OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE

Obavještavaju se svi naručioci da kod objave tenderske dokumentacije na CEJN-u, IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA koja je dio iste, mora biti skenirana verzija originala (popunjena, potpisana od strane svih relevantnih osoba i pečatirana) ili original ukoliko predstavnici naručiocia posjeduju elektronske potpise.

Naručilac je dužan da potpisanu Izjavu naručioca o nepostojanju sukoba interesa čuva u dokumentaciji postupka javne nabavke.