Direkcija za javne nabavke je uzela učešće na IX edukativnom seminaru koji je održan 20. decembra 2011. godine u organizaciji Komisije za sprečavanje sukoba interesa

Seminar je održan u Podgorici za javne funkcionere Opštine Podgorica, Gradskih Opština Tuzi i Golubovci, sudije i tužioce  ovog regiona, jedan broj državnih funkcionera, predstavnike NVO i medije.

Pored G-dina Lekovića, predsjednika Komisije za sprečavanje sukoba interesa,  koji je imao uvodnu riječ, izlagači na seminaru su bili i G-din Mersad Mujević, direktor Direkcije za javne nabavke kao i G-dja Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove, kao i članovi Komisije  Ivana Vojinović i Ivo Djoković i Maja Karas Bošković.

Kao direktor Direkcije za javne nabavke G-din Mujević je istakao potrebu saradnje izmedju institucija koje se bave sukobom interesa i javnim nabavkama, koja je i zvanično potvrdjena potpisivanjem Memoranduma  o saradnji, kojim će se aktivnije primjenjivati i umrežavati podaci koji proističu iz Novog  Zakona o javnim nabavkama, posebno članovi 16,17 i 18 istog, koji stupa na snagu 1.1.2012.godine.

Direktorica Uprave za kadrove G-dja Vuković je tokom svog izlaganja prezentovala učesnicima seminara novine zakonske regulative koja se odnosi na Unapredjenje sistema upravljanja ljudskim resursima kroz Zakon o državnim službenicima i namještenicima.

Seminaru su prisustvovali 35 državnih i lokalnih funkcionera i svi su uzeli aktivno učešće.