Obavještenje

Ministarstvo finansija je donijelo Pravilnik o izmjeni pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 49/2024 od 29.05.2024. godine) u kojem je članom 3 propisano da se jednostavna nabavka roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 4.000,00 eura sprovodi direktnim izborom predmeta nabavke određenog ponuđača uz prihvatanje predračuna/profakture, fiskalnog računa ili ugovora u zavisnosti od vrste predmeta nabavke, da za nabavke roba, usluga i ...

Obavještenje

Poštovani, Novi sajt Ministarstva finansija - Direktorata za upravljanje javnim investicijama i politiku javnih nabavki aktivan je od danas. Platforma sadrži sve informacije sa starog sajta i omogućava brzu pretragu. Dobro došli na našu novu i poboljšanu web platformu! Politika javnih nabavki - Ministarstvo finansija ...

OBAVJEŠTENJE  

Povodom učestalih dilema u odnosu na obavezu ugovaranja usluge organizovanja đačkih ekskurzija, usluga iz programa „Škola u prirodi“ i eventualno izuzeće ovih usluga od primjene propisa iz oblasti javnih nabavki, Ministarstvo finansija ukazuje na sljedeće: Članom 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23) propisano je, između ostalog, da je javna nabavka skup poslova i aktivnosti koje sprovodi naručilac, u skladu sa ovim zakonom, radi nabavke ...

Obavještenje

Uvažavajući značaj zakonske regulative i pravne zaštite, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je počela sa objavljivanjem pravne prakse preko portala. Pravna rješenja dostupna su na ovom linku: Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (kontrola-nabavki.me)

OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE

Obavještavaju se svi naručioci da kod objave tenderske dokumentacije na CEJN-u, IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA koja je dio iste, mora biti skenirana verzija originala (popunjena, potpisana od strane svih relevantnih osoba i pečatirana) ili original ukoliko predstavnici naručiocia posjeduju elektronske potpise. Naručilac je dužan da potpisanu Izjavu naručioca o nepostojanju sukoba interesa čuva u dokumentaciji postupka javne nabavke.