Antikorupcijsko pravilo i sprječavanje sukoba interesa

 

Zakon o javnim nabavkama Crne Gore (Sl. list CG, 42/11)

Antikorupcijsko pravilo

Član 15

Naručilac je dužan da odbaci, odnosno odbije ponudu ako utvrdi ili osnovano sumnja da je ponuđač neposredno ili posredno dao, ponudio ili stavio u izgled poklon ili neku drugu korist službeniku za javne nabavke, članu komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, licu koje je učestvovalo u pripremi poziva za javno nadmetanje, poziva za nadmetanje i tenderske dokumentacije, licu koje učestvuje u planiranju javne nabavke ili drugom licu sa ciljem da sazna povjerljive informacije ili da utiče na postupanje naručioca.

Naručilac je dužan da odbaci, odnosno odbije ponudu ako utvrdi ili osnovano sumnja da je ponuđač neposredno ili posredno prijetio službeniku za javne nabavke, članu komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, licu koje je učestvovalo u pripremi poziva za javno nadmetanje, poziva za nadmetanje i tenderske dokumentacije, licu koje učestvuje u planiranju javne nabavke ili drugom licu sa ciljem da sazna povjerljive informacije, ili da utiče na postupanje naručioca.

Naručilac je dužan da evidentira slučajeve iz st. 1 i 2 ovog člana, o tome sačini službenu zabilješku, podnese prijavu nadležnim državnim organima radi preduzimanja mjera u skladu sa zakonom i obavijesti nadležni organ.

Način vođenja i sadržaj evidencije iz stava 3 ovog člana utvrđuje se propisom organa državne uprave nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Sprječavanje sukoba interesa na strani naručioca

Član 16

Učesnici u postupku javne nabavke dužni su da preduzmu neophodne mjere kojima se sprječava sukob interesa.

Službenik za javne nabavke, članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, lica koja učestvuju u pripremi poziva za javno nadmetanje, poziva za nadmetanje i tenderske dokumentacije, lica koja učestvuju u planiranju javne nabavke i druga lica koja učestvuju, neposredno i posredno, u postupku javne nabavke, dužna su da bez odlaganja obavijeste naručioca o stvarnom ili potencijalnom postojanju sukoba interesa.

Učesnici u postupku javnih nabavki iz stava  2 ovog člana, najmanje dvije godine nakon zaključivanja javne nabavke, ne mogu zasnovati radni odnos kod ponuđača kome je dodijeljen ugovor o javnoj nabavci kod naručioca kod koga su lica iz stava 2 ovog člana bila zaposlena ili sa njima povezano pravno lice.

Sukob interesa postoji ako je lice iz stava 2 ovog člana:

1) ponuđač, podugovarač ili podizvođač, zakonski zastupnik ili punomoćnik ponuđača;

2) srodnik po krvi u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili mu je ponuđač bračni, odnosno vanbračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stepena, bez obzira da li je brak prestao ili nije;

3) staralac, usvojilac ili usvojenik ponuđača, njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika;

4) akcionar ili član organa upravljanja ponuđača, odnosno podnosioca prijave;

5) koje ima neposredan ili posredan interes u postupku javne nabavke;

6) posredno ili neposredno uključeno u druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost.

Lice koje priprema poziv za javno nadmetanje, poziv za nadmetanje ili tendersku dokumentaciju i na bilo koji način može uticati na sprovođenje postupka javne nabavke ne smije da nastupa kao ponuđač, podizvođač ili podugovarač i ne smije da sarađuje sa ponuđačem u pripremi ponude.

Starješina, odnosno odgovorno lice naručioca i lice koje, u ime naručioca, vrši neke od poslova javne nabavke podnosi izjavu u pisanoj formi o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa iz stava 3 ovog člana.

Izjava iz stava 5 ovog člana je sastavni dio dokumentacije javne nabavke.

U slučaju nastanka sukoba interesa iz stava 3 ovog člana ili ako lice iz stava 5 ovog člana ne podnese izjavu, izuzima se iz postupka javne nabavke.

Ako naručilac u postupku javne nabavke primi zahtjev ili ponudu koja može prouzrokovati sukob interesa, dužan je da preduzme mjere kojima se sprječava sukob interesa, u skladu sa zakonom.

Sprječavanje sukoba interesa kod ponuđača

Član 17

Sukob interesa kod ponuđača, podizvođača ili podugovarača postoji ako je ovlašćeno lice ponuđača, podizvođača ili podugovarača:

1) zakonski zastupnik ili punomoćnik naručioca;

2) srodnik po krvi lica iz člana 16 stav 2 ovog zakona u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili mu je bračni, odnosno vanbračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stepena, bez obzira da li je brak prestao ili nije;

3) staralac, usvojilac ili usvojenik lica iz člana 16 stav 2 ovog zakona, njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika;

4) akcionar ili član organa upravljanja naručioca;

5) koje ima neposredan ili posredan interes u postupku javne nabavke, koji omogućava lično sticanje imovine ili koristi uticajem na donošenje odluke;

6) posredno ili neposredno uključeno u druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost.

Ovlašćeno lice ponuđača, podizvođača ili podugovarača podnosi izjavu u pisanoj formi o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa iz stava 1 ovog člana.

Izjava iz stava 2 ovog člana sastavni je dio dokumentacije javne nabavke.

Ukoliko postoji sukob interesa ili ovlašćeno lice ponuđača, podizvođača ili podugovarača ne podnese izjavu iz stava 2 ovog člana, izuzima se iz postupka javne nabavke.

Ništavost postupka i evidentiranje sukoba interesa

Član 18

Postupak javne nabavke  sproveden uz postojanje sukoba interesa ništav je.

Naručilac je dužan da evidentira slučajeve sukoba interesa iz čl. 16 i 17 ovog zakona i da o tome bez odlaganja obavijesti nadležni organ.