Obavještenje

Ministarstvo finansija je donijelo Pravilnik o izmjeni pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 49/2024 od 29.05.2024. godine) u kojem je članom 3 propisano da se jednostavna nabavka roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 4.000,00 eura sprovodi direktnim izborom predmeta nabavke određenog ponuđača uz prihvatanje predračuna/profakture, fiskalnog računa ili ugovora u zavisnosti od vrste predmeta nabavke, da za nabavke roba, usluga i radova koje su procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 4.000,00 eura, a manje od 8.000,00 eura naručilac treba da zaključi ugovor o nabavci sa izabranim ponuđačem, te da ukupna vrijednost ovih nabavki može da iznosi najviše 100.000,00 eura na godišnjem nivou.

Kako je prelaznim odredbama utvrđen početak primjene izmjene Pravilnika, ističemo da će se ograničenje iz člana 3 Pravilnika odnositi na period od 06. juna do 31. decembra 2024. godine, dok tokom 2025. godine ukupna vrijednost ovih nabavki može da iznosi najviše 100.000,00 eura.

Istovremeno ističemo da se ograničenje odnosi na sprovođenje jednostavnih nabavki iz člana 3 st. 1 i 2 Pravilnika, te da nabavke iznad propisanog ograničenja naručilac sprovodi na transparentan način, odnosno putem Elektronskog sistema javnih nabavki (CEJN).

Zadužuju se svi obveznici primjene Zakona o javnim nabavkama da, u svrhu unapređenja efikasnosti i konkurentnosti tržišta javnih nabavki, postupaju u skladu sa ograničenjem propisanim ovim pravilnikom u dijelu koji se odnosi na ukupni godišnji iznos ugovorenih jednostavnih nabavki vrijednosti do 8.000,00 eura, a sve u cilju smanjenja udjela ove vrste nabavki na 2% od ukupnih nabavki do decembra 2026. godine.