Austrija, Beč 24-25. oktobar 2016. godine – Ekspertski sastanak pri OSCE na temu “Novac u politici u Jugoistočnoj Evropi”

Na poziv Generalnog Sekretara OEBS-a g-dina Ambasadora Lamberta Zanniera, Uprava za javne nabavke uzela je učešće na ekspertskom sastanku vezanom za tematiku “Novac u politici u Jugoistočnoj Evropi”. Upravu za javne nabavke predstavljali su Direktor doc dr Mersad Mujević i samostalni savjetniki g-đica Sanja Poleksić. Ekspertski sastanak je organizovan u okviru pomenute teme od strane OCEEA i ODIHR, u bliskoj saradnji sa OSCE.

Cilj sastanka bio je identifikovanje trendova i dijeljenje najbolje prakse u borbi protiv korupcije u oblasti finansiranja političkih partija, javnih nabavki i pranja novca.

Učesnici dvodnevnog sastanka bili su eksperti iz javnih nabavki, antikorupcijskih agencija, nevladninog sektora kao i javni tužioci iz Jugoistočne Evrope.

img_0081

Sa sastanka

Direktor Uprave za javne nabavke doc dr Mersad Mujević dobio je poziv da govori na temu borbe protiv korupcije u oblasti javnih nabavki u Crnoj Gori.

Direktor Uprave g-din Mujević se prije svega u svom izlaganju zahvalio organizatoru na šansi da učestvujemo na ovako važnom ekspertskom sastanku, koji ima za temu borbu protiv korupcije u tri najranjivije oblasti, kao što su javne nabavke, finansiranje političkih partrija i pranje novca.

Istakao je da sami zakonodavni okvir u oblasti javnih nabavki naročito podvlači važnost propisa o antikorupciji i sukobu interesa koji moraju biti ispoštovani od naručilaca, ponuđača i drugih učesnika u procesu. Sprječavanje korupcije u sistemu javnih nabavki obuhvaćeno je Strategijom razvoja sistema javnih nabavki Crne Gore za period 2016-2020. godine sa Akcionim planom za njeno sprovođenje, Strategijom za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala sa pratećim Akcionim planom za njeno sprovođenje. Obje strategije sadrže veliki broj mjera i ciljeva koje su obavezale 93 institucije – na redovno izvještavanje Vladi i javnosti – javnosti kroz niz modaliteta, posljednjom strategijom su naznačene posebne oblasti podložne korupcije kao što je privatizacija, javne nabavke, urbanizam, obrazovanje, zdrastvo, lokalna samouprava, mediji i sport.

U nastavku svog izlaganja istakao je da se u Crnoj Gori aktivnosti u borbi protiv korupcije u sistemu javnih nabavki sprovode u saradnji da Državnim tužilaštvom, Agencijom za antikorupciju, Državnom revizorskom institucijom, Ministarstvom finansija, Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Doc dr Mujević istakao je četiri modela borbe prtiv korupcije u Crnoj Gori i to kroz aktivan odnos saradnje sa aspekta:

  1. UKLJUČIVANJA BIZNIS SEKTORA – U razmatranjima korupcije u javnom sektoru ne smijemo da zanemarimo ulogu poslovnog sektora. Da bi javni sektor mogao da bude korumpiran mora da postoji i druga strana bez obzira da li inicijativa dolazi iz javnog sektora ili privatnog.
  2. OSNAŽIVANJA INTERNIH I EKSTERNIH MEHANIZAMA KONTROLE – Interna revizija naručilaca trebalo bi da bude stimulisana da radi svoj posao efikasnom radno-pravnom zaštitom i odgovarajućim primanjima, ali i odgovorna u slučaju propusta.
  3. ZAŠTITE “UZBUNJIVAČA” – Važan deo antikorupcijskog sistema čine uzbunjivači. Radi se o ljudima koji su spremni da javno ukažu na korupciju kako bi zaštitili javni interes, rizikujući gubitak posla ili nekog prava koje su koristili, ali često i sopstvenu bezbjednost. Štiteći uzbunjivače država štiti sebe.
  4. ULOGE CIVILNOG SEKTORA – Organizacije civilnog društva unijele su u nadzor javnih finansija i metode, znanja i vještine inače svojstvene civilnom sektoru: otvaranje dijaloga o važnim temama, izradu prijedloga praktičnih politika i modela propisa.

Učesnici ekspertskog dvodnevnog sastanka složili su se da je za borbu protiv korupcije potrebna politička volja i da institucionalne reforme nijesu moguće bez iste.

Na dvodnevnoj sesiji učešće su uzeli i eksperti iz EU, OSCE-a, ODHIR-a, OLAF-a, IACA-a i dr.

Ekspertskom sastanku prisustvovala je i Šef misije Crne Gore pri OEBS-u, NATO-u i drugim međunarodnim organizacijama, g-đa Ambasadorka Slavica Milačić.

 

PDF

Agenda – Download

 

 

PR Tim Uprave za javne nabavke