Potpisan Projekt pod nazivom „Unaprjeđenje i jačanje institucionalnog sistema i pravnog okvira u oblasti javnih nabavki i državne pomoći“ u vrijednosti od 0.87 miliona eura kao podrška Upravi za javne nabavke i Agenciji za zaštitu konkurencije

Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2014 – 2018

PROJEKAT: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i podzakonska regulativa

U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2013. godinu i Programom rada Uprave za javne nabavke za 2013. godinu, Ministarstvo finansija formiralo je Radnu grupu za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Jačanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori

U skladu sa prethodno pripremljenim i proslijeđenim predlogom projekta od strane Uprave za javne nabavke, Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, prepoznala je značaj pružanja dalje podrške razvoju sistema javnih nabavki u Crnoj Gori putem projektne aktivnosti pružanjem usluga ključnim institucijama u ovoj oblasti. Saglasno navedenom, globalni cilj projekta „Jačanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori“, jeste poboljšanje efikasnosti, konkurentnosti i transparentnosti u sistemu javnih nabavki Crne Gore.

IPA Multibeneficiary “Obuka u oblasti javnih nabavki za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku

Evropska Komisija je zatrazila od SIGME da se razradi generički materijal za obuku, zasnovan na legislativi i praksi Evropske komisije i prilagodjen domaćoj legislativi i okolnostima svake zemlje korisnice. Specifična svrha ovog Projekta je razvoj i obezbjeđenje održive strategije obuka u javnim nabavkama na svim nivoima u zemljama korisnicima. Ideja samog Projekta je da se doprinese pojačavanju administrativnih kapaciteta i dobrog upravljanja u javnim nabavkama putem uspostavljanja ekonomičnog i održivog nacionalnog sistema pružanja obuke koji se bazira na najnovijim Direktivama EU i odgovarajućih metodologija.