Nadležnosti

Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019), propisano je da Ministarstvo finansija – Direktorat za politiku javnih nabavki vrši upravne i sa njima povezane stručne poslove u oblasti sistema javnih nabavki i to:

1) monitoring;
2) daje stručna uputstva u primjeni ovog zakona;
3) prati usaglašenost propisa kojima se uređuju javne nabavke sa propisima Evropske unije;
4) daje mišljenje naručiocima o ispunjenosti uslova za sprovođenje pregovaračkog postupka, bez prethodnog
objavljivanja poziva za nadmetanje, u skladu sa ovim zakonom;
5) pruža savjetodavnu pomoć naručiocima i privrednim subjektima na zahtjev;
6) organizuje i sprovodi stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih kod naručilaca i drugih lica za
vršenje poslova javnih nabavki;
7) organizuje polaganje stručnog ispita za vršenje poslova u oblasti javnih nabavki i izdaje sertifikate za rad na
poslovima javnih nabavki;
8) uspostavlja, održava i vodi ESJN i prati njegovo korišćenje;
9) uspostavlja i vodi evidenciju registrovanih ponuđača u ESJN;
10) objavljuje planove nabavki, tenderske dokumentacije, odluke i druga akta, naručilaca donesena u postupku
javne nabavke, uključujući i njihove izmjene, ugovore o javnoj nabavci i okvirne sporazume, izmjene
ugovora i obavještenja o podnijetoj žalbi na ESJN;
11) omogućava naručiocu dostupnost putem ESJN prijema prijava za kvalifikaciju, ponuda, projekata i rješenja;
12) sačinjava, objavljuje i ažurira listu naručilaca i listu službenika za javne nabavke;
13) priprema i objavljuje jedinstveni rječnik javnih nabavki na svojoj internet stranici, u skladu sa propisima
Evropske unije;
14) ostvaruje saradnju i vrši razmjenu informacija sa međunarodnim organizacijama, institucijama, Evropskom
komisijom i stručnjacima iz oblasti javnih nabavki;
15) sarađuje i vrši razmjenu informacija sa nadležnim organima drugih država i organizacijama iz okvira svoje
nadležnosti;
16) obavještava inspekcijske i druge nadležne organe o uočenim nepravilnostima u postupcima javnih nabavki;
17) priprema i podnosi Vladi izvještaje u skladu sa ovim zakonom;
18) vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom.