Belgija, Brisel, 07/08 juli 2016 godine, Održan Pododbor za untrašnje tržište i konkurenciju između predstavnika Evropske Unije i Crne Gore

Pododboru za unutrašnje tržište i konkurenciju predstavlja važan susret dvije Delegacija Crnogorske i EU po pitanjima ispunjenja političkih i ekonomskih kriterijuma pristupanja, kao i ostalih ključnih aspekata sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s jedne strane i sa druge ispunjenja zacrtanih planova institucija koje se bave politikom javnih nabavkiu u CG.

Cilj ovog sastanka je bio da pruži pregled aktivnosti u dinamičnom procesu koji se odvijao u zahtijevanom vremenu, da izdvoji najvažnije elemente vezane za pravnu tekovinu i njenu implementaciju.

Takođe, navedeni su i  ključni izazovi i planirane aktivnosti na planu njihovog prevazilaženja, finansijske posljedice i neophodne promjene upravnih struktura, sa ciljem da se kroz efikasniju saradnju i obezbjeđenje kvalitetnijeg procesa donošenja odluka, ispune obaveze koje proističu iz pregovaračkog poglavlja.

Upravu za javne nabavke predstavljao je direktor doc dr Mersad Mujević, Šef RG za Poglavlje 5 Javne nabavke koji je govorio o aktivnostima koje je Uprava sprovela u toku 2015/16. godine, kao i o budućim izazovima na polju politike javnih nabavki u Crnoj Gori, ističući naročito aktivnosti na ispunjenju završnih mjerila koje su brojne i sve su ili otpočele ili isplanirane, definisane rokovima i date Vladi na informisanje. Radnom timu UzJN pored g-dina dr Mujevića prisustvovala je i g-đa Svetlana Tomović.

Direktor dr Mujević istakao je u svom izlaganju,  da je sistem javnih nabavki u našoj zemlji počiva na principima transparentnosti, jednakog tretmana, slobodi tržišnog nadmetanja i nediskriminaciji. ZoJN ne priznaje preferencijalni tretman domaćih ponuđača u odnosu na inostrane.  Prema crnogorskom ZoJN na crnogorskim tenderima mogu konkurisati preduzeća iz EU pod istim uslovima kao i domaća preduzeća, kao i preduzeća iz zemalja van EU. To znači da ne postoji povlašteni tretman domaćih privrednih subjekata u odnosu na inostrane privredne subjekte. Ovakav tretman Jula 2015 godine dodatno je potvrđen predajom ratifikacionih instrumenata Komitetu WTO/GPA i naša zemlja postaje punopravna članica plurilateralnog Sporazuma o Vladinim nabavkama pri WTO i sa time u kratkom roku ispunjava veoma važnu preuzetu međunarodnu obavezu. Samim tim pristupanjem Sporazumu o vladinim nabavkama pri WTO, obezbijedili smo pristup tržištu javnih nabavki najrazvijenijih zemalja svijeta. Crna Gora je prva država koja je pristupila ovom Sporazumu nakon njegove revizije.

Da institucije uspostavljene u tu svrhu spremne su da obezbijede poštovanje zakonodavnog okvira na svim nivoima i osiguraju efikasan sistem pravne zaštite u postupcima javnih nabavki.

Dalje, upoznao je prestavnike EU sa aktivnostima CG oko prijedloga zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama kao i o statusu Projekta elektronskih javnih nabavki.

Predstavnike EU su naročito zanimala pitanja oko napretka vezanog za Strategiju razvoja sistemajavnih nabavki za period 2016-2020 sa pratećim AP, Administrativni kapaciteti: Uprave za javne nabavke, Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, Komisije za koncesije, Uprave za inspekcijske poslove, Službe za pomoć korisnicima u Upravi za javne nabavke.

Važan dio razgovora je bila i tema Statističkog izvještavanja koje priprema UzJN Vladi CG.

Posebna pitanja su bila rad Državne komisije i njena statistika koja se tiče odnosa sa Upravnim sudom CG, kao i pitanja rada Inspekcije za javne nababke u dijelu izvještavanja koji se tiče kontrole realizacije Ugovora.

Sastanak ispred EU vodila je – Maria Fernandez (DG NEAR, Montenegro Team) a pomagali su joj – Alexander Fricke (DG NEAR) i Carmen Raluca IPATE Policy Officer Access to Procurenet Markets.

Crnogorsku delegaciju predvodila je Potpredsjednica Odbora g-đa Rada Marković, pomoćnik direktora UzIP CG.

Najavljena je posjete eksperata EU za septembar t.g.Crnoj Gori, kada će se razgovarati na ove i druge teme koje se tiču napretka politike javnih nabavki u našoj zemlji.

 

PR SLUŽBA UzJN