomaševića br. 2,

javne.nabavke@mif.gov.me

+382 20 245 549, +382 20 246 411.