Unapređenje i jačanje institucionalnog sistema i pravnog okvira u oblasti javnih nabavki i državne pomoći

Obavještenje o načinu dostavljanja evidencije o sukobu interesa, odnosno kršenju antikorupcijskog pravila i metodologije analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki

U skladu sa članom 38 stav 4 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/19), a u vezi sa Pravilnikom o evidenciji i metodologiji analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki ( “Službeni list Crne Gore”, br. 055/20 od 12 juna 2020. godine), naručilac je dužan da do 31. decembra tekuće godine sačini evidenciju o sukobu interesa, odnosno kršenju antikorupcijskog pravila i metodologiju analize rizika u ...

Materijal pripremljen u okviru Projekta IPA 2014 „Unaprjeđenje pravnog i institucionalnog okvira u oblastima javnih nabavki i državne pomoći“

Ovaj materijal je pripremljen u okviru Projekta IPA 2014 „Unaprjeđenje pravnog i institucionalnog okvira u oblastima javnih nabavki i državne pomoći“, čiji je korisnik Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politiku javnih nabavki. Materijal ima za cilj da doprinese boljem razumijevanju, kao i efikasnijoj implementaciji regulatornog okvira iz oblasti javnih nabavki. Dodatno, cilj je da koristeći podršku Projekta, ovim materijalom kreiramo nove osnove za ostvarivanje dijaloga institucija ...

Poziv za online obuku o javnim nabavkama za Naručioce koja će se održati 22.12.2021. godine

Dostavljamo Vam pozivni link  za Naručioce  i podatke za online obuku o javnim nabavkama namijenjenu naručiocima, koja će se održati  22.12.2021. godine sa početkom u 9:00 časova.   Obuka će se realizovati putem Zoom aplikacije. Napominjemo da će samo prvih 100 učesnika moći pristupiti.   Termin održavanja: 22.12.2021. od 9:00-13:30h link za pristup obuci   Zainteresovani naručioci su dužni da se zaključno sa 21.12.2021. godine do 12h prijave na dolje navedenu mail adresu kontakt osobe.   Potrebno je dostaviti sledeće podatke:   Ime ...

OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE

Vlada Crne Gore je aktom, broj: 04-4373/3 od 17.09.2021. godine, donijela zaključke, kojim je, između ostalog, zaduženo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politiku javnih nabavki da informiše javne naručioce o smjernicama podrške kupovini domaćih proizvoda, dio a) kako bi javni naručioci prilagodili svoje javne pozive za nabavku poljoprivredno – prehrambenih proizvoda i odvojili partije u istim, da bi crnogorski proizvođači pojedinačnih proizvoda mogli da učestvuju na tenderima i ponude svoje proizvode, a samim tim i da se obezbijede odredbe o kratkim lancima snabdijevanja, kao i da prati njihovo izvršenje.