Pravilnik o evidenciji postupaka javnih nabavki

Download

Pravilnik o metodologiji iskazivanja podkriterijuma u odgovarajući broj bodova, načinu ocjene i upoređivanja ponuda

Download

Pravilnik o obrascima u postupku javnih nabavki

  1. Godišnji plan javnih nabavki; 2. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke; 3. Poziv za otvoreni postupak javne nabavke; 4. Poziv za pretkvalifikaciju u I fazi ograničenog postupka javne nabavke (za uvrđivanje kvalifikacije podnosilaca prijava); 5. Poziv u pregovaračkom postupku sa prethodnim objavljivanjem poziva za javno nadmetanje; 6. Poziv u pregovaračkom postupku bez prethodnog […]