Ataše u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori g-đa Eleonora Formagnana, u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

U prostorijama Uprave za javne nabavke, 10.12.2015. godine,  održan je sastanak sa predstavnicom Delegacije EU u Crnoj Gori g-đom Eleonorom Formagnanom, atašeom u Delegaciji u Crnoj Gori u Sektoru za saradnju. Sastankom je rukovodio direktor Uprave g-din doc dr Mersad Mujević.

Tema razgovora i interesovanja bila je aktuelna pozicija Crne Gore na putu evropskih integracija u sektoru politike javnih nabavki, prije svega status pregovaračke pozicije Crne Gore za poglavlje 5 – Javne nabavke, aktivnostima u vezi izrade Strategije razvoja sistema javnih nabavki za period 2016-2020, aktivnostima na daljoj realizaciji Sporazuma o Vladinim javnim nabavkama (GPA) programu pri STO, projekta e-nabavki i dr.

Procjenjujući značaj trenutka za Crnu Goru u pridruživanju Evropskoj Uniji kada su u pitanju javne nabavke g-din Mujević, istakao je da javne nabavke predstavljaju važnu komponentu svake savremene ekonomije. Tokom proteklih godina dobro upravljanje javnim nabavkama postalo je ključna odrednica dobrog upravljanja i napretka države. Njegov značaj za društveni i ekonomski razvoj odražava se u činjenici da vrijednost javnih nabavki čini značajan udio u bruto društvenom proizvodu (BDP) svake zemlje (od 10-20%).

Usklađivanje državnih sistema javnih nabavki zemalja članica je jedan od najbitnijih instrumenata za postojanje internog tržišta i uklanjanje prepreka za slobodnu trgovinu unutar EU. Reformom EU Direktiva o javnim nabavkama predviđeno je i intezivnije korišćenje javnih nabavki kao instrumenta za promociju održivog razvoja, što se ostvaruje kroz poštovanje visokih socijalnih i ekoloških kriterijuma kao i povećanje dostupnosti procesa javnih nabavki za mala i srednja preduzeća.

Pregovori u ovom poglavlju su otvoreni 18. XII 2013. godine na Međuvladinoj konferenciji i za Crnu Goru je Evropska komisija (EK) tom prilikom definisala tri sveobuhvatna i kompleksna završna mjerila, za čije je ispunjenje bilo potrebno isplanirati i preduzeti niz aktivnosti, predvidjeti set zakonskih izmjena, strateških dokumenata i izvještaja kako bi se pratio napredak u cjelokupnom sistemu.

Crna Gora mora uskladiti čitav zakonodavni sistem javnih nabavki s pravnom tekovinom EU u svim oblastima, s posebnim fokusom na oblast koncesija, javno-privatnog partnerstva (JPP) i nabavke u oblasti odbrane.

Crna Gora mora postaviti adekvatne administrativne i institucionalne kapacitete na svim nivoima i preduzeti adekvatne mjere da osigura primjenu zakona prije pristupanja EU.

Ovo posebno podrazumijeva:

  • implementaciju Strategije za razvoj sistema javnih nabavki i akcionih planova za njeno sprovođenje u cilju jačanja administrativnih kapaciteta, uključujući adekvatne obuke na svim nivoima,
  • pripremu praktičnih alatki za nadgledanje (uključujući administrativna pravila, instrukcije, priručnike i standardna ugovorna dokumenta),
  • jačanje kontrolnih mehanizama koji su neophodni kako bi se osiguralo da sistem bude pouzdan, uključujući dobar nadzor i pojačanu transparentnost faze izvršenja javnih ugovora zasnovanih na sistematičnoj procjeni rizika sa prioritetom kontrole ranjivih sektora i procedura,
  • efikasno fukncionisanje sistema pravne zaštite, uključujući pravnu zaštitu u oblasti koncesija, JPP i oblasti odbrane,
  • mjere/aktivnosti vezane za prevenciju i borbu protiv korupcije i sukoba interesa u oblasti javnih nabavki kako na državnom tako i na lokalnom nivou.

Crna Gora mora pokazati dobar bilans rezultata fer i transparentnog funkcionisanja sistema javnih nabavki koji obezbjeđuje vrijednost za novac, konkurenciju i efikasnu zaštitu od korupcije.

Aktivnosti na ispunjenju završnih mjerila su brojne i sve su ili otpočele ili isplanirane, definisane rokovima i date Vladi na informisanje. Neke aktivnosti podrazumijevaju:

  • donošenje novog Zakona o JPP,
  • donošenje novog Zakona o javnim nabavkama (ZoJN), čiji je rok utvrđivanja na Vladi, prema planovima, I kvartal 2017. godine, a koji će biti usklađen sa novim paketom Direktiva iz 2014. godine koje uređuju ovu oblast,
  • uspostavljanje elektronskog sistema javnih nabavki, čija je procijenjena vrijednost 1,65 miliona eura, kroz Instrument predpristupne pomoći (IPA) 2014,
  • izrada Strategije razvoja sistema javnih nabavki za period 2016-2020. godine.

Direktor Uprave, g-din Mujević istakao je značaj i kvalitet saradnje sa predstavnicima Evropske komisije u Crnoj Gori koja se ogleda kroz podršku na jačanju kako administrativnih tako i tehničkih kapaciteta Uprave.

Sastanku je prisustvovala i pomoćnica direktora Uprave g-đa Mara Bogavac i ispred Ministarstva finansija g-din Toni Krcalović.

 

 

PR Služba Uprave za javne nabavke