Pregled najvažnijih mišljenja 2015-2017. godina

Pitanje:
Primjena člana 76 stav 1.  Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Javnim Nabavkama.

Pitanje možete preuzeti OVDJE

Odgovor:
Odgovor možete preuzeti OVDJE

 

 

 

 

 

 

 

Pitanje:
Koje podatke sadrži izvod iz kaznene evidencije i koja lica mogu dobiti te podatke (da li zahtjev za dostavljanje podataka mogu podnijeti pravna i fizička lica)? – Član 65, tačka 4
Odgovor:
Odgovor možete preuzeti OVDJE

 

 

Predmet:
Forma uvjerenja Poreske uprave – član 66 stav 1 tačka 3

NAPOMENA: Ponuđač je u obavezi u skladu sa članom 66 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15), a koji glasi “dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište”, dostavi uvjerenje izdato i od organa lokalnih javnih prihoda (Glavnog grada Podgorice, Prijestonice Cetinje ili lokalne samouprave) u kojoj ponuđač ima sjedište.

Odgovor:
Odgovor možete preuzeti OVDJE

 

 

Predmet:
Izmijenjena forma uvjerenja Poreske uprave – član 66 stav 1 tačka 3

NAPOMENA: Stupanjem ovog Uvjerenja na snagu, prestaje da važi prethodno uvjerenje.

Odgovor:
Odgovor možete preuzeti OVDJE