U organizaciji OECD/SIGMA-e i Uprave za javne nabavke Crne Gore, održana VIII (osma) IPA Regionalna Konferencija o javnim nabavkama, za zemlje Zapadnog Balkana i Turske

Budva 13/14 jun 2018 godine, U organizaciji OECD/SIGMA-e i Uprave za javne nabavke Crne Gore, dana od 13.-14. juna 2018. godine u Bečićima, održana je Osma IPA Regionalna konferencija o javnim nabavkama za Zapadni Balkan i Tursku.

Na osnovu saradnje OECD/SIGMe i Uprave za javne nabavke CG održana je konferenciju o javnim nabavkama za Zapadni Balkan i Tursku na kojoj su predstavljen pregled najskorijih dešavanja u oblasti javnih nabavki kako u EU tako i u zemljama Zapadnog Balkana i Turske.

Ovo je bila 8 godišnja Konferencija visokih zvaničnika u javnim nabavkama koji organizuje OECD/SIGMA (prethodno održanim od 2004. godine u sledećim gradovima: Ohrid, Sarajevo, Priština, Skoplje, Istanbul, Danilovgrad i Vlora).

Konferenciji su prisustvovati visoki zvaničnici iz SIGMA IPA partnera koji su odgovorni za kreiranje i implementaciju reformi u javnim nabavkama: starješine Uprava za javne nabavke, njihovo ključno osoblje kao i zvaničnici iz vodećih ministarstava i drugih vladinih agencija nadležnih za javne nabavke u pomenutim zemljama.

DG GROW EK (Generalni direktorat za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i MiSP), nacionalni eksperti iz zemalja članica EU. Predstavnici drugih međunarodnih donatora koji su aktivni u regionu EBRD, EIB, Svjetska banka.

Od svih učestvujućih traženo je da predstave najnovija dešavanja i podijele svoja iskustva.

Konferenciju je otvorio ministar finansija, Gdin Darko Radunović koji je ukazao da su u prethodnom periodu aktivnosti Ministarstva finansija bile dominantno usmjerene na pripremu strategijskih dokumenata kojima su utvrđeni ciljevi i smjernice politika, čija implementacija treba da doprinese da sistem javnih finansija bude održiv, čime se doprinosi i ukupnoj makroekonomskoj stabilnosti u zemlji. Pored seta fiskalnih mjera kojima će u periodu do 2020. godine nastojati da stabilizuju javne finansije i dovedu budžet u stanje ravnoteže i potom suficita, posebna pažnja se posvećuje oblastima koje dominantno doprinose smanjenju javnih izdataka.

Ministar je naglasio, da oblast javnih nabavke, ima višestruku važnost u jednoj ekonomiji. Sa aspekta države i budžeta, efikasna implementacija standarda u javnim nabavkama omogućava uštede i troškovnu efikasnost, što daje doprinos uspostavljanju održivih i stabilnih javnih finansija a sa aspekta privrede i biznisa, efikasan sistem javnih nabavki smanjuje administrativne i transakcione troškove učesnicima u postupcima i time doprinosi intenzivnijoj ekonomskoj aktivnosti u zemlji. Ministar je izrazio očekivanje da će i Crna Gora uskoro moći da se pohvali uspostavljanjem e-servisa koji će omogućiti transparentniji i konkurentniji proces javnih nabavki i značajno doprinijeti smanjenju troškova. Zahvaljujući predstavnicima SIGMA-e i Evropske komisije na podršci našoj zemlji u reformama oblasti javnih nabavki, ministar je istakao da je konferencija dobra prilika za  razmjenu informacija i umrežavanje centralnih institucija za javne nabavke iz zemalja koisnica IPA-e iz regiona i šire i istakao važnu ulogu Uprave za javne nabavke.

Na otvaranju u uvodnom dijelu, osim ministra finansija  Darka Radunovića, govorili su Gdin Bonifacio Garcia-Porras, šef Jedinice, G/2 Pristup tržištima nabavki, Evropska komisija, DG GROW (Generalni direktorat za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i MSP) i gđa Erika Bozzay, Visoki savjetnik za politiku, OECD/SIGMA.

Uvodničari su naglasili da je sistem javnih nabavki u većini zemalja kandidata ili potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji ukorijenjen čvrstim temeljima, da je zakonski okvir u velikoj mjeri harmonizovan sa pravnom tekovinom EU, da postoje oblasti gdje proces harmonizacije još uvijek nije dovoljno uznapredovao.

Istakli su da usvajanje Direktiva EU u oblasti javnih nabavki iz 2014 godine zahtijeva odgovarajuće izmjene i dopune nacionalnih zakonodavstava, upotpunjene institucionalnim okvira i izgradnju kapaciteta, te da je ova konferencija prilika za  razmjenu  iskustava među zemljama.

Ukazali su na potrebu jačanja institucija u oblasti javnih nabavki kako bi bile  spremne i sposobne da dalji razvijoj sistema javnih nabavki, te naglasili da OECD/SIGMA može pružiti pomoć ovim institucijama da  jačaju svoje profesionalne kapacitete.

U nastavku konferencije,  prema utvrđenoj agendi, u dvodnevnom radu održano je šest sesija i otvorene panel diskusije o: Ključnim prioritetima za razvoj okvira i zdravih osnova sistema javnih nabavki; Profesionalizaciji javnih nabavki i daljim koracima (u dva dijela); Izgradnji kapaciteta za javne nabavke; Pojednostavljivanju procesa nabavke: praktični primjeri zasnovani na najnovijim dokumentima koje je izradila SIGMA i Elektronskim nabavkama: šanse i izazovi. Kroz završnu diskusiju naglašeni su dalji  koraci razvoja i usvajanja dobre prakse.

U okviru gore navedenih sesija posebnu pašnju izazavale su teme  vezane za rastući pritisak za prilagođavanje sistema javnih nabavki na način da budu u skladu sa međunarodnom praksom, praktična iskustva implementacije na nacionalnom nivou i buduća dešavanja zakonskog okvira o javnim nabavkama EU (na osnovu prezentacija od strane predstavnika EK i država članica EU), najnovija postignuća i izazovi u reformama javnih nabavki (na osnovu prezentacija od strane predstavnika SIGMA-inih partnera) i najskorije studije SIGMA-e o ključnim pitanjima u javnim nabavkama: okvirni sporazumi i izbor privrednih subjekata u praksi sa komparativnom analizom nacionalnih primjera iz EU (na osnovu prezentacija eksperata SIGMA-e).

O datim temama govorili su: Gdin Bonifacio Garcia-Porras, šef Jedinice G/2 Pristup tržištima nabavki Evropska Komisija, DG GROW, (Strateški prioriteti politike razvoja okvira javnih nabavki u Evropskoj uniji), Gdin doc dr Mersad Mujević, Crna Gora, direktor Uprave za javne nabavke (Reforma javnih nabavki u Crnoj Gori: izazovi i postignuća), Gđa Diana Vilytė, direktor Uprave za javne nabavke Litvanije (Reforma javnih nabavki u Litvaniji: implementacija novih direktiva EU o javnim nabavkama i strukturalne), Gđa Carmen Raluca Ipate, službenik za politiku u Jedinici G/2 Pristup tržištima nabavki Evropska Komisija, DG GROW (Preporuke Komisije vezano za profesionalizaciju javnih nabavki), Gdin Petur Matthiasson, strateški analitičar, Jedinica za javne nabavke, Direktorat za javnu upravu, OECD (Razvoj okvira za obuku u javnim nabavkama – praktični primjeri), Gđa Maja Kušt, ekspert u javnim nabavkama, Hrvatska (Podrška profesionalizaciji zajednice javnih nabavki u Hrvatskoj), Gdin Aleksandar Đordjević, savjetnik, Uprava za javne nabavke, Srbija, Gđa Malgorzata Stachowiak, ekspert u javnim nabavkama, Poljska (Izbor privrednih subjekata u postupcima javnih nabavki: pregled zakonodavstva i prakse u EU), Gdin Daniel Ivarsson, ekspert u javnim nabavkama, Švedska (Implementacija okvirnih sporazuma u EU), Gdin Günay Sezer, ekspert u javnim nabavkama, Uprava za javne nabavke, Turska, Gđa Aleksandra Sołtysińska, docent, Univerzitet Jagiellonian, Poljska (Uloga visokog obrazovanja u unapređen), Gdin Peder Blomberg, ekspert u javnim nabavkama, Švedska (Uslovi za uspješne centralizovane nabavke), Gdin Uwe Flach, Šef za konsalting, e-nabavke i međunarodne poslove, Bundesbeschaffung GmbH (BBG), Austrija (Iskustva u uvođenju centralizovanih nabavki u EU), Gđa Reida Kashta, generalni direktor, Agencija za javne nabavke, Albanija, Gdin Safet Hoxha, predsjednik, Regulatorna komisija za javne nabavke, Kosovo, Gđa Ivančica Franjković, šef Sektora, Ministarstvo za rad i penzijski sistem, Hrvatska (Centralizovane nabavke u Hrvatskoj – uspjeh), Gdin Uwe Flach, šef za konsalting, e-nabavke i međunarodne poslove, Bundesbeschaffung GmbH (BBG), Austrija (Iskustva u uvođenju elektronskih nabavki u EU), Gđa Gabriela Papes, saradnik, Biro za javne nabavke, BJR Makedonija, Gdin Almin Vehabović, viši ekspert saradnik za upravljanje informacionim sistemima, Agencija za javne nabavke, Bosna i Hercegovina, Gdin Yarema Dul, šef Odjeljenja za međunarodnu saradnju Sektora za regulisanje javnih nabavki, Ministarstvo ekonomije, Ukrajina (Razvoj elektronskih nabavki u Ukrajini).

Moderatori pomenutih bili su: Gdin Piotr-Nils Gorecki, visoki savjetnik za politiku, OECD/SIGMA, Gđa Erika Bozzay, visoki savjetnik za politiku, OECD/SIGMA, Gdin Marian Lemke, visoki savjetnik za politiku, OECD/SIGMA, dr Mersad Mujević, direktor Uprave za javne nabavke, Crna Gora i Gđa Margaréta Molnár, ekspert u javnim nabavkama, Mađarska.

Na konferenciji je OECD/SIGMA iskoristila priliku da  predstavi nove publikacije o javnim nabavkama koje če ubrzo biti javno dostupne na njihovoj internet stranici.

Kao jedan od organizatora ovog događaju u svojstvu domaćina g din doc dr Mersad Mujević direktor UzJN istakao je u svom izlaganju da preduzete mjere na nivou naše zemlje fokusirane su na jači ekonomski rast, jaču konkurentnost, održivost, solidarnost i sigurnost.  Slično kao što je navedeno u Investicionom planu za Europu 2020, stimulisanje investicija koje su ključne za postizanje pomenutih rezultata a što u konačnom znači više radnih mjesta i održivi rast na tom jedinstvenom tržištu.

Znatan dio javnih investicija u našoj ekonomiji troši se kroz javne nabavke, koja predstavlja nešto preko 12 % BDP-a, što ga čini osnovnim elementom investicionog sistema. Država koristiti ovu polugu na veoma strateški način, kako bi se dobila najbolju vrijednost za svaki euro utrošenog javnog novca i doprinijela inovativnijoj, održivoj, inkluzivnoj i konkurentnoj ekonomiji.

Ovaj kratak uvod predstavlja crnogorsku strategiju javnih nabavki koja definiše opšti okvir politike i jasne prioritete za poboljšanje nabavki u praksi i pomoć  investicijama unutar Crne Gore.

Građani naše zemlje a vjerujem i građani drugih zemalja očekuju fer povratak svojih poreza u obliku visokokvalitetnih javnih usluga. Roditelji bi željeli vidjeti zdravu hranu za svoju djecu u školama, vozači na drumu očekuju sigurne, kvalitetne infrastrukturne konstrukcije, pacijenti očekuju bolji pristup i bolji kvalitet zdravstvene zaštite a očekuju i najnoviju inovativnu medicinsku opremu i dijagnostičke alate.

Kako bi se navedeno obezbijedilo a time i obezbijedila isporuka kvalitetnih javnih usluga, bio nam je potreban strateški pristup nabavci a to snažno zavisi od savremenih i efektivnih procesa javnih nabavki.Za svaku državu, nabavka je moćan alat za trošenje javnog novca na efektivan, održiv i strateški način, posebno u vremenima skromnih budžetskih sredstava. Svake godine one u CG čine između 400 i 500 miliona eura, bolje upravljanje nabavkama može dovesti do značajnih ušteda u budžetima naručilaca a time i više investicija.  Na primjer, povećanje efektivnosti od 10% moglo bi donijeti značajnu uštedu od 40 do 50 miliona eura godišnje, bez smanjenja nivoa usluga koja se nudi građanima.

Crna Gora vjeruje da tehnološko ubrzanje i digitalizacija, promjena demografije i međusobno povezanih tržišta snažno utiču i na naše društvo i privredu, te da ekonomska integracija koju donosi jedinstveno tržište ostaje ključni pokretač stvaranja i konkurentnosti, a time i naša najbolja zaštita.

Novi paket direktiva iz 2014 godine, pruža okvir za nabavu na fleksibilniji način. One pojednostavljuju postupke javnih nabavki, poboljšavaju pristup malim i srednjim poduzećima u nabavkama. Cjelokupni cilj je dobiti bolju vrijednost za javni novac, pružiti bolje rezultate za društvene i druge ciljeve javne politike, a povećati efekte javne potrošnje. Na kraju, smjernice o jačim odredbama o integritetu i transparentnosti usmjerene su na korupciju i prijevaru.

Iako je preusmjeravanje direktiva u naš nacionalni zakon na samom kraju ovaj modernizovani pravni okvir sada je uspostavljen u velikoj većini država članica. Taj proces prenošenja evropskih direktiva  identifikovao je mnoga specifična područja koja će poboljšati  nacionalni okvir javnih nabavki i smatramo da će odlučno doprinijeti konkurentnosti i povećanju efektivnosti javnih nabavki.

Iako u EU u potpunosti priznaju ovlašćenja država i njihovih organa, u smislu smisaonog implementiranja direktiva u nacionalne propise ipak nas ona obavezuje na čvrstu promjenu kulture u javnim nabavkama, i poziva na široko partnerstvo uz jasne međusobne obaveze.

Promjena u CG se već događaju, izazovi na izradi novog zakona o javnim nabavkama su pokrenute u devetom mjesecu prošle godine, i polovinom maja t.g. prijedlog zakona je urađen, poslije opsježne javne rasprave, upućen Vladi na usvajanje. Zakonski okvir koji je danas još uvijek na snazi i pored evidentnih manjkavosti ​​pomogao je u poboljšanju i integraciji novih rješenja.

Zahvalni smo SIGMi koja nam je pružila opsežnu pomoć tokom procesa prenošenja novih direktiva u nacionalno pravo.

Potreba prenošenja EU pravila u nacionalno pravo je uslovljeno i položajem naše zemlje u integraconim procesima a prije svega u kontekstu korišćenja budućih evropskih strukturnih i investicionih fondova, čime bi se garantovalo da postoje osnovni okvirni uslovi za efikasne i efektivne investicije sufinancirane sredstvima EU. Svjesni benefita novih Direktiva ne znači i automatski dobru praksu, promjena se mora raditi na svim nivoima…kod naručilaca, ponuđača, građana, i dr.

Prije svega kroz široko partnerstvo zemalja zapadnog Balkana između sebe a uz blisku saradnju sa EU Komisijom, profesionalizacijom (do sada je to samo uzgredan posao), digitalizacijom javnih nabavki, inovativnim javnim nabavkama i dr.

Crnogorske institucije su bile jako proaktivne i treba istaći naročito diskusije i pitanja predstavnika; Opština Petnjica, Bijelog Polja, Budve, Tivta, Herceg Novog, Uprave za imovinu, IKCG, Instituta za standardizaciju CG, Agencije za borbu protiv korupcije, Monteputa, Agencije za duvan, Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore, Uprave za inspekcijske poslove, i dr.

Agenda i Fotografije u prilogu.

PDFDownload

 

 

PR Služba  UzJN