Direktiva 2004/18/EC Evropskog parlamenta i Vijeća, 31. mart 2004. godine

Direktiva Europskoga parlamenta i Vijeća 2004/18/EZ od 31. ožujka 2004. o koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima, ugovora o javnim opskrbama te ugovora o pružanju javnih usluga
EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,
uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 47, stavak 2, članak 55. i članak 95,
uzimajući u obzir prijedlog Komisije
uzimajući u obzir mišljenje Ekonomskoga i socijalnoga odbora ,
uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija
djelujući u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora u svjetlu zajedničkog teksta kojeg je odobrio Odbor za usklađivanje 9. prosinca 2003,
budući da :
(1) prilikom donošenja novih izmjena i dopuna Direktivama Vijeća 92/50/EEZ od 18. lipnja 1992. koje se odnose na koordinaciju postupaka za dodjelu ugovora o javnim uslugama , 93/36/EEZ od 14. lipnja 1993. kojom se koordiniraju postupci za dodjelu ugovora o javnoj opskrbi i 93/37/EEZ od 14 lipnja 1993. koja se odnosi na koordinaciju postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima , koji su potrebni radi udovoljavanja zahtjevima kako naručitelja tako i gospodarskih subjekata za pojednostavljivanjem i modernizacijom koje su naveli u svom odgovoru na Zelenu knjigu koju je usvojila Komisija 27. studenoga 1996, Direktive bi trebale, u interesu jasnoće, biti preinačene. Ova Direktiva temelji se na sudskoj praksi Europskoga suda pravde, osobito sudskoj praksi koja se odnosi na kriterije dodjele, koja pojašnjava mogućnosti da naručitelji udovolje potrebama javnosti koja je u pitanju, uključujući i ekološko i/ili socijalno područje pod uvjetom da su takvi kriteriji povezani sa sadržajem ugovora, ne daju neograničenu slobodu izbora naručiteljima, izričito su spomenuti i zadovoljavaju temeljna načela spomenuta u uvodnoj izjavi pod 2.
(2) Dodjela ugovora sklopljenih u državi članici u ime države, regionalnih ili lokalnih vlasti i drugih tijela kojima upravljaju tijela javnog prava, podliježe poštivanju načela Ugovora, a posebice načela slobode kretanja roba, načela slobode osnivanja i načela slobode pružanja usluga i načelima koja iz toga proizlaze kao što je načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti, te načelo transparentnosti.
Međutim, za ugovore o javnim nabavama iznad određene vrijednosti, preporučljivo je sastaviti odredbe Koordinacije Zajednice nacionalnih postupaka za dodjelu takvih ugovora koji su utemeljeni na ovim načelima kako bi se osigurao njihov učinak i kako bi se jamčilo otvaranje javne nabave natjecanju. Ove bi se koordinirajuće odredbe stoga trebale tumačiti u skladu kako s gore navedenim pravilima i načelima tako i s ostalim pravilima Ugovora.
(3) Takve koordinirajuće odredbe trebale bi koliko god je to moguće zadovoljavati trenutne postupke i praksu u svakoj državi članici.
(4) Države članice trebale bi se pobrinuti da sudjelovanje tijela kojim upravlja javno pravo kao sudionika u javnom natječaju u postupku dodjele ugovora o javnim nabavama ne uzrokuje narušavanje tržišnog natjecanja u odnosu na privatne sudionike u natječaju.
(5) Temeljem članka 6. Ugovora, zahtjevi za zaštitom okoliša moraju se integrirati u definiciju i provedbu politike i aktivnosti Zajednice navedene u članku 3. tog Ugovora, posebice radi promicanja održivog razvoja. Ova direktiva, prema tome, pojašnjava kako naručitelji mogu doprinijeti zaštiti okoliša i promicanju održivog razvoja , ujedno osiguravajući mogućnost dobivanja najbolje vrijednosti za novac za svoje ugovore.
(6) Ništa u ovoj Direktivi ne bi trebalo spriječiti nametanje ili provedbu mjera nužnih za zaštitu javne politike, javnog morala, javne sigurnosti, zdravlja, ljudskog i životinjskog života ili očuvanje biljnog života, posebice kako bi se osigurao održivi razvoj, pod uvjetom da su te mjere u skladu s Ugovorom.
(7) Odluka Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. glede sklapanja, u ime Europske zajednice, u vezi s pitanjima u njenoj nadležnosti, sporazuma sklopljenih u multilateralnim pregovorima Urugvajske runde (od 1986. do 1994.) odobrila je posebice WTO Sporazum o javnim nabavama vlade, (u daljnjem tekstu: Sporazum), cilj kojeg je uspostaviti multilateralni okvir uravnoteženih prava i obaveza koja se tiču ugovora o javnim nabavama s ciljem postizanja liberalizacije i širenja svjetske trgovine.
S obzirom na međunarodna prava i obaveze koje prelaze na Zajednicu kao rezultat prihvaćanja Sporazuma, rješenja koja će se primijeniti na sudionike u natječaju i proizvode iz trećih zemalja potpisnica definirana su Sporazumom. Ovaj Sporazum nema neposredan učinak. Naručitelji obuhvaćeni Sporazumom koji zadovoljavaju ovu Direktivu i koji ju primjenjuju na gospodarske subjekte trećih zemalja koje su potpisnice Sporazuma trebali bi prema tome biti u skladu sa Sporazumom. Također je primjereno da bi te koordinirajuće odredbe trebale jamčiti gospodarskim subjektima Zajednice uvjete za sudjelovanje u javnoj nabavi koji su isto tako povoljni kao oni namijenjeni gospodarskim subjektima trećih zemalja koje su potpisnice Sporazuma.
(8) Prije započinjanja postupka za dodjelu ugovora, naručitelji mogu, koristeći tehnički dijalog, tražiti ili prihvatiti savjet koji se može iskoristiti u pripremi predviđenih specifikacija, međutim, takav savjet ne smije imati učinak spriječavanja tržišnog natjecanja.
(9) S obzirom na raznolikost ugovora za javne radove, naručitelji bi trebali biti u mogućnosti predvidjeti odredbu da se ugovori za nacrt i izvedbu radova dodjeljuju ili odvojeno ili zajedno. Namjera ove Direktive nije da propiše bilo zajedničko ili odvojeno dodjeljivanje ugovora. Odluku da se ugovori dodijele odvojeno ili zajedno moraju određivati kvalitativni i gospodarski kriteriji, koji mogu biti definirani nacionalnim zakonom.
(10) Ugovor se smatra ugovorom za izvođenje javnih radova samo ukoliko njegov sadržaj izričito obuhvaća obavljanje djelatnosti navedenih u prilogu I, čak i ako ugovor obuhvaća pružanje drugih usluga nužnih za obavljanje gore spomenutih aktivnosti. Ugovori za pružanje javnih usluga, poglavito u sferi usluga upravljanja imovinom mogu, u određenim okolnostima, uključivati radove. Međutim, ako su takvi radovi sporedni glavnom sadržaju ugovora i njegova su moguća posljedica ili dopuna, činjenica da su takvi radovi uključeni u ugovor ne opravdava kvalifikaciju ugovora kao ugovora za izvođenje javnih radova.
(11) Trebalo bi predvidjeti definiciju Zajednice koja se odnosi na okvirne sporazume, zajedno s točno određenim pravilima o okvirnim sporazumima sklopljenim za ugovore koji su obuhvaćeni ovom Direktivom. Prema tim pravilima, kada naručitelji sklope okvirni sporazum u skladu s odredbama ove Direktive koje se odnose posebice na oglašavanje, vremenske rokove i uvjete za podnošenja ponuda u javnom nadmetanju, oni mogu sklopiti ugovore temeljene na takvom okvirnom sporazumu za vrijeme trajanja njegove pravovaljanosti tako da primjenjuju uvjete navedene u okvirnom sporazumu ili, ukoliko svi uvjeti nisu unaprijed utvrđeni u okvirnom sporazumu, tako da se ponovno otvori natječaj između stranaka okvirnog sporazuma u vezi s tim uvjetima.. Ponovno otvaranje natječaja trebalo bi zadovoljavati određena pravila čiji je cilj jamčiti potrebnu fleksibilnost i jamčiti poštivanje općih načela, poglavito načela jednakog tretmana. Iz istih razloga, trajanje okvirnih sporazuma ne bi trebalo biti dulje od četiri godine, osim u slučajevima koje naručitelji uredno opravdaju.
(12) Određene nove elektronske tehnike kupovanja stalno se razvijaju. Takve tehnike pomažu rastu tržišnog natjecanja i pojednostavljuju javno kupovanje, poglavito u obliku uštede vremena i novca koju njihova uporaba omogućuje. Naručitelji se mogu služiti elektronskim tehnikama kupovanja, pod uvjetom da takvo služenje zadovoljava pravila sadržana u ovoj Direktivi i načela jednakog tretmana, zabrane diskriminacije te načela transparentnosti. Tako, ponuda koju podnosi sudionik javnog natječaja, posebice ukoliko je natječaj ponovno otvoren sukladno okvirnom sporazumu ili ukoliko se koristi dinamični sustav kupnje, može imati oblik elektronskog kataloga tog sudionika u natječaju ako on koristi sredstva komunikacije koja su odabrali naručitelji u skladu s člankom 42.
(13) S obzirom na brzo širenje elektronskih sustava kupovine, sada bi trebalo uvesti odgovarajuća pravila kako bi se naručiteljima omogućilo da u potpunosti iskoriste mogućnosti koje pružaju ovi sustavi. Imajući ovo u vidu, nužno je definirati potpuno elektronski dinamični sustav kupnje za najčešće korištene kupovine i utvrditi točno određena pravila za osnivanje i upravljanje takvim sustavom kako bi se osigurao pravedni tretman svih gospodarskih subjekata koji požele sudjelovati u njemu. Svim gospodarskim subjektima koji podnesu indikativnu natječajnu ponudu u skladu sa specifikacijama i udovolje selekcijskim kriterijima trebalo bi biti omogućeno da se uključe u takav sustav. Ova tehnika kupovanja omogućuje naručiteljima da, izradom liste već odabranih ponuditelja i pomoću prilike dane novim ponuditeljima da sudjeluju u natječaju, ima osobito širok krug ponuditelja kao rezultat raspoloživih elektronskih uređaja i da stoga pomoću širokog nadmetanja osigura optimalno korištenje javnih fondova.
(14) S obzirom da će uporaba tehnike elektronskih dražbi vjerojatno rasti, takve bi dražbe Zajednica trebala definirati te bi se one trebale ravnati prema određenim pravilima kako bi se osiguralo da se odvijaju u punom skladu s načelima jednakog tretmana, zabrane diskriminacije te načela transparentnosti. U tu svrhu trebalo bi predvidjeti odredbe prema kojima bi takve elektronske dražbe poslovale samo s ugovorima za radove, opskrbu ili usluge za koje se specifikacije mogu precizno utvrditi. Takav može posebice biti slučaj ugovora za opskrbu, radove i usluge koji se obnavljaju. U istom cilju mora također biti moguće sastaviti odgovarajuću rang-listu ponuditelja u bilo kojem stadiju elektronske dražbe. Pribjegavanje elektronskim dražbama omogućuje naručiteljima da traže od ponuditelja da prilože nove cijene, korigirane prema dolje, a kada se ugovor dodijeli ekonomski najpovoljnijem ponuditelju također im omogućuje da traže od ponuditelja da poboljša i druge elemente natječajne ponude osim cijena. Kako bi se zajamčilo poštivanje načela transparentnosti, samo oni elementi koji su pogodni za automatsko procjenjivanje pomoću elektronskih medija, bez bilo kakve intervencije i/ili procjene od strane naručitelja, mogu biti predmetom elektronskih dražbi, tj., samo elementi koji se mogu kvantitativno odrediti tako da ih se može izraziti u brojevima ili u postocima. S druge strane, oni aspekti natječajnih ponuda koji podrazumijevaju procjenu elemenata koji se ne mogu kvantitativno odrediti ne bi trebali biti predmetom elektronskih dražbi. Prema tome određeni ugovori za obavljanje radova i određeni ugovori za obavljanje usluga koji imaju za sadržaj obavljanje intelektualnih zadataka, kao što je nacrt radova, ne bi trebali biti predmetom elektronskih dražbi.
(15) U državama članicama razvijene su određene centralizirane tehnike kupovanja. Nekoliko naručitelja odgovorno je za stjecanje ili dodjeljivanje ugovora o javnim nabavama/okvirnih sporazuma za druge naručitelje. S obzirom na velike kupljene količine, te tehnike pomažu rastu tržišnog natjecanja i pojednostavljuju javno kupovanje. Prema tomu trebalo bi predvidjeti odredbe za definiciju Zajednice koja se tiče središnjih tijela kupovine dodijeljenih naručiteljima. Trebalo bi također definirati uvjete prema kojima bi se, u skladu s načelom zabrane diskriminacije i načelom jednakog tretmana, za naručitelje koji kupuju radove, opskrbu i/ili usluge putem središnjeg tijela kupovine moglo smatrati da zadovoljavaju ovu Direktivu.
(16) Kako bi se uzele u obzir različite okolnosti koje su na snazi u državama članicama, državama članicama trebalo bi omogućiti da izaberu mogu li naručitelji koristiti okvirne sporazume, središnja tijela kupovine, dinamične sustave kupnje, elektronske dražbe ili postupak kompetitivnog razgovora, kako su definirani i uređeni ovom Direktivom.
(17) Umnožavanje broja donjih graničnih cijena za primjenu koordinirajućih odredbi komplicira stvari za naručitelje. Nadalje, u kontekstu monetarne unije takve bi donje granične cijene trebale biti donesene u eurima. Prema tomu, donje granične cijene trebale bi biti utvrđene, u eurima, tako da pojednostave primjenu takvih odredbi, istovremeno osiguravajući poštivanje donjih graničnih cijena predviđenih Sporazumom koje su izražene u specijalnim pravima vučenja (SDR). U ovom kontekstu, trebalo bi također predvidjeti odredbe za periodične korekcije donjih graničnih cijena izraženih u eurima kako bi ih se, ukoliko je to potrebno, uskladilo s mogućim varijacijama u vrijednosti eura u odnosu prema specijalnom pravu vučenja.
(18) Područje usluga najbolje je prikazano, za potrebe primjene proceduralnih pravila ove Direktive i za potrebe nadziranja, tako da se još dalje podijeli u kategorije koje odgovaraju konkretnim rubrikama zajedničke klasifikacije i tako da se skupe u dva priloga, II. A i II. B, prema režimu kojem podliježu. Što se tiče usluga iz priloga II. B, relevantne odredbe ove Direktive ne bi trebale dovoditi u pitanje primjenu pravila Zajednice usko vezanih uz te usluge.
(19) Što se tiče ugovora za pružanje javnih usluga, trebalo bi, u prijelaznom periodu, ograničiti punu primjenu ove Direktive na ugovore ukoliko će njene odredbe dopustiti da se realizira puni potencijal za pojačanu prekograničnu trgovinu. Ugovore za pružanje drugih usluga treba nadzirati tijekom ovog prijelaznog perioda prije nego što se donese odluka o punoj primjeni ove Direktive. S tim u vezi potrebno je definirati mehanizme za takvo nadziranje. Ovaj bi mehanizam trebao istovremeno zainteresiranim strankama omogućavati pristup relevantnim informacijama.
(20) Ugovori o javnim nabavama koje dodjeljuju naručitelji koji posluju u sektorima vodoprivrede, energetike te prijevoznih i poštanskih usluga i koji su obuhvaćeni tim djelatnostima obuhvaćeni su Direktivom 2004/17/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka koja koordinira postupke nabave tijela koja posluju u sektorima vodoprivrede, energetike te prijevoznih i poštanskih usluga . Međutim, ugovori koje dodjeljuju naručitelji u kontekstu njihovih uslužnih djelatnosti za pomorski, obalni ili riječni prijevoz moraju biti obuhvaćeni ovom Direktivom.
(21) S obzirom na situaciju učinkovitog tržišnog natjecanja u telekomunikacijskom sektoru nakon provedbe pravila Zajednice koja su imala za cilj liberalizaciju tog sektora, ugovori o javnim nabavama u tom području trebali bi biti izuzeti iz opsega ove Direktive u onoj mjeri u kojoj su primarno predviđeni kako bi omogućili naručiteljima da obavljaju određene djelatnosti u telekomunikacijskom sektoru. Te aktivnosti definirane su u skladu s definicijama korištenim u člancima 1, 2, i 8. Direktive Vijeća 93/38/EEZ od 14. lipnja 1993. koja koordinira postupke nabave tijela koja posluju u vodoprivrednom, energetskom, prijevoznom i telekomunikacijskom sektoru , tako da se ova Direktiva ne primjenjuje na ugovore koji su izuzeti iz opsega Direktive 93/38/EEZ sukladno njenom članku 8.
(22) Trebaju se predvidjeti odredbe za slučajeve u kojima je moguće uzdržati se od primjene mjera za koordinaciju postupaka iz razloga vezanih uz sigurnost ili čuvanje tajne države, ili zato što se primjenjuju specifična pravila o dodjeli ugovora koja proizlaze iz međunarodnih sporazuma vezanih uz stacioniranje trupa ili koja su usko vezana uz međunarodne organizacije.
(23) Na temelju članka 163. Ugovora poticanje istraživanja i tehnološkog razvoja sredstvo je jačanja znanstvene i tehnološke baze industrije Zajednice, a otvaranje ugovora za pružanje javnih usluga doprinosi tom cilju. Ova Direktiva ne bi trebala obuhvatiti kofinanciranje istraživačkih i razvojnih programa: ugovori koji se tiču istraživanja i razvoja, osim onih u kojima korist ima isključivo naručitelj za njegovu uporabu u obavljanju svojih poslova, pod uvjetom da naručitelj u potpunosti plati pruženu uslugu, stoga nisu obuhvaćeni ovom Direktivom.
(24) U kontekstu usluga, ugovori za stjecanje ili najam nepokretne imovine ili prava na takvu imovinu imaju određena svojstva koja primjenu pravila o javnim nabavama čine neprikladnim.
(25) Dodjela ugovora o javnim nabavama za određene audiovizualne usluge u polju emitiranja trebala bi dopustiti uzimanje u obzir aspekata kulturnog ili socijalnog značaja koji čine primjenu pravila o nabavama neprikladnom. Iz tih razloga, mora se napraviti iznimka za ugovore o javnim uslugama za kupovinu, razvoj, produkciju i koprodukciju programa iz redovite proizvodnje i drugih pripremnih usluga poput onih koji se odnose na scenarije i umjetničke izvedbe nužne za produkciju programa i za ugovore koji se tiču vremena emitiranja. Međutim, ova se iznimka ne bi trebala primjenjivati na opskrbu tehničkom opremom nužnom za produkciju, koprodukciju i emitiranje takvih programa. Emitiranje bi trebalo biti definirano kao prijenos i distribucija korištenjem bilo kojeg oblika elektronske mreže.
(26) Usluge arbitraže i usklađivanja obično pružaju tijela ili pojedinci koji su imenovani ili odabrani na način koji ne može biti reguliran pravilima o nabavama.
(27) U skladu sa Sporazumom, financijske usluge obuhvaćene ovom Direktivom ne uključuju instrumente monetarne politike, devizni tečaj, javni dug, upravljanje rezervama ili druge politike koje uključuju transakcije vrijednosnim papirima ili druge financijske instrumente, posebice, transakcije naručitelja koje imaju za cilj prikupljanje novca ili kapitala. Prema tomu, ugovori koji se odnose na izdavanje, kupovinu, prodaju ili transfer vrijednosnih papira također su izuzeti.
(28) Zaposlenje i zanimanje ključni su elementi u jamčenju jednakih mogućnosti za sve i doprinose integraciji u društvo. U tom kontekstu, zaštićene radionice i zaštićeni programi zapošljavanja učinkovito doprinose integraciji i reintegraciji invalida u tržište rada. Međutim, takvim radionicama možda neće biti moguće dobiti ugovore u normalnim uvjetima tržišnog natjecanja. Zato je primjereno predvidjeti da države članice mogu takvim radionicama rezervirati pravo da sudjeluju u postupcima dodjele ugovora o javnim nabavama ili da mogu rezervirati izvođenje ugovora za kontekst zaštićenih programa zapošljavanja.
(29) Tehničke specifikacije koje sastavljaju javni kupci trebaju dopustiti da javne nabave budu otvorene za tržišno natjecanje. Radi toga mora biti moguće predati ponude koje odražavaju raznolikost tehničkih rješenja. Prema tomu mora biti moguće sastaviti tehničke specifikacije pomoću funkcionalne izvedbe i zahtjeva i ukoliko se daje uputa na europske norme ili, ako takve norme ne postoje, na nacionalne norme, ponude temeljene na usklađenim rješenjima naručitelji moraju razmotriti. Ponuditeljima bi trebalo biti dopušteno da se služe svim oblicima dokaza kako bi dokazali usklađenost. Naručitelji moraju biti u mogućnosti podastrijeti razlog za odluku da usklađenost u danom slučaju ne postoji. Naručitelji koji žele definirati ekološke zahtjeve za tehničke specifikacije danog ugovora mogu navesti ekološke karakteristike, poput zadane metode proizvodnje i/ili određene ekološke učinke grupe proizvoda ili usluga. Oni mogu, ali nisu obavezni, koristiti odgovarajuće specifikacije koje su definirane u ekološkim naljepnicama, poput Europske ekološke naljepnice , (multi)nacionalne ekološke naljepnice ili bilo koje druge ekološke naljepnice pod uvjetom da su zahtjevi za naljepnicu sastavljeni i usvojeni na temelju znanstvenih informacija koristeći postupke u kojima mogu sudjelovati interesne grupe poput vladinih tijela, potrošača, proizvođača, distributera i ekoloških organizacija, i pod uvjetom da je naljepnica dostupna i raspoloživa svim zainteresiranim stranama. Naručitelji bi trebali, gdje je god to moguće utvrditi tehničke specifikacije tako da uzmu u obzir kriterije pristupačnosti za invalide ili dizajna za sve korisnike. Tehničke specifikacije trebale bi biti jasno navedene tako da svi sudionici u natječaju znaju što obuhvaćaju zahtjevi koje su postavili naručitelji.
(30) Dodatne informacije koje se tiču ugovora moraju, kao što je običaj u državama članicama, biti navedene u ugovornim dokumentima za svaki ugovor ili u ekvivalentnom dokumentu.
(31) Naručitelji koji rade na osobito složenim projektima mogu, a da to ne bude njihova greška, naći objektivno nemogućim definirati sredstva zadovoljenja svojih potreba ili ocjenjivanja što tržište može ponuditi u smislu tehničkih rješenja i/ili financijskih/pravnih rješenja. Ovakva situacija može nastati osobito pri provedbi važnih projekata integrirane prometne infrastrukture, velikih računalnih mreža ili projekata koji uključuju složeno i strukturirano financiranje čije se financijsko i pravno ustrojstvo ne može unaprijed definirati . Do mjere u kojoj uporaba otvorenih i ograničenih postupaka ne dopušta dodjelu takvih ugovora, trebalo bi predvidjeti fleksibilne postupke koji čuvaju ne samo tržišno natjecanje među gospodarskim subjektima nego i potrebu da naručitelji razmotre sve aspekte ugovora sa svakim pojedinim kandidatom. Međutim ovim se postupkom ne smije služiti tako da on ograniči ili naruši tržišno natjecanje, osobito mijenjanjem bilo kojeg temeljnog aspekta ponude ili nametanjem bitnih novih zahtjeva uspješnom ponuditelju ili uključivanjem bilo kojeg ponuditelja osim onog koji je odabran kao ekonomski najpovoljniji.
(32) Kako bi se potaklo uključivanje malog i srednjeg poduzetništva u tržište ugovora o javnim nabavama, preporučljivo je uključiti odredbe o podugovaranju.
(33) Uvjeti izvedbe ugovora sukladni su s ovom Direktivom pod uvjetom da nisu izravno ili neizravno diskriminirajući i da su navedeni u obavijesti o ugovoru ili u ugovornim dokumentima. Oni mogu posebice biti namijenjeni da daju prednost strukovnoj izobrazbi na radnom mjestu, zapošljavanju ljudi koji imaju osobitih teškoća u postizanju integracije, borbi protiv nezaposlenosti ili zaštiti okoliša. Npr. mogu se, između ostalog, spomenuti zahtjevi – primjenjivi tijekom izvođenja ugovora – da se zaposle dugoročni tražitelji zaposlenja ili da se provedu mjere izobrazbe za nezaposlene ili mlade osobe, da se u biti zadovolje odredbe osnovnih konvencija Međunarodne organizacije rada (ILO), pod pretpostavkom da takve odredbe nisu sadržane u nacionalnom zakonu, i da se zaposli više invalidnih osoba nego što se traži u nacionalnom zakonodavstvu.
(34) Zakoni, propisi i kolektivni sporazumi, kako na nacionalnoj tako i na razini Zajednice, koji su na snazi u područjima uvjeta zapošljavanja i sigurnosti na poslu vrijede tijekom izvođenja ugovora o javnim nabavama, pod uvjetom da su ta pravila i njihova primjena u skladu sa zakonom Zajednice. U prekograničnim situacijama, ukoliko radnici iz jedne države članice pružaju usluge u drugoj državi članici radi izvođenja ugovora o javnim nabavama, Direktiva 96/71/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. koja se odnosi na slanje radnika na rad u inozemstvo u okviru pružanja usluga utvrđuje minimalne uvjete koje zemlja domaćin mora zadovoljiti u smislu takvih radnika, poslanih na rad u inozemstvo. Ukoliko nacionalni zakon sadrži odredbe u tom smislu, nepoštivanje takvih obaveza može se smatrati ozbiljnim propustom ili prekršajem u smislu profesionalnog vladanja dotičnih gospodarskih subjekata, koji bi mogli dovesti do izuzimanja tog gospodarskog subjekta iz postupka dodjele ugovora o javnim nabavama.
(35) S obzirom na nove razvoje u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i pojednostavljenje koje one mogu donijeti u smislu objavljivanja ugovora i učinkovitosti i transparentnosti procesa nabave, elektronska bi se sredstva trebala izjednačiti s tradicionalnim sredstvima komunikacije i razmjene informacija. Koliko god je to moguće, odabrana sredstva i tehnologije trebali bi biti usklađeni s tehnologijama kojima se služe druge zemlje članice.
(36) Kako bi se osigurao razvoj učinkovitog tržišnog natjecanja na polju ugovora o javnim nabavama, nužno je da obavijesti o ugovorima koje sastavljaju naručitelji država članica budu oglašene u čitavoj Zajednici. Informacije sadržane u ovim obavijestima moraju omogućiti gospodarskim subjektima u Zajednici da odrede jesu li predloženi ugovori za njih zanimljivi. U tu svrhu, prikladno je dati im adekvatne informacije o predmetu ugovora i uvjetima koji su mu priključeni. Stoga bi trebalo osigurati poboljšanu vidljivost za javne obavijesti pomoću odgovarajućih sredstava kao što su standardni obrasci za obavijesti o ugovorima i Zajednički vokabular nabave (CPV) predviđeni u Uredbi (EC) br. 2195/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća kao referentna nomenklatura za ugovore o javnim nabavama. U ograničenim postupcima oglašavanje je, posebice, namijenjeno kako bi omogućilo ugovornicima država članica da izraze svoj interes za ugovore traženjem od naručitelja raspisivanje natječaja prema traženim uvjetima.
(37) Direktiva 1999/93/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o okviru Zajednice za elektronske potpise i Direktiva 2000/31/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim zakonskim aspektima usluga informacijskog društva, posebice elektronske trgovine, na unutarnjem tržištu («Direktiva o elektroničkoj trgovini») trebale bi se, u kontekstu ove Direktive, odnositi na prijenos informacija elektronskim sredstvima.. Postupci javne nabave i pravila primjenjiva na natječaje o uslugama zahtijevaju razinu sigurnosti i povjerljivosti koja je viša nego ona koju zahtijevaju ove direktive. Stoga bi, uređaji za elektronsko zaprimanje ponuda, zahtjeva za sudjelovanjem te planova i projekata trebali zadovoljavati posebne dodatne zahtjeve. Radi toga trebalo bi poticati uporabu elektronskih potpisa, posebice naprednih elektronskih potpisa u onoj mjeri u kojoj je to moguće. Povrh toga, postojanje dobrovoljnih programa akreditacije moglo bi činiti povoljan okvir za povišenje razine pružanja usluga ovjere za ove uređaje.
(38) Uporaba elektronskih sredstava osigurava uštedu vremena. Kao rezultat toga, trebalo bi predvidjeti smanjenje minimalnog vremenskog perioda ukoliko se koriste elektronska sredstva, međutim pod uvjetom da su usklađena s određenim načinom slanja predviđenim na razini Zajednice.
(39) Provjera prikladnosti sudionika u natječaju , u otvorenim postupcima, i kandidata u ograničenim i pregovaračkim postupcima s objavom obavijesti o ugovoru i u kompetitivnom razgovoru, i njihov odabir trebali bi biti provedeni u transparentnim uvjetima. U tu bi svrhu trebali biti navedeni nediskriminirajući kriteriji kojima bi se naručitelji mogli koristiti pri odabiru natjecatelja i sredstava kojima bi se mogli koristiti gospodarski subjekti kako bi dokazali da su zadovoljili te kriterije. U istom duhu transparentnosti, od naručitelja bi se trebalo zahtijevati da, čim je ugovor otvoren za tržišno natjecanje, naznači kriterije odabira kojima će se služiti i razinu određenih sposobnosti koje može ili ne mora zahtijevati od gospodarskih subjekata prije nego ih primi u postupak nabave.
(40) Naručitelj može ograničiti broj kandidata u ograničenim i pregovaračkim postupcima s objavom obavijesti o ugovoru i u kompetitivnom razgovoru. Takvo smanjenje broja kandidata trebalo bi se odvijati na temelju objektivnih kriterija navedenih u obavijesti o ugovoru. Ovi objektivni kriteriji ne impliciraju nužno weightings.(značaj) Za kriterije koji se odnose na osobnu situaciju gospodarskog subjekta može biti dovoljna opća uputa, u obavijesti o ugovoru, na situacije navedene u članku 45.
(41) U kompetitivnom razgovoru i pregovaračkim postupcima s objavom obavijesti o ugovoru, s obzirom na fleksibilnost koja se može zahtijevati i visoku razinu troškova vezanu uz takve metode nabave, naručitelji bi trebali imati pravo predvidjeti odredbe prema kojima bi se postupci provodili u fazama kako bi postupno smanjivali, na temelju prethodno navedenih kriterija za dodjelu ugovora, broj ponuda koje će razmatrati i o kojima će pregovarati. Ovo smanjenje broja kandidata, trebalo bi jamčiti postojanje pravog tržišnog natjecanja ukoliko broj prikladnih rješenja ili kandidata to dopušta.
(42) Kada se traži dokaz o određenoj kvalifikaciji za sudjelovanje u postupku nabave ili u natječaju za dizajn primjenjuju se relevantna pravila Zajednice o uzajamnom priznavanju diploma, svjedodžbi ili drugih dokaza formalnih kvalifikacija.
(43) Trebalo bi izbjegavati dodjelu ugovora o javnim nabavama gospodarskim subjektima koji su sudjelovali u kriminalnim organizacijama ili koji su bili proglašeni krivim za korupciju ili prijevaru na štetu financijskih interesa Europskih Zajednica, ili za pranje novca. Po potrebi, naručitelji bi trebali tražiti od kandidata ili sudionika u natječaju da prilože relevantne dokumente i, ukoliko sumnjaju u osobnu situaciju kandidata ili sudionika u natječaju, mogu zatražiti suradnju nadležnih vlasti dotičnih država članica. Izuzeće takvih gospodarskih subjekata trebalo bi uslijediti čim naručitelji saznaju za presude koje se tiču takvih prekršaja donesenih u skladu s nacionalnim zakonom i koje imaju snagu pravomoćne sudske odluke (res iudicata). Ukoliko nacionalni zakon sadrži odredbe u tom smislu, nepoštivanje ekološkog zakonodavstva ili zakonodavstva koje se tiče nezakonitih sporazuma u ugovorima o javnim nabavama koje su bile predmetom završnih presuda ili odluke koja ima istovjetan učinak može se smatrati prekršajem u svezi s profesionalnim vladanjem dotičnog gospodarskog subjekta ili ozbiljnim propustom.
Nepoštivanje nacionalnih odredbi koje provode Direktive Vijeća 2000/78/EZ i 76/207/EEZ u vezi s jednakim tretmanom radnika, koje je bilo predmetom završne presude ili odluke koja ima istovjetan učinak može se smatrati prekršajem u svezi s profesionalnim vladanjem dotičnog gospodarskog subjekta ili ozbiljnim propustom.
(44) U odgovarajućim slučajevima, u kojima priroda radova i/ili usluga opravdava primjenu mjera ili programa ekološkog upravljanja tijekom izvođenja ugovora o javnim nabavama, može se zahtijevati primjena takvih mjera ili programa. Programi ekološkog upravljanja, bilo da su registrirani ili ne, na temelju instrumenata Zajednice poput Uredbe (EC) br. 761/2001 (EMAS), mogu pokazati da gospodarski subjekt ima tehničke sposobnosti da obavi poslove iz ugovora. Povrh toga, opis mjera koje provodi gospodarski subjekt kako bi osigurao istu razinu ekološke zaštite trebao bi biti prihvaćen, u smislu dokaza, kao alternativa programima registracije ekološkog upravljanja .
(45) Ova Direktiva omogućava državama članicama da sastave službene liste ugovornika, dobavljača, ili pružatelja usluga ili sustav davanja ovjera od strane javnih ili privatnih tijela i predviđa odredbe za učinke takvog upisa ili takvih davanja ovjera u postupcima dodjele ugovora u drugoj državi članici. Što se tiče službenih lista ovlaštenih gospodarskih subjekata važno je uzeti u obzir sudsku praksu Europskoga suda pravde u slučajevima gdje gospodarski subjekt, član grupe, traži priznavanje prava na ekonomske, financijske ili tehničke sposobnosti drugih kompanija u grupi kao potporu svojoj prijavi za upis u službenu listu. U ovom slučaju, na gospodarskom je subjektu da dokaže kako će mu ti resursi biti stvarno na raspolaganju tijekom trajanja razdoblja valjanosti upisa. Za potrebe tog upisa država članica može odrediti razinu zahtjeva koji se trebaju ispuniti i posebice, npr. ukoliko gospodarski subjekt polaže pravo na financijsko stanje neke druge kompanije u grupi, može tražiti da se tu kompaniju smatra odgovornom, ukoliko je potrebno zajedno ili pojedinačno.
(46) Ugovore bi trebalo dodjeljivati na temelju objektivnih kriterija koji osiguravaju poštivanje načela transparentnosti, zabrane diskriminacije, i načela jednakog tretmana i koja jamče da su ponude procijenjene u uvjetima učinkovitog tržišnog natjecanja. Kao rezultat, prikladno je dopustiti primjenu samo dva kriterija: «najniža cijena» i «ekonomski najpovoljnija ponuda».
Kako bi se osiguralo poštivanje načela jednakog tretmana u dodjeli ugovora, prikladno je predvidjeti obavezu – koju je uspostavila sudska praksa – da se osigura nužna transparentnost kako bi se omogućilo da svi sudionici u natječaju budu razumno informirani o kriterijima i rješenjima koja će se primjenjivati u pronalaženju ekonomski najpovoljnije ponude. Stoga je odgovornost naručitelja da pravovremeno navede kriterije za dodjelu ugovora i relativni značaj koji se pripisuje svakom od tih kriterija kako bi ih sudionici u natječaju bili svjesni pri pripremanju svojih ponuda. Naručitelji mogu odstupiti od navođenja značaja koji pripisuju kriterijima dodjele u uredno opravdanim slučajevima za koje moraju biti u mogućnosti navesti razloge, ukoliko pripisivanje značaja ne može biti utvrđeno unaprijed, posebice zbog složenosti ugovora. U takvim slučajevima, moraju navesti poredak kriterija prema njihovoj važnosti od najvažnijeg prema najmanje važnom.
Ukoliko naručitelji odaberu dodijeliti ugovor ekonomski najpovoljnijoj ponudi, ocijenit će ponude kako bi odredili koja nudi najbolju vrijednost za novac. Kako bi ovo učinili, određuju ekonomske i kvalitativne kriterije koji, kao cjelina, moraju omogućiti pronalaženje ekonomski najpovoljnije ponude za naručitelja. Određivanje tih kriterija ovisi o predmetu ugovora s obzirom da oni moraju omogućiti procjenu razine izvedbe koju je ponudio svaki sudionik u natječaju u svjetlu predmeta ugovora, kako je definirano u tehničkim specifikacijama, te omogućiti mjerenje vrijednosti za novac svake ponude.
Kako bi se jamčio jednak tretman, kriteriji za dodjelu ugovora trebali bi omogućiti objektivno uspoređivanje i ocjenjivanje ponuda. Ako su ovi uvjeti ispunjeni, ekonomski i kvalitativni kriteriji za dodjelu ugovora, kao što su udovoljavanje ekološkim zahtjevima, mogu omogućiti da naručitelji zadovolje potrebe dotične javnosti kako je iskazano u specifikacijama ugovora. Pod istim uvjetima, naručitelj se može služiti kriterijima s ciljem udovoljavanja socijalnih zahtjeva, posebice kao odgovor na potrebe – definirane u specifikacijama ugovora – ljudi iz socijalno zapostavljenih slojeva u koje spadaju oni koji primaju/koriste radove, opskrbu ili usluge koje su predmet ugovora.
(47) U slučaju ugovora o javnim uslugama, kriteriji dodjele ne smiju utjecati na primjenu nacionalnih odredaba o novčanoj naknadi za određene usluge kao npr. za usluge koje obavljaju arhitekti, inženjeri ili odvjetnici i, ukoliko su u pitanju ugovori o javnim opskrbama, na primjenu nacionalnih odredbi koje utvrđuju fiksne cijene za školske udžbenike.
(48) Određene tehničke uvjete, a posebice one koji se tiču obavijesti i statističkih izvješća kao i korištene nomenklature i uvjeta uputa na te nomenklature trebat će usvojiti i izmijeniti u svjetlu promjenjivih tehničkih zahtjeva. Liste naručitelja u prilozima također će trebati ažurirati. Stoga je u tu svrhu primjereno predvidjeti fleksibilan i brz postupak usvajanja.
(49) Mjere nužne za provedbu ove Direktive trebale bi biti usvojene u skladu s Odlukom Vijeća 1994/468/EZ od 28. lipnja 1999. kojom se utvrđuju postupci za korištenje ovlasti za provedbu koje su prenesene na Komisiju.
(50) Prikladno je da bi se Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971 koja utvrđuje pravila primjenjiva na razdoblja, datume i vremenske rokove trebala primjenjivati na izračun vremenskih rokova sadržanih u ovoj Direktivi.
(51) Ova Direktiva ne bi trebala dovoditi u pitanje vremenske rokove navedene u prilogu XI, u okviru kojih se od država članica traži da transponiraju i primjene Direktive 92/50/EEZ i 93/37/EEZ,
DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

SADRŽAJ

GLAVA I
DEFINICIJE I OPĆA NAČELA
Članak 1. – Definicije
Članak 2. – Načela dodjele ugovora
Članak 3. – Dodjela specijalnih ili ekskluzivnih prava: klauzula o zabrani diskriminacije

GLAVA II
PRAVILA KOJA SE TIČU UGOVORA O JAVNIM NABAVAMA

POGLAVLJE I.
Opće odredbe

Članak 4. – Gospodarski subjekti
Članak 5. – Uvjeti koji se odnose na sporazume sklopljene u okviru Svjetske trgovinske organizacije
Članak 6. – Povjerljivost

POGLAVLJE II.
Područje primjene

Odjeljak 1.
Donje granične cijene

Članak 7. – Donje granične cijene za ugovore o javnim nabavama
Članak 8. – Ugovori koje subvencioniraju naručitelji s više od 50%
Članak 9. – Metode za izračunavanje procijenjene vrijednosti ugovora o javnim nabavama, okvirnih sporazuma i dinamičnih sustava kupnje

Odjeljak 2.
Posebne situacije

Članak 10. – Nabave u obrani
Članak 11. – Ugovori o javnim nabavama i okvirni sporazumi koje dodjeljuju središnja tijela kupnje

Odjeljak 3.
Izuzeti ugovori

Članak 12. – Ugovori u sektorima vodoprivrede, energetike, prometnih i poštanskih usluga
Članak 13. – Posebni izuzeci u polju telekomunikacija
Članak 14. – Tajni ugovori i ugovori koji zahtijevaju posebne sigurnosne mjere
Članak 15. – Ugovori dodijeljeni u skladu s međunarodnim pravilima
Članak 16. – Posebne iznimke
Članak 17. – Koncesije za usluge
Članak 18. – Ugovori za obavljanje usluga dodijeljeni na temelju ekskluzivnog prava

Odjeljak 4.
Posebno rješenje

Članak 19. – Rezervirani ugovori

POGLAVLJE III.
Rješenja za ugovore o pružanju javnih usluga

Članak 20. – Ugovori o pružanju usluga navedenih u prilogu II. A
Članak 21. – Ugovori o pružanju usluga navedenih u prilogu II. B
Članak 22. – Miješani ugovori koji se sastoje od pružanja usluga navedenih u prilogu II. A i usluga navedenih u prilogu II. B

POGLAVLJE IV.
Posebna pravila koja uređuju specifikacije i ugovorne dokumente

Članak 23. – Tehničke specifikacije
Članak 24. – Varijante
Članak 25. – Podugovaranje
Članak 26. -Uvjeti za izvođenje ugovora
Članak 27. -Obaveze koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti pri zapošljavanju i radne uvjete

POGLAVLJE V.
Postupci

Članak 28. – Uporaba otvorenih, ograničenih i pregovaračkih postupaka i kompetitivnog razgovora
Članak 29. – Kompetitivni razgovor
Članak 30. -Slučajevi koji opravdavaju uporabu pregovaračkog postupka s prethodnom objavom obavijesti o ugovoru
Članak 31. – Slučajevi koji opravdavaju uporabu pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o ugovoru
Članak 32. – Okvirni sporazumi
Članak 33. – Dinamični sustav kupnje
Članak 34. -Ugovori o javnim radovima: konkretna pravila o subvencioniranim programima stanogradnje

POGLAVLJE VI.
Pravila o oglašavanju i transparentnosti

Odjeljak 1.
Objavljivanje obavijesti

Članak 35. – Obavijesti
Članak 36. – Oblik i način objave obavijesti
Članak 37. – Ne-obavezno objavljivanje

Odjeljak 2.
Vremenski rokovi

Članak 38. – Vremenski rokovi za primanje zahtjeva za sudjelovanjem i za prijem ponuda
Članak 39. – Otvoreni postupci: specifikacije, dodatni dokumenti i informacije

Odjeljak 3.
Sadržaj informacija i sredstvo prijenosa

Članak 40. – Pozivi za podnošenje ponuda, sudjelovanje u razgovoru ili pregovaranju
Članak 41. – Obavještavanje kandidata i ponuditelja

Odjeljak 4.
Komunikacija

Članak 42. – Pravila primjenjiva na komunikaciju

Odjeljak 5.
Izvješća

Članak 43. – Sadržaj izvješća

POGLAVLJE VII.
Vođenje postupka

Odjeljak 1.
Opće odredbe

Članak 44. – Provjera prikladnosti, izbora sudionika i dodjele ugovora

Odjeljak 2.
Kriteriji za kvalitativni izbor

Članak 45. – Osobna situacija kandidata ili ponuđača
Članak 46. – Prikladnost za obavljanje stručne djelatnosti
Članak 47. – Ekonomsko i financijsko stanje
Članak 48. – Tehničke i/ili stručne sposobnosti
Članak 49. – Norme osiguranja kvalitete
Članak 50. – Norme ekološkog upravljanja
Članak 51. – Dodatna dokumentacija i informacije
Članak 52. – Službene liste ovlaštenih gospodarskih subjekata utemeljenih sukladno javnom ili privatnom pravu

Odjeljak 3.
Dodjela ugovora

Članak 53. – Kriteriji dodjele ugovora

Članak 54. – Uporaba elektronskih dražbi
Članak 55. – Neprirodno niske ponude

GLAVA III
PRAVILA O KONCESIJAMA ZA JAVNE RADOVE

POGLAVLJE I.
Pravila koja uređuju koncesije za javne radove

Članak 56. -Područje primjene
Članak 57. – Iznimke iz područja primjene
Članak 58. -Objava obavijesti koje se tiču koncesija za javne radove
Članak 59. – Vremenski rok
Članak 60. – Podugovaranje
Članak 61. – Dodjeljivanje dodatnih radova koncesionarima

POGLAVLJE II.
Pravila primjenjiva na ugovore koje dodjeljuju koncesionari koji su naručitelji
Članak 62. – Primjenjiva pravila

POGLAVLJE III.
Pravila primjenjiva na ugovore koje dodjeljuju koncesionari koji nisu naručitelji

Članak 63. – Pravila oglašivanja: donje granične cijene i iznimke
Članak 64. – Objava obavijesti
Članak 65. – Vremenski rok za prijem zahtjeva za sudjelovanje i za prijem ponuda

GLAVA IV
PRAVILA KOJA UREĐUJU NATJEČAJE ZA DIZAJN

Članak 66. – Opće odredbe

Članak 67. – Područje primjene
Članak 68. – Iznimke iz područja primjene

Članak 69. – Obavijesti
Članak 70. – Oblik i način objave obavijesti o natječaju
Članak 71. – Sredstva komunikacije
Članak 72. – Odabir natjecatelja
Članak 73. – Sastavljanje žirija
Članak 74. – Odluke žirija

GLAVA V
STATISTIČKE OBAVEZE, IZVRŠNE OVLASTI I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 75. – Statističke obaveze
Članak 76. – Sadržaj statističkih izvješća
Članak 77. – Savjetodavni odbor
Članak 78. – Korekcija donjih graničnih cijena
Članak 79. – Izmjene i dopune
Članak 80. – Provedba

Članak 81. – Mehanizmi nadzora

Članak 82. – Opozivi

Članak 83. – Stupanje na snagu
Članak 84. – Primatelji

PRILOG I.
LISTA DJELATNOSTI KAKO SU NAVEDENE U ČLANKU 1, STAVKU 2, TOČKI (b)

PRILOG II.
USLUGE KAKO SU NAVEDENE U ČLANKU 1, STAVKU 2, TOČKI (d)
PRILOG II. A

PRILOG II. B

PRILOG III.
LISTA TIJELA I KATEGORIJA TIJELA KOJIMA UPRAVLJA JAVNO PRAVO KAKO JE NAVEDENO U DRUGOJ TOČKI ČLANKA 1, STAVKA 9.

PRILOG IV.
TIJELA SREDIŠNJE DRŽAVNE UPRAVE

PRILOG V.
POPIS PROIZVODA NAVEDENIH U ČLANKU 7. VEZANO UZ UGOVORE KOJE DODJELJUJU NADLEŽNA TIJELA IZ PODRUČJA OBRANE

PRILOG VI.
DEFINICIJA ODREĐENIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA

PRILOG VII.
PODACI KOJE TREBA UKLJUČITI U OBAVIJESTI

PRILOG VII. A
PODACI KOJI MORAJU BITI UKLJUČENI U JAVNE OBAVIJESTI O UGOVORIMA

PRILOG VII. B
PODACI KOJI MORAJU STAJATI U OBAVIJESTIMA O KONCESIJAMA ZA JAVNE RADOVE

PRILOG VII. C
PODACI KOJI MORAJU STAJATI U OBAVIJESTIMA O UGOVORIMA O RADOVIMA KONCESIONARA KOJI NISU NARUČITELJI

PRILOG VII. D
PODACI KOJI MORAJU STAJATI U OBAVIJESTIMA O NATJEČAJU ZA DIZAJN
OBAVIJESTI O NATJEČAJU

PRILOG VIII.
OBILJEŽJA OBJAVE

PRILOG IX.
REGISTRI

PRILOG IX. A
UGOVORI O JAVNIM RADOVIMA

PRILOG IX. B
UGOVORI O JAVNOJ OPSKRBI

PRILOG IX. C
UGOVORI O PRUŽANJU JAVNIH USLUGA

PRILOG X.
ZAHTJEVI VEZANI UZ UREĐAJE ZA ELEKTRONSKO PRIMANJE PONUDA, ZAHTJEVI ZA SUDJELOVANJE I PLANOVI I PROJEKTI U NATJEČAJIMA

PRILOG XI.
ROKOVI ZA PRENOŠENJE I PRIMJENU (Članak 80.)

PRILOG XII.
TABELA MEĐUSOBNIH ODNOSA

GLAVA I
DEFINICIJE I OPĆA NAČELA
Članak 1.
Definicije
1. U svrhu ove Direktive vrijede definicije navedene u stavcima 2. do 15.
2. (a) «Ugovori o javnim nabavama» su ugovori s financijskim interesom sklopljeni u pisanom obliku između jednog ili više gospodarskih subjekata i jednog ili više naručitelja i koji imaju za predmet izvođenje radova, opskrbu proizvodima ili pružanje usluga u smislu ove Direktive.
(b) «Ugovori o javnim radovima» su ugovori o javnim nabavama koji za predmet imaju ili izvođenje, ili oboje, i dizajn i izvođenje radova vezanih uz jednu od djelatnosti u smislu priloga I. ili djela ili realizacije, bilo kojim sredstvima, djela koje odgovara zahtjevima koje je naveo naručitelj. «Djelo» je rezultat radova u niskogradnji ili graditeljstvu uzeto kao cjelina koje je dovoljno samo po sebi da ispuni ekonomsku ili tehničku funkciju.
(c)»Ugovori o javnim opskrbama» su ugovori o javnim nabavama koji nisu oni navedeni pod (b), koji za predmet imaju kupovinu, iznajmljivanje i lizing s odlukom o kupoprodaji proizvoda.
Ugovori o javnim nabavama koji za predmet imaju opskrbu proizvodima i koji također obuhvaćaju, kao uzgrednu sadržaj, poslove ugrađivanja i radove na montaži smatraju se «ugovorima o javnim opskrbama».
(d) «Ugovor o pružanju javnih usluga» je ugovor o javnim nabavama koji nije ugovor o javnim radovima ni ugovor o javnim opskrbama i koji za predmet ima pružanje usluga navedenih u prilogu II.
Ugovor o javnim nabavama koji za predmet ima i proizvode i usluge u smislu priloga II. smatra se «ugovorom o pružanju javnih usluga» ako je vrijednost tih usluga veća od vrijednosti proizvoda obuhvaćenih tim ugovorom.
Ugovor o javnim nabavama koji za predmet ima usluge u smislu priloga II. i koji uključuje djelatnosti u smislu priloga I. koje su uzgredne glavnom predmetu ugovora smatra se ugovorom o pružanju javnih usluga.
3. «Koncesija za javne radove» je ugovor istog tipa kao i ugovor o javnim radovima osim činjenice da se pravo na izvođenje radova sastoji ili samo u pravu na korištenje rada ili u ovom pravu zajedno s plaćanjem.
4. «Koncesija za pružanje usluga» je ugovor istog tipa kao i ugovor o pružanju javnih usluga osim činjenice da se pravo na pružanje usluga sastoji ili samo u pravu da se koristi usluga ili u ovom pravu zajedno s plaćanjem.
5. «Okvirni sporazum» je sporazum između jednog ili više naručitelja i jednog ili više gospodarskih subjekata, svrha kojeg je utvrđivanje uvjeta koji uređuju dodjeljivanje ugovora tijekom danog perioda, posebice što se tiče cijene i, ako je prikladno, predviđene kvantitete.
6. «Dinamični sustav kupnje» je potpuno elektronski postupak za obavljanje često korištenih kupnji, osobine kojeg, s obzirom da je opće dostupan na tržištu, udovoljavaju zahtjevima naručitelja, koji je ograničen u trajanju i otvoren, dok je valjan, svim gospodarskim subjektima koji ispunjavaju kriterije odabira i koji su podnijeli indikativnu ponudu koja poštuje specifikacije.
7.»Elektronska dražba» je postupak koji se ponavlja i pretpostavlja elektronski uređaj za prezentiranje novih cijena, korigiranih prema dolje, i/ili novih vrijednosti glede određenih elemenata ponude, koje se pojavljuju nakon početne pune procjene ponuda, omogućujući im da budu rangirane korištenjem automatskih metoda procjenjivanja.
Prema tomu, određeni ugovori o pružanju usluga i određeni ugovori o radovima koji za predmet imaju umni rad, poput projektiranja radova, ne mogu biti predmetom elektronskih dražbi.
8. Termini «ugovornik», «dobavljač» i «pružatelj usluga» odnose se na bilo koju fizičku ili pravnu osobu ili javno tijelo ili grupu takvih osoba i/ili tijela koja na tržištu nude izvođenje radova i/ili djela, opskrbu proizvodima odnosno pružanje usluga.
Termin «gospodarski subjekt» obuhvaća jednako koncepte ugovornika, dobavljača i pružatelja usluga. Koristi se samo zbog jednostavnosti.
Na gospodarskog subjekta koji je podnio ponudu odnosi se termin «ponuditelj». Na onog koji traži poziv da sudjeluje u ograničenim ili pregovaračkim postupcima ili kompetitivnom razgovoru odnosi se termin «kandidat».
9. «Naručitelj» je država, regionalne ili lokalne vlasti, tijela kojima upravlja javno pravo, udruženja osnovana od strane jednog ili više takvih vlasti ili jednog ili više takvih tijela kojima upravlja javno pravo.
«Tijelo kojim upravlja javno pravo» je bilo koje tijelo koje:
(a) je osnovano za određene svrhe udovoljavanja potreba u općem interesu, koje nema industrijski ili trgovački karakter;
(b) ima pravnu osobnost; i
(c) financira, najvećim dijelom, država, regionalne ili lokalne vlasti ili druga tijela kojima upravlja javno pravo; ili koje je podložno upraviteljskom nadzoru od strane takvih tijela; ili koje ima upravni, menadžerski ili nadzorni odbor čijih više od pola članova imenuje država, regionalne ili lokalne vlasti ili druga tijela kojima upravlja javno pravo.
Ne-iscrpna lista tijela i kategorija tijela kojima upravlja javno pravo koja ispunjavaju kriterije navedene pod (a), (b) i (c) druge točke navedena je u prilogu III. Države članice periodično obavještavaju Komisiju o bilo kakvim promjenama u njihovim listama tijela i kategorija tijela.
10. «Središnje tijelo kupnje» je naručitelj koji:
– stječe nabavke i/ili usluge namijenjene naručiteljima, ili
– dodjeljuje ugovore o javnim nabavama ili sklapa okvirne sporazume za radove, nabavke ili usluge namijenjene naručiteljima.
11. (a) «Otvoreni postupci» su oni postupci pri kojima bilo koji zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.
(b) «Ograničeni postupci» su oni postupci u kojima bilo koji gospodarski subjekt može zatražiti da sudjeluje i pri čemu samo oni gospodarski subjekti koje naručitelj pozove mogu podnijeti ponudu.
(c) «Kompetitivni razgovor» je postupak u kojem bilo koji gospodarski subjekt može zatražiti da sudjeluje i pri čemu naručitelj vodi razgovor s kandidatima koji su primljeni u taj postupak, s ciljem razvijanja jedne ili više prikladnih alternativa sposobnih udovoljiti njihovim zahtjevima, i na temelju kojeg su izabrani kandidati pozvani da podnesu ponude.
U svrhu pribjegavanja postupku spomenutom u prvoj točki, ugovor o javnim nabavama smatra se «osobito složenim» ukoliko naručitelji:
– nisu objektivno u mogućnosti definirati tehnička sredstva u skladu s člankom 23, stavkom 3, točkama (b), (c) ili (d), koja su sposobna udovoljiti njihovim potrebama ili ciljevima, i/ili
– nisu objektivno u mogućnosti točno navesti pravnu i/ili financijsku strukturu projekta.
(d) «Pregovarački postupci» su oni postupci u kojima se naručitelj obraća gospodarskim subjektima po vlastitom izboru i dogovara uvjete ugovora s jednim ili više njih.
(e) «Natječaji za dizajn» su oni postupci koji omogućuju naručiteljima da steknu, uglavnom na poljima prostornog planiranja grada ili sela, arhitekture i graditeljstva ili obrade podataka, plan ili dizajn koji odabire žiri nakon što je otvoren natječaj s dodjelom nagrada ili bez nje.
12. «Napismeno» ili «u pisanom obliku» je bilo koje izražavanje koje se sastoji od riječi ili brojeva koje se može čitati, reproducirati i naknadno priopćiti. Može sadržavati informacije koje se prenose i pohranjuju elektronskim sredstvima.
13. «Elektronsko sredstvo» odnosi se na korištenje elektronske opreme za obradu (uključujući digitalnu kompresiju) i pohranu podataka koji se prenose, priopćavaju i primaju žicom, radijem, optičkim ili drugim elektromagnetskim sredstvima.
14. «Zajednički vokabular nabave» (CPV)» označuje referentnu nomenklaturu primjenjivu na ugovore o javnim nabavama kako je donesena Uredbom (EC) br. 2195/2002, istovremeno osiguravajući ekvivalentnost s drugim postojećim nomenklaturama.
U slučaju različitih tumačenja opsega ove Direktive, zbog mogućih razlika između CPV i NACE nomenklatura navedenih u prilogu I, ili između CPV i CPC (privremena verzija) nomenklatura navedenih u prilogu II, NACE odnosno CPC nomenklatura imaju prednost.
15. U svrhe članka 13, članka 57, stavka (a) i članka 68, stavka (b), sljedeće fraze imaju sljedeća značenja:
(a) «javna telekomunikacijska mreža» je javna telekomunikacijska infrastruktura koja omogućava prijenos signala između definiranih završnih točaka mreže putem žice, mikrovalova, optičkih sredstava ili drugih elektromagnetskih sredstava;
(b) «završne točke mreže» su sve fizičke veze i njihove tehničke specifikacije pristupa koje čine dio javne telekomunikacijske mreže i koje su nužne za pristup toj javnoj mreži i učinkovito komuniciranje putem te javne mreže;
(c) «javne telekomunikacijske usluge» su telekomunikacijske usluge pružanje kojih je država članica izričito dodijelila, posebice, jednom ili više telekomunikacijskih subjekata;
(d) «telekomunikacijske usluge» su usluge pružanje kojih se sastoji u potpunosti ili dijelom od prijenosa i trasiranja signala u javnoj telekomunikacijskoj mreži pomoću telekomunikacijskih procesa, izuzimajući emitiranje i televiziju..

Članak 2.
Načela dodjele ugovora
Naručitelji se prema gospodarskim subjektima ponašaju jednako i ne-diskriminirajuće i djeluju na transparentan način.

Članak 3.
Dodjela specijalnih ili ekskluzivnih prava : klauzula o zabrani diskriminacije
Ukoliko naručitelj dodijeli specijalna ili ekskluzivna prava za izvođenje djelatnosti javne usluge subjektu koje nije takav naručitelj, akt kojim se to pravo dodjeljuje propisuje da, u smislu nabavnih ugovora koje dodjeljuje trećim strankama kao dio svojih djelatnosti, dotični subjekt mora poštivati načelo zabrane diskriminacije na temelju nacionalnosti.

GLAVA II
PRAVILA KOJA SE TIČU UGOVORA O JAVNIM NABAVAMA
POGLAVLJE I.
Opće odredbe
Članak 4.
Gospodarski subjekti
Kandidati ili sudionici u javnom natječaju koji su, sukladno zakonu države članice u kojoj imaju poslovni nastan, ovlašteni da pružaju relevantne usluge, neće se odbijati samo s obrazloženjem da bi se, sukladno zakonu države članice u kojoj se ugovor dodjeljuje, od njih tražilo da budu ili fizičke ili pravne osobe.
Međutim, u slučaju ugovora o pružanju javnih usluga i o javnim radovima kao i ugovora o javnim opskrbama koji dodatno obuhvaćaju usluge i/ili poslove ugrađivanja i montaže, od pravnih se osoba može tražiti da u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje navedu imena i relevantne stručne kvalifikacije osoblja koje je odgovorno za izvođenje dotičnog ugovora.
2. Grupe gospodarskih subjekata mogu podnijeti ponude ili nastupiti kao kandidati. Naručitelji ne mogu tražiti od ovih grupa da preuzmu određeni pravni oblik kako bi podnijeli ponudu ili zahtjev za sudjelovanjem, međutim, od odabrane se grupe može tražiti da to učini kada joj se dodijeli ugovor, do te mjere da je ova promjena nužna za zadovoljavajuće obavljanje poslova iz ugovora.

Članak 5.
Uvjeti koji se odnose na sporazume sklopljene u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO)
Za svrhe dodjele ugovora od strane naručitelja države članice primjenjuju u svojim odnosima uvjete jednako povoljne kao oni koje jamče gospodarskim subjektima trećih zemalja pri provedbi Sporazuma o vladinim nabavama (u daljnjem tekstu: Sporazum), koji je zaključen u okviru Urugvajske runde multilateralnih pregovora. Države članice radi toga traže savjet jedna od druge o mjerama koje treba poduzeti sukladno Sporazumu unutar Savjetodavnog odbora za ugovore o javnim nabavam, spomenutog u članku 77.

Članak 6.
Povjerljivost
Ne dovodeći u pitanje odredbe ove Direktive, posebice one koje se odnose na obaveze glede oglašavanja dodijeljenih ugovora i na informacije kandidatima i sudionicima u javnom natječaju navedene u članku 35, stavak (4) i članku 41, a u skladu s nacionalnim zakonom kojem naručitelj podliježe, naručitelj neće otkrivati informacije koje su mu proslijedili gospodarski subjekti koji su ih označili kao povjerljive; takve informacije uključuju, posebice tehničke ili poslovne tajne i povjerljive aspekte ponuda.

POGLAVLJE II.
Područje primjene
Odjeljak 1.
Donje granične cijene
Članak 7.
Donje granične cijene za ugovore o javnim nabavama
Ova Direktiva primjenjuje se na ugovore o javnim nabavama koji nisu izuzeti u skladu s iznimkama navedenim u člancima 10. i 11. i člancima 12. do 18. i koji imaju vrijednost (exclusive of) prije poreza na dodanu vrijednost (PDV) za koju je procijenjeno da je jednaka ili veća od sljedećih donjih graničnih cijena:
(a) 162000 eura za ugovore o javnim opskrbama i uslugama osim onih koji su obuhvaćeni točkom (b) trećom alinejom, koje su dodijelili naručitelji navedeni kao tijela središnje vlade u prilogu IV; u slučaju ugovora o javnim opskrbama koje su dodijelili naručitelji koji djeluju na polju obrane, ovo se primjenjuje samo na ugovore koji se odnose na proizvode obuhvaćene prilogom V;
(b) 249 000 eura
– za ugovore o javnim opskrbama i uslugama koje dodjeljuju naručitelji osim onih navedenih u prilogu IV,
– za ugovore o javnoj opskrbi koje dodjeljuju naručitelji koji su navedeni u prilogu IV. i djeluju na polju obrane, ukoliko ovi ugovori uključuju proizvode koji nisu obuhvaćeni prilogom V,
– za ugovore o pružanju javnih usluga koje dodjeljuju bilo koji naručitelji u vezi s uslugama navedenim u kategoriji 8. priloga II. A, te telekomunikacijskim uslugama iz kategorije 5. položaj kojih je u CPV nomenklaturi ekvivalentan CPC referentnim brojevima 7524, 7524 i 7526 i/ili uslugama navedenim u prilogu II. B;
(c) 6242000 za ugovore o javnim radovima.

Članak 8.
Ugovori koje subvencioniraju naručitelji s više od 50%
Ova se Direktiva primjenjuje na dodjelu:
(a) ugovora koje direktno subvencioniraju naručitelji s više od 50% i čija je procijenjena vrijednost, net of VAT (nakon PDV-a) jednaka ili veća od 6242000 eura,
– ukoliko ti ugovori uključuju graditeljske poslove u smislu priloga I,
– ukoliko ti ugovori uključuju građevinske radove za bolnice, objekte namijenjene za sport, rekreaciju i odmor, školske i sveučilišne zgrade i zgrade koje se koriste u administrativne svrhe;
(b) ugovore o pružanju uslugam koje direktno subvencioniraju naručitelji s više od 50% i čija je procijenjena vrijednost, net of VAT, jednaka ili veća od 249000 eura i koji su vezani uz ugovore o radovima u smislu točke (a) .
Države članice poduzimaju nužne mjere kako bi osigurale da naručitelji koji dodjeljuju takve subvencije osiguraju poštivanje ove Direktive ukoliko taj ugovor dodjeljuje jedan ili više drugih subjekata ili da poštuju ovu Direktivu ukoliko oni sami dodjeljuju taj ugovor za i u ime tih drugih subjekata.

Članak 9.
Metode za izračunavanje procijenjene vrijednosti ugovora o javnim nabavama, okvirnih sporazuma i dinamičnih sustava kupnje
1. Izračun procijenjene vrijednosti ugovora o javnoj nabavi temelji se na ukupnom plativom iznosu, net of VAT, kako ga procijeni naručitelj. Ovaj izračun uzima u obzir procijenjeni ukupni iznos, uključujući sve oblike opcija i sva obnavljanja ugovora.
Ukoliko naručitelj predvidi nagrade ili isplate kandidatima i sudionicima u javnom natječaju, uzet će ih u obzir pri računanju procijenjene vrijednosti ugovora.
2. Ova procjena mora biti valjana u trenutku u kojem je poslana obavijest o ugovoru, kako je predviđeno u članku 35, stavku (2), ili, u slučajevima gdje se takva obavijest ne traži, u trenutku u kojem naručitelj započinje postupak dodjele ugovora.
3. Nijedan projekt radova ili predložena kupovina određene količine roba i/ili usluga ne može se dijeliti kako bi se izbjeglo njeno podlijeganje ovoj Direktivi.
4. S obzirom na ugovore o javnim radovima, izračun procijenjene vrijednosti uzima u obzir kako trošak radova tako i ukupnu procijenjenu vrijednost roba nužnih za izvođenje radova, a koje je naručitelj dao na raspolaganje ugovorniku.
5. (a) Ukoliko predloženo djelo ili kupovina usluga može rezultirati time da se ugovori istovremeno dodijele u obliku odvojenih dijelova, u obzir se uzima ukupna procijenjena vrijednost svih takvih dijelova.
Ukoliko je zbrojena vrijednost dijelova jednaka ili veća od donje granične cijene utvrđene u članku 7, ova se Direktiva primjenjuje na dodjelu svakog pojedinog dijela.
Međutim, naručitelji se mogu odreći takve primjene u odnosu na dijelove čija je procijenjena vrijednost nakon PDV-a (net of VAT) manja od 80000 eura za usluge ili 1 milijun eura za radove, pod uvjetom da zbrojena vrijednost tih dijelova ne prelazi 20% zbrojene vrijednosti dijelova kao cjeline.
(b) Ukoliko prijedlog za stjecanje sličnih roba može rezultirati istovremenom dodjelom ugovora u obliku odvojenih dijelova, treba se uzeti u obzir ukupna procijenjena vrijednost svih takvih dijelova kada se primjenjuje članak 7, točke (a) i (b).
Ukoliko je ukupna vrijednost dijelova jednaka ili prelazi donju graničnu cijenu utvrđenu člankom 7, ova se Direktiva primjenjuje na dodjelu svakog dijela.
Međutim, naručitelji se mogu odreći takve primjene u odnosu na dijelove čija je procijenjena vrijednost nakon PDV-a manja od 80000 eura za usluge ili 1 milijun eura za radove, pod uvjetom da zbrojena vrijednost tih dijelova ne prelazi 20% zbrojene vrijednosti dijelova kao cjeline.
6. Što se tiče ugovora o javnim opskrbama vezanih uz zakup, najam ili lizing s odlukom o kupoprodaji proizvoda, vrijednost koja se uzima kao temelj za izračunavanje procijenjene vrijednosti ugovora je kako slijedi:
(a) u slučaju ugovora o javnim nabavama s fiksnim trajanjem, ako je to trajanje kraće od ili iznosi 12 mjeseci, ukupna procijenjena vrijednost za trajanje ugovora ili, ako je trajanje ugovora duže od 12 mjeseci, ukupna vrijednost uključujući procijenjenu preostalu vrijednost;
(b) u slučaju ugovora o javnim nabavama bez fiksnog trajanja ili kod kojih se trajanje ne može definirati, mjesečna vrijednost pomnožena s 48.
7. U slučaju ugovora o javnim opskrbama ili uslugama koji su po prirodi redovni ili koji se namjeravaju obnoviti unutar danog razdoblja, izračun procijenjene vrijednosti ugovora temelji se na sljedećem:
(a) ili na ukupnoj stvarnoj vrijednosti uzastopnih ugovora istog tipa koji su dodijeljeni tijekom prethodnih 12 mjeseci ili financijske godine, prilagođenoj, ako je moguće, kako bi se uzele u obzir promjene u kvantiteti ili vrijednosti koje će se pojaviti u razdoblju od 12 mjeseci koje je nastupilo nakon početnog ugovora;
(b) ili na ukupnoj procijenjenoj vrijednosti uzastopnih ugovora dodjeljivanih tijekom 12 mjeseci koji su uslijedili nakon prve isporuke, ili tijekom financijske godine ako je dulja od 12 mjeseci.
Metoda za izračun procijenjene vrijednosti ugovora o javnim nabavama ne može biti izabrana s namjerom da se izuzme iz područja primjene ove Direktive.
8. S obzirom na ugovore o pružanju javnih usluga, vrijednost koja se uzima kao temelj za izračun procijenjene vrijednosti ugovora je, gdje je to prikladno, sljedeća:
(a) za sljedeće tipove usluga:
(i) usluge osiguranja: plative premije i drugi oblici naknada;
(ii) bankarske i druge financijske usluge: pristojbe, provizije, kamate i drugi oblici naknada
(iii) natječaji za dizajn: pristojbe, plative provizije i drugi oblici naknada;
(b) za ugovore o uslugama koji ne navode ukupnu cijenu:
(i) u slučaju ugovora s fiksnim trajanjem, ako je to trajanje kraće od ili jednako razdoblju od 48 mjeseci: ukupna vrijednost za njihovo puno trajanje;
(ii) u slučaju ugovora bez fiksnog trajanja ili s trajanjem koje je dulje od 48 mjeseci: mjesečna vrijednost pomnožena s 48.
9. Što se tiče okvirnih sporazuma i dinamičnih sustava kupnje, vrijednost koja se uzima u obzir je maksimalna procijenjena vrijednost nakon PDV-a (net of VAT)svih ugovora predviđenih za čitav period okvirnog sporazuma ili dinamičnog sustava kupnje.

Odjeljak 2.
Posebne situacije
Članak 10.
Nabave u obrani
Ova se Direktiva primjenjuje na ugovore o javnim nabavama koje dodjeljuju naručitelji u polju obrane, koji podliježu članku 296. Ugovora.

Članak 11.
Ugovori o javnim nabavama i okvirni sporazumi koje dodjeljuju središnja tijela kupnje
1. Države članice mogu odrediti da naručitelji mogu kupiti radove, robe i/ili usluge od ili putem središnjih tijela kupnje.
2. Smatra se da naručitelji koji kupuju radove, robe i/ili usluge od ili putem središnjeg tijela kupnje u slučajevima navedenim u članku 1, stavku 10 poštuju ovu Direktivu u onoj mjeri u kojoj je poštuju središnja tijela kupnje.

Odjeljak 3.
Izuzeti ugovori
Članak 12.
Ugovori u sektorima vodoprivrede, energetike, prometnih i poštanskih usluga
Ova se Direktiva ne primjenjuje na ugovore o javnim nabavama koje, sukladno Direktivi 2004/17/EZ, dodjeljuju naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti navedenih u člancima 3. do 7. te direktive i koji su dodijeljeni za obavljanje tih djelatnosti, ili na ugovore o javnim nabavama izuzete iz opsega te Direktive sukladno njenom članku 5, stavku (2) i člancima 19, 26. i 30.
Međutim, ova se Direktiva i dalje primjenjuje na ugovore o javnim nabavama koje dodjeljuju naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti navedenih u članku 6. Direktive 2004/17/EZ koji su dodijeljeni za te djelatnosti, u onoj mjeri u kojoj se dotična država članica služi opcijom navedenom u njenoj drugom točki članka 71. kako bi odgodila njenu primjenu.

Članak 13.
Posebni izuzeci u polju telekomunikacija
Ova se Direktiva ne primjenjuje na ugovore o javnim nabavama s glavnom svrhom da se dopusti naručiteljima da pruže ili koriste javne telekomunikacijske mreže ili da pruže javnosti jednu ili više telekomunikacijskih usluga.

Članak 14.
Tajni ugovori i ugovori koji zahtijevaju posebne sigurnosne mjere
Ova se Direktiva ne primjenjuje na ugovore o javnim nabavama kada su oni proglašeni tajnim, kada njihovo izvođenje mora biti popraćeno posebnim sigurnosnim mjerama u skladu sa zakonima, propisima ili administrativnim odredbama koje su na snazi u dotičnoj državi članici, ili kada to zahtijeva zaštita bitnih interesa te države članice.

Članak 15.
Ugovori dodijeljeni u skladu s međunarodnim pravilima
Ova se Direktiva ne primjenjuje na ugovore o javnim nabavama koji se ravnaju prema različitim proceduralnim pravilima i koji su dodijeljeni:
(a) u skladu s međunarodnim sporazumom sklopljenim u skladu s ugovorom između države članice i jedne ili više trećih zemalja koji obuhvaća opskrbe ili radove namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju djela od strane država potpisnica ili usluga namijenjenih zajedničkoj provedbi ili korištenju projekta od strane država potpisnica; Komisiju, koja može tražiti savjet od Savjetodavnog odbora za ugovore u javnim nabavama spomenutog u članku 77,obavješćuje se o svim sporazumima;
(b) sukladno sklopljenom međunarodnom sporazumu koji se odnosi na stacioniranje trupa i koji se tiče poduzeća države članice ili treće zemlje;
(c) sukladno posebnim postupcima međunarodne organizacije.

Članak 16.
Posebne iznimke
Ova se Direktiva ne primjenjuje na ugovore o javnim nabavama za:
(a) stjecanje ili zakup, bilo kakvim financijskim sredstvima, zemlje, postojećih zgrada ili druge nepokretne imovine ili prava koja se njih tiču;
unatoč tomu ugovori o financijskim uslugama sklopljeni istovremeno kao, prije ili nakon ugovora o stjecanju ili zakupu, u bilo kojem obliku, podliježu ovoj Direktivi;
(b) stjecanje, razvoj, produkcija ili koprodukcija programskog materijala namijenjenog radiotelevizijskom emitiranju radiotelevizijskih organizacija i ugovori o vremenu radiotelevizijskog emitiranja;
(c) usluge arbitraže i pomirbe
(d) financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupovinom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, posebice transakcija od strane naručitelja s ciljem prikupljanja novca ili kapitala, i usluge središnje banke;
(e) ugovori o zaposlenju;
(f) usluge istraživanja i razvoja osim onih gdje koristi ima isključivo naručitelj za svoju uporabu u obavljanju svojih poslova, pod uvjetom da naručitelj isplati punu naknadu za pruženu uslugu.

Članak 17.
Koncesije za usluge
Ne dovodeći u pitanje primjenu članka 3, ova se direktiva ne primjenjuje na koncesije za usluge kako su definirane člankom 1, stavkom (4).

Članak 18.
Ugovori za obavljanje usluga dodijeljeni na temelju ekskluzivnog prava
Ova se Direktiva ne primjenjuje na ugovore o pružanju javnih usluga koje naručitelji dodjeljuju drugom naručitelju ili udruženju naručitelja na temelju ekskluzivnog prava koje uživaju na temelju objavljenog zakona, propisa ili administrativne uredbe koja je usklađena s Ugovorom.

Odjeljak 4.
Posebno rješenje
Članak 19.
Rezervirani ugovori
Države članice mogu rezervirati pravo na sudjelovanje u postupcima dodjele ugovora o javnim nabavama zaštićenim radionicama ili predvidjeti da se takvi ugovori izvode u kontekstu zaštićenih programa zapošljavanja ukoliko su većina zaposlenika u pitanju invalidne osobe koje zbog prirode ozbiljnosti njihovog invaliditeta ne mogu obavljati zanimanja u normalnim uvjetima.
Obavijest o ugovoru daje uputu na ovu odredbu.

POGLAVLJE III.
Rješenja za ugovore o pružanju javnih usluga
Članak 20.
Ugovori o pružanju usluga navedenih u prilogu II. A
Ugovori koji za predmet imaju pružanje usluga navedenih u prilogu II. A dodjeljuju se u skladu s člancima 23 do 55.

Članak 21.
Ugovori o pružanju usluga navedenih u prilogu II. B
Ugovori koji za predmet imaju pružanje usluga navedenih u prilogu II. B podložni su samo članku 23. i članku 35, stavaku (4).

Članak 22.
Miješani ugovori koji se sastoje od pružanja usluga navedenih u prilogu II. A i usluga navedenih u prilogu II. B
Ugovori koji za predmet imaju usluge koje se navedene kako u prilogu II. A tako i u prilogu II. B dodjeljuju se u skladu s člancima od 23. do 55. ukoliko je vrijednost usluga navedenih u prilogu II. A veća od vrijednosti usluga navedenih u prilogu II. B. U ostalim slučajevima, ugovori se dodjeljuju u skladu s člankom 23. i člankom 35, stavkom (4).

POGLAVLJE IV.
Posebna pravila koja uređuju specifikacije i ugovorne dokumente
Članak 23.
Tehničke specifikacije
1. Tehničke specifikacije kako su definirane u točki 1. priloga VI. navode se u ugovornoj dokumentaciji, kao što su obavijesti o ugovoru, dokumenti o ugovoru i dodatni dokumenti. Kada god je to moguće ove bi tehničke specifikacije trebale uzeti u obzir kriterij pristupačnosti za ljude s invaliditetom ili kriterij dizajna za sve korisnike.
2. Tehničke specifikacije omogućit će jednak pristup svim sudionicima u natječaju i neće imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka otvaranju javne nabave tržišnom natjecanju.
3. Ne dovodeći u pitanje obavezna nacionalna tehnička pravila, u onoj mjeri u kojoj su usklađena sa zakonom Zajednice, tehničke specifikacije formuliraju se:
(a) ili uputom na tehničke specifikacije definirane u prilogu VI. i, odabranim redom, na nacionalne norme koje transponiraju europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utemeljila europska tijela za standardizaciju ili – kada ova ne postoje – na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na dizajn, izračun i izvođenje radova i uporabu proizvoda. Svaka je uputa popraćena riječima «ili ekvivalentan»;
(b) ili u vidu izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva; potonji mogu uključivati ekološke karakteristike. Međutim, takvi parametri moraju biti dovoljno precizni kako bi omogućili sudionicima u natječaju da odrede predmet ugovora, a naručiteljima da dodijele ugovor;
(c) ili u vidu izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva kako su navedeni u točki (b), s uputom na specifikacije spomenute u točki (a) kao sredstvo pretpostavljanja sukladnosti s takvim izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima;
(d) ili uputom na specifikacije spomenute u točki (a) za određene karakteristike, i uputom na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve spomenute u točki (b) za druge karakteristike.
4. Ukoliko naručitelj koristi opciju upućivanja na specifikacije spomenute u stavku 3, točki (a), ne može odbiti ponudu s obrazloženjem da proizvod i usluge za koje je raspisan natječaj ne udovoljavaju specifikacijama na koje je uputio, kada sudionik u natječaju u svojoj ponudi pruži za naručitelja zadovoljavajuće dokaze, bilo kojim prikladnim sredstvom, da rješenja koja predlaže zadovoljavaju, na istovjetan način, zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama.
Zadovoljavajući dokaz može biti tehnički dosje proizvođača ili izvješće s testiranja koje je provelo priznato tijelo.
5. Ukoliko naručitelj koristi opciju navedenu u stavku 3. da propiše u vidu izvedbenih i funkcionalnih zahtjeva, ne može odbiti ponudu za radove, proizvode ili usluge koje zadovoljavaju nacionalne norme koje transponiraju europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne standarde ili tehničke referentne sustave koje je utemeljilo Europsko tijelo za normizaciju, ako ove specifikacije udovoljavaju izvedbene i funkcionalne zahtjeve koji su njime utvrđeni.
U svojoj ponudi sudionik u natječaju mora naručitelju pružiti zadovoljavajuće dokaze bilo kojim prikladnim sredstvom da je djelo, proizvod ili usluga usklađena s normom udovoljava izvedbene ili funkcionalne zahtjeve naručitelja.
Prikladno sredstvo može biti tehnički dosje proizvođača ili izvješće o testiranju koje izdaje priznato tijelo.
6. Ukoliko naručitelj utvrdi ekološke karakteristike u vidu izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva kako su navedeni u stavku 3, točki (b) može se služiti detaljnim specifikacijama, ili, ako je potrebno, njihovim dijelovima, kako je definirano europskim ili (multi)nacionalnim ekološkim naljepnicama ili pomoću bilo koje druge ekološke naljepnice pod uvjetom da:
– su te specifikacije prikladne za definiranje karakteristika roba i usluga koje su predmet ugovora,
– su zahtjevi za naljepnicu sastavljeni na temelju znanstvenih saznanja,
– su ekološke naljepnice usvojene korištenjem postupka u kojem mogu sudjelovati sve interesne grupe poput vladinih tijela, potrošača, proizvođača, distributera i ekoloških organizacija, i
– da su dostupne svim zainteresiranim stranama.
Naručitelji mogu jasno naznačiti da se pretpostavlja da proizvodi i usluge koje nose ekološku naljepnicu udovoljavaju tehničke specifikacije utvrđene u ugovornim dokumentima; oni moraju prihvatiti bilo koji drugi prikladni dokaz poput tehničkog dosjea proizvođača ili izvješća s testiranja koje je provelo priznato tijelo.
7. «Priznata tijela», u smislu ovog članka, su laboratoriji za testiranje i kalibraciju i tijela za izdavanje potvrda i inspekciju koja zadovoljavaju primjenjive europske norme.
Naručitelji prihvaćaju potvrde koje su izdala priznata tijela u drugim državama članicama.
8. Osim ako je to opravdano predmetom ugovora, tehničke specifikacije ne sadrže uputu na posebnu izradu ili izvor, ili poseban postupak, robne žigove, patente, tipove ili posebno porijeklo proizvoda s učinkom davanja prednosti ili eliminiranja određenih poduzeća ili određenih proizvoda. Takva se uputa dopušta samo u iznimnim slučajevima, ukoliko nije moguć dovoljno precizan i razumljiv opis sadržaja ugovora sukladno stavkama 3. i 4; takva je uputa popraćena riječima «ili ekvivalentan».

Članak 24.
Varijante
1. Ukoliko je kriterij za dodjelu ugovora onaj o ekonomski najpovoljnijoj ponudi, naručitelji mogu dopustiti sudionicima u natječaju da podnesu varijante.
2. Naručitelji navode u obavijesti o ugovoru dopuštaju li ili ne varijante: varijante nisu dopuštene bez ovog navoda.
3. Naručitelji koji dopuštaju varijante navode u ugovornim dokumentima minimalne zahtjeve koje varijante trebaju zadovoljiti te posebne zahtjeve za njihovo podnošenje ukoliko ih ima.
4. Razmatraju se samo one varijante koje zadovoljavaju minimalne kriterije koje su utvrdili dotični naručitelji.
U postupcima za dodjelu ugovora o javnim opskrbama ili pružanju usluga, naručitelji koji su dopustili varijante ne mogu odbiti varijantu samo s obrazloženjem da bi, bude li uspješna, bila ili više ugovor o pružanju usluga nego ugovor o opskrbama ili više ugovor o opskrbama nego ugovor o pružanju javnih usluga.

Članak 25.
Podugovaranje
U ugovornim dokumentima naručitelj može tražiti, ili država članica može od njega zahtijevati da traži, od sudionika u natječaju da navede u svojoj ponudi namjerava li dio ugovora podugovaranjem prenijeti trećim stranama ili nekom predloženom poduugovorniku.
Ovaj je navod bez utjecaja na pitanje odgovornosti glavnog gospodarskog subjekta.

Članak 26.
Uvjeti za izvođenje ugovora
Naručitelji mogu utvrditi posebne uvjete vezane uz izvođenje ugovora pod uvjetom da su oni sukladni sa zakonom Zajednice i da su navedeni u obavijesti o ugovoru ili u specifikacijama. Uvjeti koji uređuju izvođenje ugovora mogu se posebice ticati socijalnih i ekoloških pitanja.

Članak 27.
Obaveze koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti pri zapošljavanju i radne uvjete
1. Naručitelj može navesti u ugovornim dokumentima, ili ga država članica može obvezati da navede, tijelo ili tijela od kojih kandidat ili sudionik u javnom natječaju može dobiti pravovaljanu informaciju o obvezama vezanim uz poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti pri zapošljavanju i radnim uvjetima koje su na snazi u državi članici, regiji ili lokalnoj zajednici u kojoj će se obavljati radovi ili pružati usluge i koje će biti primjenjive na radove koji se izvode na licu mjesta ili na usluge koje će se pružati za vrijeme trajanja ugovora.
2. Naručitelj koji dostavlja informacije navedene u stavku 1. zahtijeva od sudionika javnog natječaja i kandidata da u postupku dodjele ugovora navedu da su pri sastavljanju ponude uzeli u obzir obaveze vezane uz odredbe o zaštiti pri zapošljavanju i odredbe o radnim uvjetima koje su na snazi na mjestu gdje će se izvoditi radovi ili na kojem će se pružati usluge. Prva točka ne dovodi u pitanje primjenu odredbi članka 55 koje se tiču razmatranja neprirodno niskih ponuda.

POGLAVLJE V.
Postupci
Članak 28.
Uporaba otvorenih, ograničenih i pregovaračkih postupaka i kompetitivnog razgovora
Pri dodjeljivanju njihovih ugovora o javnim nabavama naručitelji primjenjuju nacionalne postupke prilagođene za potrebe ove Direktive.
Oni dodjeljuju ove ugovore o javnim nabavama primjenjujući otvoreni ili ograničeni postupak. U posebnim okolnostima, izričito predviđenim člankom 29, naručitelji mogu dodijeliti svoje ugovore o javnim nabavama putem kompetitivnog razgovora. U posebnim slučajevima i okolnostima izričito navedenim u člancima 30. i 31, mogu primijeniti pregovarački postupak, s objavom ili bez objave obavijesti o ugovoru.

Članak 29.
Kompetitivni razgovor
1. U slučaju osobito složenih ugovora, države članice mogu predvidjeti da se, ukoliko smatraju da im korištenje otvorenih ili ograničenih postupaka neće omogućiti dodjelu ugovora, naručitelji se mogu poslužiti kompetitivnim razgovorom u skladu s ovim člankom.
Ugovor o javnoj nabavi dodjeljuje se isključivo na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.
2. Naručitelji objavljuju obavijest o ugovoru navodeći svoje potrebe i zahtjeve, koje definiraju u toj obavijesti i/ili u opisnom dokumentu.
3. Naručitelji započinju, s kandidatima odabranim u skladu s relevantnim odredbama članaka 44. do 52, razgovor cilj kojeg je ustanoviti i definirati sredstva koja su najprikladnija za zadovoljenje njihovih potreba. Tijekom ovog razgovora mogu razmotriti sve aspekte ugovora s izabranim kandidatima.
Tijekom razgovora naručitelji osiguravaju jednak tretman svih ponuditelja. Posebice ne daju informacije na diskriminirajući način koji nekim ponuditeljima može dati prednost nad drugima.
Naručitelji ne smiju drugim sudionicima otkriti ponuđena rješenja ili druge povjerljive informacije koje im je priopćio neki kandidat koji sudjeluje u razgovoru bez njegovog odobrenja.
4. Naručitelji mogu predvidjeti da se postupak odvija u više faza kako bi se smanjio broj rješenja koje treba razmotriti tijekom faze razgovora koristeći kriterije dodjele navedene u objavi o ugovoru ili opisnom dokumentu. Objava o ugovoru ili opisni dokument navode da se može pribjeći ovoj opciji.
5. Naručitelj nastavlja takav razgovor sve dok ne prepozna rješenje ili rješenja, ako je potrebno nakon što ih je usporedio, koja mogu zadovoljiti njegove potrebe.
6. Nakon što objave da je razgovor završen i nakon što o tome obavijeste sudionike, naručitelji traže od njih da podnesu svoje konačne ponude na temelju jednog ili više rješenja predstavljenih ili pobliže objašnjenih tijekom razgovora.. Ove ponude sadržavaju sve elemente nužne i potrebne za izvođenje projekta.
Ove ponude mogu, na zahtjev naručitelja, biti pojašnjene, specificirane i prilagođene. Međutim, takvo pojašnjenje, specifikacija, prilagodba ili dodatna informacija ne može uključivati promjene temeljnih osobina ponude ili poziva na podnošenje ponude, s obzirom da će varijacije u njima vjerojatno dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja ili imati diskriminirajući učinak.
7. Naručitelji procjenjuju primljene ponude na temelju kriterija za dodjelu navedenih u obavijesti o ugovoru ili opisnom dokumentu i biraju ekonomski najpovoljniju ponudu u skladu s člankom 53.
Na zahtjev naručitelja, od ponuditelja koji je predao ponudu koja je prepoznata kao ekonomski najpovoljnija, može biti zatraženo da pojasni aspekte ponude ili potvrdi obaveze sadržane u ponudi pod uvjetom da ovo nema učinak mijenjanja bitnih aspekata ponude ili poziva na podnošenje ponude i ne izlaže naručitelja opasnosti od narušavanja tržišnog natjecanja ili uzrokovanja diskriminacije.
8. Naručitelji mogu predvidjeti cijene ili načine plaćanja za sudionike u dijalogu.

Članak 30.
Slučajevi koji opravdavaju uporabu pregovaračkog postupka s prethodnom objavom obavijesti o ugovoru
1. Naručitelji mogu dodijeliti svoje ugovore o javnim nabavama, nakon objave obavijesti o ugovoru, u sljedećim slučajevima:
(a) u slučaju nepravilnih ponuda ili podnošenja ponuda koje su neprihvatljive sukladno nacionalnim odredbama koje su u skladu s člancima 4, 24, 25, 27. i poglavljem VII, kao odgovor na otvoreni ili ograničeni postupak ili kompetitivni razgovor ako izvorni uvjeti ugovora nisu bitno promijenjeni.
Naručitelji ne moraju objaviti obavijest o ugovoru ukoliko u pregovarački postupak uključuju sve, i samo, sudionike u natječaju koji zadovoljavaju kriterije članaka 45. do 52. i koji su, tijekom prethodnog otvorenog ili ograničenog postupka ili kompetitivnog razgovora predali ponude u skladu s formalnim zahtjevima natječajnog postupka;
(b) u iznimnim slučajevima kada priroda radova, roba ili usluga ili rizika koji se uz njih vezan ne dopušta prethodno općenito određivanje cijena;
(c) u slučaju usluga, inter alia, usluga koje spadaju u kategoriju 6. priloga II. A, i intelektualnih usluga poput usluga koje uključuju dizajn radova, ako je priroda usluga koje se trebaju pružiti takva da se specifikacije u ugovoru ne mogu utvrditi s dovoljnom preciznošću da dopuste dodjelu ugovora odabirom najbolje ponude u skladu s pravilima koja uređuju otvorene ili ograničene postupke;
(d) u vezi s ugovorima o javnim radovima, za radove koji se izvode isključivo za potrebe istraživanja, testiranja, razvoja i ne s ciljem stjecanja profita ili povrata troškova istraživanja i razvoja.
2. U slučajevima navedenim u stavku 1, naručitelji pregovaraju s ponuditeljima o ponudama koje su ovi podnijeli kako bi ih prilagodili zahtjevima navedenim u obavijesti o ugovoru, specifikacijama i dodatnim dokumentima, ukoliko postoje, i kako bi našli najbolju ponudu u skladu s člankom 53, stavkom 1.
3. Za vrijeme pregovora, naručitelji osiguravaju jednak tretman svih sudionika u natječaju. Posebice ne daju informacije na diskriminirajući način koji može nekim sudionicima u natječaju dati prednost nad drugima.
4. Naručitelji mogu predvidjeti da se pregovarački postupak odvija u fazama kako bi se smanjio broj ponuda o kojima treba pregovarati primjenjujući kriterije dodjele navedene u obavijesti o ugovoru ili specifikacijama. Obavijest o ugovoru ili specifikacije navode je li se pribjeglo ovoj opciji.

Članak 31.
Slučajevi koji opravdavaju uporabu pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o ugovoru
Naručitelji mogu dodijeliti ugovore o javnim nabavama bez prethodne objave obavijesti o ugovoru u sljedećim slučajevima:
(1) za ugovore o javnim radovima, ugovore o javnim opskrbama i ugovore o pružanju javnih usluga:
(a) kada nije podnesena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nijedna prijava kao odgovor na otvoreni postupak ili ograničeni postupak, pod uvjetom da početni uvjeti ugovora nisu bitno promijenjeni i pod uvjetom da je Komisiji, ukoliko to ona zatraži, poslano izvješće;
(b) kada se, iz tehničkih ili umjetničkih razloga, ili iz razloga vezanih uz zaštitu ekskluzivnih prava, ugovor može dodijeliti samo određenim gospodarskim subjektima;
(c) ako je strogo nužno kada se, zbog iznimne hitnosti izazvane događajima koje dotični naručitelji nisu mogli predvidjeti, vremenski rok za otvorene, ograničene ili pregovaračke postupke s objavom obavijesti o ugovoru kako je navedeno članku 30 ne može ispoštovati.
Okolnosti kojima se opravdava iznimna hitnost ne smiju ni u kojem slučaju biti dovedene u vezu s naručiteljem;
(2) za ugovore o javnim opskrbama
(a) kada su proizvodi u pitanju proizvedeni samo radi istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja; ova odredba ne obuhvaća kvantitavnu proizvodnju kojom bi se ostvarila tržišna održivost ili povrat troškova istraživanja i razvoja;
(b) za dodatne dostave od strane izvornih dobavljača koje su namijenjene ili kao djelomična zamjena uobičajenih roba ili instalacija ili kao proširenje postojećih roba ili instalacija ukoliko bi promjena dobavljača obvezala naručitelja da nabavi materijal koji ima drugačije tehničke karakteristike što bi rezultiralo neskladom i nesrazmjerom i dovelo do tehničkih poteškoća u funkcioniranju i održavanju; trajanje takvih ugovora kao ni trajanje ugovora koji se ponavljaju ne može, kao opće pravilo, biti dulje od tri godine;
(c) za robe kojima je cijena navedena i koje su kupljene na tržištu roba;
(d) za kupovinu roba po posebno povoljnim uvjetima, od dobavljača koji definitivno prestaje sa svojim poslovnim aktivnostima, ili od primatelja ili likvidatora stečaja, ili dobavljača koji je u nagodbi s vjerovnikom, ili koji je u sličnom postupku prema nacionalnim zakonima ili odredbama;
(3) za ugovore o pružanju javnih usluga, kada dotični ugovor slijedi natječaj za dizajn i mora, sukladno primjenjivim pravilima, biti dodijeljen uspješnom kandidatu ili jednom od uspješnih kandidata, u potonjem slučaju, svi uspješni kandidati moraju biti pozvani da sudjeluju u pregovorima;
(4) za ugovore o javnim radovima i ugovore o pružanju javnih usluga:
(a) za dodatne radove ili usluge koje nisu uključene u projekt koji je razmatran na početku ili u izvornom ugovoru, ali koje su uslijed nepredviđenih okolnosti, postale nužne za izvođenje radova ili pružanje usluga opisanih u njemu, pod uvjetom da je dodijeljen gospodarskom subjektu koji obavlja takve radove ili pruža takve usluge:
– kada takvi dodatni radovi ili usluge tehnički ili ekonomski ne mogu biti razdvojeni od izvornog ugovora, a da naručiteljima ne uzrokuju velike teškoće;
ili
– kada su takvi radovi ili usluge, iako odvojivi od izvođenja izvornog ugovora, strogo nužni za njegov završetak.
Međutim, ukupna vrijednost ugovora koji su dodijeljeni za dodatne radove ili usluge ne može biti veća od 50% od vrijednosti izvornog ugovora;
(b) za nove radove ili usluge koje se sastoje od ponavljanja sličnih radova i usluga povjerenih gospodarskom subjektu kojem su isti naručitelji dodijelili izvorni ugovor, pod uvjetom da su takvi radovi ili usluge u skladu s osnovnim projektom za koji je izvorni ugovor i dodijeljen u skladu s otvorenim ili ograničenim postupkom.
Čim je prvi projekt stavljen na natječaj, naručitelj objavljuje moguću pribjegavanja ovom postupku i uzima u obzir ukupni procijenjeni trošak naknadnih radova ili usluga kada primjenjuje odredbe članka 7.
Ovim se postupkom može služiti samo tijekom tri godine nakon zaključenja izvornog ugovora.

Članak 32.
Okvirni sporazumi
1. Države članice mogu predvidjeti da naručitelji mogu sklapati okvirne sporazume.
2. Za potrebe sklapanje okvirnog sporazuma, naručitelj slijedi proceduralna pravila navedena u ovoj direktivi za sve faze do dodjele ugovora utemeljenog na tom okvirnom sporazumu. Strane okvirnog sporazuma biraju se primjenom kriterija dodjele utvrđenih u skladu s člankom 53.
Ugovori temeljeni na okvirnom sporazumu dodjeljuju se u skladu s postupcima navedenim u stavkama 3. i 4. Ti se postupci mogu primjenjivati samo među naručiteljima i gospodarskim subjektima koji su na početku bili strane okvirnog sporazuma. Kada se ugovori dodjeljuju na temelju okvirnog sporazuma, strane ne mogu ni pod kojim uvjetima donositi bitne izmjene uvjeta navedenih u tom okvirnom sporazumu, posebice u slučaju navedenom u stavku 3.
Trajanje okvirnog sporazuma ne može biti dulje od četiri godine, osim u iznimnim, uredno opravdanim, slučajevima, posebice, predmetom okvirnog sporazuma.
Naručitelji se ne mogu služiti okvirnim sporazumima neprikladno ili na takav način da sprječavaju, ograničavaju ili narušavaju tržišno natjecanje.
3. Ukoliko je okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, ugovori utemeljeni na tom sporazumu dodjeljuju se u okviru granica uvjeta utvrđenih okvirnim sporazumom.
Za dodjelu tih ugovora naručitelj se može obratiti gospodarskom subjektu, strani okvirnog sporazuma u pisanom obliku, tražeći od njega da dopuni svoju ponudu ako je to nužno.
4. Ukoliko je okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata, potonjih mora biti najmanje troje, ako ima dovoljan broj gospodarskih subjekata koji zadovoljavaju kriterije odabira i/ili prihvatljivih ponuda koje zadovoljavaju kriterije dodjele.
Ugovori utemeljeni na okvirnim sporazumima zaključenim s više gospodarskih subjekata mogu biti dodijeljeni ili:
– primjenom uvjeta utvrđenih u okvirnom sporazumu bez ponovnog otvaranja natječaja, ili
– ukoliko svi uvjeti nisu utvrđeni u okvirnom sporazum, kada su strane ponovno u natječaju na temelju istih i, ako je to nužno, preciznije formuliranih uvjeta, i, gdje je prikladno, drugih uvjeta navedenih u specifikacijama okvirnog sporazuma, u skladu sa sljedećim postupkom:
(a) za svaki ugovor koji se ima dodijeliti, naručitelj se u pisanom obliku obraća gospodarskom subjektu koji je sposoban realizirati ugovor;
(b) naručitelji određuju vremenski rok koji je dovoljno dug da se omogući podnošenje ponuda za svaki pojedini ugovor, uzimajući u obzir čimbenike poput složenosti predmeta ugovora i vremena potrebnog za slanje ponuda;
(c) ponude se podnose u pismenom obliku, a njihov sadržaj ostaje tajan sve dok ne istekne predviđeni vremenski rok za odgovor;
(d) naručitelji dodjeljuju svaki ugovor ponuđaču koji je podnio najbolju ponudu na temelju kriterija dodjele navedenih u specifikacijama okvirnog sporazuma.

Članak 33.
Dinamični sustav kupnje
1. Države članice mogu predvidjeti da se naručitelji mogu koristiti dinamičnim sustavima kupnje.
2. Kako bi postavili dinamični sustav kupnje, naručitelji slijede pravila otvorenog postupka u svim njegovim fazama sve do dodjele ugovora koji se sklapaju na temelju ovog sustava. Sve ponuditelje koji zadovoljavaju kriterije odabira i koji su podnijeli indikativnu ponudu koja poštuje specifikacije i bilo kakve moguće dodatne dokumente prima se u sustav; indikativne ponude mogu se poboljšavati u bilo kojem trenutku pod uvjetom da i dalje zadovoljavaju specifikacije. Radi postavljanja sustava i radi dodjele ugovora na temelju tog sustava, naručitelji se koriste isključivo elektronskim sredstvima u skladu s člankom 42, stavkama 2. do 5.
3. U svrhu postavljanja dinamičnog sustava kupnje, naručitelji:
(a) objavljuju obavijest o ugovoru u kojoj naglašavaju da se radi o dinamičnom sustavu kupnje;
(b) navode u specifikacijama, između ostalih stvari, prirodu kupnje predviđene na temelju tog sustava, kao i sve nužne informacije koje se tiču sustava kupnje, korištene elektronske opreme i rješenja tehničkih veza i specifikacija;
(c) nude, putem elektronskih uređaja, od trenutka objave obavijesti do isteke sustava, neograničeni, izravni i puni pristup specifikacijama i bilo kojim dodatnim dokumentima i navode u obavijesti Internet adresu na kojoj se takvi dokumenti mogu proučiti.
4. Naručitelji daju svim gospodarskim subjektima, tijekom čitavog perioda trajanja dinamičnog sustava kupnje, mogućnost podnošenja indikativnih ponuda i mogućnost primanja u sustav na temelju uvjeta navedenih u stavku 2. Oni završavaju procjenu u razdoblju od maksimalno 15 dana od dana primitka indikativne ponude. Međutim, mogu produljiti period procjenjivanja pod uvjetom da u međuvremenu nije raspisan nijedan natječaj.
Naručitelj obavještava ponuditelja navedenog u prvoj točki što je prije moguće o njegovom primanju u dinamični sustav kupnje ili o odbijanju njegove indikativne ponude.
5. Svaki pojedini ugovor mora podlijegati raspisivanju natječaja. Prije raspisivanja natječaja, naručitelji objavljuju pojednostavljenu obavijest o ugovoru pozivajući sve zainteresirane gospodarske subjekte da podnesu indikativnu ponudu, u skladu sa stavkom 4, unutar vremenskog roka koji ne može biti kraći od 15 dana od dana kada je otposlana pojednostavljena obavijest.
Naručitelji ne mogu nastaviti s natječajem dok nije završena procjena svih indikativnih ponuda primljenih do tog roka.
6. Naručitelji pozivaju sve ponuditelje primljene u sustav da podnesu ponudu za svaki pojedini ugovor koji će se dodijeliti na temelju sustava. Radi toga određuju vremenski rok za podnošenje ponuda.
Ugovor dodjeljuju ponuditelju koji je podnio najbolju ponudu na temelju kriterija dodjele navedenih u obavijesti o ugovoru koja se odnosi na osnivanje dinamičnog sustava kupnje. Ti kriteriji mogu, po potrebi, biti preciznije formulirani u pozivu navedenom u prvoj točki.
7. Dinamični sustav kupnje ne može trajati dulje od četiri godine, osim u uredno opravdanim, iznimnim, slučajevima.
Naručitelji se ne smiju poslužiti ovim sustavom kako bi spriječili, ograničili ili narušili tržišno natjecanje.
Ne smiju se naplaćivati pristojbe zainteresiranim gospodarskim subjektima ili strankama sustava.

Članak 34.
Ugovori o javnim radovima: konkretna pravila o subvencioniranim programima stanogradnje
U slučaju ugovora o javnim nabavama koji se odnose na nacrt i izgradnju subvencioniranih programa stanogradnje veličina i složenost kojih, te procijenjeno trajanje potrebnih radova zahtijeva da se planiranje od samog početka temelji na bliskoj suradnji unutar tima koji se sastoji od predstavnika naručitelja, stručnjaka i ugovornika odgovornog za izvođenje radova, može se usvojiti poseban postupak dodjele za odabir najprikladnijeg ugovornika kojeg bi se integriralo u tim.
Posebice, naručitelj uključuje u obavijest o ugovoru što je moguće točniji opis radova koji se trebaju izvršiti kako bi omogućio zainteresiranim ugovornicima da stvore valjanu sliku projekta,
Nadalje, naručitelji, u skladu s kvalitativnim kriterijima odabira navedenim u člancima 45. do 52, navode u takvoj obavijesti o ugovoru osobne, tehničke, ekonomske i financijske uvjete koje kandidat treba zadovoljiti.
Ukoliko je takav postupak usvojen, naručitelji primjenjuju članke 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43. i 45. do 52.

POGLAVLJE VI.
Pravila o oglašavanju i transparentnosti
Odjeljak 1.
Objavljivanje obavijesti
Članak 35.
Obavijesti
1. Naručitelji obznanjuju, putem prethodne informacijske obavijesti koju objavljuje Komisija ili oni sami na svom «profilu kupca», kako je opisano u točki 2 (b) priloga VIII:
(a) ukoliko je u pitanju roba, procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma po području proizvoda koje namjeravaju dodijeliti tijekom sljedećih 12 mjeseci, ukoliko je ukupna procijenjena vrijednost, uzimajući u obzir članke 7. i 9, ista ili viša od 750000 eura.
Područje proizvoda definira naručitelj pozivanjem na CPV nomenklaturu;
(b) ukoliko su u pitanju usluge, procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma u svakoj od kategorija usluga navedenih u prilogu II. A koje namjeravaju dodijeliti tijekom sljedećih 12 mjeseci, ukoliko je takva procijenjena ukupna vrijednost, uzimajući u obzir odredbe članaka 7. i 9, jednaka ili viša od 750000 eura;
(c) ukoliko su u pitanju radovi, ključne karakteristike ugovora ili okvirnih sporazuma koje namjeravaju dodijeliti, čija je procijenjena vrijednost jednaka ili viša od donje granične cijene navedene u članku 7, uzimajući u obzir članak 9.
Obavijesti navedene u točkama (a) i (b) šalju se Komisiji ili objavljuju na profilu kupca što je prije moguća nakon početka proračunske godine.
Obavijest navedena u točki (c) šalje se Komisiji ili se objavljuje na profilu kupca što je prije moguće nakon odluke kojom se odobrava planiranje ugovora o radovima ili okvirnih sporazuma koje naručitelji namjeravaju dodijeliti.
Naručitelji koji objave prethodnu informacijsku obavijest na svom profilu kupca elektronskim putem šalju Komisiji obavijest o objavi prethodne informacijske obavijesti na profilu kupca u skladu s formatom i detaljnim postupcima za slanje obavijesti navedenim u točki 3 priloga VIII.
Objava obavijesti navedenih u točkama (a), (b) i (c) obavezna je samo ukoliko se naručitelj služi opcijom skraćivanja vremenskih rokova za primanje ponuda kako je utvrđeno člankom 38, stavkom 4.
Ovaj se stavak ne odnosi na pregovaračke postupke bez prethodne objave obavijesti o ugovoru.
2. Naručitelji koji žele dodijeliti ugovor o javnim nabavama ili okvirni sporazum putem otvorenih, ograničenih ili, na temelju uvjeta utvrđenih člankom 30, pregovaračkih postupaka s objavom obavijesti o ugovoru ili, na temelju uvjeta utvrđenih člankom 29, putem kompetitivnog razgovora, obznanjuju svoju namjeru putem obavijesti o ugovoru.
3. Naručitelji koji žele postaviti dinamični sustav kupovine obznanjuju svoju namjeru putem obavijesti o ugovoru. Naručitelji koji žele dodijeliti ugovor pomoću dinamičnog sustava kupnje obznanjuju svoju namjeru putem pojednostavljene obavijesti o ugovoru.
4. Naručitelji koji su dodijelili ugovor o javnim nabavama ili sklopili okvirni sporazum šalju obavijest o rezultatima postupka dodjele u roku od 48 dana nakon dodjele ugovora ili sklapanja okvirnog sporazuma.
U slučaju okvirnih sporazuma sklopljenih u skladu s člankom 32. naručitelji nisu obavezni poslati obavijest o rezultatima postupka dodjele za svaki ugovor temeljen na tom sporazumu.
Naručitelji šalju obavijesti o rezultatima dodjele ugovora temeljene na dinamičnom sustavu kupovine u roku od 48 dana od dodjele svakog ugovora. Mogu, međutim, raspodijeliti takve obavijesti po kvartalima. U tom slučaju šalju grupne obavijesti u roku od 48 dana od završetka svakog kvartala.
U slučaju ugovora o javnim uslugama navedenim u prilogu II. B, naručitelji navode u obavijesti jesu li suglasni s njenim objavljivanjem. Za takve ugovore o uslugama Komisija sastavlja pravila za izrađivanje statističkih izvješća na temelju takvih obavijesti i za objavu takvih izvješća u skladu s postupkom utvrđenim u članku 77, stavku 2.
Određene informacije o dodjeli ugovora ili sklapanju okvirnog sporazuma mogu se ne objaviti ukoliko bi objava takvih informacija ometala provedbu zakona ili na neki drugi način bila u suprotnosti s javnim interesima, štetila legitimnim tržišnim interesima gospodarskih subjekata, javnih ili privatnih, ili mogla utjecati na pošteno tržišno natjecanje među njima.

Članak 36.
Oblik i način objave obavijesti
1. Obavijesti uključuju informacije spomenute u prilogu VII. A i, po potrebi, bilo koju drugu informaciju koju naručitelj smatra korisnom u formatu standardnih obrazaca koje je usvojila Komisija u skladu s postupkom navedenim u članku 77, stavku 2.
2. Obavijesti koje naručitelji šalju Komisiji šalju se ili elektroničkim sredstvima u skladu s formatom i postupcima za prijenos navedenim u prilogu VIII, stavku 3, ili drugim sredstvima.
U slučaju pribjegavanja ubrzanim postupcima utvrđenim u članku 38, stavku 8, obavijesti se moraju poslati ili telefaksom ili elektronskim sredstvom u skladu s formatom i postupcima za prijenos navedenim u točki 3. priloga VIII.
Obavijesti se objavljuju u skladu s tehničkim karakteristikama za objavu navedenim u točkama 1(a) i (b) priloga VIII.
3. Obavijesti sastavljene i poslane elektroničkim sredstvom u skladu s formatom i postupkom za prijenos navedenim u točki 3 priloga VIII, objavljuju se najkasnije pet dana nakon što su poslane. Obavijesti koje se ne prenose elektroničkim sredstvom u skladu s formatom i postupcima za prijenos navedenim u točki 3 priloga VIII, objavljuju se najkasnije 12 dana nakon što su poslane, ili u slučaju ubrzanih postupaka navedenih u članku 38 , stavku 8 najkasnije pet dana nakon što su poslane.
4. Obavijesti o ugovoru objavljuju se u potpunosti na službenom jeziku Zajednice kojeg je odabrao naručitelj, ova izvorna verzija je jedini autentični tekst. Sažetak važnih elemenata svake obavijesti objavljuje se na drugim službenim jezicima.
5. Troškove objave takvih obavijesti od strane Komisije snosi Zajednica.
5. Obavijesti i njihov sadržaj ne mogu se objaviti na nacionalnoj razini prije dana slanja Komisiji.
Obavijesti objavljene na nacionalnoj razini ne sadržavaju informacije osim onih koje su sadržane u obavijestima odaslanim Komisiji ili objavljenim na profilu kupca u skladu s prvom točkom članka 35, ali spominju datum slanja objave Komisiji ili objave na profilu kupca.
Prethodna informacijska obavijest ne može se objaviti na profilu kupca prije slanja Komisiji obavijesti o njenoj objavi u tom obliku; spominju datum tog slanja.
6. Sadržaj obavijesti koje nisu poslane elektroničkim sredstvom u skladu s formatom i postupcima za prijenos navedenim u točki 3. priloga VIII, ograničava se na otprilike 650 riječi.
7. Naručitelji moraju biti u mogućnosti pružiti dokaz o datumima slanja obavijesti.
8. Komisija daje naručiteljima potvrdu o objavi poslane informacije spominjući datum te objave. Takva potvrda predstavlja dokaz o objavi.

Članak 37.
Ne-obavezno objavljivanje
Naručitelji mogu objaviti, u skladu s člankom 36, obavijesti o ugovorima o javnim nabavama koje ne podliježu zahtjevu za objavom koji je utvrđen ovom direktivom.

Odjeljak 2.
Vremenski rokovi
Članak 38.
Vremenski rokovi za primanje zahtjeva za sudjelovanjem i za prijem ponuda
1. Kada određuju vremenske rokove za prijem ponuda i zahtjeva za sudjelovanjem, naručitelji uzimaju u obzir, posebice, složenost ugovora i vrijeme potrebno za sastavljanje ponuda, ne dovodeći u pitanje minimalne vremenske rokove utvrđene ovim člankom.
2. U slučaju otvorenih postupaka, minimalni vremenski rok za prijem ponuda je 52 dana od dana slanja obavijesti o ugovoru.
3. U slučaju ograničenih postupaka, pregovaračkih postupaka s objavom obavijesti o ugovoru navedenih u članku 30. i kompetitivnog razgovora:
(a) minimalni vremenski rok za prijem zahtjeva za sudjelovanjem je 37 dana od dana slanja obavijesti;
(b) u slučaju ograničenih postupaka, minimalni vremenski rok za prijem ponuda je 40 dana od dana slanja poziva.
4. Kada su naručitelji objavili prethodnu informacijsku obavijest, minimalni vremenski rok za prijem ponuda na temelju stavka 2 i stavka 3, točke (b) može, kao opće pravilo, biti skraćeno na 36 dana, ali ni u kojem slučaju na manje od 22 dana.
Vremenski rok teče od dana slanja obavijesti o ugovoru u otvorenom postupku i od dana slanja poziva na natječaj u ograničenim postupcima.
Skraćeni vremenski rokovi navedeni u prvoj točki dopuštaju se pod uvjetom da je prethodna informacijska obavijest sadržavala sve informacije potrebne za obavijest o ugovoru navedene u prilogu VII. A, ako je ta obavijest dostupna u trenutku objave obavijesti i ako je prethodna informacijska obavijest poslana na objavu između 52 dana i 12 mjeseci prije dana slanja obavijesti o ugovoru.
5. Ukoliko se obavijesti sastavljaju i prenose elektronskim sredstvima u skladu s formatom i postupcima za prijenos navedenim u točki 3, prilogu VIII, vremenski rokovi za prijem ponuda navedeni u stavkama 2. i 4, u otvorenim postupcima, i vremenski rok za prijem zahtjeva za sudjelovanjem naveden u stavku 3, točki (a), u ograničenim i pregovaračkim postupcima i kompetitivnom razgovoru, može se skratiti za sedam dana.
6. Vremenski rokovi za prijem ponuda navedenih u stavku 2. i stavku 3, točka (b) mogu se skratiti za pet dana ukoliko naručitelj ponudi neograničeni i puni izravni pristup elektroničkim sredstvom ugovornim dokumentima i bilo kakvim dodatnim dokumentima od dana objave obavijesti u skladu s prilogom VIII, navodeći u tekstu obavijesti Internet adresu na kojoj je dokumentacija dostupna.
Ovo skraćivanje može se dodati onom navedenom u stavku 5.
7. Ukoliko, iz bilo kojih razloga, specifikacije i popratni dokumenti ili dodatne informacije, iako pravovremeno zatraženi, nisu dostavljeni u vremenskim rokovima utvrđenim u člancima 39. i 40, ili ukoliko se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon pregleda na licu mjesta dokumenata koji potkrepljuju ugovornu dokumentaciju, vremenski rokovi za prijem ponuda produžuju se tako da svi gospodarski subjekti u pitanju mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnim za sastavljanje ponude.
8. U slučaju ograničenih postupaka i pregovaračkih postupaka s objavom obavijesti o ugovoru navedenim u članku 30, ukoliko hitnost vremenske rokove utvrđene ovim člankom čini nepraktičnim, naručitelji mogu odrediti:
(a) vremenski rok za prijem zahtjeva za sudjelovanjem koji ne može biti kraći od 15 dana od datuma slanja obavijesti o ugovoru, ili kraći od 10 dana ukoliko je obavijest poslana elektronskim sredstvom u skladu s formatom i postupkom za slanje obavijesti navedenim u točki 3. priloga VIII;
(b) i, u slučaju ograničenih postupaka; vremenski rok za prijem ponuda koji neće biti kraći od 10 dana od dana pozivanja na natječaj.

Članak 39.
Otvoreni postupci: specifikacije, dodatni dokumenti i informacije
1. U otvorenim postupcima, ukoliko naručitelj ne ponudi neograničeni i puni izravni pristup elektronskim sredstvom, u skladu s člankom 38, stavkom 6, specifikacijama i bilo kakvim popratnim dokumentima, specifikacije i dodatni dokumenti šalju se gospodarskim subjektima u roku od šest dana od primitka zahtjeva za sudjelovanje, pod uvjetom da je zahtjev poslan pravovremeno prije krajnjeg roka za podnošenje ponuda.
2. Pod uvjetom da su zatražene pravovremeno, dodatne informacije vezane uz specifikacije i bilo koje popratne dokumente naručitelji i nadležni odjeli dostavljaju najkasnije šest dana prije krajnjeg roka za prijem ponuda.

Odjeljak 3.
Sadržaj informacija i sredstvo prijenosa
Članak 40.
Pozivi za podnošenje ponuda, sudjelovanje u razgovoru ili pregovaranju
1. U ograničenim postupcima , postupcima kompetitivnog razgovora i pregovaračkim postupcima s objavom obavijesti o ugovoru u smislu članka 30, naručitelj istovremeno i u pisanom obliku poziva odabrane kandidate da podnesu svoje ponude ili da pregovaraju, ili u slučaju kompetitivnog razgovora, da sudjeluju u razgovoru.
2. Poziv kandidatima uključuje ili:
– primjerak specifikacija ili opisnog dokumenta i bilo koje popratne dokumente, ili
– uputu na mogućnost pristupa specifikacijama i drugim dokumentima navedenim u prvoj alineji, kada su izravno dostupni putem elektronskih sredstava u skladu s člankom 38, stavkom 6.
3. Ukoliko neki subjekt, osim naručitelja, odgovoran za postupak dodjele ima specifikacije i /ili popratne dokumente, poziv navodi adresu na kojoj se te specifikacije, taj opisni dokument i ti dokumenti mogu zatražiti, po potrebi, krajnji rok za traženje takvih dokumenata i svotu koja se treba platiti za dobivanje tih dokumenata i postupke plaćanja. Nadležni odjel šalje tu dokumentaciju gospodarskom subjektu odmah po primitku zahtjeva.
4. Dodatnu informaciju o specifikacijama, opisnom dokumentu ili popratnim dokumentima naručitelj ili nadležni odjel šalje najmanje šest dana prije isteka roka za prijem ponuda, pod uvjetom da je pravovremeno zatražena. U slučaju ograničenih ili ubrzanih postupaka, taj vremenski rok je četiri dana.
5. Povrh toga, poziv za podnošenje ponude, za sudjelovanje u razgovoru ili pregovaranju mora sadržavati najmanje:
(a) poziv na objavljenu obavijest o ugovoru;
(b) krajnji rok za prijem ponuda, adresu na koju ponude moraju biti poslane i jezik ili jezike na kojem ponude moraju biti sastavljene;
(c) u slučaju kompetitivnog razgovora datum i adresu započinjanja konzultacija i jezik ili jezike koji se koriste;
(d) uputu na bilo kakve moguće dodatne dokumente koje treba predati, ili u prilog provjerivih izjava ponuditelja u skladu s člankom 44 ili kao dopunu informaciji navedenoj u tom članku, prema uvjetima utvrđenim u člancima 47. i 48;
(e) relativni značaj kriterija za dodjelu ugovora ili, po potrebi, redoslijed takvih kriterija prema važnosti, od najvažnijeg prema najmanje važnom, ako nisu navedeni u obavijesti o ugovoru, specifikacijama ili opisnom dokumentu.
Međutim, u slučaju ugovora dodijeljenih u skladu s pravilima utvrđenim u članku 29, informacija navedena u točki (b) iznad ne navodi se u pozivu za sudjelovanje u razgovoru ali se navodi u pozivu za podnošenje ponuda.

Članak 41.
Obavještavanje kandidata i ponuditelja
1. Naručitelji obavještavaju kandidate i ponuditelje što je prije moguće o odlukama koje su donijeli u vezi sa sklapanjem okvirnog sporazuma, dodjelom ugovora ili primanjem u dinamični sustav kupnje, uključujući i razloge za odluke da ne sklope okvirni sporazum ili ne dodijele ugovor za koji je raspisan natječaj ili da ponovno otpočnu postupak ili provedu dinamični sustav kupnje; ta se informacija daje u pisanom obliku po primitku zahtjeva od strane naručitelja.
2. Na zahtjev zainteresirane stranke naručitelj što je prije moguća obavještava:
– svakog neuspješnog kandidata o razlozima za odbijanje njegove prijave,
– svakog neuspješnog ponuditelja o razlozima za odbijanje njegove ponude, uključujući, za slučajeve navedene u članku 23, stavkama 4. i 5, razloge za svoju odluku o neekvivalentnosti ili svoju odluku da radovi, robe ili usluge ne zadovoljavaju izvedbene i funkcionalne zahtjeve,
– svakog ponuditelja koji je sastavio prihvatljivu ponudu o karakteristikama i relativnim prednostima izabrane ponude kao i o imenu uspješnog ponuditelja ili strana okvirnog sporazuma.
Potrebno vrijeme ne može ni u kojim okolnostima biti dulje od 15 dana od prijema pismenog zahtjeva.
3. Međutim, naručitelji mogu odlučiti da ne otkriju neke informacije navedene u stavku 1, koje se tiču dodjele ugovora, sklapanja okvirnog sporazuma ili primanja u dinamični sustav kupnje ukoliko bi objava takve informacije ometala provedbu zakona ili na neki drugi način bila u suprotnosti s javnim interesima, štetila legitimnim tržišnim interesima gospodarskih subjekata, javnih ili privatnih, ili mogla utjecati na pošteno tržišno natjecanje među njima.

Odjeljak 4.
Komunikacija
Članak 42.
Pravila primjenjiva na komunikaciju
1. Svaka komunikacija i izmjena informacija navedena u ovoj glavi može se odvijati poštom, faksom, elektronskim sredstvima u skladu sa stavkama 4. i 5, telefonom u slučajevima i okolnostima navedenim u stavku 6. ili kombinacijom ovih sredstava, prema izboru naručitelja.
2. Izabrano sredstvo komunikacije mora biti široko dostupno i tako ne ograničavati pristup gospodarskog subjekta natječajnom postupku.
3. Komunikacija te izmjena i pohrana informacija odvijaju se na takav način da se očuva integritet podataka i povjerljivost ponuda i zahtjeva za sudjelovanje, te da naručitelji razmotre sadržaj ponuda i zahtjeva za sudjelovanje tek nakon isteka roka za njihovo podnošenje.
4. Alati koji će se koristiti u komunikaciji putem elektronskih sredstava, kao i njihove tehničke karakteristika moraju biti nediskriminirajući, široko dostupni i interoperativni s proizvodima informacijske i komunikacijske tehnologije u općoj uporabi.
5. Sljedeća su pravila primjenjiva na uređaje za elektronski prijenos i prijem ponuda i na uređaje za elektronski prijem zahtjeva za sudjelovanje:
a) informacije koje se tiču specifikacija nužnih za elektronsko podnošenje ponuda i zahtjeva za sudjelovanje, uključujući šifriranje, dostupne su zainteresiranim stranama. Povrh toga, uređaji za elektronsko primanje ponuda i zahtjeva za sudjelovanje udovoljavaju zahtjevima navedenim u prilogu X;
(b) države članice mogu, u skladu s člankom 5. direktive 1999/93/EZ, zahtijevati da elektronske ponude budu popraćene naprednim elektronskim potpisom u skladu s njegovim stavkom 1;
(c) države članice mogu uvesti ili provoditi programe dobrovoljne akreditacije s ciljem poboljšavanja razine pružanja usluge ovjeravanja za ove uređaje;
(d) ponuditelji ili kandidati obvezuju se predati, prije isteka vremenskog roka utvrđenog za podnošenje ponuda ili zahtjeva sa sudjelovanje, dokumente, potvrde i izjave navedene u člancima 45. do 50. i članku 52. ako ne postoje u elektronskom obliku.
6. Sljedeća pravila primjenjuju se prijenos zahtjeva za sudjelovanje:
(a) zahtjevi za sudjelovanje u postupcima dodjele ugovora o javnim nabavama mogu biti dostavljeni u pisanom obliku ili telefonom;
(b) ukoliko su zahtjevi za sudjelovanje dostavljeni telefonom, mora se poslati pismena potvrda prije isteka vremenskog roka određenog za njihov prijem;
(c) naručitelji mogu zahtijevati da zahtjevi za sudjelovanje dostavljeni faksom moraju biti potvrđeni poštom ili elektronskim sredstvom, ukoliko je to nužno za potrebe pravnog dokaza. Svaki takav zahtjev, zajedno s vremenskim rokom za slanje potvrde poštom ili elektronskim sredstvom, naručitelj mora navesti u obavijesti o ugovoru.

Odjeljak 5.
Izvješća
Članak 43.
Sadržaj izvješća
Za svaki ugovor, okvirni sporazum i svaku uspostavu dinamičnog sustava kupnje, naručitelj sastavlja pismeno izvješće koje sadrži najmanje sljedeće:
(a) ime i adresu naručitelja, predmet i vrijednost ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičnog sustava kupnje.
(b) imena uspješnih kandidata ili ponuditelja i razloge njihova odabira;
(c) imena odbijenih kandidata ili ponuditelja i razloge njihova odbijanja;
(d) razloge za odbijanje ponuda za koje se smatra da su neprirodno niske;
(e) ime uspješnog ponuditelja i razloge zašto je njegova ponuda odabrana i, ukoliko je poznato, dio ugovora ili okvirnog sporazuma koji uspješni ponuditelj namjerava dati u podugovor trećim strankama;
(f) za pregovaračke postupke, okolnosti navedene u člancima 30. i 31. koje opravdavaju korištenje ovih postupaka;
(g) ukoliko je u pitanju kompetitivni razgovor, okolnosti navedene u članku 29. koje opravdavaju korištenje ovog postupka;
(h) ukoliko je potrebno, razloge za odluku naručitelja da ne dodijeli ugovor ili okvirni sporazum ili ne provede dinamični sustav kupnje
Naručitelji poduzimaju odgovarajuće korake da dokumentiraju napredak postupaka dodjele vođene elektronskim sredstvima.
Izvješće, ili njegove glavne osobine, šalje se Komisiji, ukoliko ona to zatraži.

POGLAVLJE VII.
Vođenje postupka
Odjeljak 1.
Opće odredbe
Članak 44.
Provjera prikladnosti, izbora sudionika i dodjele ugovora
1. Ugovori se dodjeljuju na temelju kriterija utvrđenih u člancima 53. i 54, uzimajući u obzir članak 24, nakon što su naručitelji provjerili prikladnost gospodarskih subjekata koji nisu izuzeti sukladno odredbama članaka 45. i 46. u skladu s kriterijima ekonomskog i financijskog stanja, stručnog i tehničkog znanja ili vještine navedenim u člancima 47. do 52, i, po potrebi s pravilima o zabrani diskriminacije i kriterijima navedenim u stavku 3.
2. Naručitelji mogu tražiti od kandidata i ponuditelja da zadovolje minimalne razine kapaciteta u skladu s člancima 47. i 48. Opseg informacija navedenih u člancima 47. i 48. i minimalne razine vještina koje se traže za određene ugovore moraju biti vezani uz predmet ugovora te biti razmjerni predmetu ugovora.
Ove minimalne razine navode se u obavijesti o ugovoru.
3. U ograničenim postupcima , pregovaračkim postupcima s objavom obavijesti o ugovoru i u postupku kompetitivnog razgovora, naručitelji mogu ograničiti broj prikladnih kandidata koje će pozvati da podnesu ponude, ili da s njima pregovaraju ili vode razgovore, pod uvjetom da na raspolaganju imaju dovoljan broj prikladnih kandidata. Naručitelji navode u obavijesti o ugovoru cilj i kriterije nediskriminacije ili pravila koja namjeravaju primijeniti, minimalni broj kandidata koje namjeravaju pozvati i , po potrebi, maksimalni broj.
U ograničenim postupcima minimum je pet kandidata. U pregovaračkim postupcima s objavom obavijesti o ugovoru i postupku kompetitivnog razgovora minimum je tri kandidata. U svakom slučaju broj pozvanih kandidata dovoljan je da osigura istinsko tržišno natjecanje.
Naručitelji pozivaju broj kandidata najmanje jednak minimalnom broju utvrđenom unaprijed. Ukoliko je broj kandidata koji udovoljavaju kriterijima odabira i minimalnim razinama vještina ispod minimalnog broja, naručitelj može nastaviti postupak pozivanjem jednog ili više kandidata s traženim sposobnostima. U kontekstu ovog istog postupka, naručitelj ne može uključiti druge gospodarske subjekte koji nisu poslali zahtjev za sudjelovanje ili kandidate koji nemaju tražene sposobnosti.
4. Ukoliko se naručitelj koristi opcijom smanjenja broja rješenja koja se trebaju razmotriti ili ponuda o kojima se treba pregovarati, kako je predviđeno u članku 29. stavku 4. i članku 30. stavku 4, čini to primjenjujući kriterije dodjele navedene u obavijesti o ugovoru, u specifikacijama ili opisnom dokumentu. U završnoj fazi, broj do kojeg se stigne doprinosi istinskom tržišnom natjecanju u onoj mjeri u kojoj postoji dovoljan broj rješenja ili prikladnih kandidata.

Odjeljak 2.
Kriteriji za kvalitativni izbor
Članak 45.
Osobna situacija kandidata ili ponuđača
1. Svaki kandidat ili ponuđač koji je bio osuđen na temelju pravomoćne presude (final judgement) o kojoj naručitelj ima spoznaje iz jednog ili više dolje navedenih razloga izuzima se iz sudjelovanja u ugovoru o javnoj nabavi:
(a) sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji kako je definirano člankom 2, stavkom 1. Zajedničke akcije Vijeća 98/733/JHA ;
(b) korupcija, kako je definirana u članku 3. Akta Vijeća od 26. svibnja1997. odnosno u članku 3, stavku 1. Zajedničke akcije Vijeća 98/742/JHA ;
(c) prijevara u smislu članka 1. Konvencije koja se odnosi na zaštitu financijskih interesa Europskih zajednica ;
(d) pranje novca, koko je definirano člankom 1. Direktive Vijeća 91/308/EEZ od 10. lipnja o prevenciji korištenja financijskih sustava za svrhe pranja novca .
Države članice posebno navode, u skladu s nacionalnim zakonom i uzimajući u obzir zakon zajednice, provedbene uvjete za ovaj stavak.
One mogu predvidjeti odstupanje od zahtjeva navedenog u prvoj točki zbog bitnih zahtjeva u općem interesu.
Za potrebe ovog stavka, naručitelji, po potrebi, traže od kandidata ili ponuđača da dostave dokumente navedene u stavku 3. i mogu se, ukoliko imaju sumnji u vezi s osobnom situacijom kandidata ili ponuđača obratiti nadležnim vlastima radi dobivanja informacija, o osobnoj situaciji dotičnih kandidata ili ponuditelja, koje smatraju potrebnim. Ukoliko se situacija tiče kandidata ili ponuditeljaa s poslovnim nastanom u drugoj državi od one u kojoj je naručitelj, naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti. Uzimajući u obzir nacionalne zakone države članice u kojoj kandidat ili ponuditelj ima poslovni nastan, takvi se zahtjevi odnose na pravne i/ili fizičke osobe, uključujući, po potrebi, direktore kompanija i bilo koje osobe koje imaju ovlasti predstavljanja, odlučivanja ili kontrole u odnosu na kandidata ili ponuditelja.
2. Svaki gospodarski subjekt može se izuzeti iz sudjelovanja u ugovoru ukoliko je taj gospodarski subjekt:
(a) pod stečajem ili je u postupku likvidacije, ukoliko njegovim poslovima upravlja sud, ukoliko je u nagodbi s vjerovnicima, ukoliko je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj analognoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i uredbama;
(b) predmetom postupaka za objavu stečaja, za nalog za obaveznu likvidaciju ili upravljanja od strane suda ili nagodbe s vjerovnicima ili bilo kakvog sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i odredbama;
(c) bio kriv za ozbiljan profesionalni propust kojeg naručitelj može dokazati bilo kojim sredstvom koje može prezentirati
(e) nije ispunio obaveze vezane uz plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj ima poslovni nastan ili onim koje su na snazi u državi naručitelja;
(f) nije ispunio obaveze koje se tiču plaćanja poreza u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj ima poslovni nastan ili onim koje su na snazi u državi naručitelja;
(g) je kriv za ozbiljno lažno prikazivanje činjenica pri dostavljanju potrebnih informacija sukladno odredbama ovog odjeljka ili nije dostavio takve informacije.
Države članice navode, u skladu s njihovim nacionalnim zakonom i uzimajući u obzir zakon Zajednice, provedbene uvjete za ovaj stavak.
3. Naručitelji prihvaćaju sljedeće kao dovoljan dokaz da se nijedan od slučajeva navedenih u stavku 1. ili stavku 2, točkama (a), (b) i (c), (e) ili (f) ne odnosi na gospodarskog subjekta:
(a) što se tiče stavka 1. i stavka 2, točaka (a), (b) i (c), prilaganje izvatka iz «sudskog zapisnika» (judicial record» ili, u nedostatku toga, ekvivalentnog dokumenta kojeg su izdale nadležne sudske ili upravne vlasti u zemlji porijekla ili u zemlji iz koje ta osoba dolazi i koji pokazuje da su ovi uvjeti zadovoljeni;
(b) što se tiče stavka 2, točaka (e) i (f) potvrdu koju je izdalo nadležno tijelo u dotičnoj državi članici.
Ukoliko dotična zemlja ne izdaje takve dokumente ili potvrde, ili ukoliko ovi ne obuhvaćaju sve slučajeve navedene u stavku 1. i stavku 2, točkama (a), (b) i (c), mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, u državi članici u kojoj nema odredbi koje se tiču izjava pod prisegom, svečanom izjavom od strane dotične osobe ispred nadležne sudske ili upravne vlasti, bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela, u zemlji porijekla ili u zemlji iz koje ta osoba dolazi.
4. Države članice određuju vlasti i tijela nadležna za izdavanje dokumenata, potvrda ili izjava navedenih u stavku 3. i o tome obavješćuju Komisiju. Takvo obavješćivanje ne dovodi u pitanje zakon o zaštiti podataka.

Članak 46.
Prikladnost za obavljanje stručne djelatnosti
Od svakog gospodarskog subjekta koji želi sudjelovati u ugovoru o javnim nabavama može se tražiti da dokaže svoj upis, kako je propisano u državi članici u kojoj ima poslovni nastan, u jedan od strukovnih ili trgovinskih registara ili da dostavi izjavu pod prisegom ili potvrdu kako je opisano u prilogu IX. A za ugovore o javnim radovima, u prilogu IX. B za ugovore o javnim opskrbama i u prilogu IX. C za ugovore o pružanju javnih usluga.
U postupcima za dodjelu ugovora o pružanju javnih usluga, ako kandidati ili ponuditelji moraju posjedovati točno određeno ovlaštenje ili biti članovi određene organizacije kako bi bili u mogućnosti izvoditi dotične usluge u njihovoj zemlji porijekla, naručitelj može od njih tražiti da dokažu da posjeduju takvo ovlaštenje ili članstvo.

Članak 47.
Ekonomsko i financijsko stanje
1. Dokaz o ekonomskom i financijskom stanju gospodarskog subjekta može, kao opće pravilo, biti popraćen s jednom ili više sljedećih potvrda:
(a) odgovarajući bankovni izvadci ili, po potrebi, dokaz o osiguranju za odštetu od relevantnog profesionalnog rizika ;
(b) predočenje bilanci ili izvadaka iz bilanci, ukoliko je objavljivanje bilanci obavezno u zemlji u kojoj gospodarski subjekt ima nastan;
(c) izvod s ukupnim prometom poduzeća i, po potrebi, s prometom u području koje je obuhvaćeno ugovorom za razdoblje od najviše posljednje tri dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja poduzeća ili početka djelovanja gospodarskog subjekta, ako je informacija o ovim prometima dostupna.
2. Gospodarski se subjekt može, po potrebi i za posebne ugovore, osloniti na kapacitete drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu veza koje s njima ima. U tom slučaju mora naručitelju dokazati da će imati na raspolaganju nužne resurse, npr., predočujući poslove tih subjekata koji to imaju za cilj.
3. Pod istim uvjetima, grupa se gospodarskih subjekata navedena u članku 4. može osloniti na kapacitete sudionika u grupi ili drugih subjekata.
4. Naručitelj navodi, u obavijesti o ugovoru ili pozivu na natječaj, koju su potvrdu ili potvrde spomenute u stavku 1. izabrali i koje se druge potvrde moraju predočiti.
5. Ukoliko, iz bilo kojeg valjanog razloga, gospodarski subjekt nije u mogućnosti predočiti potvrde koje naručitelj traži, on može dokazati svoje ekonomsko ili financijsko stanje bilo kojim drugim dokumentom kojeg naručitelj smatra prikladnim.

Članak 48.
Tehničke i/ili stručne sposobnosti
1. Tehničke i/ili stručne sposobnosti gospodarskih subjekata procjenjuju se i razmatraju u skladu sa stavkama 2. i 3.
2. Dokaz o tehničkim sposobnostima gospodarskog subjekta može biti popraćen s jednim ili više sljedećih sredstava prema prirodi, kvantiteti ili važnosti, i uporabi radova, roba ili usluga:
(a) (i) popis radova izvedenih tijekom posljednjih pet godina , popraćen potvrdama o zadovoljavajućoj izvedbi za najvažnije radove. Ove potvrde navode vrijednost, datum i mjesto izvršenja radova te jesu li ili ne izvedeni prema pravilima struke i pravilno završeni. Po potrebi, nadležna vlast predaje ove potvrde direktno naručiteljima;
(ii) popis glavnih dostava obavljenih ili glavnih usluga pruženih u posljednje tri godine, s iznosima, datumima i primateljima, bilo javnim ili privatnim, u pitanju. Dokaz o dostavi ili pruženoj usluzi daje se:
– ukoliko je primatelj bio naručitelj, u obliku potvrda izdanih ili supotpisanih od strane nadležne vlasti,
– ukoliko je primatelj bio privatni kupac, potvrdom kupca ili, u nedostatku navedenog, jednostavno izjavom gospodarskog subjekta;
(b) navod o tehničarima ili tehničkim tijelima u pitanju, bilo da pripadaju izravno poduzeću gospodarskog subjekta ili ne, posebno onim odgovornim za kontrolu kvalitete i, u slučaju ugovora o javnim radovima, onim koje ugovornik može pozvati da obave radove.;
(c) opis tehničkih postrojenja i mjera koje koriste dobavljači i pružatelji usluga za osiguravanje kvalitete te istraživačkih postrojenja poduzeća;
(d) ukoliko su proizvodi i usluge koji se imaju isporučiti složeni ili, u iznimnim slučajevima, traženi za posebne svrhe, provjera koju provodi naručitelj ili, u njegovo ime, nadležno službeno tijelo zemlje u kojoj dobavljač ili pružatelj usluge ima poslovni nastan , podložan sporazumu tog tijela, proizvodnih kapaciteta dobavljača ili tehničkih kapaciteta pružatelja usluga i, ako je potrebno, načina studija i istraživanja koja su mu na raspolaganju te mjera kontrole koje će koristiti;
(e) obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluga ili ugovornika i/ili onih iz upravljačkog osoblja poduzeća i, posebice, kvalifikacije osobe ili osoba odgovornih za pružanje usluga i upravljanje radovima;
(f) za ugovore o javnim radovima i ugovore o pružanju javnih usluga , i samo u odgovarajućim slučajevima, navod o mjerama ekološkog upravljanja koje će gospodarski subjekt biti u mogućnosti primijeniti kada bude izvršavao poslove iz ugovora;
(g) izjava o prosječnom godišnjem broju radne snage pružatelja usluga ili ugovornika i broju osoba u upravljačkom osoblju za posljednje tri godine.
(h) izjava o alatima, postrojenjima ili tehničkoj opremi koja je na raspolaganju pružatelju usluga ili ugovorniku za izvođenje poslova iz ugovora;
(i) navod o dijelu ugovora koji pružatelj usluga možda namjerava dati u podugovor
(j) s obzirom na proizvode koje će dostaviti:
(i) uzorci, opisi i/ili fotografije čija autentičnost mora biti potvrđena ukoliko naručitelj to zatraži;
(ii) potvrde koje su sastavili priznati službeni instituti ili agencije za kontrolu kvalitete koji potvrđuju usklađenost proizvoda koja se jasno prepoznaje pozivanjem na specifikacije i norme.
3. Gospodarski se subjekt može, po potrebi i za posebne ugovore, osloniti na kapacitete drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu veza koje s njima ima. U tom slučaju mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvođenje poslova iz ugovora, npr., predočujući poslove tih subjekata koji imaju za cilj stavljanje nužnih resursa na raspolaganje gospodarskom subjektu.
4. Prema istim uvjetima, grupa se gospodarskih subjekata navedena u članku 4. može osloniti na mogućnosti sudionika u grupi ili drugih subjekata.
5. U postupcima dodjele ugovora o javnim nabavama koji za predmet imaju robe koje zahtijevaju poslove ugrađivanja i montaže, pružanje usluga i/ili izvođenje radova, mogućnost gospodarskog subjekta da pruži usluge ili izvrši radove montaže ili posao može se ocijeniti posebice što se tiče vještina, učinkovitosti, iskustva i pouzdanosti.
6. Naručitelj navodi, u obavijesti ili pozivu za podnošenje ponuda, koje reference sukladno odredbama stavka 2. želi primiti.

Članak 49.
Norme osiguranja kvalitete
Ukoliko zahtijevaju predočenje potvrda koje su sastavila neovisna tijela koje potvrđuju da gospodarski subjekti zadovoljavaju određene norme osiguranja kvalitete, naručitelji se pozivaju na sustave osiguranja kvalitete utemeljene na relevantnim europskim serijama normi koje su potvrdila tijela koja su u suglasju s europskim serijama normi koje se tiču izdavanja potvrda. Naručitelji priznaju ekvivalentne potvrde tijela s poslovnim nastanom u drugim državama članicama. Također prihvaćaju druge dokaze koji potvrđuju da gospodarski subjekt primjenjuje ekvivalentne mjere osiguranja kvalitete.

Članak 50.
Norme ekološkog upravljanja
Ukoliko naručitelji, u slučajevima navedenim u članku 48, stavku 2, točki f) zahtijevaju predočenje potvrda koje su sastavila neovisna tijela koja potvrđuju usklađenost gospodarskog subjekta s određenim normama koje se tiču ekološkog upravljanja, pozivaju se na Program Zajednice o ekološkom upravljanju i reviziji (EMAS) ili na norme ekološkog upravljanja utemeljene na relevantnim europskim ili međunarodnim normama koje su potvrdila tijela koja su usklađena sa zakonom Zajednice ili relevantnim europskim ili međunarodnim normama koje se odnose na potvrđivanje. Priznaju ekvivalentne potvrde tijela s poslovnim nastanom u drugim državama članicama. Također prihvaćaju druge dokaze koji potvrđuju da gospodarski subjekt primjenjuje ekvivalentne mjere ekološkog upravljanja..

Članak 51.
Dodatna dokumentacija i informacije
Naručitelj može pozvati gospodarskog subjekta da nadopuni ili pojasni potvrde i dokumente koje je predao sukladno člancima 45. do 50.

Članak 52.
Službene liste ovlaštenih gospodarskih subjekata utemeljenih sukladno javnom ili privatnom pravu
1. Države članice mogu uvesti ili službene liste ovlaštenih ugovornika, dobavljača ili pružatelja usluga ili potvrde koje izdaju tijela za izdavanje potvrda koja se bave javnim ili privatnim pravom.
Države članice prilagođavaju uvjete za upis na ove liste i za izdavanje potvrda od strane tijela za izdavanje potvrda odredbama članka 45, stavka 1, članka 45, stavka 2, točaka (a) do (d) i (g), članka 46, članka 47, stavaka 1, 4 i 5, članka 48, stavaka 1, 2, 5, i 6, članka 49. i po potrebi članka 50.
Države ih članice također prilagođuju članku 47, stavku 2. i članku 48, stavku 3. u pogledu prijava za upis koje podnose gospodarski subjekti koji pripadaju grupi i polažu prava na resurse koje im dostupnim čine druge kompanije u grupi. U takvom slučaju, ovi gospodarski subjekti moraju dokazati tijelu koje sastavlja službeni popis da će imati te resurse na raspolaganju tijekom perioda valjanosti potvrde koja potvrđuje njihov upis u službenu listu i da će tijekom istog perioda ove kompanije nastavljati ispunjavati zahtjeve kvalitativnog odabira, utvrđene u člancima navedenim u drugoj točk,i na koje se gospodarski subjekti oslanjaju za svoj upis.
2. Gospodarski subjekti koji su upisani u službene liste ili koji imaju potvrdu mogu, za svaki ugovor, podnijeti naručitelju potvrdu o upisu koji je izdalo nadležno tijelo ili potvrdu koju je izdalo nadležno tijelo za izdavanje potvrda. Potvrde sadrže reference koje su im omogućile upis na listu/da dobiju potvrdu i klasifikaciju danu na toj listi.
3. Upis na službene liste potvrđen od strane nadležnih tijela ili potvrda koju je izdalo tijelo koje izdaje potvrde ne predstavlja, za svrhe naručitelja drugih država članica, pretpostavku o prikladnosti osim u pogledu članka 45, stavka 1. i stavka 2,točaka (a) do (d) i (g), članka 46, članka 47, stavka 1, točaka (b) i (c), i članka 48, stavka 2, točke(a), alineje (i), točaka (b), (e), (g) i (h) u slučaju ugovornika, stavka 2, točke (a), alineje (ii), točaka (b), (c), (d) i (j) u slučaju dobavljača i stavka 2, točke (a), alineje(ii) i točaka (c) do (i) u slučajevima pružatelja usluga.
4. U informaciju koja se može zaključiti iz upisa na službene liste ili potvrde ne može se sumnjati bez opravdanja. Što se tiče uplate doprinosa za socijalno osiguranje i poreza, od bilo kojeg upisanog gospodarskog subjekta može se tražiti dodatna potvrda kad god se nudi ugovor.
Naručitelji drugih država članica primjenjuju stavak 3 i prvu točku ovog stavka samo u prilog gospodarskih subjekata koji imaju poslovni nastan u državi članici koja vodi službenu listu.
Za upis gospodarskih subjekata drugih država članica u službenu listu ili za izdavanje potvrda od strane tijela navedenih u stavku 1, ne može se tražiti daljnji dokaz ili izjave osim onih koji se traže od nacionalnih gospodarskih subjekata i, u svim slučajevima, onih koji su predviđeni u člancima 45. do 49. i, po potrebi, članku 50.
Međutim, od gospodarskih subjekata iz drugih država članica ne može se tražiti takav upis ili potvrda kako bi sudjelovali u javnom natječaju. Naručitelj priznaje ekvivalentne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama. Također prihvaća druga ekvivalentna dokazna sredstva.
6. Gospodarski subjekti mogu zatražiti u bilo koje vrijeme upis u službenu listu ili izdavanje potvrde. U razumno kratkom razdoblju mora ih se obavijestiti o odluci tijela koje sastavlja listu ili nadležnog tijela koje izdaje potvrde.
7. Tijela koja izdaju potvrde navedena u stavku 1. su tijela koja zadovoljavaju europske norme koje se tiču izdavanja potvrda.
8. Države članice koje imaju službene liste ili tijela za izdavanje potvrda kako je navedeno u stavku 1 obavezni su obavješćivati Komisiju i druge države članice o adresama tijela na koja se trebaju slati prijave.

Odjeljak 3.
Dodjela ugovora
Članak 53.
Kriteriji dodjele ugovora
1. Ne dovodeći u pitanje nacionalne zakone, propise ili upravne odredbe koje se tiču naknada za određene usluge, kriteriji na kojima naručitelj temelji dodjelu ugovora o javnim nabavama su ili:
(a) kada se ugovor dodjeljuje ponudi koja je s točke gledišta naručitelja ekonomski najpovoljnija , razni kriteriji vezani uz sadržaj dotičnog ugovora o javnim nabavama, npr., kvaliteta, cijena, tehničko dostignuće, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, servisiranje nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke i rokovi isporuke ili rokovi završetka radova, ili
(b) samo najniža cijena.
2. Ne dovodeći u pitanje odredbe treće točke, u slučaju navedenom u stavku 1, točki (a) naručitelj u obavijesti o ugovoru ili u ugovornim dokumentima ili, u slučaju kompetitivnog razgovora, u opisnom dokumentu, navodi relativni značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju izabranom da odredi ekonomski najpovoljniju ponudu.
Ti se značaji kriterija mogu izraziti predviđanjem raspona s odgovarajućom maksimalnom razlikom među cijenama..
Ukoliko, po mišljenju naručitelja, određivanje značaja nije moguće iz dokazivih razloga, naručitelj navodi u obavijesti o ugovoru i/ili ugovornim dokumentima ili, u slučaju kompetitivnog razgovora, u opisnom dokumentu, kriterije poredane po važnosti od najvažnijeg prema najmanje važnom.

Članak 54.
Uporaba elektronskih dražbi
1. Države članice mogu predvidjeti da se naručitelji mogu služiti elektronskim dražbama.
2. U otvorenim, ograničenim ili pregovaračkim postupcima u slučaju navedenom u članku 30, stavku 1, točki (a), naručitelji mogu odlučiti da dodjeli ugovora o javnim nabavama prethodi elektronska dražba kad se specifikacije ugovora mogu odrediti s preciznošću.
U istim okolnostima, elektronska dražba može se održati prilikom ponovnog otvaranja natjecanja između strana okvirnog sporazuma kako je predviđeno drugom alinejom, druge točke članka 32, stavka 4. i prilikom otvaranja natječaja za dodjelu ugovora prema dinamičnom sustavu kupnje navedenom u članku 33.
Elektronska se dražba temelji:
– ili samo na cijenama kada se ugovor dodjeljuje ponudi s najnižom cijenom,
– ili na cijenama i/ili na novim vrijednostima osobina ponuda navedenih u specifikaciji kada se ugovor dodjeljuje ekonomski najpovoljnijoj ponudi.
3. Naručitelji koji odluče održati elektronsku dražbu navode tu činjenicu u obavijesti o ugovoru.
Specifikacije uključuju, inter alia, sljedeće potankosti:
(a) osobine, vrijednost kojih će biti predmetom elektronske dražbe, pod uvjetom da se takve osobine mogu kvantitativno odrediti i da se mogu izraziti u brojevima ili postocima;
(b) granice vrijednosti koje mogu biti podnesene, s obzirom da rezultiraju iz specifikacija koje se odnose na predmet ugovora;
(c) informacije koje će biti dostupne ponuđačima tijekom elektronske dražbe i, po potrebi, kada će im biti dostupne;
(d) bitne informacije koje se tiču postupka elektronske dražbe;
(e) uvjeti pod kojima će ponuditelji moći ponuditi cijenu, posebice, minimalne razlike koje će se, po potrebi, zahtijevati u postpku davanja ponuda;
(f) bitne informacije koje se tiču korištene elektronske opreme i rješenja i tehničkih specifikacija za vezu.
4. Prije započinjanja elektronske dražbe, naručitelji donose punu početnu procjenu ponuda u skladu s utvrđenim kriterijem/kriterijima dodjele i značajem koji im je pridan.
Svi ponuđači koji su podnijeli prihvatljive ponude pozivaju se istovremeno elektronskim sredstvom da podnesu nove cijene i/ili nove vrijednosti; poziv sadržava sve bitne informacije koje se tiču individualne veze s elektronskom opremom koja se koristi i navodi datum i vrijeme početka elektronske dražbe. Elektronska se dražba može odvijati u nizu uzastopnih faza. Elektronska dražba ne može početi prije od dva dana nakon slanja poziva.
5. Kada se ugovor dodjeljuje na temelju ekonomski najpovoljnije ponude , poziv je popraćen rezultatom pune procjene relevantnih ponuđača, koja je provedena u skladu sa značajem kriterija predviđenim u prvoj točki članka 53, stavka 2.
Poziv također sadrži matematičku formulu koja će se koristiti u elektronskoj dražbi kako bi se automatski odredile promjene u rangiranju na temelju ponuđenih novih cijena i/ili novih vrijednosti. Ta formula sadrži važnost svih kriterija koji su određeni kako bi se odredila ekonomski najpovoljnija ponuda, kako je navedeno u obavijesti o ugovoru ili specifikacijama; u tu svrhu, svi se rasponi, međutim, unaprijed smanjuju na određenu vrijednost.
Ukoliko su dopuštene varijante, osigurava se različita formula za svaku varijantu.
6. Tijekom svake pojedine faze elektronske dražbe naručitelj svim ponuđačima trenutno šalje, u najmanju ruku, dovoljnu informaciju kako bi im omogućio da odrede svoj relativni rang u bilo kojem trenutku. Mogu također slati druge informacije koje se tiču drugih podnesenih cijena i vrijednosti, pod uvjetom da je to navedeno u specifikacijama. Mogu također u bilo kojem trenutku objaviti broj sudionika u toj fazi dražbe. Međutim ni u kom slučaju ne mogu otkriti identitet ponuđača tijekom bilo koje faze elektronske dražbe.
7. Naručitelji zatvaraju elektronsku dražbu na jedan ili na više sljedećih načina:
(a) u pozivu na sudjelovanje u dražbi navode unaprijed utvrđeni datum i vrijeme;
(b) kada više ne prime nove cijene ili nove vrijednosti koje zadovoljavaju kriterije koji se tiču minimalnih razlika. U tom slučaju, naručitelji u pozivu na sudjelovanje u dražbi navode vrijeme koje će dopustiti da protekne nakon primanja posljednje ponude prije nego što zatvore elektronsku dražbu;
(c) kada je završen broj faza dražbe, koji je utvrđen u pozivu na sudjelovanje u dražbi.
Kada su naručitelji odlučili zatvoriti elektronsku dražbu u skladu s točkom (c), moguće u kombinaciji s rješenjima navedenim u točki (b), poziv na sudjelovanje u dražbi navodi raspored za svaku fazu dražbe.
8, Nakon zatvaranja elektronske dražbe naručitelji dodjeljuju ugovor u skladu s člankom 53. na temelju rezultata elektronske dražbe.
Naručitelji ne mogu nepravilno pribjegavati elektronskim dražbama ili ih koristiti na takav način da spriječe, ograniče ili naruše tržišno natjecanje ili promijene predmet ugovora, kako je naveden u objavljenoj obavijesti o ugovoru i kako je definiran u specifikaciji.

Članak 55.
Neprirodno niske ponude
1. Ukoliko se, za dani ugovor, ponude učine neprirodno niskim u odnosu na robe, radove ili usluge, naručitelj, prije nego što može odbiti takve ponude, traži potankosti, u pisanom obliku, o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnim.
Te se pojedinosti mogu posebice odnositi na:
(a) mjere štednje u građevinskoj metodi, proizvodnom procesu ili pruženim uslugama;
(b) izabrana tehnička rješenja i/ili iznimno povoljne uvjete dostupne ponuđaču za izvršenje radova, za dostavu roba ili usluga;
(c) originalnost radova, dostava ili usluga koje predlaže ponuđač;
(d) poštivanje odredbi koje se odnose na zaštitu pri zapošljavanju i radne uvjete na snazi na mjestu gdje će se obavljati radovi, usluge ili dostave.
(e) mogućnost da ponuditelj prima državnu potporu.
2. Naručitelji provjeravaju te konstitutivne elemente tako što se obraćaju ponuditelju, uzimajući u obzir dostavljene dokaze.
3. Ukoliko naručitelj utvrdi da je ponuda neprirodno niska zato što ponuditelj prima državnu potporu, ponuda može biti odbijena samo na temelju toga, nakon razgovora s ponuditeljem, ukoliko on nije u mogućnosti dokazati, unutar dovoljno dugog vremenskog roka određenog od strane naručitelja, da je dotična potpora dodijeljena legalno.
Ukoliko naručitelj odbije ponudu u ovim okolnostima, obavješćuje Komisiju o toj činjenici.

GLAVA III
PRAVILA O KONCESIJAMA ZA JAVNE RADOVE
POGLAVLJE I.
Pravila koja uređuju koncesije za javne radove
Članak 56.
Područje primjene
Ovo poglavlje primjenjuje se na sve ugovore o koncesijama za javne radove koje je zaključio naručitelj ukoliko je vrijednost ugovora jednaka ili viša od 6242000 eura.
Vrijednost se računa u skladu s pravilima primjenjivim na ugovore o javnim radovima definiranim u članku 9.

Članak 57.
Iznimke iz područja primjene
Ova glava ne odnosi se na koncesije o javnim radovima koje se dodjeljuju:
(a) u slučajevima navedenim u člancima 13, 14. i 15 ove direktive u vezi s ugovorima o javnim radovima;
(b) od strane naručitelja koji obavljaju jednu ili više djelatnosti navedenih u člancima 3. do 7. Direktive 2004/17/EZ ukoliko se te koncesije dodjeljuju za obavljanje tih djelatnosti.
Međutim, ova se direktiva i dalje odnosi na koncesije za javne radove koje dodjeljuju naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti navedenih u članku 6. Direktive 2004/17/EZ i koje su dodijeljene za te djelatnosti, u onoj mjeri u kojoj se dotična država članica služi opcijom navedenom u njenoj drugoj točki članka 71. kako bi odgodila njenu primjenu.

Članak 58.
Objava obavijesti koje se tiču koncesija za javne radove
1. Naručitelji koji žele dodijeliti ugovor o koncesiji za javne radove obznanjuju svoju namjeru putem obavijesti.
2. Obavijesti o koncesijama za javne radove sadrže informacije navedene u prilogu VII. C i , po potrebi, bilo koju drugu informaciju koju naručitelj smatra korisnom, u skladu s standardnim obrascima koje je usvojila Komisija sukladno postupku iz članka 77, stavka 2.
3. Obavijesti se objavljuju u skladu člankom 36, stavkama 2. do 8.
4. Članak 37. o objavi obavijesti također se odnosi i na obavijesti o koncesijama za javne radove.

Članak 59.
Vremenski rok
Kada naručitelji pribjegnu koncesiji za javne radove, vremenski rok za podnošenje prijava za koncesije je najmanje 52 dana od dana odašiljanja obavijesti, osim ukoliko se primjenjuje članak 38, stavak 5.
Primjenjuje se čanak 38, stavak 7.

Članak 60.
Podugovaranje
Naručitelj može ili:
(a) zahtijevati da koncesionar dodijeli ugovore koji čine minimalno 30% ukupne vrijednosti radova za koje će se dodijeliti ugovor o koncesiji, trećim stranama, istovremeno pružajući mogućnost kandidatima da povećaju ovaj postotak; ovaj minimalni postotak naveden je u ugovoru o koncesiji, ili
(b) zatražiti od kandidata za ugovore o koncesiji da u svojim ponudama navedu postotak, ako ga imaju, ukupne vrijednosti radova za koje se dodjeljuje ugovor o koncesiji koji namjeravaju dodijeliti trećim stranama.

Članak 61.
Dodjeljivanje dodatnih radova koncesionarima
Ova se direktiva ne odnosi na dodatne radove koji nisu uključeni u početno razmatrani projekt koncesije ili u početni ugovor ali koji su, zbog nepredviđenih okolnosti, postali nužni za izvedbu radova opisanih u njima, koje je naručitelj dodijelio koncesionaru, pod uvjetom da su dodijeljeni gospodarskom subjektu koji obavlja takve radove:
– kad se takve dodatne radove ne može tehnički ili ekonomski odvojiti od početnog ugovora a da se ne prouzroče velike poteškoće naručitelju, ili
– kad su takvi radovi, iako odvojivi od izvođenja početnih radova strogo nužni za njihovo dovršenje.
Međutim, ukupna vrijednost ugovora koji se dodjeljuju za dodatne radove ne može biti veća od 50% iznosa ugovora o koncesiji za originalne radove.
POGLAVLJE II.
Pravila primjenjiva na ugovore koje dodjeljuju koncesionari koji su naručitelji

Članak 62.
Primjenjiva pravila
Ukoliko je koncesionar naručitelj kako je navedeno u članku 1, stavku 2, on poštuje ovom Direktivom utvrđene odredbe za ugovore o javnim radovima u slučaju radova koje će obaviti treće strane.

POGLAVLJE III.
Pravila primjenjiva na ugovore koje dodjeljuju koncesionari koji nisu naručitelji
Članak 63.
Pravila oglašivanja: donje granične cijene i iznimke
1. Države članice poduzimaju mjere nužne kako bi se osiguralo da koncesionari javnih radova koji nisu naručitelji primjenjuju pravila oglašivanja definirana u članku 64. pri dodjeljivanju ugovora o radovima trećim stranama, ukoliko je vrijednost takvih ugovora jednaka ili veća od 6242000 eura.
Oglašivanje se, međutim, neće tražiti ukoliko ugovor o radovima ispunjava uvjete navedene u članku 31.
Vrijednosti ugovora računaju se u skladu s pravilima primjenjivim na ugovore o javnim radovima utvrđenim u članku 9.
2. Grupe poduzeća koje su nastale kako bi dobile koncesiju ili njima srodna poduzeća ne smatraju se trećim stranama.
«Srodno poduzeće» je bilo koje poduzeće nad kojim koncesionar ima dominantan utjecaj, bilo izravno ili neizravno, ili bilo koje poduzeće koje ima dominantan utjecaj na koncesionara ili koje je, kao koncesionar, podložno dominantnom utjecaju drugog poduzeća, kao rezultat vlasništva, financijskog udjela ili pravila koja ga uređuju. Dominantan utjecaj od strane poduzeća pretpostavlja se kada ono u odnosu na drugo poduzeće, izravno ili neizravno :
(a) drži veći dio upisanog kapitala poduzeća;
(b) kontrolira većinu glasova vezanih uz dionice koje izdaje poduzeće; ili
(c) može imenovati više od pola članova administrativnog, upravljačkog ili nadzornog tijela poduzeća.
Iscrpna lista takvih poduzeća uključuje se u prijavu za koncesiju. Ta se lista ažurira u skladu s naknadnim promjenama u odnosima među poduzećima.

Članak 64.
Objava obavijesti
1. Nositelji koncesija za radove koji nisu naručitelji i koji žele dodijeliti ugovore o radovima trećoj strani obznanjuju svoju namjeru putem obavijesti.
2. Obavijesti sadrže informacije navedene u prilogu VII. C i, po potrebi, bilo koju drugu informaciju koju nositelj koncesije za radove smatra korisnom u skladu sa standardnim obrascem kojeg je usvojila Komisija u skladu s postupkom iz članka 77, stavka 2.
3. Obavijest se objavljuje u skladu s člankom 36, stavkama 2. do 8.
4. Također se primjenjuje članak 37. o dobrovoljnoj objavi obavijesti.

Članak 65.
Vremenski rok za prijem zahtjeva za sudjelovanje i za prijem ponuda
U ugovorima o radovima koje dodjeljuje nositelj koncesije za radove koji nije naručitelj, vremenski rok za prijem zahtjeva za sudjelovanje, kojeg je utvrdio koncesionar, je najmanje 37 dana od dana odašiljanja obavijesti o ugovoru, a vremenski rok za prijem ponuda je najmanje 40 dana od dana odašiljanja obavijesti o ugovoru ili poziva na natječaj.
Primjenjuje se članak 38, stavke 5, 6. i 7.

GLAVA IV
PRAVILA KOJA UREĐUJU NATJEČAJE ZA DIZAJN
Članak 66.
Opće odredbe
1. Pravila za organizaciju natječaja za dizajn u skladu su s člancima 66. do 74, a informacije o njima šalju se zainteresiranima za sudjelovanje u natječaju.
2. Primanje sudionika u natječaj za dizajn ne ograničava se:
(a) uputom na teritorij ili dio teritorija države članice;
(b) na temelju činjenice da bi, prema zakonu države članice u kojoj se organizira natječaj, trebali biti ili fizičke ili pravne osobe.

Članak 67.
Područje primjene
1. U skladu s ovom glavom, natječaje za dizajn organiziraju:
(a) naručitelji koji su navedeni u prilogu IV. kao tijela središnje vlade, počevši od donje granične cijene koja je jednaka ili veća od 162000 eura;
(b) naručitelji koji nisu navedeni u prilogu IV, počevši od donje granične cijene koja je jednaka ili veća od 249000 eura;
(c) svi naručitelji, počevši od donje granične cijene koja je jednaka ili veća od 249000 eura ukoliko se natječaj odnosi na usluge iz kategorije 8. priloga II. A, telekomunikacijske usluge iz kategorije 5 , položaj kojih je u CPV nomenklaturi jednak CPC referentnim brojevima 7524, 7525 i 7526 i/ili usluge navedene u prilogu II. B.
2. Ova se glava odnosi na:
(a) natječaje za dizajn organiziran kao dio postupka koji vodi dodjeli ugovora o pružanju javnih usluga;
(b) natječaje za dizajn s nagradama i/ili isplatama sudionicima.
U slučajevima navedenim u točki (a) donja se granična cijena odnosi na procijenjenu vrijednost net of VAT ugovora o pružanju javnih usluga, uključujući moguće nagrade i/ili isplate sudionicima.
U slučajevima navedenim u točki (b), donja se granična cijena odnosi na ukupni iznos nagrada i isplata, uključujući procijenjenu vrijednost net of VAT ugovora o pružanju javnih usluga koji mogu naknadno biti zaključeni temeljem članka 31, stavka 3. ukoliko naručitelj ne isključuje takvu dodjelu obavijesti o natječaju.

Članak 68.
Iznimke iz područja primjene
Ova se glava ne odnosi na
(a) natječaje za dizajn u smislu Direktive 2004/17/EZ koje organiziraju naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti navedene u člancima 3. do 7. te Direktive i koji su organizirani za obavljane takvih djelatnosti; niti se odnosi na natječaje izuzete iz opsega ove direktive.
Međutim, ova se direktiva i dalje primjenjuje na natječaje za dizajn koje dodjeljuju naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti navedene u članku 6. Direktive 2004717/EZ i koji se dodjeljuju za te djelatnosti, ako se dotična država članica služi opcijom navedenom u njenoj drugoj točki članka 7. kako bi odgodila njenu primjenu;
(b) natječaje koji su organizirani u istim slučajevima kao i oni navedeni u člancima 13, 14. i 15. ove direktive za ugovore o pružanju javnih usluga.

Članak 69.
Obavijesti
1. Naručitelji koji žele provesti natječaj za dizajn obznanjuju svoju namjeru putem obavijesti o natječaju.
2. Naručitelji koji su proveli natječaj za dizajn šalju obavijest o ishodu natječaja u skladu s člankom 36. i moraju biti u mogućnosti dokazati datum slanja obavijesti.
Ukoliko bi objavljivanje obavijesti o rezultatu natječaja ometalo provedbu zakona, bilo suprotno javnim interesima, narušilo legitimne tržišne interese određenog poduzeća, bilo javnog ili privatnog, ili ukoliko bi moglo narušiti pošteno tržišno natjecanje između pružatelja usluga, takva se informacija ne treba objaviti.
3. Na natječaje se također primjenjuje članak 37. koji se tiče objave obavijesti.

Članak 70.
Oblik i način objave obavijesti o natječaju
1. Obavijesti navedene u članku 69. sadrže informacije navedene u prilogu VII. D u skladu sa standardnim obrascima obavijesti koje je prihvatila Komisija u skladu s postupkom iz članka 77, stavka 2.
2. Obavijesti se objavljuju u skladu s člankom 36, stavkama 2. do 8.

Članak 71.
Sredstva komunikacije
1. Članak 42, stavke 1, 2 i 4. primjenjuju se na sve komunikacije vezane uz natječaje.
2. Komunikacija, izmjena i pohranjivanje informacija takva je da osigurava čuvanje integriteta i povjerljivosti svih informacija koje šalju sudionici u natječaju i takva da žiri utvrđuje sadržaj planova i projekata tek nakon isteka vremenskog roka za njihovu prijavu.
3. Sljedeća se pravila primjenjuju na uređaje za elektronski prijem planova i projekata:
(a) informacije vezane uz specifikacije nužne za predočavanje planova i projekata elektronskim sredstvima, uključujući šifriranje, dostupne su zainteresiranim stranama. Povrh toga, uređaji za elektronski prijem planova i projekata zadovoljavaju zahtjeve priloga X.
(b) države članice mogu uvesti ili podržavati dobrovoljna rješenja za akreditaciju koja su namijenjena poboljšanju razine usluge ovjeravanja koja se pruža za takve uređaje.

Članak 72.
Odabir natjecatelja
Ukoliko su natječaji za dizajn ograničeni na ograničeni broj sudionika, naručitelj utvrđuje jasne i nediskriminirajuće kriterije odabira. U svim slučajevima, broj kandidata koji su pozvani da sudjeluju u natječaju dovoljan je da osigura pravo tržišno natjecanje.

Članak 73.
Sastavljanje žirija
Žiri se sastavlja isključivo od fizičkih osoba koje su neovisne od sudionika u natječaju. Ukoliko se od sudionika u natječaju zahtijeva određena stručna kvalifikacija, najmanje trećina članova žirija ima tu ili ekvivalentnu kvalifikaciju.

Članak 74.
Odluke žirija
1. Žiri je autonoman u svojim odlukama ili mišljenjima.
2. Planove i projekte koje su kandidati podnijeli razmatra anonimno i isključivo na temelju kriterija koji su navedeni u obavijesti o natječaju za dizajn.
3. Bilježi ocjene projekata u izvješću koje potpisuju njegovi članovi i koje je sastavljeno u skladu s vrijednostima svakog projekta, zajedno s opaskama članova žirija i točkama koje treba pojasniti, ako ih ima.
4. Anonimnost se mora poštivati sve dok žiri ne donese mišljenje ili odluku.
5. Mogu se pozvati kandidati, ako je to potrebno, da odgovore na pitanja koja je žiri zabilježio u zapisniku kako bi se razjasnili aspekti projekata.
6. Sastavljaju se potpuna izvješća o razgovorima članova žirija i kandidata.

GLAVA V
STATISTIČKE OBAVEZE, IZVRŠNE OVLASTI I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 75.
Statističke obaveze
Kako bi omogućili ocjenu rezultata primjene ove direktive, države članice Komisiji prosljeđuju statističko izvješće pripremljeno u skladu s člankom 76, tako da se odvojeno bave pitanjima ugovora o javnim opskrbama, uslugama i radovima koje su dodijelili naručitelji tijekom prethodne godine, najkasnije do 31. listopada svake godine.

Članak 76.
Sadržaj statističkih izvješća
1. Za svakog pojedinog naručitelja navedenog u prilogu IV, statističko izvješće navodi najmanje:
(a) broj i vrijednost dodijeljenih ugovora obuhvaćenih ovom direktivom;
(b) broj i ukupnu vrijednost ugovora dodijeljenih sukladno odstupanjima od Sporazuma.
Što je više moguće, podaci navedeni u točki (a) prvog stavka raščlanjuju se pomoću podataka o:
a) korištenim postupcima za dodjelu ugovora; i
b) za svaki od ovih postupaka, radovima kako su navedeni u prilogu I. i proizvodima i uslugama kako su dani u prilogu II. i identificirani kategorijom CPV nomenklature;
c) nacionalnosti gospodarskog subjekta kojem je ugovor dodijeljen.
Ukoliko su ugovori sklopljeni u skladu s pregovaračkim postupcima, podaci navedeni u točki (a) prvog stavka također se raščlanjuju u skladu s okolnostima navedenim u člancima 30. i 31. i navode broj i vrijednost ugovora dodijeljenih od strane države članice i treće zemlje uspješnog ugovornika.
2. Za svaku kategoriju naručitelja koji nije naveden u prilogu IV, statističko izvješće navodi najmanje:
(a) broj i vrijednost dodijeljenih ugovora, raščlanjene u skladu s drugom točkom stavka 1;
(b) ukupnu vrijednost ugovora dodijeljenih sukladno odstupanjima od Sporazuma.
3. Statističko izvješće sadrži sve druge statističke informacije koje su nužne na temelju Sporazuma.
Informacija navedena u prvoj točki određuje se sukladno postupku iz članka 77, stavka 2.

Članak 77.
Savjetodavni odbor
1. Komisiji pomaže Savjetodavni odbor za ugovore o javnim nabavama osnovan na temelju članka 1. Odluke 71/306/EEZ (u daljnjem tekstu: Odbor).
2. Ukoliko se poziva na ovaj stavak, primjenjuju se članci 3. i 7. Odluke 1999/468/EZ, u skladu s njenim člankom 8.
3. Odbor usvaja svoja (its) pravila postupka.

Članak 78.
Korekcija donjih graničnih cijena
1. Komisija provjerava donje granične cijene utvrđene u članku 7. svake dvije godine od stupanja na snagu ove direktive i, ukoliko je to potrebno, korigira ih u skladu s postupkom utvrđenim u članku 77, stavku 2.
Izračun vrijednosti ovih donjih graničnih cijena temelji se na prosječnoj dnevnoj vrijednosti eura, izraženoj u SDR, tijekom 24 mjeseca završno s posljednjim danom kolovoza koji prethodi korekciji koja stupa na snagu od 1. siječnja. Tako korigirana vrijednost donjih graničnih pragova zaokružuje se, ukoliko je potrebno, na najbližih tisuću eura kako bi se osiguralo da se poštuju Sporazumom utvrđene donje granične cijene na snazi, izražene u SDR.
2. Istovremeno s korekcijom sukladno odredbama stavka 1, Komisija u skladu s postupkom iz članka 77, stavka 2, ravna:
(a) donje granične cijene utvrđene pod točkom (a) prvog stavka članka 8., u članku 56, i u prvoj točki članka 63 o korigiranim donjim graničnim cijenama koje se primjenjuju na ugovore o javnim radovima;
(b) donje granične cijene utvrđene u članku 61, stavku 1, točkama (b) i (c) o korigiranim donjim graničnim cijenama koje se primjenjuju na ugovore o pružanju javnih usluga koje je dodijelio naručitelj koji nije uključen u prilog IV.
3. Vrijednost donjih graničnih cijena koje su utvrđene sukladno odredbama stavka 1 u nacionalnim valutama država članica koje ne sudjeluju u monetarnoj uniji prilagođava se svake dvije godine od 1. siječnja 2004. nadalje. Izračun takve vrijednosti temelji se na prosječnoj dnevnoj vrijednosti tih valuta izraženoj u eurima tijekom 24 mjeseca završno s posljednjim danom kolovoza koji prethodi korekciji koja stupa na snagu od 1. siječnja.
4. Korigirane donje granične cijene navedene u stavku 1. i njihove odgovarajuće vrijednosti u nacionalnim valutama navedenim u stavku 3. objavljuje Komisija u Službenom listu Europske unije na početku mjeseca studenog koji slijedi nakon korekcije.

Članak 79.
Izmjene i dopune
1. U skladu s postupkom navedenim u članku 77, stavku 2, Komisija može izmijeniti i dopuniti;
(a) tehničke postupke za metode izračuna utvrđene u drugoj točki članka 78, stavka 1. i članku 78, stavku 3.
(b) postupke za sastavljanje, slanje, primanje, prijevod, skupljanje i distribuiranje obavijesti navedenih u člancima 35, 58, 64 i 69 i statistička izvješća predviđena četvrtom točkom članka 35, stavka 4. i člancima 75. i 76;
(c) postupke za točno određena upućivanja u obavijestima na točno određene pozicije u CPV nomenklaturi ;
(d) popis tijela i kategorija tijela kojima upravlja javno pravo u prilogu III, kada se , na temelju obavijesti od strane država članica ovo pokaže nužnim;
(d) listu središnjih vladinih tijela u prilogu IV, u skladu s prilagodbama nužnim za učinkovitost Sporazuma;
(f) referentne brojeve u nomenklaturi utvrđenoj u prilogu II, ako ovo ne mijenja materijalno područje primjene ove direktive, i postupke za upute, u obavijestima, na pojedine pozicije u ovoj nomenklaturi unutar kategorija usluga navedenih u prilogu;
(h) postupak za slanje i objavljivanje podataka navedenih u prilogu VIII, iz razloga tehničkog napretka ili iz administrativnih razloga;
(i) tehničke potankosti i karakteristike uređaja za elektronski prijem navedenih u točkama (a), (f) i (g) priloga X.

Članak 80.
Provedba
1. Države članice donose potrebne zakone, uredbe i druge propise kako bi se uskladili s odredbama ove Direktive najkasnije do 31. siječnja 2006. One o tome odmah obavještavaju Komisiju.
Kada države članice budu donosile ove mjere, te će mjere prilikom njihove službene objave sadržavati uputu na ovu Direktivu ili će se uz njih navesti takva uputa. Načine toga upućivanja predvidjet će države članice.
2. Države članice dostavljaju Komisiji tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donose na području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 81.
Mehanizmi nadzora
U skladu s Direktivom Vijeća 89/665/EEZ od 21. prosinca 1989. o koordinaciji zakona, uredaba i drugih propisa koji se odnose na primjenu postupaka kontrole na dodjelu ugovora o javnim opskrbama i javnim radovima , države članice osiguravaju provedbu ove Direktive učinkovitim, raspoloživim i transparentnim mehanizmima.
U tu svrhu mogu, između ostaloga, imenovati ili osnovati neovisno tijelo.

Članak 82.
Opozivi
Direktiva 92/50/EEZ osim njenog članka 41, i Direktive 93/36/EEZ i 93/37/EEZ prestaju važiti od dana navedenog u članku 80, ne dovodeći u pitanje obaveze država članica koje se tiču rokova za transponiranje i primjenu utvrđenu u prilogu XI.
Upute na opozvane direktive tumače se kao upute na ovu direktivu i u skladu s korelacijskom tablicom u prilogu XII.

Članak 83.
Stupanje na snagu
Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 84.
Primatelji
Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu, 31. ožujka 2004.
Za Europski parlament
Predsjednik
P. Cox

Za Vijeće
Predsjednik
D. Roche

PRILOG I.
LISTA DJELATNOSTI KAKO SU NAVEDENE U ČLANKU 1, STAVKU 2, TOČKI (b)1

NACE (1)
CPV kod ODJELJAK F IZGRADNJA
Odjel Grupa Skupina Predmet Bilješke

45 Izgradnja Ovaj odjel uključuje: izgradnju novih zgrada i radova, obnovu i uobičajene popravke 45000000
45.1 Pripremanje gradilišta 45100000
45.11 Rušenje i uništavanje zgrada: micanje zemlje Ova skupina uključuje:
– rušenje zgrada i drugih struktura
– čišćenje gradilišta
– micanje zemlje: iskopavanje, punjenje zemljom, izravnavanje gradilišta, kopanje jaraka, uklanjanje kamenja, dizanje u zrak, itd.
– priprema gradilišta za miniranje:
-uklanjanje naslaga minerala
Ova skupina također uključuje:
– drenažu gradilišta
– drenažu poljoprivrednog i šumskog zemljišta 45110000

45.12 Probna bušenja i vrtanja Ova skupina uključuje
– probna bušenja, probna vrtanja i uzimanje uzoraka iz jezgre za potrebe izgradnje te za geofizičke, geološke ili slične svrhe

Ova skupina uključuje:
– bušenje izvora sirove nafte ili plina, vidi 11.20
– bušenje bunara za vodu, vidi 45.25
– kopanje šahtova, vidi 45.25
-iskorištavanje naftnih i plinskih polja, geofizička, geološka i seizmička mjerenja, vidi 74.20 45120000
45.2 Građenje cjelovitih građevina ili njihovih dijelova; građevinarstvo 45200000

45.21 Općenita izgradnja objekata i građevinski radovi Ova skupina uključuje:
-izgradnju svih tipova zgrada
– izgradnju građevinskih konstrukcija:
mostova, uključujući i one za povišene autoceste, vijadukata, tunela i podzemnih željeznica

dalekovoda, komunikacijskih i električnih vodova

gradskih cjevovoda, gradskih komunikacijskih i električnih vodova

pomoćnih gradskih radova

sastavljanje i podizanje unaprijed proizvedenih građevina na licu mjesta

Ova skupina ne uključuje:
uslužne poslove vezane uz vađenje nafte i plina, vidi 11.20

podizanje gotovih prethodno proizvedenih građevina iz dijelova koji nisu od betona, vidi odjele 20, 26. i 28.

građevinske radove na, (isključujući radove na zgradama), stadionima , bazenima, sportskim dvoranama, teniskim igralištima, golf terenima i drugim sportskim objektima, vidi 45.23

montažu zgrada, vidi 45.3

dovršenje zgrada, vidi 45.4

arhitektonske i strojarske poslovi, vidi 74.20

upravljanje projektom izgradnje, vidi 74.20

45210000
45.22 Podizanje krovova i krovnih konstrukcija ova skupina uključuje: podizanje krovova
Pokrivanje krovova
impregniranje 45220000
45.23 Izgradnja auto-cesta, cesta, zračnih pista i sportskih objekata Ova skupina uključuje:
-izgradnju autocesta, ulica, cesta, drugih putova za vozila i pješake

-izgradnju željeznica

– izgradnju zračnih pista

– građevinske radove na, (isključujući radove na zgradama), stadionima , bazenima, sportskim dvoranama, teniskim igralištima, golf igralištima i drugim sportskim objektima,

– bojanje oznaka na cestovnim površinama i parkiralištima

Ova skupina ne uključuje:
– preliminarno micanje zemlje, vidi 45.11

45230000
45.24 Izgradnja projekata vezanih uz vodu Ova skupina uključuje:

Izgradnju:
– plovnih putova, luka, riječnih radova, luka namijenjenih zabavi (marina), ustava, itd.
-brana i nasipa
-drenaže
-radove ispod površine 45240000

45.25 Drugi građevinski projekti uključujući posebne djelatnosti Ova skupina uključuje:

– djelatnosti vezane uz izgradnju specijalizirane za jedan aspekt koji je zajednički različitim vrstama konstrukcija, koje zahtijevaju posebne vještine ili opremu:
Izrada temelja uključujući navoz pile

– bušenje i izgradnju bunara za vodu, izradu šahtova

– podizanje čeličnih elemenata koji nisu iz vlastite proizvodnje

– savijanje čelika

– postavljanje cigala i kamenja

– podizanje i razmontiranje skela i radnih platformi, uključujući najam skela i radnih platformi

– podizanje dimnjaka i industrijskih peći

Ova skupina ne uključuje:
– iznajmljivanje skela bez podizanja i razmontiranja, vidi 71.32

45250000
45.3 Instalacije
45300000

45.31 Instalacije električnih vodova i uređaja Ova skupina uključuje:

instaliranje u zgradama i drugim konstrukcijama:

– električnih vodova i uređaja

– telekomunikacijskih sustava

– sustava električnog grijanja

– antena u stambenim zgradama

– protupožarnih alarma

– sustava protuprovalnih alarma

– dizala i pokretnih stepenica

– gromobrana

45310000

45.32 Djelatnosti vezane uz izolaciju Ova skupina uključuje:

– instaliranje u zgradama i drugim konstrukcijama toplinske, zvučne i izolacije
od vibracija

Ova skupina ne uključuje:

– impregniranje, vidi 45.22
45320000

45.33 Vodovodne instalacije Ova skupina uključuje:

instaliranje u zgradama i drugim konstrukcijama:

– vodovodne instalacije i sanitarne opreme

– plinskih uređaja

– opreme i provodnih kanala za grijanje, ventilaciju, hlađenje ili klimatizaciju

– sustave vrtnih prskalica

Ova skupina ne uključuje:

instaliranje sustava električnog grijanja,
vidi 45.31

45330000
45.34 Druge instalacije u zgradama Ova skupina uključuje:

– instalaciju rasvjetnih i signalnih sustava za ceste, željeznicu, zračne luke i luke

– instaliranje u zgradama i drugim konstrukcijama opreme i nepokretnih uređaja n.e.c.

45340000
45.4 Dovršenje zgrada

45400000

45.41 Žbukanje Ova skupina uključuje:

– stavljanje u zgrade i druge konstrukcije vanjske i unutarnje žbuke, štukature i uz to vezanih konstrukcija od letava
45410000
45.42 Ugradnja stolarije Ova skupina uključuje:

– ugradnju vrata, prozora, prozorskih i vratnih okvira, ugradbenih kuhinja, stubišta, namještaja u trgovinama i sličnog, od drveta ili sličnog materijala koji nisu iz vlastite proizvodnje

– dovršetak unutarnjih radova poput stropova, drvenih zidnih obloga, pokretnih pregrada, itd.

Ova skupina isključuje:

– postavljanje parketa i drugih drvenih podnih obloga, vidi 45.43 45.420000

45.43 Oblaganje podova i zidova Ova skupina uključuje:

postavljanje u zgrade i druge konstrukcije:

– keramičkih, betonskih ili kamenih zidnih ili podnih pločica

– parketa i drugih drvenih podnih obloga

– podnih obloga od tapisona i linoleuma, bilo da su od gume ili plastika

– terrazzo , mramorne, granitne ili podne i zidne obloge od škriljevca

– tapeta
45430000

45.44 Ličenje i ostakljivanje Ova skupina uključuje:

– unutarnje i vanjsko ličenje zgrada

– ličenje građevinarskih struktura

– ontiranje stakala, ogledala itd.

Ova skupina ne uključuje:
– ugradnju prozora, vidi 45.42
45440000
45.45 Ostali radovi na dovršenju zgrada Ova skupina uključuje:

– ugradnju privatnih bazena

– parno čišćenje, rastjerivanje pijeska (sand blasting) i slične djelatnosti vezane uz vanjske poslove na zgradi

– ostali završne radove na zgradama n.e.c.

Ova skupina ne uključuje:
– unutarnje čišćenje zgrada i drugih struktura, vidi 74.70
45450000

45.5 Iznajmljivanje građevinske opreme i opreme za rušenje s izvršiteljem 45500000
45.50 Iznajmljivanje građevinske opreme i opreme za rušenje s izvršiteljem
Ova skupina ne uključuje:
Iznajmljivanje građevinske opreme i opreme za rušenje bez izvršitelja, vidi 71.32

PRILOG II.
USLUGE KAKO SU NAVEDENE U ČLANKU 1, STAVKU 2, TOČKI (d)
PRILOG II. A(1)

Broj
kategorije
Predmet
CPC referentni broj1
CPV referentni broj

1.

Usluge održavanja i popravci

6112, 6122,633, 886

Od 50100000 do 50982000 (osim 50310000 do 503242000 i 50116510-9,50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)

2. Usluge2 prijevoza kopnom uključujući uslugu prijevoza blindiranim vozilom i kurirske usluge, osim prijevoza pošte 712 (osim 71235),
7512, 87304
Od 6011000-6 do 60129300-1 (osim 60121000 do 60121600, 60122200-1,
60122230-0), i od 64120000-3 do 64121200-2)

3. Usluge prijevoza zrakom putnika i tereta, osim prijevoza pošte 73 (osim 7312) Od 62100000-3 do 62300000-5 (osim 62121000-6, 62221000-7)

4. Prijevoz pošte kopnom i zrakom3 71235, 7321 60122200-1, 60122230-0, 62121000-6,
62221000-7

5. Telekomunikacijske usluge 752 Od 64200000-8 do
64228200-2, 72318000-7, i od 72530000-9 do 72532000-3

6. Financijske usluge:
a) usluge osiguranja
b) bankarske i usluge investiranja4 Bivši 81, 812, 814 Od 66100000-1 do 66430000-3 i od 67110000-1 do 67262000-1

7.

Računalne i uz to vezane
usluge 84 Od 50300000-8 do 50324200-4.
Od 72100000-6 do 72591000-4 (osim 72318000-7 i od 72530000-9 do 72532000-3)
8
8. Istraživačke i razvojne usluge5 85 Od 73000000-2 do 73300000-5 (osim 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)
9
9. Usluge računovodstva, knjigovodstva i revizije
862 Od 74121000-3 do 74121250-0

10. Usluge ispitivanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
864 Od 74130000-9 do 74133000-0 i 74423100-1, 74423110-4

11. Savjetodavne usluge menadžmentu6 i uz to vezane usluge
865, 866 Od 73200000-4 do 73220000-0.
Od 74140000-2 do 74150000-5 (osim 74142200-8), i 74420000-9,
74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0

12. Arhitektonske usluge; inženjerske i integrirane inženjerske usluge; usluge prostornog i planiranja krajolika; uz to vezane znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog testiranja i analize 867 Od 74200000-1 do 74276400-8, i od 74310000-5 do 74323100-0, i 74874000-6

13. Usluge oglašivanja

871 Od 74400000-3 do 74422000-3 (osim 74420000-9 i 74421000-6)

14. Usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja imovinom
874, 82201 do 82206 Od 70300000-4 do 70340000-6, i od 74710000-9 do 74760000-4

15.
Usluge objavljivanja i tiskanja na osnovu honorara ili ugovora

88442 Od 78000000-7 do 78400000-1

16. Usluge odlaganja kanalizacije i otpada; sanitarne i slične usluge

94 Od 90100000-8 do 90320000-6 i 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

PRILOG II. B

Broj
kategorije
Predmet
CPC referentni broj
CPV referentni broj

17. Hotelske i restoranske usluge
64 Od 55000000-0 do 55524000-9, i od 93400000-2 do 93411000-2

18. Usluge prijevoza željeznicom 711
60111000-9 i od 60121000-2 do 60121600-8

19. Usluge prijevoza vodenim putovima 72 Od 61000000-5 do 61530000-9, i od 63370000-3 do 63372000-7

20. Potporne i pomoćne prijevozne usluge 74
62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1.
Od 63000000-9 do 63600000-5 (osim 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7), i 74322000-2, 93610000-7

21. Pravne usluge 861 Od 74110000-3 do 74114000-1

22. Kadrovske i usluge dobave1
872 Od 74500000-4 do 74540000-6 (osim
74511000-4) i od 95000000-2 do 95140000-5

23.
Istražiteljske i zaštitarske usluge osim usluge prijevoza blindiranim vozilom
873 (osim 87 304)
Od 74600000-5 do 74620000-1

24. Obrazovne i usluge stručnog usavršavanja 92 Od 80100000-5 do 80430000-7

25.
Zdravstvene i socijalne usluge 93
74511000-4, i od 85000000-9 do 85323000-9 (osim 85321000-5 i 85322000-2)

26. Rekreacijske, kulturne i sportske usluge 96 Od 74875000-3 do 74875200-5, i od 92000000-1 do 92622000-7 (osim 92230000-2)

27. Ostale usluge2

PRILOG III.
LISTA TIJELA I KATEGORIJA TIJELA KOJIMA UPRAVLJA JAVNO PRAVO KAKO JE NAVEDENO U DRUGOJ TOČKI ČLANKA 1, STAVKA 9.

I – BELGIUM
Tijela
A
– Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’Asile/Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers
– Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire/Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
– Agence fédérale de Contrôle nucléaire/Federaal Agentschap voor nucleaire Controle
– Agence wallonne ŕ l’Exportation
– Agence wallonne des Télécommunications
– Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées
– Aquafin
– Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
– Archives générales du Royaume et Archives de l’Etat dans les Provinces/Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid
B
– Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België
– Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft
– Berlaymont 2000
– Bibliothčque royale Albert Ier/Koninklijke Bilbliotheek Albert I
– Bruxelles-Propreté – Agence régionale pour la Propreté/Net-Brussel – Gewestelijke Agentschap voor Netheid
– Bureau d’Intervention et de Restitution belge/Belgisch Interventie – en Restitutiebureau
– Bureau fédéral du Plan/Federaal Planbureau
C
– Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage/Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
– Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité/Hulpkas voor Ziekte – en Invaliditeitsverzekeringen
– Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins/Hulp – en Voorzorgskas voor Zeevarenden
– Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges/Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
– Caisse nationale des Calamités/Nationale Kas voor Rampenschade
– Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie/Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart
– Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadčres, Entrepôts et Stations (appelée habituellement “Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes”)/Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings – en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd “Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten”)
– Centre d’Etude de l’Energie nucléaire/Studiecentrum voor Kernenergie
– Centre de recherches agronomiques de Gembloux
– Centre hospitalier de Mons
– Centre hospitalier de Tournai
– Centre hospitalier universitaire de Ličge
– Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale/Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
– Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme/Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
– Centre régional d’Aide aux Communes
– Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën
– Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent
– Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz/Controlecomité voor Elekticiteit en Gas
– Comité national de l’Energie/Nationaal Comité voor de Energie
– Commissariat général aux Relations internationales
– Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
– Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique
– Conseil central de l’Economie/Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
– Conseil économique et social de la Région wallonne
– Conseil national du Travail/Nationale Arbeidsraad
– Conseil supérieur de la Justice/Hoge Raad voor de Justitie
– Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises/Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen
– Conseil supérieur des Classes moyennes
– Coopération technique belge/Belgische technische Coöperatie
D
– Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung
– Dienst voor de Scheepvaart
– Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs
– Domus Flandria
E
– Entreprise publique des Technologies nouvelles de l’Information et de la Communication de la Communauté française
– Export Vlaanderen
F
– Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
– Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
– Fonds bijzondere Jeugdbijstand
– Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires
– Fonds culturele Infrastructuur
– Fonds de Participation
– Fonds de Vieillissement/Zilverfonds
– Fonds d’Aide médicale urgente/Fonds voor dringende geneeskundige Hulp
– Fonds de Construction d’Institutions hospitaličres et médico-sociales de la Communauté française
– Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom/Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom
– Fonds des Accidents du Travail/Fonds voor Arbeidsongevallen
– Fonds des Maladies professionnelles/Fonds voor Beroepsziekten
– Fonds d’Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d’Entreprises/Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers
– Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale/Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest
– Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
– Fonds Film in Vlaanderen
– Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires/Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen
– Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers/Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade
– Fonds piscicole de Wallonie
– Fonds pour le Financement des Pręts ŕ des Etats étrangers/Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten
– Fonds pour la Rémunération des Mousses/Fonds voor Scheepsjongens
– Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales/Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën
– Fonds voor flankerend economisch Beleid
– Fonds wallon d’Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d’Eau souterraine
G
– Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten
– Grindfonds
H
– Herplaatsingfonds
– Het Gemeenschapsonderwijs
– Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten
I
– Institut belge de Normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie
– Institut belge des Services postaux et des Télécommunications/Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
– Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle
– Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement/Brussels Instituut voor Milieubeheer
– Institut d’Aéronomie spatiale/Instituut voor Ruimte – aëronomie
– Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises
– Institut des Comptes nationaux/Instituut voor de nationale Rekeningen
– Institut d’Expertise vétérinaire/Instituut voor veterinaire Keuring
– Institut du Patrimoine wallon
– Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen
– Institut géographique national/Nationaal geografisch Instituut
– Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine/Instelling voor de Ontwikkeling van ondergrondse Vergassing
– Institution royale de Messine/Koninklijke Gesticht van Mesen
– Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande/Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap
– Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française/Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap
– Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité/Rijksinstituut voor Ziekte – en Invaliditeitsverzekering
– Institut national d’Assurances sociales pour Travailleurs indépendants/Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
– Institut national des Industries extractives/Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven
– Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail/Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden
– Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre/Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
– Institut national des Radioéléments/Nationaal Instituut voor Radio-Elementen
– Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie/Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
– Institut pour l’Amélioration des Conditions de Travail/Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
– Institut royal belge des Sciences naturelles/Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
– Institut royal du Patrimoine culturel/Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
– Institut royal météorologique de Belgique/Koninklijk meteorologisch Instituut van België
– Institut scientifique de Service public en Région wallonne
– Institut scientifique de la Santé publique – Louis Pasteur/Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis Pasteur
– Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
– Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
– Instituut voor het archeologisch Patrimonium
– Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen
– Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
J
– Jardin botanique national de Belgique/Nationale Plantentuin van België
K
– Kind en Gezin
– Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen
L
– Loterie nationale/Nationale Loterij
M
– Mémorial national du Fort de Breendonk/Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
– Musée royal de l’Afrique centrale/Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
– Musées royaux d’Art et d’Histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
– Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique/Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België
O
– Observatoire royal de Belgique/Koninklijke Sterrenwacht van België
– Office central d’Action sociale et culturelle du Ministčre de la Défense/Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie
– Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l’Emploi
– Office de Contrôle des Assurances/Controledienst voor de Verzekeringen
– Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités/Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen
– Office de la Naissance et de l’Enfance
– Office de Promotion du Tourisme
– Office de Sécurité sociale d’Outre-Mer/Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid
– Office for Foreign Investors in Wallonia
– Office national d’Allocations familiales pour Travailleurs salariés/Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
– Office national de l’Emploi/Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
– Office national de Sécurité sociale/Rijksdienst voor sociale Zekerheid
– Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales/Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten
– Office national des Pensions/Rijksdienst voor Pensioenen
– Office national des Vacances annuelles/Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie
– Office national du Ducroire/Nationale Delcrederedienst
– Office régional bruxellois de l’Emploi/Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
– Office régional de Promotion de l’Agriculture et de l’Horticulture
– Office régional pour le Financement des Investissements communaux
– Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi
– Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel
– Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem
– Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
– Orchestre national de Belgique/Nationaal Orkest van België
– Organisme national des Déchets radioactifs et des Matičres fissiles/Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen
P
– Palais des Beaux-Arts/Paleis voor schone Kunsten
– Participatiemaatschappij Vlaanderen
– Pool des Marins de la Marine marchande/Pool van de Zeelieden der Koopvaardij
R
– Radio et Télévision belge de la Communauté française
– Régie des Bâtiments/Regie der Gebouwen
– Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea
S
– Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale/Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp
– Société belge d’Investissement pour les pays en développement/Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden
– Société d’Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l’Ouest du Brabant wallon
– Société de Garantie régionale
– Sociaal economische Raad voor Vlaanderen
– Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées/Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
– Société publique d’Aide ŕ la Qualité de l’Environnement
– Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
– publique d’Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon
– Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut
– Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires de Namur
– Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires de Ličge
– Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg
– Société publique de Gestion de l’Eau
– Société wallonne du Logement et sociétés agréées
– Sofibail
– Sofibru
– Sofico
T
– Théâtre national
– Théâtre royal de la Monnaie/De Koninklijke Muntschouwburg
– Toerisme Vlaanderen
– Tunnel Liefkenshoek
U
– Universitair Ziekenhuis Gent
V
– Vlaams Commissariaat voor de Media
– Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
– Vlaams Egalisatie Rente Fonds
– Vlaamse Hogescholenraad
– Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
– Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
– Vlaamse interuniversitaire Raad
– Vlaamse Landmaatschappij
– Vlaamse Milieuholding
– Vlaamse Milieumaatschappij
– Vlaamse Onderwijsraad
– Vlaamse Opera
– Vlaamse Radio- en Televisieomroep
– Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt
– Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
– Vlaams Fonds voor de Lastendelging
– Vlaams Fonds voor de Letteren
– Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap
– Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
– Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
– Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie
– Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
– Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen
– Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
– Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing
– Vlaams Zorgfonds
– Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen

II – DANSKA

Tijela

Danmarks Radio
Det landsdćkkende TV2
Danmarks Nationalbank
Sund og Bćlt Holding A/S
A/S Storebćlt
A/S Řresund
Řresundskonsortiet
Řrestadsselskabet I/S
Byfornyelsesselskabet Křbenhavn
Hovedstadsomrĺdets Sygehusfćllesskab
Statens og Kommunernes Indkřbsservice
Post Danmark
Arbejdsmarkedets Tillćgspension
Arbejdsmarkedets Feriefond
Lřnmodtagernes Dyrtidsfond
Naviair

Kategorije
– De Almene Boligorganisationer/ (društvene organizacije za rješavanje stambenih problema),
– Lokale kirkelige myndigheder/(lokalne crkvene organizacije),
– Andre forvaltningssubjekter/(druga tijela javne uprave).

III – NJEMAČKA

1. Kategoije
Tijela, ustanove i zaklade koji su dio javne uprave i koje osnivaju federalna, državna ili lokalna tijela vlasti naročito u sljedećim poljima:

1.1. Tijela
– Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften/(sveučilišta i studentska tijela),
– berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern)/[ stručne udruge koje predstavljaju odvjetnike, javne bilježnike, porezne savjetnike, računovodže, arhitekte, liječnike i ljekarnike],
– Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften)/[ poslovna i obrtnička udruženja, industrijske i trgovinske komore, cehovi obrtnika, udruženja trgovaca],
– Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger)/[ustanove za socijalno osiguranje: fondovi za zdravstveno osiguranje, osiguranje protiv nesreća i mirovinsko osiguranje ],
– kassenärztliche Vereinigungen/(udruženja liječnika čije usluge pokriva socijalno osiguranje),
– Genossenschaften und Verbände/(zadruge i ostala udruženja).

1.2. Ustanove i zaklade
Ustanove koje nisu industrijske niti trgovinske prirode i koje su pod kontrolom države te djeluju u općem interesu, naročito na sljedećim poljima:
– Rechtsfähige Bundesanstalten/(savezne ustanove s pravnim ovlastima),
– Versorgungsanstalten und Studentenwerke/(mirovinske ustanove i studentska udruženja),
– Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen/(kulturne i socijalne ustanove i ustanove za pomoć).

2. Pravne osobe kojima se upravlja na temelju privatnog prava
Ustanove koje nisu industrijske niti trgovinske prirode i koje su pod kontrolom države te djeluju u općem interesu, uključujući kommunale Versorgungsunternehmen (komunalije), naročito na sljedećim poljima:
– Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten)/[zdravstvo: bolnice, liječilišta, instituti za medicinska istraživanja, ustanove za ispitivanje i odvoženje leševa],
– Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten)/[kultura: kazališta, orkestri, muzeji, knjižnice, arhivi, zoološki i botanički vrtovi],
– Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte)/[socijalno osiguranje:jaslice, vrtići, domovi za odmor, dječji domovi, hosteli za mlade, zabavni centri, društveni i gradski centri, utočišta za žene žrtve nasilja, starački domovi, smještaj za beskućnike],
– Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen)/[sport: bazeni, sportski centri],
– Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste)/[sigurnost: vatrogasci, druge hitne službe],
– Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen)/[obrazovanje: ustanove za obrazovanje, daljnje obrazovanje i prekvalifikaciju, večernje škole za odrasle],
– Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung)/[znanost, istraživanje i razvoj: veliki istraživački instituti, znanstvena društva i udruženja, tijela koja promoviraju znanost],
– Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung)/[službe za odvoz smeća: čišćenje ulica, odvoz smeća i otpada],
– Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung)/[izgradnja i stanovanje: planiranje gradova, urbani razvoj, stanovanje, poduzeća (ako rade u općem interesu), agencije za posredovanje u stanovanju],
– Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften)/(gospodarstvo: organizacije koje potiču gospodarski razvoj),
– Friedhofs- und Bestattungswesen/(groblja i pogrebne službe),
– Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung)/[ suradnja sa zemljama u razvoju: financiranje, tehnička suradnja, razvojna pomoć i obrazovanje].

IV – GRČKA
Kategorije

a) Javna poduzeća i javne osobe
b) Pravne osobe kojima se upravlja na temelju privatnog prava koje su u vlasništvu države i koje redovno dobivaju barem 50% svog godišnjeg proračuna u obliku državnih subvencija, u skladu s pravilima, ili u kojima država ima udio od barem 51%.
c) Pravne osobe kojima se upravlja na temelju privatnog prava ili koje su u vlasništvu pravnih osoba kojima upravlja država, tijela lokalne samouprave bilo koje razine, uključujući Grčko Središnje udruženje tijela lokalne vlasti (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), lokalna udruženja «komuna» (lokalnih upravnih područja) ili javna poduzeća ili osobe ili pravne osobe pod b) ili koje redovno dobivaju barem 50% godišnjeg proračuna u obliku subvencija od takvih pravnih osoba, u skladu s pravilima ili njihovim statutima, ili gore navedene pravne osobe koje imaju udio od barem 51% u takvim pravnim osobama na temelju državnog prava.

V – ŠPANJOLSKA
Kategorije

– Tijela i osobe kojima upravlja država i na koja se primjenjuje “Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”,/[španjolski zakoni o javnim nabavama], a ne ona koja su dio /Administración General del Estado/(opće državne uprave).
– Tijela i osobe kojima upravlja država i na koja se primjenjuje “Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, a ne ona koja su dio /l’Administración de las Comunidades Autónomas/(uprava autonomnih regija).
– Tijela i osobe kojima upravlja država i na koja se primjenjuje “Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, a ne ona koja su dio /Corporaciones Locales/(lokalne vlasti).
– Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social/(upravna tijela i zajedničke socijalne i zdravstvene službe).

VI – FRANCUSKA
Tijela
– Collčge de France
– Conservatoire national des arts et métiers
– Observatoire de Paris
– Institut national d’histoire de l’art (INHA)
– Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
– Institut national de la recherche agronomique (INRA)
– Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
– Institut de recherche pour le développement (IRD)
– Agence nationale pour l’emploi (ANPE)
– Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
– Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
– Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
– Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d’industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d’agriculture
– Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)

Kategorije
1. Nacionalna javna tijela
– Agences de l’eau/(agencije za opskrbu vodom)
– Écoles d’architecture/(škole arhitekture)
– Universités/(sveučilišta)
– Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM)/(učiteljske akadamije)

2. Upravna javna tijela na regionalnoj, područnoj i lokalnoj razini
– collčges/(srednje škole)
– lycées/(srednje škole)
– établissements publics hospitaliers/(državne bolnice)
– offices publics d’habitations ŕ loyer modéré (OPHLM)/(javni uredni za jeftino stanovanje)
3. Grupacije teritorijalnih vlasti
– établissements publics de coopération intercommunale/(javne ustanove za suradnju između lokalnih tijela)
– institutions interdépartementales et interrégionales/(ustanove zajedničke za više područnih i međuregionalnih ustanova)

VII – IRSKA
Tijela
Enterprise Ireland [razvoj marketinga, tehnologije i poduzeća]
Forfás [ politike i savjeti za poduzeća, trgovinu, znanost, tehnologiju i inovacije]
Industrial Development Authority
Enterprise Ireland
FÁS [obrazovanje za industriju i obrazovanje]
Health and Safety Authority
Bord Fáilte Éireann/[razvoj turizma]
CERT [obrazovanje za hotelsku, catering i turističke industrije]
Irish Sports Council
National Roads Authority
Údarás na Gaeltachta/[Tijelo za regije koje govore gelski)]
Teagasc [istraživanje, obrazovanje i razvoj za poljoprivredu]
An Bord Bia/[poticanje prehrambene industrije]
An Bord Glas/[poticanje hortikulture]
Irish Horseracing Authority
Bord na gCon/[podrška i razvoj utrka hrtova]
Marine Institute
Bord Iascaigh Mhara/[razvoj ribarstva]
Equality Authority
Legal Aid Board

Kategorije
Regionalni odbor za zdravstvo
Bolnice i slične ustanove javnog karaktera
Odbori za stručno obrazovanje
Fakulteti i javne obrazovne ustanove
Središnji i regionalni odbori za ribarstvo
Regionalne turističke organizacije
Nacionalna regulatorna i prizivna tijela [ kao što su tijela u telekomunikacijama, energiji, planiranju itd.]
Agencije osnovane za obavljanje određenih funkcija i zadovoljavanje potreba u različitim javnim sektorima [napr. Upravni odbor za zdravstvene materijale, Agencija poslodavaca u sektoru zdravstva, Odbor za kompjuterske usluge lokalne vlasti, Agencija za zaštitu okoliša, Vijeće za nacionalnu sigurnost, Institut za javnu upravu, Institut za ekonomska i socijalna istraživanja, Nacionalno tijelo za norme itd.]
Druga javna tijela koja se mogu definirati kao tijela kojima upravlja država u skladu s člankom 1. stavkom 7. ove Direktive.

VIII – ITALIJA
Tijela
Societŕ “Stretto di Messina”
Ente autonomo mostra d’oltremare e del lavoro italiano nel mondo
Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC
Ente nazionale per l’assistenza al volo – ENAV
ANAS S.p.A

Kategorije
– Enti portuali e aeroportuali/(lučke kapetanije i uprave zračnih luka),
– Consorzi per le opere idrauliche/(konzorciji za hidrauličke radove),
– Universitŕ statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le universitŕ/(državna sveučilišta, državni sveučilišni instituti, konzorciji za razvoj sveučilišta),
– Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza/(javne ustanove za socijalnu pomoć i dobrotvorne ustanove),
– Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici/(znanstvene i kulturne ustanove visokog obrazovanja, astronomske, astrofizičke, geofizičke i vulkanološke zvjezdarnice),
– Enti di ricerca e sperimentazione/(organizacije koje se bave istraživanjem i proučavanjem),
– Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza/(agencije koje upravljaju obveznim socijalnim osiguranjem i programima socijalne pomoći),
– Consorzi di bonifica/(konzorciji za povrat zemlje),
– Enti di sviluppo e di irrigazione/(agencije za razvoj i navodnjavanje),
– Consorzi per le aree industriali/(udruženja za industrijska područja),
– Comunitŕ montane/(grupacije općina u planinskim područjima),
– Enti preposti a servizi di pubblico interesse/(organizacije koje pružaju usluge u javnom interesu),
– Enti pubblici preposti ad attivitŕ di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero/(javna tijela koja se bave zabavom, sportom, turizmom i aktivnostima u slobodno vrijeme),
– Enti culturali e di promozione artistica/(organizacije koje promoviraju kulturu i umjetnost).

IX – LUKSEMBURG
Kategorije
– Établissements publics de l’État placés sous la surveillance d’un membre du gouvernement/( javne državne ustanove za koje je nadležan član Vlade),
– Établissements publics placés sous la surveillance des communes/(javne ustanove pod nadležnošću “communes”) (lokalnih vlasti),
– Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes/(udružena lokalnih vlasti osnovana u skladu sa zakonom od 23. veljače 2001. o udruženjima “communes”).

X – NIZOZEMSKA
Tijela
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/(Ministarstvo unutarnjih poslova i odnosa unutar kraljevine)
– Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)/(Nizozemski institut za vatrogasnu službu i hitne slučajeve)
– Nederlands Bureau Brandweer Bivšiamens (NBBE)/(Ispitna komisija nizozemske vatrogasne službe)
– Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)/(Državni institut za odabir i obrazovanje policajaca)
– 25 afzonderlijke politieregio’s/(25 pojedinačnih policijskih regija)
– Stichting ICTU/(ICTU Zaklada)
Ministarstvo gospodarstva
– Stichting Syntens/(Syntens)
– Van Swinden Laboratorium B.V./(NMi van Swinden Laboratorij)
– Nederlands Meetinstituut B.V./(Nmi Institut za mjeriteljstvo i tehnologiju)
– Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)/(Nizozemska agencija za programe letova u svemir
– Stichting Toerisme Recreatie Nederland (TRN)/(Nizozemski turistički odbor)
– Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)/(Kooperativno tijelo vlasti pojedinih pokrajina Sjeverne Nizozemske )
– Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)/(Kompanija za razvoj Gelderlanda)
– Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM)/(OOM Razvoj međunarodnih poslova)
– LIOF (Limburška kompanija za razvoj ulaganja LIOF)
– Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)/(NOM razvoj ulaganja)
– Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)/(Brabant razvojna agencija)
– Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit/(Neovisno tijelo za poštu i telekomunikacije)

Ministarstvo financija
– De Nederlandse Bank N.V./(Nizozemska središnja banka)
– Autoriteit Financiële Markten/(Nizozemska tijela za financijska tržišta)
– Pensioen- & Verzekeringskamer/(Nizozemsko tijelo za nadzor mirovina i osiguranja)

Ministry of Justice
– Stichting Reclassering Nederland (SRN)/(Nizozemska agencija za rehabilitaciju)
– Stichting VEDIVO/(VEDIVO Agencija, Udruženje za menadžere u (obiteljskom) skrbništvu)
– Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen/(Ustanove za skrbništvo i obiteljsko skrbništvo)
– Stichting Halt Nederland (SHN)/(Nizozemska Halt (alternativna) agencija)
– Particuliere Internaten/(Privatne ustanove za privremeni boravak)
– Particuliere Jeugdinrichtingen/(Kaznene ustanove za maloljetne prijestupnike)
– Schadefonds Geweldsmisdrijven/( Fond za odštete u slučajevima nasilnih zločina)
– Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA)/(Agencija za prihvat azilanata)
– Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)/(Nacionalna agencija za podršku i uzdržavanje)
– Landelijke organisaties slachtofferhulp/(Nacioanalne agencije za nadoknade žrtvama)
– College Bescherming Persoongegevens/(Nizozemsko tijelo za zaštitu podataka)
– Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)/(Obrazovna agencija uprave pravosuđa)
– Raden voor de Rechtsbijstand/(Vijeća za pravnu pomoć)
– Stichting Rechtsbijstand Asiel/(Centri za pravnu pomoć azilantima)
– Stichtingen Rechtsbijstand/(Agencije za pravnu pomoć)
– Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR)/(Državni odbor protiv rasne diskriminacije)
– Clara Wichman Instituut/(Institut Clara Wichman)
– Tolkencentra/(Centri za tumačenje)

Ministarstvo poljoprivrede, upravljanja vodama i ribarstva
– Bureau Beheer Landbouwgronden/(Služba za upravljanje zemljištem)
– Faunafonds/(Fond za faunu)
– Staatsbosbeheer/(Nacionalna šumarska služba)
– Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding/(Nizozemski zavod za prehranu i obrazovanje u prehrani)
– Universiteit Wageningen/(Wageningen sveučilište i istraživački centar )
– Stichting DLO/(Odjel za istraživanje u poljoprivredi)
– (Hoofd) productschappen/(Odbori za robu)

Ministarstvo obrazovanja, kulture i znanosti
A. Opći opis
– državne osnovne škole ili privatne osnovne škole koje se financiraju iz državnog proračuna u smislu Wet op het primair onderwijs (Zakon o osnovnom obrazovanju)
– državne škole za posebno obrazovanje ili škole za posebno obrazovanje koje financira država, posebno srednje obrazovanje ili institucije za posebno i srednje obrazovanje u smislu Wet op de expertisecentra (Zakon o posebnim centrima )
– državne srednje škole ili privatne srednje škole koje se financiraju iz državnog proračuna u smislu Wet op het Voortgezet Onderwijs (Zakon o srednjem obrazovanju)
– javne ustanove ili privatne ustanove koje se financiraju iz državnog proračuna u smislu Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Zakon o obrazovanju i strukovnom obrazovanju)
– državne škole ili privatne škole koje se financiraju iz državnog proračuna u smislu perimentenwet Onderwijs (Zakon o eksperimentalnom obrazovanju)
– sveučilišta i ustanove visokog obrazovanja koje se financiraju iz državnog proračuna, otvoreno sveučilište, i sveučilišne bolnice u smislu Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenom istraživanju), i ustanove za međunarodno obrazovanje u kojima 50% proračuna čine državna sredstva
– školske savjetodavne službe u smislu Wet op het primair onderwijs (Zakon o osnovnom obrazovanju) ili Wet op de expertisecentra (Zakon o posebnim centrima)
– Državni učiteljski centri u smislu Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten ( Zakon o subvencijama za nacionalne obrazovne pomoćne djelatnosti)
– organizacije za radio-difuziju u smislu Mediawet (Zakon o medijima)
– sredstva u smislu Wet op het Specifiek Cultuurbeleid (Zakon o posebnoj kulturnoj politici)
– nacionalna tijela za strukovno obrazovanje
– zaklade u smislu Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten ( Zakon o privatizaciji Državnih muzejskih službi)
– ostali muzeji koji primaju više od 50% sredstava od Ministarstva obrazovanja, kulture i znanosti
– ostale organizacije i institucije iz područja obrazovanja, kulture i znanosti koje primaju više od 50% sredstava od Ministarstva obrazovanja, kulture i znanosti

B. Popis imena
– Informatie Beheer Groep
– Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
– Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent
– Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
– Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
– Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)
– Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
– Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
– Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
– College van Beroep voor het hoger Onderwijs
– Vereniging van openbare bibliotheken NBLC
– Koninklijke Bibliotheek
– Stichting Muziek Centrum van de Omroep
– Stichting Ether Reclame
– Stichting Radio Nederland Wereldomroep
– Nederlandse Programma Stichting
– Nederlandse Omroep Stichting
– Commissariaat voor de Media
– Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
– Stichting Lezen
– Dienst Omroepbijdragen
– Centrum voor innovatie en opleidingen
– Bedrijfsfonds voor de Pers
– Centrum voor innovatie van opleidingen
– Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)
– Instituut voor Leerplanontwikkeling
– Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting
– Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
– Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
– BVE-Raad
– Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
– Stichting kwaliteitscentrum bivšiaminering beroepsonderwijs
– Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
– Combo Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie
– Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs
– Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO
– Stichting SoFoKles
– Europees Platform
– Stichting mobiliteitsfonds HBO
– Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum
– Stichting minderheden Televisie Nederland
– Stichting omroep allochtonen
– Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht
– School der Poëzie
– Nederlands Perscentrum
– Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum
– Bibliotheek voor varenden
– Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden
– Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken
– Nederlandse luister- en braillebibliotheek
– Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang
– Bibliotheek Le Sage Ten Broek
– Doe Maar Dicht Maar
– ElHizjra
– Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
– Fund for Central and East European Book Projects
– Jongeren Onderwijs Media

Ministarstvo socijalne skrbi i zapošljavanja
– Sociale Verzekeringsbank/(Banka za socijalno osiguranje)
– Arbeidsvoorzieningsorganisatie/(Služba za zapošljavanje)
– Stichting Silicose Oud Mijnwerkers/(Zaklada za bivše rudare koji boluju od silikoze)
– Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer/(Nizozemsko nadzorno tijelo za mirovine i osiguranja)
– Sociaal Economische Raad (SER)/(Socijalno i gospodarsko vijeće u Nizozemskoj)
– Raad voor Werk en Inkomen (RWI)/(Vijeće za rad i prihode)
– Centrale organisatie voor werk en inkomen/(Središnja organizacija za rad i prihode)
– Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/(Provedbeno tijelo za programe osiguranja zaposlenika)

Ministarstvo prometa, komunikacija i javnih radova
– RDW Voertuig informatie en toelating/(Služba za upravljanje i informacije o vozilima)
– Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB)/(Agencija za kontrolu zračne plovidbe)
– Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)/(Nizozemsko udruženje pomorskih pilota)
– Regionale Loodsencorporatie (RLC)/(Regionalno udruženje pomorskih pilota)

Ministarstvo stanovanja, planiranja i okoliša
– Kadaster/(Agencija za javne registre)
– Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting/(Središnji stambeni fond)
– Stichting Bureau Architectenregister/(Registar arhitekata)

Ministarstvo zdravstva, socijalnog osiguranja i sporta
– Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)
– College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG)/(Odbor za odobravanje lijekova)
– Commissies voor gebiedsaanwijzing
– College sanering Ziekenhuisvoorzieningen/(Državni odbor za ponovni razvoj bolničkih objekata)
– Zorgonderzoek Nederland (ZON)/(Vijeće za medicinska istraživanja i razvoj)
– Inspekcijska tijela prema Wet medische hulpmiddelen/(Zakon o medicinskim aparatima)
– N.V. KEMA/Stichting TNO Certification/(KEMA/TNO Potvrda)
– College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)/(Državni odbor za bolničke objekte)
– College voor Zorgverzekeringen (CVZ)/(Odbor za zdravstveno osiguranje)
– Nationaal Comité 4 en 5 mei/(Državni odbor 4. i 5. svibnja)
– Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)/(Odbor za mirovine i povlastice)
– College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)/(Sud za tarife u zdravstvenom osiguranju)
– Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)
– Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM)/( Zaklada za napredovanje javnog zdravstva i okoliša)
– Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS
– Stichting Sanquin Bloedvoorziening/(Sanquin zaklada za krvne zalihe)
– College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen bivši artikel 14, lid 2c, Wet BIG/( Nadzorni odbor povjerenstava za zdravstveno osiguranje za prijavu profesionalne prakse zdravstvene skrbi)
– Ziekenfondsen/(Fondovi za zdravstveno osiguranje)
– Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)/(Nizozemska zaklada za presađivanje organa)
– Regionale Indicatieorganen (RIO’s)/(Regionalna tijela za procjenu potreba).

XI – AUSTRIJA
Sva tijela pod proračunskom kontrolom “Rechnungshof”/(Revizorskog suda) osim onih koja su industrijske ili trgovinske prirode.

XII – PORTUGAL
Kategorije
– Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial/(javne institucije koje nisu trgovinskog ili industrijskog karaktera),
– Serviços públicos personalizados/(javne službe koje imaju pravnu osobnost)
– Fundaçőes públicas/(javne zaklade),
– Estabelecimentos públicos de ensino, investigaçăo científica e saúde/(javne ustanove za obrazovanje, znanstveno istraživanje i zdravlje),

XIII – FINSKA
Javna tijela ili tijela koja nadzire država i poduzeća osim onih koja su industrijske ili trgovinske prirode.

XIV – ŠVEDSKA
Sva netrgovinska tijela čiji su javni ugovori pod nadzorom Nacionalnog odbora za javne nabave.

XV – UJEDINJENO KRALJEVSTVO
Tijela
– Vijeće za dizajn
– Izvršno tijelo za zdravlje i sigurnost
– Nacionalna korporacija za razvoj istraživanja
– Odbor za laboratorij za javno zdravstvo
– Služba za savjete, pomirbu i arbitražu
– Komisija za nove gradove
– Nacionalno tijelo za krv
– Nacionalno tijelo za rijeke
– Poduzetništvo u Škotskoj
– Škotski domovi
– Welška razvojna agencija

Kategorije
– Financirane škole
– Sveučilišta i fakulteti koje uglavnom financiraju drugi naručitelji
– Državni muzeji i galerije
– Istraživačka vijeća
– Tijela za nadzor nad požarima
– Strateška tijela nacionalne zdravstvene službe
– Policija
– Korporacije za razvoj novih gradova
– Korporacije za urbani razvoj

PRILOG IV.

TIJELA SREDIŠNJE DRŽAVNE UPRAVE
BELGIJA

– l’Etat – de Staat – država
– le communautes – de gemeenschappen – općine
– le commissions communautaires – de gemeenschapscommissies – općinske komisije
– les regions – de gewesten – regije
– les provinces – de provincies – pokrajine
– les communes – de geemeenten – komune
– les centres publics d’aide sociale – de openbare centra voor – javni centri za
maatschappelijk welzijn socijalnu pomoć
– Les frabriques d’eglises et les – de kerkfabrieken en de – crkvena vijeća i
Organismes charges de la instellingen die yijn met her organizacije za
Gestion du temporel des beheer van de temporalien van upravljanje
Des outres cultes reconnus de erkende erdiensten sredstvima drugih
priznatih crkvenih
redova
– les societes de developpement – gewestlijke ontwikkelings – kompanije za
regional maatschappijen regionalni razvoj
– les polders et wateringues – de polders en wateringen – odbori za poldere i
vodu
– les comites de remembrement – de ruilverkavelingscomites – povjerenstva za
des biens ruraux sjedinjavanje zemlje
– les zones de police – politiezones – policijske zone
– les associations formees par – de vereningen gevormd doorcen – udruženja
plusierus des pouvoirs adjudicateurs of meerdere aanbestende nekoliko navedenih
ci-dessus overheden hierboven tijela

DANSKA
1. Folketinget — Danski parlament Rigsrevisionen — Državni ured za reviziju
2. Statsministeriet — Ured predsjednika vlade
3. Udenrigsministeriet — Ministarstvo vanjskih poslova
4. Beskćftigelsesministeriet — Ministarstvo zapošljavanja 5 styrelser og institutioner — 5
agencija i ustanova
5. Domstolsstyrelsen — Sud
6. Finansministeriet — Ministarstvo financija 5 styrelser og institutioner — 5 agencija i
ustanova
7. Forsvarsministeriet — Ministarstvo obrane Adskillige institutioner — nekoliko ustanova
8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet — Ministarstvo Adskillige styrelser og institutioner,
unutarnjih poslova i zdravstva herunder Statens Serum Institut
nekoliko agencija i ustanova
uključujući Statens Serum Institut
9. Justitsministeriet — Ministarstvo pravoduđa Rigspolitichefen, 2 direktorater samt
et antal styrelser — policijski povjerenik
2 uprave i niz agencija
10. Kirkeministeriet — Ministarstvo crkvenih poslova 10 stiftsřvrigheder — 10 biskupija
11. Kulturministeriet — Ministarstvo kulture Departement samt et antal statsinstitutioner –
odjel i niz ustanova
12. Miljřministeriet — Ministarstvo okoliša 6 styrelser — 6 agencija
13. Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration 1 styrelse — 1 agencija
— Ministarstvo izbjeglica, imigracije i integracijskih poslova
14. Ministeriet for Fřdevarer, Landbrug og Fiskeri 9 direktorater og institutioner — 9 uprava
Ministarstvo hrane, poljoprivrede i ribarstva i ustanova
15. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder Adskillige styrelser og institutioner
Udvikling — Ministarstvo znanosti, tehnologije i inovacija Forskningscenter Risř
og Statens uddannelsesbygninger
nekoliko agencija i institucija,
uključujući Državni laboratorij
Risoe i Danski državni uredi za
istraživanje i obrazovanje

16. Skatteministeriet — Ministarstvo poreza 1 styrelse og institutioner — 1 agencija i
nekoliko institucija
17. Socialministeriet — Ministarstvo socijalne skrbi 3 styreler og institutioner — 3 agancije
i nekoliko institucija
18. Trafikministeriet — Ministarstvo prometa 12 styrelser og institutioner, herunder
Řresundsbrokonsortiet – 12 agencija i
nekoliko institucija, uključujući
Rresundsbrokonsortiet
19. Undervisningsministeriet — Ministarstvo obrazovanja 3 styrelser, 4
undervisningsinstitutioner og 5
andre institutioner – 3 agencije,
4 obrazovne ustanove i 5
ostalih ustanova

20. Řkonomi- og Erhvervsministeriet — Ministarstvo Adskillige styrelser og institutioner
gospodarstva i poslovanja – nekoliko agencija i institucija

NJEMAČKA

Auswärtiges Amt Savezno ministarstvo vanjskih poslova
Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter) Savezno ministarstvo unutarnjih poslova
(samo civilna dobra)
Bundesministerium der Justiz Savezno ministarstvo pravosuđa
Bundesministerium der Finanzen Savezno ministarstvo financija
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Savezno ministarstvo gospodarstva i rada
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Savezno ministarstvo
Landwirtschaft zaštite potrošača, prehrane
i poljoprivrede
Bundesministerium der Verteidigung (keine militärischen Savezno ministarstvo obrane
Güter) (bez vojnih dobara)
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Savezno ministarstvo
obitelji, umirovljenika, žena
i mladeži
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit Savezno ministarstvo zdravlja
i socijalne sigurnosti
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen Savezno ministarstvo prometa.
graditeljstva i stanovanja
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Savezno ministarstvo
okoliša, očuvanja prirode i
nuklearne sigurnosti
Bundesministerium für Bildung und Forschung Savezno ministarstvo obrazovanja i
istraživanja
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit Savezno ministarstvo
und Entwicklung gospodarske suradnje i razvoja

GRČKA
1. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέν- Ministarstvo unutarnjih
τρωσης poslova, javne uprave i
decentralizacije
2. Υπουργείο Εξωτερικών Ministarstvo vanjskih poslova
3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ministarstvo gospodarstva i financija
4. Υπουργείο Ανάπτυξης Ministarstvo razvoja
5. Υπουργείο Δικαιοσύνης Ministarstvo pravosuđa
6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ministarstvo obrazovanja i vjere
7. Υπουργείο Πολιτισμού Ministarstvo kulture
8. Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Ministarstvo okoliša, prostornog
Έργων planiranja i javnih radova
10. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ministarstvo rada i socijalne
sigurnosti
11. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Ministarstvo prometa i komunikacija
12. Υπουργείο Γεωργίας Ministarstvo poljoprivrede
13. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Ministarstvo pomorske trgovine
14. Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης Ministarstvo Makedonije i Tracije
15. Υπουργείο Αιγαίου Ministarstvo Egeja
16. Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ministarstvo tiska
17. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Glavno tajništvo za mladež
18. Γενική Γραμματεία Ισότητας Glavno tajništvo za jednakost
19. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Glavno tajništvo za socijalnu sigurnost
20. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού Glavno tajništvo za Grke izvan zemlje
21. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Glavno tajništvo za industriju
22. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Glavno tajništvo za istraživanje i
tehnologiju
23. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Glavno tajništvo za sport
24. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Glavno tajništvo za javne radove
25. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλά- Državna služba za
δος statistiku
26. Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας Državna organizacija za socijalno
osiguranje
27. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας Radnička organizacija za stambena pitanja
28. Εθνικό Τυπογραφείο Državna tiskara
29. Γενικό Χημείο του Κράτους Glavni državni laboratorij
30. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Grčki fond za autoceste
31. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Sveučilište u Ateni
32. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Sveučilište u Solunu
33. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Sveučilište u Thrace
34. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Egejsko sveučilište
35. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Sveučilište Ioannina
36. Πανεπιστήμιο Πατρών Sveučilište u Patrasu
37. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Makedonsko sveučilište
38. Πολυτεχνείο Κρήτης Politehnička škola na Kreti
39. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων Tehnička škola
Sivitanidios
40. Αιγινήτειο Νοσοκομείο BolnicaEginitio
41. Αρεταίειο Νοσοκομείο Bolnica Areteio
42. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης Državni centar za javnu upravu
43. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. Javna materijalna
upravna organizacija
44. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων Organizacija za osiguranje poljoprivrednika
45. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Organizacija za izgradnju škola
46. Γενικό Επιτελείο Στρατού Glavni stožer vojske
47. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού Glavni stožer mornarice
48. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας Glavni stožer zrakoplovstva
49. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Grčka komisija za nuklearnu energiju
50. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων Glavno tajništvo za visoko obrazovanje

ŠPANJOLSKA
Presidencia del Gobierno Ured predsjednika vlade
Ministerio de Asuntos Bivšiteriores Ministarstvo vanjskih poslova
Ministerio de Justicia Ministarstvo pravosuđa
Ministerio de Defensa Ministarstvo obrane
Ministerio de Hacienda Ministarstvo financija
Ministerio de Interior Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministerio de Fomento Ministarstvo unutarnjeg razvoja
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva
i prehrane
Ministerio de la Presidencia Ministarstvo ureda predsjenika vlade
Ministerio de Administraciones Públicas Ministarstvo javne uprave
Ministerio de Sanidad y Consumo Ministarstvo zdravlja i potrošača
Ministerio de Economía Ministarstvo gospodarskih poslova
Ministerio de Medio Ambiente Ministarstvo okoliša
Ministerio de Ciencia y Tecnología Ministarstvo znanosti i tehnologije

FRANCUSKA
1. Ministarstva
— Services du Premier ministre — Ured predsjednika Vlade
— Ministere des affaires étrangčres — Ministarstvo vanjskih poslova
— Ministere des affaires sociales, du travail et de la – Ministarstvo socijalne skrbi, rada
solidarité i solidarnosti
— Ministere de l’agriculture, de l’alimentation, de la – Ministarstvo poljoprivrede, prehrane,
pęche et des affaires rurales ribarstva i ruralnih poslova
— Ministere de la culture et de la communication — Ministarstvo kulture i komunikacija
— Ministere de la défense (1) — Ministarstvo obrane
— Ministere de l’écologie et du développement durable — Ministarstvo ekologije i
održivog razvoja
— Ministere de l’économie, des finances et de l’industrie — Ministarstvo gospodarstva,
financija i industrije
— Ministere de l’équipement, des transports, du logement, – Ministarstvo infrastrukture,
du tourisme et de la mer prometa, stanovanja, turizma i
mora
— Ministere de la fonction publique, de la réforme de – Ministarstvo državne službe,
l’Etat et de l’aménagement du territoire reforme državne uprave i
regionalnog planiranja
— Ministcre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des – Ministarstvo unutarnjih poslova,
libertés locales unutarnje sigurnosti i lokalnih
sloboda
— Ministere de la justice — Ministarstvo pravosuđa
— Ministere de la jeunesse, de l’éducation nationale et de – Ministarstvo mladosti,
la recherché obrazovanja i istraživanja
— Ministere de l’outre-mer — Ministarstvo prekomorskih teritorija
— Ministere de la santé, de la famille et des personnes – Ministarstvo zdravstva, obitelji
handicapées i invalida
— Ministere des sports — Ministarstvo sporta
—————————————————–
(1) Materijali koji nisu vezani uz rat.

2. Državne javne ustanove
— Académie de France ŕ Rome — Francuska akademija u Rimu
— Académie de marine — Pomorska akademija
— Académie des sciences d’outre-mer — Prekomorska akademija znanosti
— Agence centrale des organismes de sécurité sociale – Središnja agencija za tijela
(ACOSS) socijalnog osiguranja
— Agence nationale pour l’amélioration des conditions – Državna agencija za poboljšanje
de travail (ANACT) uvjeta rada
— Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat – Državna agencija za unaprijeđenje
(ANAH) zavičaja
— Agence nationale pour l’indemnisation des français – Državna agencija za naknadu štete
d’outre-mer (ANIFOM) Francuzima izvan domovine
— Assemblée permanente des chambres d’agriculture – Stalna skupština regionalnih
(APCA) poljoprivrednih komora
— Bibliothčque nationale de France — Francuska nacionalna knjižnica
— Bibliothčque nationale et universitaire de Strasbourg — Nacionalna i sveučilišna knjižnica
u Strasbourgu
— Bibliothčque publique d’information — Javna informacijska knjižnica
— Caisse des dépôts et consignations — Fond za pologe i konsignaciju
— Caisse nationale des autoroutes (CNA) — Državni fond za autoceste
— Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) — Državni fond socijalnog
osiguranja za vojsku
— Centre des monuments nationaux (CMN) — Državni centar za spomenike
— Caisse de garantie du logement locatif social — Fond za garantiranje socijalnih stanova
— Casa de Velasquez — Kuća Velázquez
— Centre d’enseignement zootechnique — Centar za zootehničke studije
— Centre d’études du milieu et de pédagogie appliquée – Centar za ekološke studije i
du ministčre de l’agriculture primjenjenu pedagogiju Ministarstva
poljoprivrede
— Centre d’études supérieures de sécurité sociale — Centar za visoko obrazovanje iz
socijalnog osiguranja
— Centres de formation professionnelle agricole — Poljoprivredni obrazovni centri
— Centre national d’art et de culture Georges Pompidou — Nacionalni centar za
umjetnost i kulturu Georges Pompidou
— Centre national de la cinématographie — Nacionalni centar za kinematorgafiju
— Centre national d’études et de formation pour l’enfance – Državni obrazovni centar
inadaptée za rad s djecom s problemima u
prilagođavanju
— Centre national d’études et d’bivšipérimentation du machinisme – Državni centar za
agricole, du génie rural, des eaux et des inžinjering u okolišu i
foręts (CEMAGREF) poljoprivredi
— Centre national des lettres — Nacionalni književni centar
— Centre national de documentation pédagogique — Nacionalni pedagoški dokumentacijski
centar
— Centre national des oeuvres universitaires et scolaires – Nacionalni centar za pomoć
(CNOUS) učenicima i studentima
— Centre hospitalier des Quinze-Vingts — Bolnica Quinze-Vingts
— Centre national de promotion rurale de Marmilhat — Državni ruralni razvojni centar
Marmilhat
— Centres d’éducation populaire et de sport (CREPS) – Obrazovni i sportski centri za odrasle
— Centres régionaux des śuvres universitaires (CROUS) — Regionalni centri za pomoć
studentima
— Centres régionaux de la propriété forestičre — Regionalni centri za šume
— Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants — Centar za socijalnu sigurnost
za radnike migrante
— Commission des opérations de bourse — Komisija za burzovno poslovanje
— Conseil supérieur de la pęche — Vijeće za ribarstvo
— Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres – Agencija za očuvanje
obala rijeka i jezera
— Conservatoire national supérieur de musique de Paris — Pariški viši državni
muzički konzervatorij
— Conservatoire national supérieur de musique de Lyon — Viši muzički konzervatorij
u Lyonu
— Conservatoire national supérieur d’art dramatique — Državna dramska akademija
— École centrale — Lyon — Državni fakultet strojarstva i istraživanja, Lyon
— École centrale des arts et manufactures — Državni fakultet strojarstva i znanosti, Pariz
— Ecole du Louvre — Škola umjetnosti Louvre
— École française d’archéologie d’Athčnes — Francuska škola arheologije u Ateni
— École française d’Bivšitręme-Orient — Francuska škola istočnih studija
— École française de Rome — Francuska škola u Rimu
— École des hautes études en sciences sociales — Škola modernih socijalnih studija
— École nationale d’administration — Državni fakultet za javnu upravu
— École nationale de l’aviation civile (ENAC) — Državna škola civilnog zrakoplovstva
— École nationale des Chartes — Državna škola Chartres
— École nationale d’équitation — Državna škola jahanja
— École nationale du génie rural des eaux et des foręts – Državni fakultet za ruralno, vodno i
(ENGREF) šumsko inženjerstvo
— Écoles nationales d’ingénieurs — Državni strojarski fakultet
— École nationale d’ingénieurs des techniques des industries – Državni fakultet za
agricoles et alimentaires prehrambenu tehnologiju
— Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles — Državni fakultet poljoprivrede
— Ecole nationale du génie de l’eau et de l’environnement – Državni fakultet ekologije
de Strasbourg i upravljanja vodama u Strasbourgu
— École nationale de la magistrature — Državni fakultet za suce
— Écoles nationales de la marine marchande — Državni fakultet za trgovačku mornaricu
— École nationale de la santé publique (ENSP) — Državni fakultet za javno zdravstvo
— École nationale de ski et d’alpinisme — Državna škola skijanja i planirarenja
— École nationale supérieure agronomique — Montpellier – Državna viša agronomska
škola u Montpellieru
— École nationale supérieure agronomique — Rennes — Državna viša agronomska škola, Rennes
— École nationale supérieure des arts décoratifs — Državna viša škola za dekorativne
umjetnosti
— École nationale supérieure des arts et industries — Državna viša škola za umjetnost i
Strasbourg industriju – Strasbourg
— École nationale supérieure des arts et industries tbivšitiles – Državma viša umjetnička i
— Roubaix, tekstilna škola

— Écoles nationales supérieures d’arts et métiers — Državne više strojarske škole
— École nationale supérieure des beaux-arts — Državna viša škola primjenjene umjetnosti
— École nationale supérieure des bibliothécaires — Državna viša škola za knjižničare
— École nationale supérieure de céramique industrielle — Državna viša škola industrijske
keramike
— École nationale supérieure de l’électronique et de ses
applications (ENSEA) _Državna viša škola elektronike i elektrotehnike
— École nationale supérieure des industries agricoles – Državna viša agro-prehrambena
alimentaires škola
— École nationale supérieure du paysage – Državna viša škola za uređivanje zelenih površina
— Écoles nationales vétérinaires — Državni veterinarski fakultet
— École nationale de voile — Državna škola jedrenja
— Écoles normales nationales d’apprentissage — Državne učiteljske akademije
— Écoles normales supérieures — Državne učiteljske više škole
— École polytechnique — Politehničke škole
— École technique professionnelle agricole et forestičre – Tehnička poljoprivredna i
de Meymac (Corrčze) šumarska škola u Meymacu

— École de sylviculture — Crogny (Aube) — Šumarski fakultetCrogny (Aube)
— École de viticulture et d’oenologie de la Tour-Blanche – Fakultet vinarstva i
(Gironde) vinogradarstva Tour-Blanche
(Gironde)
— École de viticulture — Avize (Marne) — Vinogradarski fakultet Avize (Marne)
— Hôpital national de Saint-Maurice — Državna bolnica Saint-Maurice
— Établissement national des invalides de la marine – Državni socijalni institut za
(ENIM) pomorce invalide
— Établissement national de bienfaisance Koenigswarter — Državna dobrotvorna
ustanova Koenigswarter
— Établissement de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels – Korporacija za nadzor
(EMOC) radova na građevinama od kulturnog
i obrazovnog značaja u državnom
vlasništvu
— Établissement public du musée et du domaine national – Javna korporacija za muzej i
de Versailles nacionalno dobro Versailles
— Fondation Carnegie — Zaklada Carnegie
— Fondation Singer-Polignac — Zaklada Singer-Polignac
— Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la – Fond za integraciju i podršku
lutte contre les discriminations integraciji i borbi protiv diskriminacije
— Institut de l’élevage et de médecine vétérinaire des – Institut za stočarstvo i veterinu u
pays tropicaux (IEMVPT) tropskim zemljama
— Institut français d’archéologie orientale du Caire — Francuski institut istočnjačke
arheologije u Kairu
— Institut français de l’environnement — Francuski ekološki institu
— Institut géographique national — Državni geografski institut
— Institut industriel du Nord — Sjeverni industrijski institut
— Institut national agronomique de Paris-Grignon — Državni agronomski institut Paris
— – Grignon
— Institut national des appellations d’origine (INAO) — Državni institu za oznake podrijetla
— Institut national d’astronomie et de géophysique – Državni institut astronomije i geofizike
(INAG)
— Institut national de la consommation (INC) — Državni potrošački institut
— Institut national d’éducation populaire (INEP) — Državni institut za obrazovanje
odraslih
— Institut national d’études démographiques (INED) — Državni demografski institut
— Institut national des jeunes aveugles — Paris — Državni institut za slijepu mladež
– Pariz
— Institut national des jeunes sourds — Bordeaux — Državni institut za gluhu mladež
Bordeaux
— Institut national des jeunes sourds — Chambéry — Državni institut za gluhu mladež
– Chambery
— Institut national des jeunes sourds — Metz — Državni institut za gluhu mladež-Metz
— Institut national des jeunes sourds — Paris — Državni institut za gluhu mladež, Pariz
— Institut national du patrimoine — Francuki državni institut za nacionalno nasljeđe
— Institut national de physique nucléaire et de physique – Državni institut nuklearne fizike
des particules (I.N2.P3) i fizike čestica
— Institut national de la propriété industrielle — Državni institut za intelektualno vlasništvo
— Institut national de recherches archéologiques préventives – Državni institut za
preventivna arheološka istraživanja
— Institut national de recherche pédagogique (INRP) — Nacionalni institut za pedagoška
istraživanja
— Institut national des sports et de l’éducation physique — Državni institut za sport i
fizičko obrazovanje
— Instituts nationaux polytechniques — Državni politehnički instituti
— Instituts nationaux des sciences appliquées — Državni instituti primjenjenih znanosti
— Institut national supérieur de chimie industrielle de – Državni institut za industrijsku
Rouen kemiju – Rouen
— Institut national de recherche en informatique et en – Državni institut za informatiku i
automatique (INRIA) kontrolirana istraživanja
— Institut national de recherche sur les transports et leur – Državni institut za
sécurité (INRETS) istraživanje prometa i njegove sigurnosti
— Instituts régionaux d’administration — Regionalni instituti za javnu upravu
— Institut supérieur des matériaux et de la construction – Institut za materijale i strojarstvo
mécanique de Saint-Ouen Saint-Ouen
— Musée Auguste-Rodin — Muzej Auguste-Rodin
— Musée de l’armée — Vojni muzej
— Musée Gustave-Moreau — Muzej Gustave-Moreau
— Musée du Louvre — Muzej Louvre
— Musée du quai Branly — Muzej Quai Branly
— Musée national de la marine — Pomorski muzej
— Musée national J.-J.-Henner — Nacionalni muzej J.J. Henner
— Musée national de la Légion d’honneur — Nacionalni muzej Legije časti
— Muséum national d’histoire naturelle — Nacionalni prirodopisni muzej
— Office de coopération et d’accueil universitaire — Ured sveučilišta za suradnju i primanje
— Office français de protection des réfugiés et apatrides — Francuski ured za zaštitu
izbjeglica i apatrida
— Office national de la chasse et de la faune sauvage — Državni ured za lov i divlju faunu
— Office national d’information sur les enseignements et – Državni ured za informacije o
les professions (ONISEP) višem obrazovanju i zanimanjima
— Office des migrations internationales (OMI) — Međunarodni ured za migracije
— Office universitaire et culturel français pour l’Algérie — Francuski ured za sveučilište i
kulturu za Alžir
— Palais de la découverte — Muzej otkrića
— Parcs nationaux — Nacionalni parkovi
— Syndicat des transports parisiens d’Ile-de-France — Prometni ured za Ile-de-France i Paris
— Thermes nationaux — Aix-les-Bains — Nacionalne toplice u Aix-les-Bains

3. Autre organisme public national — Druga nacionalna javna tijela
– Union des groupements d’achats publics (UGAP) –Ured za javne nabave

IRSKA
Ured predsjednika
Houses of the Oireachtas/[Parlament] and Europski parlament
Department of the Taoiseach/[Predsjednik Vlade]
Središnji ured za statistiku
Ministarstvo financija
Ured kontrolora i glavnog revizora
Ured povjerenika za poreze
Ured za javne radove
Državni laboratorij
Ured državnog pravobranitelja
Ured glavnog javnog tužitelja
Ured za procjenu
Povjerenstvo za državnu službu
Ured pravobranitelja
Ured glavnog državnog odvjetnika
Ministarstvo pravosuđa, jednakosti i reforme pravnog sustava
Sudska služba
Zatvorska služba
Ured povjerenika za dobrotvorne donacije i nasljedstva
Ministarstvo pravosuđa i lokalne uprave
Ministarstvo obrazovanja i znanosti
Ministarstvo komunikacija, pomorskih i prirodnih resursa
Ministarstvo poljoprivrede i prehrane
Ministarstvo prometa
Ministarstvo zdravstva i djece
Ministarstvo poduzetništva, trgovine i zapošljavanja
Ministarstvo umjetnosti, sporta i turizma
Ministarstvo obrane
Ministarstvo vanjskih poslova
Ministarstvo socijalne skrbi i obitelji
Ministarstvo zajednica, ruralnih poslova i područja u kojima se govori Gelski
Umjetničko vijeće
Nacionalna galerija

ITALIJA

1. Nabavna tijela
1. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Predsjedništvo vijeća Ministara
2. Ministero degli Affari Esteri – Ministarstvo vanjsih poslova
3. Ministero dell’Interno – Ministarstvo unutarnjih poslova
4. Ministero della Giustizia – Ministarstvo pravosuđa
5. Ministero della Difesa – Ministarstvo obrane (1)
6. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ministarstvo ekonomije i financija (Bivše
Ministarstvo riznice i Ministarstvo financija)
7. Ministero delle Attivitŕ Produttive – Ministarstvo proizvodnih aktivnosti ( Bivše
ministarstvo industrije, trgovine, obiteljskog
turizma i Ministarstvo vanjske trgovine)
8. Ministero delle Comunicazioni – Ministarstvo komunikacija (bivše Ministarstvo
komunikacija i pošte)
9. Ministero delle Politiche agricole e forestali – Ministarstvo poljoprivredne i šumske
politike (bivše Ministarstvo
poljoprivrednih resursa)
10. Ministero dell’Ambiente e tutela del Territorio – Ministarstvo okoliša i obrane teritorija
(bivše Ministarstvo okoliša)
11. Ministero delle Infrastrutture e Transporti – Ministarstvo infrastructure i prometa (bivše
Ministarstvo prometa i Ministarstvo javnih
radova)
12. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Ministarstvo rada i socijalne politike
(bivše Ministarstvo zapošljavanja i
socijalne sigurnosti)
13. Ministero della Salute – Ministarstvo zdravstva
14. Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – Ministarstvo obrazovanja, sveučilišnog
i znanstvenog istraživanja
15. Ministero per i Beni e le attività culturali – Ministarstvo za kulturalno nasljeđe i
kulturne aktivnosti
______________________________
(1) Materijali koji nisu vezani uz rat

2. Druga državna javna tijela
ONSIP SPA (Koncesionar javnih informatičkih usluga)
CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) 1

LUKSEMBURG

1. Ministêre de l’Agriculture, de la Viticulture et du 1. Ministarstvo poljoprivrede,
Développement rural: Administration des services vinogradarstva i ruralnog razvoja
techniques de l’agriculture. Uprava poljoprivrednih tehničkih odjela
2. Ministere des Affaires étrangeres, du Commerce bivšitérieur, 2. Ministarstvo vanjskih
poslova,
de la Coopération et de la Défense: Armée. vanjske trgovine, suradnje i
obrane: Vojska
3. Ministčre de l’Education nationale, de la Formation 3. Ministarstvo obrazovanja, stručne
professionnelle et des Sports: Lycées d’enseignement izobrazbe i sporta : srednje škole i
secondaire et d’enseignement secondaire technique. srednje tehničke škole
4. Ministčre de l’Environnement: 4. Ministarstvo okoliša : Uprava za
Administration de l’environnement. okoliš
5. Ministčre d’Etat, département des Communications: 5. Ministarstvo države, Odjel za
Entreprise des P et T (Postes seulement) komunikacije : Pošte i
telekomunikacije (samo pošte)
6. Ministčre de la Famille, de la Solidarité sociale et de 6. Ministarstvo obitelji, društvene
la Jeunesse: Maisons de retraite de l’Etat, Homes solidarnosti i mladeži : državni
d’enfants. starački domovi, dječji domovi
7. Ministčre de la Fonction publique et de la Réforme 7. Ministarstvo državne službe i
administrative: Centre informatique de l’Etat, Service upravne reforme : Državni centar
central des imprimés et des fournitures de bureau de za informatičke znanosti, Središnji
l’Etat. ured za tisak i uredski materijal
8. Ministčre de la Justice: Etablissements pénitentiaires. 8. Ministarstvo pravosuđa: Kaznene
ustanove
9. Ministčre de l’Intérieur: Police grand-ducale, Service 9. Ministarstvo unutarnjih poslova :
national de la protection civile. Državna policija, Državni ured za
civilnu zaštitu
10. Ministčre des Travaux publics: Administration des 10. Ministarstvo javnih radova:
bâtiments publics; Administration des ponts et Uprava za javne građevine ;
chaussées. Uprava za mostove i ceste

NIZOZEMSKA

Ministerie van Algemene Zaken (Ministarstvo općih poslova)
— Bestuursdepartement (Središnja uprava za politiku i osoblje)
— Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Savjetodavno vijeće za politiku vlade)
— Rijksvoorlichtingsdienst: (Informacijska služba nizozemske vlade)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministarstvo unutarnjih poslova)
— Bestuursdepartement (Središnja uprava za politiku i osoblje)
— Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP) (Agencija za informacije o osoblju Vlade)
— Centrale Archiefselectiedienst (CAS) (Središnja služba za odabir zapisa)
— Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (Opća obavještajna i sigurnosna služba)
— Beheerorganisatie GBA (Agencija za dosjee osoblja i putne isprave)
— Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO) (Organizacija za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju)
— Korps Landelijke Politiediensten (Agencija za državne policijske službe)

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministarstvo vanjskih poslova)
— Directoraat Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) (Središnja uprava za regionalnu upravu i konzularne poslove)
— Directoraat Generaal Politieke Zaken (DGPZ) (Središnja uprava za politička pitanja)
— Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) (Središnja uprava za međunarodnu suradnju)
— Directoraat Generaal Europese Samenwerking (DGES) (Središnja uprava za europsku suradnju)
— Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) (Centar za poticanje uvoza iz zemalja u razvoju)
— Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS (pomoćne službe u nadležnosti glavnog tajnika i zamjenika glavnog tajnika)
— Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) (različite strane misije)

Ministerie van Defensie (Ministarstvo obrane)
— Bestuursdepartement (Središnja uprava za politiku i osoblje)
— Staf Defensie Interservice Commando (DICO) (Zapovjedni ured za pomoćne službe međuslužbe osoblja obrane)
— Defensie Telematica Organisatie (DTO) (Organizacija za obrambenu telematiku)
— Centrale directie van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Agencija za obrambenu infrastrukturu, Glavna uprava)
— De afzonderlijke regionale directies van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Agencija za obrambenu infrastrukturu, Regionalne uprave)
— Directie Materieel Koninklijke Marine (Uprava za materijalnu kraljevsku nizozemsku mornaricu)
— Directie Materieel Koninklijke Landmacht — (Uprava za materijalnu kraljevsku nizozemsku vojsku)
— Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht (Uprava za materijalno kraljevsko nizozemsko zrakoplovstvo)
— Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht (LBBKL) (Državna opskrbna agencija za kraljevsku nizozemsku vojsku)
— Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) (Organizacija za obrambeni cjevovod)
— Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (Centar za logistiku kraljevskog nizozemskog zrakoplovstva)
— Koninklijke Marine, Marinebedrijf (Kraljevska nizozemska mornarica, Služba za održavanje)

Ministerie van Economische Zaken (Ministarstvo gospodarstva)
— Bestuursdepartement (Središnja uprava za politiku i osoblje)
— Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Nizozemski državni ured za statistiku)
— Centraal Planbureau (CPB) (Središnji zavod za planiranje)
— Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) (Ured za industrijsko vlasništvo)
— Senter (Senter)
— Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (Državni nadzor rudnika)
— Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (Nizozemski ured za tržišno natjecanje)
— Economische Voorlichtingsdienst (EVD) (Nizozemska agencija za vanjsku trgovinu)
— Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV (Novem) (Agencija za energiju i okoliš)
— Agentschap Telecom (Telekom agencija)

Ministerie van Financiën (Ministarstvo financija)
— Bestuursdepartement (Središnja uprava za politiku i osoblje)
— Belastingdienst Automatiseringscentrum (Kompjuterski i software centar za poreze i carine)
— Belastingdienst (Uprava za poreze i carine)
— de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (različiti odjeli Uprave za poreze i carine u cijeloj zemlji)
— Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD)) (Služba za fiskalne informacije i istrage (uključujući Službu za gospodarske istrage)
— Belastingdienst Opleidingen (Obrazovni centar za poreze i carine)
— Dienst der Domeinen (Služba za državno vlasništvo)

Ministerie van Justitie (Ministarstvo pravosuđa)
— Bestuursdepartement (Središnja uprava za politiku i osoblje)
— Dienst Justitiële Inrichtingen (Agencija za popravne ustanove)
— Raad voor de Kinderbescherming (Agencija za brigu o djeci i zaštitu djece)
— Centraal Justitie Incasso Bureau (Središnja agencija za naplatu kazni)
— Openbaar Ministerie (Javno tužiteljstvo)
— Immigratie en Naturalisatiedienst (Služba za useljavanje i dodjelu državljanstva)
— Nederlands Forensisch Instituut (Nizozemski forenzički institut)
— Raad voor de Rechtspraak (Sudski upravni i savjetodavni odbor)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Ministarstvo poljoprivrede, upravljanja prirodom i ribarstva)
— Bestuursdepartement (Središnja uprava za politiku i osoblje)
— Agentschap Landelijke Service bij Regelingen (LASER) (Nacionalna služba za provedbu propisa (Agencija))
— Agentschap Plantenziekte kundige Dienst (PD) (Služba za zaštitu biljaka (Agencija))
— Algemene Inspectiedienst (AID) (Opća inspekcijska služba)
— De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (Odjeli za regionalnu politiku)
— Agentschap Bureau Heffingen (Ured za zapljene (Agencija))
— Dienst Landelijk Gebied (DLG) (Služba vlade za održivi ruralni razvoj)
— De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministarstvo obrazovanja, kulture i znanosti)
— Bestuursdepartement (Središnja uprava za politiku i osoblje)
— Inspectie van het Onderwijs (Inspektorat za obrazovanje)
— Inspectie Cultuurbezit (Inspektorat za kulturno nasljeđe)
— Centrale Financiën Instellingen (Središnja agencija za financiranje institucija)
— Nationaal archief (Državni arhiv)
— Rijksdienst voor de archeologie (Državni inspektorat za arheologiju)
— Rijksarchiefinspectie (Inspektorat za javne zapise)
— Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (Savjetodavno vijeće za politiku znanosti i tehnologije)
— Onderwijsraad (Vijeće za obrazovanje)
— Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
— Instituut Collectie Nederland (Nizozemski institut za kulturno nasljeđe)
— Raad voor Cultuur (Vijeće za kulturu)
— Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Nizozemski ured za očuvanje spomenika)
— Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (Državna služba za arheološko nasljeđe)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministarstvo socijalne skrbi i zapošljavanja)
— Bestuursdepartement (Središnja uprava za politiku i osoblje)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministarstvo prometa, javnih radova i upravljanja vodama)
— Bestuursdepartement (Središnja uprava za politiku i osoblje)
— Directoraat-Generaal Luchtvaart (Središnja uprava za civilno zrakoplovstvo)
— Directoraat-Generaal Goederenvervoer (Središnja uprava za teretni promet)
— Directoraat-Generaal Personenvervoer (Središnja uprava za putnički promet)
— Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Središnja uprava za javne radove i upravljanje vodama)
— Hoofdkantoor Directoraat-Generaal Rijks Waterstaat (Središnji ured za javne radove i upravljanje vodama)
— De afzonderlijke regionale directies van Rijkswaterstaat (Svaki podjedini regionalni odjel Središnje uprave za javne radove i upravljanje vodama)
— De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (Svaka pojedina stručna služba Središnje uprave za javne radove i upravljanje vodama)
— Directoraat-Generaal Water (Središnja uprava za vode)
— Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Glavni inspektor, Inspektorat za promet i upravljanje vodama)
— Divisie Luchtvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Ured za civilno zrakoplovstvo glavnog inspektora, Inspektorat za promet i upravljanje vodama)
— Divisie Vervoer van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Inspektorat za promet glavnog inspektora, Inspektorat za promet i upravljanje vodama)
— Divisie Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Inspektorat za otpremništvo glavnog inspektora, Inspektorat za promet i upravljanje vodama)
— Centrale Diensten (Središnje službe)
— Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) (Kraljevski nizozemski meteorološki institut)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministarstvo stanovanja, prostornog planiranja i okoliša)
— Bestuursdepartement (Središnja uprava za politiku i osoblje)
— Directoraat-Generaal Wonen (Središnja uprava za stanovanje)
— Directoraat-Generaal Ruimte (Središnja uprava za prometnu politiku)
— Directoraat General Milieubeheer (Središnja uprava za zaštitu okoliša)
— Rijksgebouwendienst (Agencija vlade za izgradnju)
— VROM inspectie (Inspektorat)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministarstvo zdravstva, socijalnog osiguranja i sporta)
— Bestuursdepartement (Središnja uprava za politiku i osoblje)
— Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Inspektorat za zdravstvo i veterinarstvo)
— Inspectie Gezondheidszorg (Inspektorat za zdravstvenu skrb)
— Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (Inspektorat za službu za mlade i zaštitu mladih)
— Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (Državni institut za javno zdravstvo i okoliš)
— Sociaal en Cultureel Planbureau (Ured za društveno i kulturno planiranje)
— Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Agencija odbora za ocjenu lijekova)

Tweede Kamer der Staten-Generaal (Druga opća državna komora)
Eerste Kamer der Staten-Generaal (Prva opća državna komora)
Raad van State (Državno vijeće)
Algemene Rekenkamer (Nizozemski revizorski sud)
Nationale Ombudsman (Državni pravobranitelj)
Kanselarij der Nederlandse Orden (Ured kancelara nizozemskog reda)
Kabinet der Koningin (Kraljičin kabinet)

AUSTRIJA
1. Bundeskanzleramt Ured saveznog kancelara
2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten Savezno ministarstvo vanjskih poslova
3. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Savezno ministarstvo obrazovanja,
Kultur znanosti i kulture
4. Bundesministerium für Finanzen Federal Savezno ministarstvo financija
5. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen Savezno ministarstvo zdravstva i žena
6. Bundesministerium für Inneres Savezno ministarstvo unutarnjih poslova
7. Bundesministerium für Justiz Savezno ministarstvo pravosuđa
8. Bundesministerium für Landesverteidigung Savezno ministarstvo obrane
9. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Savezno ministarstvo poljoprivrede i
Umwelt und Wasserwirtschaft šumarstva, okoliša i upravljanja vodama
10. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen Savezno ministarstvo socijalnog
und Konsumentenschutz osiguranja, generacija i zaštite
potrošača
11. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie Savezno ministarstvo
prometa, inovacija i
tehnologije
12. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Savezno ministarstvo gospodarstva i
zapošljavanja
13. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Savezno ministarstvo kalibracije i
mjeriteljstva
14. Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Austrijski centar za istraživanje i
Gesellschaft m.b.H testiranje „Arsenal d.o.o“
15. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge Savezni institut za testiranje automobila
16. Bundesbeschaffung G.m.b.H Savezne nabave d.o.o
17. Bundesrechenzentrum G.m.b.H Savezni centar za obradu podataka d.o.o

PORTUGAL
— Presidęncia do Conselho de Ministros; Predsjedništvo vijeća ministara
— Ministério das Finanças; Ministarstvo financija
— Ministério da Defesa Nacional; (1) Ministarstvo obrane
— Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Ministarstvo vanjskih poslova
Portuguesas; i portugalskih zajednica
— Ministério da Administraçăo Interna; Ministarstvo unutarnjih poslova
— Ministério da Justiça; Ministarstvo pravosuđa
— Ministério da Economia; Ministarstvo gospodarstva
— Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Ministarstvo poljoprivrede, ruralnog
Pescas; razvoja i ribarstva
— Ministério da Educaçăo; Ministarstvo obrazovanja
— Ministério da Cięncia e do Ensino Superior; Ministarstvo znanosti i visokog obrazovanja
— Ministério da Cultura; Ministarstvo kulture
— Ministério da Saúde; Ministarstvo zdravstva
— Ministério da Segurança Social e do Trabalho; Ministarstvo socijalnog osiguranja i rada
— Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitaçăo; Ministarstvo javnih radova,
prometa i stanovanja
— Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ministarstvo gradova, upravljanja
Ambiente. tlom i okoliša
______________________________________________________________________
(1) Materijali koji nisu vezani uz rat i obuhvaćeni su prilogom V.

FINSKA
OIKEUSKANSLERINVIRASTO URED MINISTRA PRAVOSUĐA
– JUSTITIEKANSLERSÄMBETET

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ – MINISTARSTVO TRGOVINE I
HANDELSOCH INDUSTRIMINISTERIET INDUSTRIJE
Kuluttajavirasto – Konsumentverket Finska agencija za zaštitu potrošača
Kilpailuvirasto – Konkurrensverket Finski ured za tržišno natjecanje
Kuluttajavalituslautakunta – Konsumentklagonämnden Odbor za žalbe potrošača
Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen Državni odbor za patente i prijavu

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ – MINISTARSTVO PROMETA I
KOMMUNIKATIONSMINISTERIET KOMUNIKACIJA
Viestintävirasto – Kommunikationsverket Finsko regulatorno tijelo za komunikacije

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ – JORD- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET I ŠUMARSTVA
Elintarvikevirasto – Livsmedelsverket Državna agencija za hranu
Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket Državno tijelo za geodetsko mjerenje

OIKEUSMINISTERIÖ – JUSTITIEMINISTERIET MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens Ured pravobranitelja za zaštitu
Byrĺ podataka
Tuomioistuimet – domstolar Sudovi
Korkein oikeus – Högsta domstolen Vrhovni sud
Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen Vrhovni upravni sud
Hovioikeudet – hovrätter Prizivni sud
Käräjäoikeudet – tingsrätter Okružni sud
Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar Upravni sudovi
Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen Trgovački sud
Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen Sud za sporove u radnim odnosima
Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen Osiguravateljski sud
Vankeinhoitolaitos – Fĺngvĺrdsväsendet Zatvorska služba

OPETUSMINISTERIÖ – MINISTARSTVO OBRAZOVANJA
UNDERVISNINGSMINISTERIET
Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen Državni odbor za obrazovanje
Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrĺ Finski odbor za podjelu filmova

PUOLUSTUSMINISTERIÖ – FÖRSVARSMINISTERIET MINISTARSTVO OBRANE
Puolustusvoimat (1) – Försvarsmakten Finske obrambene snage

SISÄASIAINMINISTERIÖ – INRIKESMINISTERIET MINISTARSTVO UNUTARNJIH
POSLOVA
Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen Centar za popis stanovništva
Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen Državna kriminalistička policija
Liikkuva poliisi – Rörliga polisen Državna prometna policija
Rajavartiolaitos (1) – Gränsbevakningsväsendet Granična policija

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ MININISTARSTVO SOCIJALNE SKRBI I
ZDRAVSTVA
Työttömyysturvalautakunta – Arbetslöshetsnämnden Odbor za žalbe nezaposlenih
Tarkastuslautakunta – Prövningsnämnden Prizivni sud
Lääkelaitos – Läkemedelsverket Državna agencija za lijekove
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Državni ured za medicinsko-
Rättsskyddscentralen för hälsovĺrden pravne poslove
Tapaturmavirasto – Olycksfallsverket Državni ured za naknadu štete od
nesreća
Säteilyturvakeskus – Strĺlsäkerhetscentralen Tijelo za nuklearnu sigurnost i radijaciju

TYÖMINISTERIÖ – ARBETSMINISTERIET MINISTARSTVO RADA
Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens Državni ured za posredovanje
byrĺ
Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga Prihvatni centri
förläggningar för asylsökande
Työneuvosto – Arbetsrĺdet i Finland Vijeće za rad

ULKOASIAINMINISTERIÖ – UTRIKESMINISTERIET MINISTARSTVO VANJSKIH
POSLOVA
VALTIOVARAINMINISTERIÖ – FINANSMINISTERIET MINISTARSTVO FINANCIJA
Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk Državni ured za reviziju
Valtiokonttori – Statskontoret Državna riznica
Valtion työmarkkinalaitos – Statens arbetsmarknadsverk Državni ured poslodavaca
Verohallinto – Skatteförvaltningen Porezna uprava
Tullilaitos – Tullverket Carine
Valtion vakuusrahasto – Statsgarantifonden Državni garancijski fond
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ – MILJÖMINISTERIET MINISTARSTVO OKOLIŠA
__________________________________________________________________
(1) Materijali koji nisu vezani uz rat.

ŠVEDSKA
A
Akademien för de fria konsterna Kraljevska umjetnička akademija
Alkoholinspektionen Državni odbor za alkohol
Alkoholsortimentsnämnden Odbor za alkoholne proizvode
Allmänna pensionsfonden National Švedski mirovinski fond
Allmänna reklamationsnämnd Nacionalni odbor za žalbe potrošača
Ambassader Veleposlanstva
Arbetsdomstolen Sud za rješavanje radnih sporova
Arbetsgivarverk, statens Nacionalna agencija za državne službenike
Arbetslivsfonden Fond za radni vijek
Arbetslivsinstitutet Državni institut za radni vijek
Arbetsmarknadsstyrelsen Državni odbor za tržište rada
Arbetsmiljöfonden Fond za radnu okolinu
Arbetsmiljöinstitutet Nacionalni institu za zdravlje na radnom mjestu
Arbetsmiljönämnd, statens Odbor za sigurnost na radu i zdravlje državnih
službenika
Arbetsmiljöverket Swedish Tijelo za radnu okolinu
Arkitekturmuseet Swedish Švedski muzej arhitekture
Arrendenämnder (12) Regionalni sudovi za sporove oko najma (12)

B
Banverket Državna uprava za željeznice
Barnombudsmannen Ured pravobranitelja za djecu
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens Švedsko vijeće za procjenu
tehnologije u zdravstvenoj skrbi
Besvärsnämnden för rättshjälp Komisija za žalbe na pravnu pomoć
Biografbyrĺ, statens Državni odbor cenzora filmova
Biografiskt lbivšiikon, svenskt Riječnik švedske biografije
Birgittaskolan Škola Brigitta
Blekinge tekniska högskola Blekinge Tehnološki institut
Bokföringsnämnden Švedski odbor za računovodstvene standarde
Bostadskreditnämnd, statens (BKN) Državni garancijski odbor za stambene kredite
Boverket Državni odbor za stanovanje, graditeljstvo i
planiranje
Brottsförebyggande rĺdet Državno vijeće za sprječavanje kriminala
Brottsoffermyndigheten Criminal Victim Ured za podršku i naknadu štete žrtvama kriminala
Brottsskadenämnden Odbor za naknadu za ozljede žrtvama kriminala
Byggforskningsrĺdet Vijeće za istraživanje graditeljstva

C
Centrala försöksdjursnämnden Središnji odbor za laboratorijske životinje
Centrala studiestödsnämnden Državni odbor za pomoć studentima
Centralnämnden för fastighetsdata Središnji odbor za podatke o nekretninama

D
Danshögskolan Plesna akademija
Datainspektionen Odbor za provjeru podataka
Delegationen för utländska investeringar Sverige, ISA Agencija za ulaganje u Švedsku
Departementen Ministries (Ministarstva)
Domstolsverket Sudstvo
Dramatiska institutet Fakultet za film, radio, televiziju i kazalište

E
Ekeskolan Škola Eke
Ekobrottsmyndigheten Odbor za gospodarski zločin
Ekonomistyrningsverket Državni ured za upravljanje financijama
Elsäkerhetsverket Državni odbor za sigurnost od strujnog udara
Energimyndigheten, statens Švedska državna uprava za energiju
EU/FoU-rĺdet Švedsko Vijeće EU-R&D
Bivšiportkreditnämnden Odbor za garancije za izvozne kredite
Bivšiportrĺd, Sveriges Švedsko trgovinsko vijeće

F
Fastighetsmäklarnämnden Nadzorni odbor prodavača nekretnina
Fastighetsverk, statens Državni odbor za imovinu
Fideikommissnämnden Entailed Vijeće za imovinu
Finansinspektionen Nadzorno tijelo za financije
Fiskeriverket National Odbor za ribarstvo
Flygmedicincentrum Aero-medicinski centar
Flygtekniska försöksanstalten Aeronautički istraživački institut
Folkhälsoinstitut,statens Institut za javno zdravstvo
Fonden för fukt- och mögelskador Državna agencija za pomoć vlasnicima malih privatnih
kuća
Forskningsrĺdet för miljö, areella Švedsko istraživačko vijeće za okoliš, poljoprivredne
näringar och samhällsbyggande,Formas znanosti i prostorno planiranje
Fortifikationsverket Državna uprava za fortifikacije
Förlikningsmannabivšipedition, statens Državni ured za posrednike
Försvarets forskningsanstalt Državna ustanova za istraživanje u obrambene svrhe
Försvarets materielverk Uprava za obrambeni materijal
Försvarets radioanstalt Državni obrambeni radio
Försvarshistoriska museer, statens Državni muzeji vojne povijesti
Försvarshögskolan Državna vojna škola
Försvarsmakten Švedska vojska
Försäkringskassorna (21) Uredi za socijalno osiguranje (21)

G
Gentekniknämnden Swedish Savjetodavni odbor za genetsku tehnologiju
Geologiska undersökning, Sveriges Svjetsko geološko istraživanje
Geotekniska institut, statens Swedish Geotehnički institut
Giftinformationscentralen Švedski centar za informacije o otrovima
Glesbygdsverket Državna agencija za ruralni razvoj
Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- Grafički institut i
och reklamutbildning fakultet za komunikacije
Granskningsnämnden för radio och TV Švedska komisija za radiodifuziju
Göteborgs universitet Sveučilište Göteborg

H
Handelsflottans kultur- och fritidsrĺd Švedska vladina pomorska služba
Handelsflottans pensionsanstalt Mirovinski institut za trgovce
Handikappombudsmannen Ured pravobranitelja za invalide
Handikapprĺd, statens Državno vijeće za invalide
Haverikommission, statens Odbor za istraživanje nesreća
Historiska museer, statens Državni povjesni muzeji
Hjälpmedelsinstitutet Švedski institut za invalide
Hovrätterna (6) Prizivni sud(6)
Hyresnämnder (12) Regionalni sudovi za najamnine(12)
Häktena (30) Popravni zatvori(30)
Hälso- och sjukvĺrdens ansvarsnämnd Odbor za medicinsku odgovornost
Högskolan Dalarna Sveučilište Dalarna
Högskolan i Borĺs Sveučilište Borĺs
Högskolan i Gävle Sveučilište Gävle
Högskolan i Halmstad Sveučilište Halmstad
Högskolan i Kalmar Sveučilište Kalmar
Högskolan i Karlskrona/Ronneby Sveučilište Karlskrona/Ronneby
Högskolan i Kristianstad Kristianstad Sveučilište
Högskolan i Skövde Sveučilište Skövde
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla SveučilišteTrollhättan/Uddevalla
Högskolan pĺ Gotland Gotland Sveučilište
Högskoleverket Državna agencija za visoko obrazovanje
Högsta domstolen Vrhovni sud

I
Idrottshögskolan i Stockholm Stockholmski fakultet za fizičku kulturu i sport
Inspektionen för strategiska produkter Državni inspektorat za strateške proizvode
Institut för byggnadsforskning, statens Vijeće za građevinska istraživanja
Institut för ekologisk hĺllbarhet, statens Švedski institut za ekološku održivost
Institut för kommunikationsanalys, statens Švedski institut za promet i komunikacije
Institut för psykosocial miljömedicin, statens Državni institut za psihosocijalne faktore i
zdravlje
Institut för särskilt utbildningsstöd Švedska državna bolničarska služba
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Ured za ocjenu politike tržišta rada
Institutet för rymdfysik Švedski institut za prostornu fiziku
Institutionsstyrelse, Statens Nacionalni institut za institucionalnu brigu
Insättnigsgarantinämnden Odbor za garanciju depozita
Integrationsverket Švedski integracijski odbor
Internationella adoptionsfrĺgor, Statens nämnd för Državni odbor za međudržavna usvajanja
Internationella programkontoret för utbildningsomrĺdet Međunarodni programski ured za
obrazovanje i usavršavanje
J
Jordbruksverk, statens Švedski odbor za poljoprivredu
Justitiekanslern Ured ministra pravosuđa
Jämställdhetsombudsmannen Ured pravobranitelja za jednake mogućnosti

K
Kammarkollegiet Agencija za pravne, financijske i upravne usluge
Kammarrätterna (4) Upravni prizivni sudovi (4)
Karlstads universitet Sveučilište Karlstad
Karolinska Institutet Karolinska Institut
Kemikalieinspektionen Državni inspektorat za kemikalije
Kommerskollegium Državni odbor za trgovinu
Koncessionsnämnden för miljöskydd Državni odbor za zaštitu okoliša
Konjunkturinstitutet Državni institut za gospodarska istraživanja
Konkurrensverket Švedska agencija za tržišno natjecanje
Konstfack Škola za umjetnost, obrt i dizajn
Konsthögskolan Umjetnička akademija
Konstmuseer, statens Nacionalni muzeji
Konstnärsnämnden Odbor za subvencije u umjetnosti
Konstrĺd, statens Državno umjetničko vijeće
Konsulat Konzulati
Konsumentverket Švedska potrošačka agencija
Kriminaltekniska laboratorium, statens Državni forenzički laboratorij
Kriminalvĺrdens regionkanslier (4) Regionalni popravni uredi (4)
Kriminalvĺrdsanstalterna (35) Nacionalne/lokalne ustanove(35)
Kriminalvĺrdsstyrelsen Državna uprava za zatvore i uvjetne kazne
Kristinaskolan Škola Kristina
Kronofogdemyndigheterna (10) Provedbene službe (10)
Kulturrĺd, statens Državno vijeće za kulturu
Kungl. Biblioteket Kraljevska knjižnica
Kungl. Konsthögskolan Kraljevska umjetnička akademija
Kungl. Musikhögskolan Kraljevska glazbena akademija u Stockholmu
Kungl. Tekniska högskolan Kraljevski tehnološki institut
Kustbevakningen Švedska obalna straža
Kvalitets- och kompetensrĺd, statens Državno vijeće za kvalitetu i razvoj
Kärnkraftinspektion, statens Švedski inspektorat za nuklearnu energiju

L
Lagrĺdet Zakonodavno vijeće
Lantbruksuniveritet, Sveriges Švedsko sveučilište poljoprivrednih znanosti
Lantmäteriverket Državno geodetsko mjerenje
Linköpings universitet Sveučilište Linköping
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet Kraljevska oružarnica
Livsmedelsverk, statens Državna uprava za hranu
Ljud- och bildarkiv, statens Državni arhiv snimljenog pokreta i zvuka
Lotteriinspektionen Državni odbor za igre na sreću
Luftfartsverket Uprava civilnog zrakoplovstva
Luleĺ tekniska universitet Luleĺ Tehnološko sveučilište
Lunds universitet Sveučilište Lund
Läkemedelsverket Agencija za medicinske proizvode
Länsarbetsnämnderna (20) Odbori za pitanja o radu (20)
Länsrätterna (23) Područni upravni sudovi(23)
Länsstyrelserna (21) Područni upravni odbori(21)
Lärarhögskolan i Stockholm Stockholmski obrazovni institut

M
Malmö högskola Sveučilište Malmö
Manillaskolan Manilla School, Posebna škola za gluhu i nagluhu djecu
Marknadsdomstolen Trgovački sud
Medlingsinstitutet Državni ured za posredovanje
Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges Švedski meteorološki i hidrološki institut
Migrationsverket Švedski odbor za migracije
Militärhögskolor Vojne akademije
Mitthögskolan Sveučilište središnje Švedske
Moderna museet Moderni muzej
Museer för världskultur, statens Nacionalni muzeji svjetske kulture
Musiksamlingar, statens Švedska glazbena knjižnica
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Swedish Agencija za napredno strukovno
obrazovanje
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Švedska Agencija za obrazovanje na daljinu
Mälardalens högskola Sveučilište Mälardalen

N
Nationalmuseum Nacionalni muzej umjetnosti
Nationellt centrum för flbivšiibelt lärande Nacionalna agencija za fleksibilno učenje
Naturhistoriska riksmuseet Prirodoslovni muzej
Naturvĺrdsverket Švedska agencija za zaštitu okoliša
Nordiska Afrikainstitutet Institut sjeverne Afrike
Notarienämnden Odbor rekordera
Nämnden för offentlig upphandling Državni odbor za javne nabave

O
Ombudsmannen mot diskriminering pĺ grundav sbivšiuell Ured pravobranitelja protiv
Läggning spolne diskriminacije
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Ured pravobranitelja protiv etničke diskrimnacije
Operahögskolan i Stockholm Sveučilište opera u Stockholmu

P
Patent- och registreringsverket Ured za patente i registraciju
Patentbesvärsrätten Sud za žalbe za patente
Pensionsverk, statens Nacionalni odbor za mirovine državnih službenika
Person- och adressregisternämnd, statens Koordinirani registar osoba i adresa
Pliktverk, Totalförsvarets Nacionalna službena administracija
Polarforskningssekretariatet Švedsko tajništvo za polarna istraživanja
Polismyndigheter (21) Policijske uprave(21)
Post- och telestyrelsen Nacionalna agencija za poštu i telekomunikacije
Premiepensionsmyndigheten Glavno nadležno tijelo za mirovine
Presstödsnämnden Vijeće za tiskovne subvencije

R
Radio- och TV-verket Nadležno tijelo za radio i televiziju
Regeringskansliet Vladini uredi
Regeringsrätten Vrhovni upravni sud
Revisorsnämnden Nadzorni odbor javnih računovođa
Riksantikvarieämbetet Središnji odbor za nacionalne starine
Riksarkivet Nacionalni arhiv
Riksbanken Švedska banka
Riksdagens förvaltningskontor Odjel za upravu Švedskog parlamenta
Riksdagens ombudsmän Parlamentarni pravobranitelji
Riksdagens revisorer Parlamentarni revizori
Riksförsäkringsverket Nacionalni odbor za socijalno osiguranje
Riksgäldskontoret Državni odbor za dugovanja
Rikspolisstyrelsen Državni odbor policije
Riksrevisionsverket Državni zavod za reviziju
Riksskatteverket Državni odbor za poreze
Rikstrafiken Državna agencija za javni prijevoz
Riksutställningar, Stiftelsen Služba za pokretne izložbe
Riksĺklagaren Ured državnog tužitelja
Rymdstyrelsen Državni prostorni odbor
Rĺd för byggnadsforskning, statens Vijeće za građevinsko istraživanje
Rĺdet för grundläggande högskoleutbildning Vijeće za obnovu dodiplomskog obrazovanja
Räddningsverk, statens Švedska agencija za spasilačke službe
Rättshjälpsmyndigheten Državno nadležno tijelo za pravnu pomoć
Rättsmedicinalverket Državni odbor za forenzičku medicinu

S
Sameskolstyrelsen och sameskolor Sami školski odbor i Sami škole
Sametinget Sami Parlament
Sjöfartsverket Švedska uprava za pomorstvo
Sjöhistoriska museer, statens Nacionalni pomorski muzej
Skattemyndigheterna (10) Porezni uredi(10)
Skogsstyrelsen Nacionalni odbor za šumarstvo
Skolverk, statens Nacionalna agencija za obrazovanje
Smittskyddsinstitutet Swedish Institut za kontrolu zaraznih bolesti
Socialstyrelsen Državni odbor za zdravstvo i socijalno osiguranje
Specialpedagogiska institutet Swedish Institut za obrazovanje za posebne potrebe
Specialskolemyndigheten Državna agencija za posebne škole za gluhe i nagluhe
Sprĺk- och folkminnesinstitutet Institut za istraživanje dijalektologije, onomastike i
folklora
Sprängämnesinspektionen Državni inspektorat za eksplozive i zapaljive tvari
Statens personregisternämnd, SPAR-nämnden Švedski odbor za registar adresa stanovnika
Statistiska centralbyrĺn Švedska statistika
Statskontoret Švedska agencija za javno upravljanje
Stockholms universitet Sveučilište u Stockholmu
Strĺlskyddsinstitut, staten Švedsko nadležno tijelo za zaštitu od radijacije
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Švedski odbor za akreditaciju i ocjenjivanje
sukladnosti
Styrelsen för internationell utvecklings- samarbete, SIDA Švedsko nadležno tijelo za
međunarodnu razvojnu suradnju
Styrelsen för psykologiskt försvar Državni odbor za psihološku obranu
Svenska institutet Švedski institut
Säkerhetspolisen Švedska sigurnosna služba
Södertörns högskola Sveučilište južnog Stockholma

T
Talboks- och punktskriftsbiblioteket Knjižnica audio- knjiga i izdanja na Brailleovom
pismu
Teaterhögskolan Dramska akademija
Tekniska museet, stiftelsen Nacionalni muzej znanosti i tehnologije
Tingsrätterna (72) Područni i gradski sudovi(72)
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet Odbor za imenovanja sudaca
Totalförsvarets forskningsinstitut Švedska agencija za obrambena istraživanja
Transportforskningsberedningen Odbor za prometna istraživanja
Transportrĺdet Odbor za promet
Tullverket Carinska uprava
Turistdelegationen Švedska turistička zajednica

U
Umeĺ universitet Sveučilište Umeĺ
Ungdomsstyrelsen Državni odbor za mlade
Uppsala universitet Sveučilište Uppsala
Utlänningsnämnden Odbor za žalbe stranaca
Utsädeskontroll, statens Švedski institut za testiranje i potvrđivanje sjemena

V
Valmyndigheten Nadležno tijelo za izbore
Vatten- och avloppsnämnd, statens Državni sud za upravljanje vodom i odvodom
Vattenöverdomstolen Prizivni sud za pitanja upravljanja vodom
Verket för högskoleservice (VHS) Državna agencija za visoko obrazovanje
Verket för innovationssystem (VINNOVA) Švedska agencija za sustave inovacije
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) Švedska agencija za razvoj poslovanja
Vetenskapsrĺdet Švedski istraživački odbor
Veterinärmedicinska anstalt, statens Državni veterinarski institut
Vägverket Swedish Državna uprava za ceste
Vänerskolan Škola Väner
Växjö universitet SveučilišteVäxjö
Växtsortnämnd, statens Državni odbor za raznolikost biljaka

Ā
Aklagarmyndigheterna Regionali uredni javnog tužiteljstva(6)
Asbackaskolan Ĺsbacka School
Ö
Örebro universitet Sveučilište Örebro
Östervĺngsskolan Škola Östervĺng
Överbefälhavaren Vrhovni zapovjednik oružanih snaga
Överstyrelsen för civil beredskap Švedska agencija za planiranje opasnosti za civile

UJEDINJENO KRALJEVSTVO
— Ured Kabineta
Škola za državne službenike
Ured parlamentarnog odvjetnika
— Središnji informativni ured
— Povjerenstvo za dobrotvorne ustanove
— Kraljevsko tužiteljstvo
— Povjerenici za kraljevsku imovinu (samo troškovi glasovanja)
— HM Carine i trošarine
— Ministarstvo kulture, medija i sporta
Britanska knjižnica
Britanski muzej
Povjerenstvo za povijesne spomenike i zgrade (Englesko nasljeđe)
Muzej imperijalnog rata
Povjerenstvo za muzeje i galerije
Nacionalna galerija
Nacionalni pomorski muzej
Nacionalna galerija portreta
Prirodoslovni muzej
Kraljevsko povjerenstvo za povijesne rukopise
Kraljevsko povjerenstvo za engleske povijesne spomenike
Kraljevsko povjerenstvo za umjetnost (Engleska)
Muzej znanosti
Galerija Tate
Victoria i Albert muzej
Wallace kolekcija
— Ministarstvo za obrazovanje i vještine
Vijeće za financiranje visokog obrazovanja u Engleskoj
— Ministarstvo okoliša, prehrane i ruralnih poslova
Savjetodavni odbori za poljoprivredne stambene kuće
Sudovi za poljoprivredno zemljište
Odbor i povjerenstva za naknade u poljoprivredi
Centar za uzgoj stoke
Agencija za prirodu
Ured za prava vrsti biljaka
Kraljevski botanički vrtovi, Kew
Kraljevsko povjerenstvo za zagađivanje okoliša
— Ministarstvo zdravstva
Središnje vijeće za obrazovanje i usavršavanje iz socijalnog rada
Zubarski odbor
Državni odbor za medicinsku njegu, porodiljstvo i njegu u kući u Engleskoj
Strateška tijela i zaklade za medicinsku njegu Državne zdravstvene službe
Nadležno tijelo za naplatu recepata
Odbor za laboratorij Javne zdravstvene službe
Središnje vijeće UK-a za medicinsku njegu, porodiljstvo i njegu u kući
— Ministarstvo za međunarodni razvoj
— Ministarstvo za državne novčane zalihe
— Ministarstvo prometa
Agencija za pomorsku i obalnu stražu
— Ministrarstvo rada i mirovina
Savjetodavni odbor za novčanu pomoć invalidima
Služba za neovisne sudove
Medicinski odbori i medicinski isptivači ( ratne mirovine)
Regulatorno tijelo za mirovine
Regionalna zdravstvena služba
Savjetodavni odbor za socijalno osiguranje
— Ministarstvo glavnog tužitelja odvjetnika za državnu riznicu
Pravno tajništvo
— Ministarstvo trgovine i industrije
Središnji savjetodavni odbori za promet
Povjerenstvo za tržišno natjecanje
Povjerenstvo za električnu energiju
Sud za žalbe vezano uz zapošljavanje
Sud za pitanja radnih odnosa (Employment)
Vijeće potrošača plina
Državni laboratorij za težine i mjere
Ured za ekonomiju koju pokreće ljudska radna snaga (Office of Manpower Economics)
Ured za patente
— Ministarstvo za garanciju izvoznih kredita
— Ministarstvo vanjskih poslova
Konferencijski centar Wilton Parka
— Ured Vladinog pisara
— Središnji ured za komunikacije vlade
— Ministarstvo unutarnjih poslova
Povjerenstvo za engleske granice
Odbor Velike Britanije za igre na sreću
Policijski inspektori
Odbor za pomilovanja i lokalna povjerenstva za reviziju kazni
— Donji dom
— Gornji dom (Dom lordova)
— Odbor porezne uprave
— Ured lorda kancelara (vrhovnog suca Engleske i predsjednika doma lordova)
Cirkularni ured i kraljevski, pokrajinski i kombinirani sudovi (Engleska i Wales)
Kombinirani porezni sud
Sudsko vijeće
Apelacioni sud — Kazneni
Apelativna tijela za doseljenike
Suci za pitanja doseljenika
Sud za pitanja doseljenika
Zemljišni sud
Pravno povjerenstvo
Fond za pravnu pomoć (Engleska i Wales)
Ured povjerenika za socijalno osiguranje
Sud za mirovinska pitanja
Ured za državnu zakladu
Grupa vrhovnog suda (Engleska i Wales)
Prometni sud
— Ministarstvo obrane
Ured za mjeriteljstvo
Agencija za nabave u obrani
— Nacionalna skupština Walesa
Vijeće za financiranje visokog obrazovanja u Walesu
Povjerenstvo za granice lokalnih vlasti u Walesu
Kraljevsko povjerenstvo za antičke i povijesne spomenike uWalesu
Sudi za procjene (Wales)
Tijela i zaklade državne zdravstvene službe u Walesu
Okrugli stolovi za procjenu najamnina u Walesu
Velški državni odbor za medicinsku njegu, porodiljstvo i njegu u kući u
— Državni ured za reviziju
— Državni ured za ulaganja i zajmove
— Povjerenstvo skupštine Sjeverne Irske
— Sudska služba Sjeverne Irske
Sudovi sudaca istražitelja
Pokrajniski sudovi
Apelacioni i vrhovni sud u Sjevernoj Irskoj
Kraljevski sud
Ured za provedbu presuda
Zaklada za pravnu pomoć
Prekršajni sud
Sud za mirovinske žalbe
— Sjeverna Irska, Ministarstvo zapošljavanja i učenja
— Sjeverna Irska, Ministarstvo za regionalni razvoj
— Sjeverna Irska, Ministarstvo za socijalni razvoj
— Sjeverna Irska, Minstarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Sjeverna Irska, Ministarstvo kulture, umjetnosti i slobodnih djelatnosti
— Sjeverna Irska, Ministarstvo obrazovanja
— Sjeverna Irska, Ministarstvo poduzetništva, trgovine i ulaganja
— Sjeverna Irska, Ministarstvo okoliša
— Sjeverna Irska, Ministartvo financija i osoblja
— Sjeverna Irska, Ministarstvo zdravstva, socijalnih službi i javne sigurnosti
— Sjeverna Irska, Ministarstvo visokog i daljnjeg obrazovanja, usavršavanja i zapošljavanja
— Sjeverna Irska, Ured predsjednika Vlade i zamjenika predsjednika Vlade
— Ured Sjeverne Irske
Ured državnog odvjetnika
Ured glavnog tužitelja za Sjevernu Irsku
Forenzička agencija Sjeverne Irske
Ured glavnog službenika za izbore za Sjevernu Irsku
Policijska služba Sjeverne Irske
Odbro za pomilovanja Sjeverne Irske
Služba državnog patologa
— Ured za poštenu trgovinu
— Ured za državnu statistiku
Središnji registar Državne zdravstvene službe
Ured parlamentarnog povjerenika za upravu i povjerenika zdravstvene službe
— Ured zamjenika predsjdnika Vlade
Okrugli stolovi za procjenu najamnina
— Ured ministra financija
— Poštanski poslovi Pošte
— Ured tajnog vijeća
— Ured za javne zapise
— Kraljevska komisija za povijesne rukopise
— Kraljevska bolnica, Chelsea
— Kraljevska kovnica novca
— Agencija za ruralna plaćanja
— Škotska, Glavni revizor
— Škotska, Ured glavnog tužitelja
— Škotska, Ured za središnji registar
— Škotska, Podsjetnik Kraljice i ministra financija
— Škotska, Škotski registri
— Ured za Škotsku
— Škotske izvršne korporativne službe
— Škotski izvršni ured za obrazovanje
Škotske nacionalne galerije
Škotska nacionalna knjižnica
Škotski nacionalni muzeji
Škotsko vijeće za financiranje visokog obrazovanja
— Škotski izvršni ured za razvoj
— Škotski izvršni ured za poduzetništvo i cijeloživotno učenje
— Škotske izvršne financije
— Škotski izvršni ured za zdravstvo
Lokalna zdravstvena vijeća
Škotski državni odbor za medicinsku njegu, porodiljstvo i njegu u kući
Škotsko vijeće za poslijediplomsko medicinsko obrazovanje
Škotska tijela i zaklade državne zdravstvene službe
— Škotski izvršni pravosudni ured
Ured sudskog računovođe
Vrhovni sud
Najviši škotski sud
HM Policijski inspektorat
Škotski zemljišni sud
Škotski odbor za pomilovanja i lokalna povjerenstva za reviziju kazni
Sud za mirovinska pitanja
Škotski zemljišni sud
Škotska pravna komisija
Sud visokog izvršnog službenika Krune
Škotski ured za kriminalističke dosjee
Škotski odred za borbu protiv kriminala
Škotski vatrogasni odred za vježbe
Škotska policijska akademija
Ured povjerenika za socijalno osiguranje
— Škotski izvršni ured za ruralna pitanja
Povjerenstvo za male posjednike
Povjerenstvo za crvenog jelena
Okrugli stol i odbori za procjenu najamnina
Kraljevski botanički vrt, Edinburgh
Kraljevsko povjerenstvo za antičke i povijesne spomenike za Škotsku
Kraljevsko povjerenstvo za umjetnost za Škotsku
— Škotsko izvršno tajništvo
— Škotsko korporativno parlamentarno tijelo
— Škotski ured za zapise
— HM Državna riznica
— Ured za vladinu trgovinu
— Ured za Wales (Ured državnog tajnika za Wales)

PRILOG V.

POPIS PROIZVODA NAVEDENIH U ČLANKU 7. VEZANO UZ UGOVORE KOJE DODJELJUJU NADLEŽNA TIJELA IZ PODRUČJA OBRANE1
Poglavlje 25: sol, sumpor, zemlja i kamen, gips, vapno i cement
Poglavlje 26: Metalne rude, šljaka i pepeo
Poglavlje 27: Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi koji nastaju njihovom destilacijom, bitumen, mineralni voskovi
osim:
bivši 27.10: posebna motorna goriva
Poglavlje 28: Anorganske kemikalije, organski i anorganski spojevi plemenitih kovina, rijetkih metala, radioaktivnih elemenata i izotopa
osim:
bivši 28.09:
bivši 28.13: ekplozivi
bivši 28.14: suzavac
bivši 28.28: ekplozivi
bivši 28.32: ekplozivi
bivši 28.39: ekplozivi
bivši 28.50: otrovi
bivši 28.51: otrovi
bivši 28.54: eksplozivi

Poglavlje 29: Organske kemikalije
osim:
bivši 29.03: ekplozivi
bivši 29.04: eksplozivi
bivši 29.07: eksplozivi
bivši 29.08: eksplozivi
bivši 29.11: eksplozivi
bivši 29.12: eksplozivi
bivši 29.13: otrovi
bivši 29.14: otrovi
bivši 29.15: otrovi
bivši 29.21: otrovi
bivši 29.22: otrovi
bivši 29.23: otrovi
bivši 29.26: eksplozivi
bivši 29.27: otrovi
bivši 29.29: eksplozivi

Poglavlje 30: Farmaceutski proizvodi
Poglavlje 31: Gnojiva
Poglavlje 32: Ekstrakti za tamnjenje i bojanje, štavljeni proizvodi i njihovi derivati, farbe, boje, ličila i lakovi, kit, umeci i čepovi, tinte
Poglavlje 33: esencijalna ulja i smole, parfemi, kozmetički preparati
Poglavlje 34: sapun, organski preparati koji djeluju na površini, praparati za pranje, preparati za podmazivanje, umjetni voskovi, gotovi voskovi, preparati za poliranje i ribanje, svijeće i slični artikli, paste za modeliranje, “voskovi za zube”
Poglavlje 35: Bjelančevinaste tvari, ljepila, enzimi
Poglavlje 37: Sredstva za fotografiju i kinematrografiju
Poglavlje 38: Različiti kemijski proizvodi
osim:
bivši 38.19: otrovi
Poglavlje 39: Umjetne smole i plastični materijali, esteri i eteri od celuloze i predmeti napravljeni od njega,
osim:
bivši 39.03: eksplozivi
Poglavlje 40: Guma, umjetna guma, i predmeti napravljeni od nje
bivšicept:
bivši 40.11: gume otporne na metke
Poglavlje 41: Sirova životinjska koža(osim krzna) i koža
Poglavlje 42: Predmeti od kože, sedla, konjska oprema, predmeti za putovanje, torbice i slični spremnici, predmeti od životinjskih iznutrica (osim iznutrica svilene bube)
Poglavlje 43: krzno i umjetno krzno, predmeti od krzna
Poglavlje 44: drvo i predmeti od drveta, drveni ugljen
Poglavlje 45: Pluto i predmeti od pluta
Poglavlje 46: Proizvodi od alfa trave i drugih materijala za pletenje, pleteni predmeti
Poglavlje 47: Materijal za izradu papira
Poglavlje 48: Papir i karton, predmeti od papirne pase, papira i kartona
Poglavlje 49: Tiskane knjige, novine, slike i drugi tiskarski proizvodi, rukopisi, tiskani materijali i planovi
Poglavlje 65: Pokrivala za glavu i njihovi dijelovi
Poglavlje 66: Kišobrani, sunčane naočale, štapovi za hodanje, bičevi, jahački bičevi i njihovi dijelovi
Poglavlje 67:Obrađeno perje i paperje, predmeti izrađeni od perja i paperja, umjetno cijeveće, predmeti od ljudske kose
Poglavlje 68: Predmeti od kamena, gipsa, cementa, azbesta, tinjca i sličnih materijala
Poglavlje 69: Keramički proizvodi
Poglavlje 70: Staklo i proizvodi od stakla
Poglavlje 71: Biseri, drago i poludrago kamenje, plemenite kovine, smotane plemenite kovine i predmeti napravljeni od njih, umjetni nakin;
Poglavlje 73: Željezo i čelik i predmeti napravljeni od njih
Poglavlje 74: Bakar i predmeti napravljeni od njega
Poglavlje 75: Nikal i predmeti napravljeni od njega
Poglavlje 76: Aluminij i predmeti napravljeni od njega
Poglavlje 77: Magnezij i barij i predmeti napravljeni od njega
Poglavlje 78: Olovi i predmeti napravljeni od njega
Poglavlje 79: Cink i predmeti napravljeni od njega
Poglavlje 80: Kositar i predmeti napravljeni od njega
Poglavlje 81: Ostali metali koji se koriste u metalurgiji i predmeti napravljeni od njih
Poglavlje 82: Alati, umeci, pribor za jelo, žlice i vilice od metala i njihovi dijelovi,
osim:
bivši 82.05: alati
bivši 82.07: alati, dijelovi

Poglavlje 83: Različiti predmeti od metala
Poglavlje 84: Bojleri, strojevi i mehanički aparati, njihovi dijelovi
osim:
bivši 84.06: motori
bivši 84.08: drugi motori
bivši 84.45: strojevi
bivši 84.53: automatski strojevi za obradu podataka
bivši 84.55: dijelovi strojeva pod brojem 84.53
bivši 84.59: nuklearni reaktori

Poglavlje 85: Električni strojevi i oprema, njihovi dijelovi
osim:
bivši 85.13: telekomunikacijska oprema
bivši 85.15: strojevi za prijenos

Poglavlje 86: lokomotive za vlak i tramvaj, vagoni i njihovi dijelovi, spojevi i uređaji za željezničke i tramvajske tračnice, oprema za prometnu signalizaciju (koju ne pokreće električna energija)
osim:
bivši 86.02: oklopne lokomotive, električne
bivši 86.03: druge oklopne lokomotive
bivši 86.05: oklopni vagoni
bivši 86.06: vagoni za popravak
bivši 86.07: vagoni

Poglavlje 87: Vozila, osim vlakova i tramvaja, njihovi dijelovi
osim:
bivši 87.08: tenkovi i druga oklopna vozila
bivši 87.01: traktori
bivši 87.02: vojna vozila
bivši 87.03: kamioni za pomoć na cesti
bivši 87.09: motocikli
bivši 87.14: prikolice

Poglavlje 89: Brodovi, čamci i strukture za plovidbu
osim:
bivši 89.01A: ratni brodovi
Poglavlje 90: optički, fotografski, kinematrografski, mjerni, testni, precizni, medicinski i kirurški instrumenti i aparati, njihovi dijelovi,
osim:
bivši 90.05: dvogledi
bivši 90.13: razni instrumenti, laseri
bivši 90.14: telemetri
bivši 90.28: električki i elektronički mjerni instrumenti
bivši 90.11: mikroskopi
bivši 90.17: medicinski instrumenti
bivši 90.18: aparati za mehanoterapiju
bivši 90.19: ortopedski strojevi
bivši 90.20: rentgen

Poglavlje 91: Proizvodnja zidnih i ručnih satova
Poglavlje 92: Glazbeni instrumenti, aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, dijelovi i prateća oprema takvih aparata
Poglavlje 94: Namještaj i njegovi dijelovi, posteljina, madraci, potpora madracima, jastuci i slična punjena oprema
osim:
bivši 94.01A: avionska sjedala
Poglavlje 95: predmeti i proizvodi materijala za oblikovanje ili rezbarenje
Poglavlje 96: Metle, četke, četkice za puder, sita
Poglavlje 98: Razni proizvedeni predmeti

PRILOG VI.

DEFINICIJA ODREĐENIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA
Za svrhe ove Direktive:
1. (a) “tehnička specifikacija”, kada se radi o ugovorima o javnim radovima, je ukupnost tehničkih uvjeta sadržanih posebno u natječajnoj dokumentaciji, a koje određuju obilježja koja materijal, proizvod ili nabava moraju imati i na osnovu kojih se materijal, proizvod ili nabava mogu opisati na način koji zadovoljava svrhu koju mu je naručitelj namijenio. Ta obilježja uključuju razine utjecaja na okoliš, dizajn svih zahtjeva (uključujući dostupnost invalidima) i ocjenu usklađenosti, izvedbu, sigurnost ili dimenzije, uključujući postupke osiguranja kvalitete, terminologiju, simbole, testiranja i metode testiranja, pakiranje, označavanje tih postupaka i metode proizvodnje.Uključuju i pravila vezana uz dizajn i cijenu, testiranje, ispekciju i prihvatljive uvjete za radove i metode ili tehnike izgradnje i sve ostale tehničke uvjete koje naručitelj može propisati, u skladu s općim ili posebnim propisima, vezano uz dovršene radove i materijale ili dijelove koje uključuju;
(b) “tehnička specifikacija”, u slučaju ugovora o javnoj nabavi ili službi, je specifikacija u dokumentu koja opisuje potrebna obilježja proizvoda ili usluge, kao što je razina kvalitete, utjecaj na okoliš, dizajn svih zahtjeva (uključujući dostupnost invalidima) i ocjenu usklađenosti, izvedbu, sigurnost ili dimenzije,uključujući zahtjeve važne za proizvod što se tiče imena pod kojim se proizvod prodaje, terminologiju, simbole, testiranje i metode tesitranja, pakiranje, označavanje, upute za uporabu, postupke i metode proizvodnje i postupke za ocjenu usklađenosti ;
2. “norma” je tehnička specifikacija koju je odobrilo priznato tijelo za normizaciju i koja se može stalno upotrebljavati, ali s kojom usklađenost nije obavezna i koja pripada u jednu od sljedećih kategorija:
– međunarodna norma: norma koju je prihvatila međunarodna organizacija za normizaciju i učinila ju dostupnom širokoj javnosti,
– europska norma: norma koju je prihvatila Europska organizacija za normizaciju i učinila ju dostupnom široj javnosti,
– nacionalna norma: norma koju je prihvatilo nacionalno tijelo za normizaciju i učinilo ju dostupnom široj javnosti;
3. “Europsko tehničko odobrenje” je pozitivna tehnička ocjena uporabe proizvoda za određenu svrhu na temelju činjenice da on ispunjava temeljne zahtjeve za građevinske radove na temelju svojsvenih obilježja proizvoda i definiranih uvjeta za primjenu i uporabu. Europska tehnička odobrenja izdaje tijelo ovlašteno od strane države članice.
4. “Zajednička tehnička specifikacija” je tehnička specifikacija u skladu s postupkom koji su priznale države članice i koji je objavljen u Službenom listu Europske unije.
5. “tehnička referenca”: bilo koji proizvod koji su proizvela europska tijela za normizaciju, osim službenih normi, na temelju postupaka koji su usvojeni za razvoj potreba tržišta.

PRILOG VII.

PODACI KOJE TREBA UKLJUČITI U OBAVIJESTI

PRILOG VII. A

PODACI KOJI MORAJU BITI UKLJUČENI U JAVNE OBAVIJESTI O UGOVORIMA
OBAVIJEST O OBJAVI OBAVIJESTI O PRETHODNIM PODACIMA O PROFILU KUPCA:
1. Zemlja naručitelja
2. Naziv naručitelja
3. Internet adresa «profila kupca» (URL)
4. Referentni brojevi CPV nomenklature
OBAVIJEST O PRETHODNIM PODACIMA
1. Naziv, adresa, broj faksa i adresa elektronske pošte naručitelja i, ako je drugačija, službe od koje se mogu dobiti dodatni podaci i, u slučaju ugovora o uslugama i radovima, usluga tj. mjerodavna internet stranica vlade na kojoj se mogu naći podaci o osnovnom regulatornom okviru za poreze, zaštitu okoliša, zaštitu na radu i radne uvjete koji se primjenjuje na mjestu gdje će se radovi iz ugovora obavljati..
2. Ako je potrebno, navesti je li ugovor ograničen na zaštićene radionice i je li njegova provedba ograničena na zaštićene programe zapošljavanja.
3. U slučaju ugovora o javnim radovima: priroda i opseg radova i mjesto njihovog obavljanja; ako su radovi podijeljeni na nekoliko dijelova, temeljna obilježja tih dijelova u odnosu na radove; ako je moguće, procjenu opsega troškova predloženih radova; refenentni brojevi u nomenklaturi.
U slučaju ugovora o javnoj nabavi: priroda i količina ili vrijednost proizvoda koji se nabavljaju, referentni brojevi u nomenklaturi.
U slučaju ugovora o javnim uslugama: ukupna vrijednost predložene kupovine u svakoj od kategorija iz Priloga II. A; referentni broj(evi) u nomenklaturi.
4. Procijenjeni datum za početak postupaka dodjele u odnosu na ugovor ili ugovore, u slučaju ugovora o pružanju javnih usluga prema kategoriji.
5. Ako je potrebno, navesti je li uključen okvirni ugovor.
6. Ako je potrebno, drugi podaci.
7. Datum otpreme obavijesti ili otpreme obavijesti o objavi obavijesti o prethodnim podacima na profilu kupca.
8. Navesti je li ugovor obuhvaćen Sporazumom.

OBAVIJESTI O UGOVORU
Otvoreni i ograničeni postupci, kompetitivni razgovori, postupci i pregovarački postupci:
1. Naziv, adresa, broj faksa i adresa elektronske pošte naručitelja.
2. Ako je potrebno, navesti je li ugovor ograničen na zaštićene radionice i je li njegova provedba ograničena na zaštićene programe zapošljavanja.
3. (a) Odabrani postupak dodjele;
(b) Ako je potrebno, razlozi za uporabu ubrzanog postupka ( u slučaju ograničenih i pregovaračkih postupaka);
(c) Ako je potrebno, navesti je li uključen okvirni ugovor;
(d) Ako je potrebno, navesti da li se radi o dinamičnom sustavu kupnje;
(e) Ako je potrebno, provesti elektronsku dražbu ( u slučaju otvorenih, ograničenih ili pregovaračkih postupaka, u situaciji navedenoj u članku 30. stavku 1. točki (a)).
4. Oblik ugovora
5. Mjesto obavljanja radova, dostave proizvoda ili pružanja usluga.
6. (a) Ugovori o javnim radovima:
– priroda i opseg radova i općenita priroda radova. Pokazatelji mogućnosti dodatnih radova i, ako je poznat, raspored korištenja tih mogućnosti i broj mogućih obnova. Ako su radovi iz ugovora podijeljeni na nekoliko dijelova, veličinu pojedinih dijelova; referentni broj(evi) u nomenklaturi.
– podaci o svrsi radova ili ugovor kada radovi uključuju i izradu projekata
– u slučaju okvirnih sporazuma, oznaka planiranog trajanja okvirnog sporazuma, procjenjena ukupna vrijednost radova za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i, koliko je moguće, vrijednost i čestoću ugovora koji će se dodijeliti..
(b) Ugovori o javnoj nabavi:
– priroda proizvoda uz oznaku jesu li potrebni javni natječaji radi kupovine, iznajmljivanja, uzimanja u najam ili njihove kombinacije, referentni broj u nomenklaturi. Količina proizvoda s posebno istaknutim mogućnostima za dodatnu kupovinu i, ako je poznat, privremeni raspored korištenja tih mogućnosti i broj mogućih obnova, ako ih ima. Referentni brojevi u nomenklaturi.
– U slučaju redovnih ili obnovljivih ugovora u određenom razdoblju, navesti, ako je poznat, i raspored sljedećih ugovora za kupovinu planiranih zaliha,
– u slučaju okvirnog sporazuma, oznaka planiranog trajanja okvirnog sporazuma, procjenjena ukupna vrijednost radova za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i, koliko je moguće, vrijednost i čestoću ugovora koji će se dodijeliti.
(c) Ugovori o pružanju javnih usluga:
– kategorija i opis usluge. Referentni broj(evi) u nomenklaturi. Količina usluga koje se pružaju. Istaknuti mogućnosti za dodatnu kupovinu i, ako je poznat, privremeni raspored korištenja tih mogućnosti i broj mogućih obnova, ako ih ima. U slučaju ugovora koje se u određenom razdoblju mogu obnavljati, procjena vremenskog okvira, ako je poznat, za sljedeće javne ugovore na nabavu planiranih usluga.
– u slučaju okvirnog ugovora, oznaka planiranog trajanja okvirnog ugovora, procjenjena ukupna vrijednost radova za vrijeme trajanja okvirnog ugovora i, koliko je moguće, vrijednost i čestoću ugovora koji će se dodijeliti.
– oznaka je li obavljanje određene usluge zakonom, popisom ili upravnom odredbom rezervirano za određeno zanimanje.
Uputa na zakon, propis ili upravnu odredbu.
– uputa da li pravne osobe moraju navesti ime i kvalifikacije osoblja koje će biti odgovorno za provedbu usluge.
7. Ako su ugovori podjeljeni na dijelove, uputa o mogućnosti natjecanja za jedan, nekoliko ili sve dijelove..
8. Vremenski rok za dovršetak radova, nabave ili pružanja usluga ili trajanje ugovora o radovima, nabavi ili pružanju usluga; ako je moguće, vremenski rok do kojeg radovi moraju početi ili do kojeg će početi dostava robe ili pružanje usluga.
9.Prihvaćanje ili zabrana varijanti.
10. Ako je to primjenjivo, određene uvjete kojima podliježe provedba ugovora.
11. U slučaju otvorenih postupaka:
(a) naziv, adresa, broj telefona i faksa i adresa elektronske pošte na kojima se mogu zatražiti ugovorni i dodatni dokumenti;
(b) ako je potrebno, rok za podnošenje takvih zahtjeva;
(c) ako je potrebno, cijena i uvjeti plaćanja za nabavu tih dokumenata
12. (a) Rok za primanje ponuda ili indikativnih ponuda ako se radi o dinamičnom sustavu kupnje (otvoreni postupci):
(b) rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje (ograničeni i pregovarački postupci)
(c) adresa na koju ih treba dostaviti
(d) jezik ili jezici na kojima moraju biti sastavljeni.
13. U slučaju otvorenih postupaka:
(a) osobe koje su ovlaštene da budu prisutne za vrijeme otvaranja ponuda;
(b) datum i mjesto otvaranja.
14. Ako je potrebno bilo kakav traženi depozit ili garancija.
15. Osnovni uvjeti vezani uz financiranje i plaćanje i/ili upute na tekstove u kojima su sadržani.
16. Ako je primjenjivo, pravni oblik koji mora imati grupacija gospodarskih subjekata kojima se dodjeljuje ugovor.
17. Kriteriji za odabir vezano uz osobnu situaciju gospodarskih subjekata koji mogu uzrokovati njihovo isključenje i potrebne informacije kojima se dokazuje da oni ne pripadaju u kategoriju slučajeva koji opravdavaju isključivanje. Kriteriji za odabir i podaci o osobnoj situaciji gospodarskih subjekata, podaci i nužne formalnosti za procjenu minimalnih gospodarskih i tehničkih normi kojima mora udovoljavati gospodarski subjekt. Najmanja razina(e) normi koja može biti potrebna.
18. Ako postoji okvirni sporazum, broj i, ako je potrebno, predloženi najveći broj gospodarskih subjekata koji će biti njegovi potpisnici, trajanje okvirnog sporazuma uz naznaku razloga za trajanje duže od četiri godine..
19. U slučaju kompetitivnog razgovora ili pregovaračkog postupka s objavom obavijesti o ugovoru, upozoriti na, ako je potrebno, korištenje postupovnog postupka kako bi se postpeno smanjio broj rješenja o kojima se mora raspravljati ili ponuda o kojima se mora pregovarati.
20. U slučaju ograničenog postupka, kompetitivni razgovor ili pregovarački postupak s objavom obavijesti o ugovoru kada se koristi mogućnost smanjivanja broja kandidata koji se pozivaju da predaju svoje ponude, sudjeluju u razgovoru ili pregovaraju. Najmanji i, ako je potrebno, predloženi najveći broj kadidata i objektivni kriteriji koji će se koristiti za odabir tog broja kandidata.
21. Vremenski okvir unutar kojeg natjecatelj mora predati ponudu (otvoreni postupci).
22. Ako je potrebno, nazivi i adrese gospodarskih subjekata koje je naručitelj već odabrao (pregovarački postupci).
23. Kriteriji navedeni u članku 53. koji će se koristiti za dodjelu ugovora: «najniža cijena» ili «ekonomski najpovoljnija ponuda». Navode se kriteriji koji predstavljaju gospodarski najpovoljniju ponudu i njihovo vaganje ako se ne pojavljuju u specifikacijama ili, u slučaju kompetitivnog razgovora, u opisnom dokumentu.
24. Naziv i adresa tijela odgovornog za rješavanje žalbi i posredovanje, ako je potrebno. Točni podaci o rokovima za podnošenje žalbi, ili ako je potrebno naziv, adresa, broj telefona, broj faksa i adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti ti podaci.
25. Datumi za objavu obavijesti o prethodnim podacima u skladu s tehničkim specifikacijama objave navedene u Prilogu VIII. ili izjavom da nije došlo do takve objave..
26. Datum otpreme obavijesti.
27. Navesti je li ugovor pokriven Sporazumom.

POJEDNOSTAVLJENA OBAVIJEST O UGOVORU KOJA SE KORISTI U DINAMIČnOM SUSTAVU KUPNJE
1. Zemlja naručitelja
2. Naziv i adresa elektronske pošte naručitelja
3. Uputa na objavu obavijesti o ugovoru za dinamički sustav kupnje
4. Adresa elektronske pošte na kojoj su dostupne tehničke specifikacije i dodatni dokumenti vezani uz dinamični sustav kupnje.
5. Predmet ugovora: opis prema referentom broju “CPV” nomenklature i količina ili opseg ugovora koji se dodjeljuje.
6. Vremenski okvir za predaju okvirnih ponuda.
OBAVIJESTI O DODJELI UGOVORA
1. Naziv i adresa naručitelja
2. Odabrani postupci dodjele. U slučaju pregovaračkog postupka bez prethodne objave obavijesti o ugovoru (članak 28.), opravdanje.
3. Ugovori o javnim radovima: priroda i opseg ugovora, osnovna obilježja radova.
Ugovori o javnoj nabavi: priroda i količina proizvoda, ako je potrebno; referentni broj u nomenklaturi
Ugovori o pružanju javnih usluga: kategorija i opis usluge, referentni broj u nomenklaturi, količina kupljenih usluga.
4. Datum dodjele ugovora
5. Kriteriji za dodjelu ugovora
6. Broj primljenih ponuda.
7. Naziv i adresa uspješnih gospodarskih subjekata.
8. Cijena ili opseg plaćenih (najvećih i najmanjih) cijena.
9. Zadržana vrijednost ponude (ponuda) ili najviša i najniža ponuda koja je uzeta u obzir za dodjelu ugovora.
10. Ako je potrebno, vrijednost i dio ugovora koji će se dodjeliti trećoj strani.
11. Datum objave obavijesti o ponudi u skladu s tehničkim specifikacijama za objavu navedenim u Prilogu VIII.
12. Datum otpremanja obavijesti.
13. Naziv i adresa tijela odgovornog za rješavanje žalbi i posredovanje, ako je potrebno. Točni podaci o rokovima za predaju žalbi i ako je potrebno naziv, adresa, telefonski broj, broj faksa i adresa elektronske pošte službe od koje se ti podaci mogu dobiti.

PRILOG VII. B

PODACI KOJI MORAJU STAJATI U OBAVIJESTIMA O KONCESIJAMA ZA JAVNE RADOVE
1. Naziv, adresa, broj faksa i adresa elektronske pošte naručitelja
2. (a) Mjesto obaljanja radova
(b) Predmet koncesije, priroda i opseg usluga
3. (a) Vremenski rok za predaju prijava
(b) Adresa na koju se moraju poslati
(c) Jezik/jezici na kojima moraju biti napisani
4. Osobni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju zadovoljiti kandidati
5. Kriteriji koji će se primjeniti za dodjelu ugovora
6. Ako je potrebno, najmanji dio radova koji će se dati trećoj strani
7. Datum otpreme obavijesti
8. Naziv i adresa tijela odgovornog za rješavanje žalbi i posredovanje, ako je potrebno. Točni podaci o rokovima za predaju žalbi i ako je potrebno naziv, adresa, telefonski broj, broj faksa i adresa elektronske pošte službe od koje se ti podaci mogu dobiti.

PRILOG VII. C

PODACI KOJI MORAJU STAJATI U OBAVIJESTIMA O UGOVORIMA O RADOVIMA KONCESIONARA KOJI NISU NARUČITELJI
1. (a) Mjesto obavljanja radova
(b) Priroda i opseg usluga, osnovna obilježja radova
2. Bilo koji nametnuti rok za dovršenje radova
3. Naziv i adresa tijela od kojeg se mogu zatražiti specifikacije i dodatni dokumenti
4. (a) Rok za primanje prijava za sudjelovanje i/ili primanje ponuda
(b) Adresa na koju se moraju poslati
(c) Jezik/jezici na kojem moraju biti napisani
5. Potrebni depoziti i garancije
6. Gospodarski i tehnički uvjeti koje mora zadovoljiti ugovornik
7. Kriteriji koji će se primjeniti za dodjelu ugovora
8. Datum otpreme obavijesti

PRILOG VII. D

PODACI KOJI MORAJU STAJATI U OBAVIJESTIMA O NATJEČAJU ZA DIZAJN
OBAVIJESTI O NATJEČAJU
1. Naziv, adresa, broj faksa i adresa elektronske pošte naručitelja i službe od koje se mogu dobiti dodatni dokumenti
2. Opis projekta
3. Vrsta natječaja: otvoreni ili ograničeni
4. U slučaju otvorenog natječaja: vremenski rok za predaju projekata
5. U slučaju ograničenog natječaja:
(a) broj natjecatelja
(b) imena već odabranih natjecatelja, ako ih ima
(c) kriteriji za odabir natjecatelja
(d) rokovi za zahtjeve za sudjelovanje
6. Ako je potrebno, naznačiti da je sudjelovanje ograničeno samo na određeno zanimanje
7. Kriteriji koji će se primjenjivati za ocjenu projekata
8. Imena već odabranih članova žirija
9. Naznačiti je li odluka žirija obvezujuća za naručitelja
10.Broj i vrijednost nagrada
11. Isplate natjecateljima, ako ih ima
12. Naznačiti hoće li pobjedniku ili pobjednicima biti dodjeljeni ugovori
13. Datum otpreme obavijesti
OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA
1. Naziv adresa, broj faksa i adresa elektronske pošte naručitelja
2. Opis projekta
3. Ukupan broj sudionika
4. Broj stranih sudionika
5. Pobjednik(ci) natječaja
6. Nagrade
7. Uputa na obavijest o natječaju
8. Datum otpreme obavijesti

PRILOG VIII.

OBILJEŽJA OBJAVE
1. Objava obavijesti
(a) Obavijesti navedene u člancima 35, 58, 64. i 69. naručitelj šalje Uredu za službena izdanja Europskih zajednica u formatu navedenom u Direktivi Vijeća 2001/78/EZ od 13. rujna 2001. o uporabi standardiziranih obrazaca u objavi obavijesti o javnim ugovorima.1 Obavijesti o prethodnim podacima navedeni u prvoj točki članka 35. stavka 1, objavljenim na profilu kupca kako je opisanu u točki 2(b) moraju isto biti u tom formatu kao i obavijesti o njihovoj objavi.
(b) Obavijesti navedene u člancima 35, 58, 64. i 69. objavlje Ured za službena izdanja Europskih zajednica ili naručitelj ako je obavijest o prethodnim podacima objavljena na profilu kupca u skladu s prvom točkom članka 35. stavka 1. Osim toga, naručitelji mogu te podatke objaviti na Internetu u okviru «profila kupca» kako je navedeno u točki 2(b).
(c) Ured za službena izdanja naručitelju će dostaviti podatke navedene u članku 36.stavku 8.
2.Objavljivanje dopunskih ili dodatnih podataka
(a) Ohrabruje se naručitelje da specifikacije i dodatne dokumente u potpunosti objavljuju na Internetu .
(b) Profil kupca može uključiti obavijesti o prethodnim podacima kako je navedeno u prvoj točki članka 35. stavka 1, podatke o tekućim natječajima, rasporedu nabave, sklopljene ugovore, otkazane postupke i bilo kakve korisne opće podatke, kao što su kontaktne točke, broj telefona ili faksa, poštanska adresa ili adresa elektronske pošte..
3. Format i postupci za elektronsko slanje obavijesti
Format i postupak za slanje obavijesti elektronskim putem dostupni su na Internet adresi “http://simap.eu.int”.

PRILOG IX.

REGISTRI

PRILOG IX. A1

UGOVORI O JAVNIM RADOVIMA
Strukovni registri i odgovarajuće izjave i potvrde za svaku državu članicu su:
– u Belgiji, “Registre du commerce”/”Handelsregister”;
– u Danskoj, “Erhvervs-og Selskabsstyrelsen”;
– u Njemačkoj, “Handelsregister” i “Handwerksrolle”;
– u Grčkoj, ‘Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων’ – MEEΠ Ministarstva okoliša, gradova, prostornog planiranja i javnih radova (YΠΕΧΩΔΕ);
-u Španjolskoj, “Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda”;
– u Francuskoj, “Registre du commerce et des sociétés” i “Répertoire des métiers”;
– u Irskoj, od naručitelja se može tražiti da dostavi potvrdu od Registra poduzeća ili Registra prijateljskih društava ili, ako to nije slučaj, potvrdu da je dotična osoba izjavila pod prisegom da obavlja dotičnu djelatnost u državi u kojoj ima poslovni nastan, na određenom mjestu i pod određenim poslovnim imenom;
– u Italiji, “Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato”;
– u Luksemburgu “Registre aux firmes” i “Rôle de la chambre des métiers”;
– u Nizozemskoj, the “Handelsregister”;
– u Austriji, “Firmenbuch”, “Gewerberegister”, “Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”;
– u Portugalu “Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário” (IMOPPI)(CAEOPP);
– u Finskoj “Kaupparekisteri”/ “Handelsregistret”;
– u Švedskoj “aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren”;
– u Ujedinjenom Kraljevstvu, od naručitelja se može tražiti da dostavi potvrdu iz Registra poduzeća ili, ako to nije slučaj, potvrdu da je osoba izjavila pod prisegom da obavlja dotičnu djelatnost u državi u kojoj ima poslovni nastan, na određenom mjestu i pod određenim poslovnim imenom; .

PRILOG IX. B

UGOVORI O JAVNOJ OPSKRBI

Mjerodavni strukovni ili trgovački registri i odgovarajuće izjave i potvrde su sljedeći:
– u Belgiji “Registre du commerce/Handelsregister”;
– u Danskoj “Erhvers- og Selskabsstyrelsen”;
– u Njemačkoj “Handelsregister” i “Handwerksrolle”;
– u Grčkoj, ‘Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο’;
– u Španjolskoj, “Registro Mercantil” ili u slučaju neregistriranih pojednačnih osoba, potvrda o tome da je osoba izjavila pod prisegom da se bavi dotičnom strukom;
– u Francuskoj, “Registre du commerce et des sociétés” i “Répertoire des métiers”;
– u Irskoj, od naručitelja se može tražiti da dostavi potvrdu od Registra poduzeća ili Registra prijateljskih društava ili, ako to nije slučaj, potvrdu da jee dotična osoba izjavila pod prisegom da obavlja dotičnu djelatnost u državi u kojoj ima poslovni nastan, na određenom mjestu i pod određenim poslovnim imenom.
– u Italiji, “Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato”, i “Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato”;
– u Luksemburgu “Registre aux firmes” i “Rôle de la chambre des métiers”;
– u Nizozemskoj, “Handelsregister”;
– u Austriji “Firmenbuch”, “Gewerberegister”, “Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”;
– u Portugalu, “Registo Nacional das Pessoas Colectivas”;
– u Finskoj, “Kaupparekisteri” i “Handelsregistret”;
– u Švedskoj, “aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren”;
– u Ujedinjenom Kraljevstvu, od naručitelja se može tražiti da dostavi potvrdu iz Registra poduzeća ili, ako to nije slučaj, potvrdu da je osoba izjavila pod prisegom da obavlja dotičnu djelatnost u u državi u kojoj ima poslovni nastan, na određenom mjestu i pod određenim poslovnim imenom; .

PRILOG IX. C

UGOVORI O PRUŽANJU JAVNIH USLUGA
Mjerodavni strukovni i trgovački registri ili izjave i potvrde su sljedeći:
– u Belgiji”Registre du commerce/Handelsregister” i “Ordres professionels/Beroepsorden”;
– u Danskoj, “Erhvervs- og Selskabsstyrelsen”;
– u Njemačkoj, “Handelsregister”, “Handwerksrolle”, “Vereinsregister”, “Partnerschaftsregister” i “Mitgliedsverzeichnisse de Berufskammern der Ländern”;
– u Grčkoj, od davatelja usluga može se tražiti da dostavi izjavu o obavljanju dotične djelatnosti koju daje pred javnim bilježnikom pod prisegom; u slučajevima predviđenim u postojećem nacionalnom zakonodavstvu, za pružanje istraživačkih usluga navedenih u Prilogu I. A, strukovni registar Mητρώο Μελετητών’ and ‘Μητρώο Γραφείων
Μελετών’;
– u Španjolskoj, “Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda”;
– u Francuskoj “Registre du commerce” i “Répertoire des métiers”;
– u Irskoj, od davatelja usluga može se tražiti da dostavi potvrdu od Registra poduzeća ili Registra prijateljskih društava ili, ako to nije slučaj, potvrdu da je dotična osoba izjavila pod prisegom da obavlja dotičnu djelatnost u državi u kojoj ima poslovni nastan, na određenom mjestu i pod određenim poslovnim imenom.
– u Italiji, the “Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato”, “Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato” ili “Consiglio nazionale degli ordini professionali”;
– u Luksemburgu “Registre aux firmes” i “Rôle de la chambre des métiers”;
– u Nizozemskoj “Handelsregister”;
– u Austriji, “Firmenbuch”, “Gewerberegister”, “Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”;
– u Portugalu, “Registo nacional das Pessoas Colectivas”;
– u Finskoj, “Kaupparekisteri” i “Handelsregistret”;
– u Švedskoj, “aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren”;
– u Ujedinjeno Kraljevstvu, od davatelja usluga može se tražiti da dostavi potvrdu iz Registra poduzeća ili, ako to nije slučaj, potvrdu da je osoba izjavila pod prisegom da obavlja dotičnu djelatnost u u državi u kojoj ima poslovni nastan, na određenom mjesti i pod određenim poslovnim imenom;

PRILOG X.

ZAHTJEVI VEZANI UZ UREĐAJE ZA ELEKTRONSKO PRIMANJE PONUDA, ZAHTJEVI ZA SUDJELOVANJE I PLANOVI I PROJEKTI U NATJEČAJIMA

Uređaji za elektronsko primanje ponuda, zahtjevi za sudjelovanje planova i projekata u natječajima moraju barem garantirati, uz pomoć tehničkih sredstava i odgovarajućih postupaka, da:
(a) su elektronski potpisi vezani uz ponude, zahtjeve za sudjelovanje i slanje planova i projekata u skladu s nacionalnim propisima usvojenim na temelju Direktive 1999/93/EZ;
(b) se točno vrijeme i datum primanja ponuda, zahtjeva za sudjelovanje i predaja planova i projekata mogu točno odrediti;
(c) se može osigurati da, prije određenog vremena, nitko ne može imati pristup podacima koji se prenose u skladu s ovim zahtjevima;
(d) se, ako je prekršena zabrana pristupa, može osigurati da se prekršaj lako otkrije;
(e) samo ovlaštene osobe mogu odrediti i promijeniti datume za otvaranje primljenih podataka;
(f) u različitim fazama postupka dodjele ugovora ili natječaja pristup svim podacima, ili njihovim dijelovima, mora biti moguć samo istovremenim djelovanjem ovlaštenih osoba;
(g) istovremeno djelovanje ovlaštenih osoba mora dati pristup podacima samo nakon propisanog datuma;
(h) podaci koji su primljeni i otvoreni u skladu s ovim zahjtevima moraju biti dostupni samo osobama koje su ovlaštene da s njima budu upoznate.

PRILOG XI.

ROKOVI ZA PRENOŠENJE I PRIMJENU (Članak 80.)

Direktive Rokovi za prenošenje i primjenu
92/50/EEZ (O) L 209, 24.7.1992., str.1
Austrija, Finska, Švedska* 1. srpanj 1993.
1. siječanj 1995.
93/36/EEZ (O) L 199, 09.08.93., str.1
Austrija, Finska Švedska* 13. lipanj 1994.
1. siječanj 1995.
93/37/EEZ (O) L 199, 09.08.03., str.54
pročišćeni tekstovi direktiva:
– 71/305/EEZ (O) L 199, 09.08.93., str.54
– EC od 6
– DK, IRL, Uk
– Grčka
– Španjolska, Portugal
– Austrija, Finska, Švedska*
– 98/440/EEZ (O) L 210, 21.07.1989. str.1
– EZ od 9
– Grčka, Španjolska, Portugal
– Austrija, Finska, Švedska*

30. srpanj 1972.
1. siječanj 1973.
1. siječanj 1981.
1. siječanj 1986.
1. sliječanj 1995.

19. srpanj 1990.
1. ožujak 1992.
1. siječanj 1995.
97/52/EZ (O) L 328, 28.11.97., str.1 13. listopad 1998.
* EEA: 1. siječanj 1994.

PRILOG XII.

TABELA MEĐUSOBNIH ODNOSA1

Ova direktiva Direktiva 93/37/EEZ Direktiva 93/36/EEZ Direktiva 92/52/EEZ Drugi akti
Članak 1. stavak 1. Članak 1. prvi redak, prilagođena Članak 1. prvi redak, prilagođena Članak 1. prvi redak, prilagođena
Članak 1. stavak 2. točka a) Članak 1. točka a) prvi dio rečenice Članak 1. točka a) prvi i zadnji dio rečenice Članak 1. točka a) Izmijenjen i dopunjen
Članak 1. stavak 2. točka b) Članak 1. točke b) i c) _ _
Članak 1. stavak 2. točka c) prvi podstavak _ Članak 1. točka a) drugi dio prve rečenice i druga rečenica, prilagođena _
Članak 1. stavak 2. točka c) drugi podstavak _ Članak 1. točka a), prilagođena _
Članak 1. stavak 2. točka d) prvi podstavak _ _ _ Novi
Članak 1. stavak 2. točka d) drugi podstavak _ _ Članak 2. prilagođen
Članak 1. stavak 2. točka d) treći podstavak _ _ 16. uvodna izjava prilagođena
Članak 1. stavak 3. Članak 1. točka d) _ _ _ _
Članak 1. stavak 4. _ _ _ _ Novi
Članak 1. stavak 5. _ _ _ _ Novi
Članak 1. stavak 6. _ _ _ _ Novi
Članak 1. stavak 7. _ _ _ _ Novi
Članak 1. stavak 8. prvi podstavak _ _ Članak 1. točka c) prva rečenica prilagođena
Članak 1. stavak 8. drugi podstavak _ _ _ _ Novi
Članak 1. stavak 8. treći podstavak Članak 1. točka h) Članak 1. točka c) Članak 1. točka c), druga rečenica Izmijenjen i dopunjen
Članak 1. stavak 9. Članak 1. točka b), prilagođen Članak 1. točka b) prilagođen Članak1. točka b) prilagođen
Članak 1. stavak 10. _ _ _ _ Novi
Članak 1. stavak 11. prvi podstavak Članak 1. točka e) prilagođen Članak 1. točka d. prilagođen Članak 1. točka d) prilagođen
Članak 1. stavak 11. drugi podstavak Članak 1. točka f) prilagođen Članak 1. točka e) prilagođen Članak 1. točka e) prilagođen
Članak 1. stavak 11. treći podstavak __ _ _ Novi
Članak 1. stavak 11. četvrti podstavak Članak 1. točka g) prilagođen Članak 1. točka f) prilagođen Članak 1. točka f) prilagođen
Članak 1. stavak 11. peti podstavak Članak 1. točka g) prilagođen
Članak 1. stavak 12. _ _ _ Novi
Članak 1. stavak 13. _ _ _ Novi
Članak 1. stavak 14. _ _ _ Novi
Članak 1. stavak 15. _ _ _ Novi
Članak 2. Članak 6. stavak 6. Članak 5. stavak 7. Članak 3. stavak 1. Izmijenjen i dopunjen
Članak 3. : Članak 2. stavak 2. _
Članak 4. stavak 1. Novi Novi Članak 26. stavci 2. i 3., prilagođeni
Članak 4. stavak 2. Članak 21. izmijenjen i dopunjen Članak 18. prilagođen Članak 26. stavak 1. prilagođen
Članak 5. Članak 33a prilagođen Članak 28. izmijenjen i dopunjen Članak 38a. Prilagođen
Članak 6. Članak 15. stavak 2. Izmijenjen i dopunjen
Članak 7. točke a) i b) _ Članak 5. stavak 1. točka a) prilagođen Članak 7. stavak 1. točka a) prilagođen
Članak 7. točka c) Članak 6. stavak 1. točka a) prilagođen
_ _
Članak 8 Članak 2. i članak 6. stavak 1. točka b) prilagođen _ Članak 3. stavak 3. i članak 7. stavak 1. točka a) prilagođen
Članak 9. stavak 1. prvi podstavak _ Članak 5. stavak 5. Članak 7. stavci 2. i 7. Izmijenjen i dopunjen
Članak 9. stavak 1. drugi podstavak _ _ _ Novi
Članak 9. stavak 2. _ Članak 5. stavak 1. točka b) _
Članak 9. stavak 3. Članak 6. stavak 4. Članal 5. stavak 6. Članal 7. stavak 3. druga odredba
Članak 9. stavak 4. Članak 6. stavak 5. prilagođen
Članak 9. stavak 5. točka a) Članak 6. stavak 3. prilagođen _ Članak 7. stavak 4. treći podstavak, prilagođen
Članak 9. stavak 5. toćka b) _ Članak 5. stavak 4. _
Članak 9. stavak 6. _ Članak 5. stavak 2. _
Članak 9. stavak 7. _ Članak 5. stavak 3. Članak 7. stavak 6.
Članak 9. stavak 8. točka a) – _ Ćlanak 7. stavak 4. Izmijenjen i dopunjen
Članak 9. stavak 8. točka b) _ _ Članak 7. stavak 5. Izmijenjen i dopunjen
Članak 9. stavak 9. _ _ _ _ Novi
Članak 10. Novi Članak 3. prilagođen Članak 4. stavak 1. prilagođen
Članak 11. _ _ _ _ Novi
Članak 12. Članak 4. točka a) Članak 2. točka a) Članak 1. točka a) (ii) Izmijenjen i dopunjen
Članak 13. _ __ _
Članak 14. Članak 4. točka b) Članak 2. stavak 1. točka b) Članak 4. stavak 2.
Članak 15. točka b) Članak 5. točka a) prilagođen Članak 4. točka a) prilagođen Članak 5. točka a) prilagođen
Članak 15. točke b) i c) Članak 5. točke b) i c) Članak 4. točke b) i c) Članak 5. točke b) i c)
Članak 16. _ _ Članak 1. točka a), (iii) do (ix), prilagođen
Članak 17. _ _ Novi
Članak 18. _ _ Članak 6. Izmijenjen i dopunjen
Članak 19. _ _ _ Novi
Članak 20. _ _ Članak 8.
Članak 21. _ _ Članak 9.
Članak 22. _ _ Članak 10.
Članak 23. Članak 10. Članak 8. Članak 14. Izmijenjen i dopunjen
Članak 24. stavci 1 do 4. prvi podstavak Članak 19. Članak 16. stavak 1. Članak 24. stavak 1. Izmijenjen i dopunjen
Članak 24. stavak 4. drugi podstavak _ Članak 16. stavak 2. prilagođen Članak 24. stavak 2. prilagođen
Članak 25. prvi stavak Članak 20. prvi stavak Članak 17. prvi stavak Članak 25. prvi stavak Izmijenjen i dopunjen
Članak 25. drugi stavak Članak 20. drugi stavak Članak 17. drugi stavak Članak 25. drugi stavak
Članak 26. _ _ _ Novi
Članak 27. prvi stavak Članak 23. stavak 1. _ Članak 28. stavak 1. Izmijenjen i dopunjen
Članak 28. prvi stavak Članak 7. stavak 1. prilagođen Članak 6. stavak 1. prilagođen Članak 11. stavk 1. prilagođen
Članak 28. drugi stavak Članak 7. stavak 4. Članak 6. stavak 4. Članak 11. stavak 4. Izmijenjen i dopunjen
Članak 29. _ _ _ Novi
Članak 30. stavak 1. točka a) Članak 7. stavak 2. točka a) Članak 6. stavak 2. Članak 11. stavak 2. točka a)
Članak 30. stavak 1. točka b) Članak 7. stavak 2. točka c) Novi Članak 11. stavak 2. točka b)
Članak 30. stavak 1. točka c) _ Članak 11. stavak 2. točka c)
Članak 30. stavak 1. točka d) Članak 7. stavak 2. točka b) _ _ Novi
Članak 30. stavci 2, 3 i 4 _ _ _ Novi
Članak31. točka 1. točka a) Članak 7. stavak 3. točka a) Članak 6. stavak 3. točka a) Članak 11. stavak 3. točka a)
Članak31. točka 1. točka b) Članak 7. stavak 3. točka b) Članak 6. stavak 3. točka c) Članak 11. stavak 3. točka b)
Članak 31. točka 1. točka c) Članak 7. stavak 3. točka c) Članak 6. stavak 3. točka d) Članak 11. stavak 3. točka d)
Članak 31. točka 2. točka a) _ Članak 6. stavak 3. točka b) _
Članak 31. točka 2. točka b) _ Članak 6. stavak 3. točka c)
Članak 31. točka 2. točka c) _ Novi _
Članak 31. točka 2. točka d) _ Novi _
Članak 31. točka 3. _ _ Članak 11. stavak 3. točka c)
Članak 31. točka 4. točka a) Članak 7. stavak 3. stočka d) _ Članak 11. stavak 3. točka e)
Članak 31. točka 4. točka b) Članak 7. stavak 3. točka c) _ Članak 11. stavak 3. točka f)
Članak 32. _ _ _ Novi
Članak 33. _ _ _ Novi
Članak 34. prvi i drugi stavak Članak 9. prvi i drugi stavak _ _
Članak 34. treći stavak Članak 9. treći stavak Izmijenjen i dopunjen
Članak 35. stavak 1. prvi podstavak, točka 1) prvi podstavak _ Članak 9. stavak 1. prvi podstavak _
Članak 35. stavak 1. prvi podstavak, točka a) drugi podstavak _ Članak 9. stavak 1. drugi podstavak, prva rečenica _ Izmijenjen i dopunjen
Članak 35. stavak 1. prvi podstavak točka b) _ _ Članak 15. stavak 1.
Članak 35. stavak 1. prvi podstavak točka c) Članak 11. stavak 1, _ _
Članak 35. stavak 1. drugi podstavak _ Članak 9. stavak 5. drugi podstavak Članak 17. stavak 2. drugi podstavak Izmijenjen i dopunjen
Članak 35. stavak 1. treći podstavak Članak 11. stavak 7. drugi podstavak _ _ Izmijenjen i dopunjen
Članak 35. stavak 1. četvrti, peti i šesti podstavak _ _ _ Novi
Članak 36. stavak 2. Članak 11. stavak 2. Članak 9. stavak 2. Članak 15. stavak 2. Izmijenjen i dopunjen
Članak 35. stavak 3. _ _ _ Novi
Članak 35. stavak 4. prvi podstavak Članak 11. stavak 5. prva rečenica Članak 9. stavak 3. prva rečenica Članak 16. stavak 1. Izmijenjen i dopunjen
Članak 35. stavak 4. drugi i treći podstavak _ _ _ Novi
Članak 35. stavak 4. peti podstavak Članak 11. stavak 5. druga rečenica Članak 9. stavak 3. druga rečenica Članak 16. stavak 5. Izmijenjen i dopunjen
Članak 36. stavak 1. Članak 11. stavak 6. prvi podstavak, prilagođen Članak 9. stavak 4. prva rečenica, prilagođena Članak 11. stavak 1. prva rečenica, prilagođena
Članak 36. stavak 2. prvi podstavak Članak 11. stavak 7. prva rečenica Članak 9. stavak 5. prvi podstavak Članak 17. stavak 2. prvi podstavak Izmijenjen i dopunjen
Članak 36. stavak 2. drugi podstavak _ _ _ Novi
Članak 36. stavak 3. Članak 11. stavak 10. Članak 9. stavak 8. Članak 17. stavak 5. Izmijenjen i dopunjen
Članak 36. stavak 4. Članak 11. staci 8 i 13. Članak 9. stavci 6. i 11. Članak 17. stavci 4. i 8. Izmijenjen i dopunjen
Članak 36. stavak 5. Članak 11. stavak 11. prilagođen Članak 9. stavak 9. prilagođen Članak 17. stavak 6. prilagođen
Članak 36. stavak 6. Članak 11. stavak 13. druga rečenica Članak 9. stavak 11. druga rečenica Članak 17. stavak 8. druga rečenica Izmijenjen i dopunjen
Članak 36. stavak 7. prvi podstavak Članak 11. stavak 12. Članak 9. stavak 10. Članak 17. stavak 7.
Članak 36. stavak 7. drugi podstavak _ _ _ Novi
Članak 37. Članak 17. Članak 13. Članak 21. Izmijenjen i dopunjen
Članak 38. stavak 1. _ _ _ Novi
Članak 38. stavak 2. Članak 12. stavak 2. prilagođen Članak 10. stavak 1. prilagođen Članak 19. stavak 1. prilagođen
Članak 38. stavak 3. Članak 13. stavci 1. i 3. prilagođen Članak 11. stavci 1. i 3. prilagođen Članak 19. stavci 1. i 3. prilagođen Izmijenjen i dopunjen
Članak 38. stavak 4. Članak 12. stavac 2. i članak 13. stavak 4. prilagođeni Članak 10. stavak 1a i članak 11. stavak 3a, prilagođeni Članak 18. stavak 2 i članak 19. stavak 4. prilagođen
Članak 38. stavci 5. i 6. _ _ _ Novi
Članak 38. stavak 7. Članak 12. stavak 5. Članak 10. stavak 4. Članak 18. stavak 5. Izmijenjen i dopunjen
Članak 38. stavak 8. Članak 14. stavak 1. Članak 12. stavak 1. Članak 20. stavak 1. Izmijenjen i dopunjen
Članak 39. Članak 12. stavci 3. i 4.;
Članak 13. stavak 6. i članak 14. stavak 2. prilagođen Članak 10. stavci 2. i 3.;
Članak 11. stavak 5. i članak 12. stavak 2. prilagođen Članak 18. stavci 3. i 4.; članak 19. stavak 6. i članak 20. stavak 2. prilagođen
Članak 40. Članak 13. stavak 2. i članak 14. stavak 3. Članak 11. stavak 2. i članak 12. stavak 3. Članak 19. stavak 2. i članak 20. stavak 3. Prilagođen
Članak 41. stavak 1. Članak 8. stavak 2. prva rečenica. prilagođen Članak 7. stavak 2. prva rečenica. prilagođen Članak 12. stavak 2. prva rečenica, prilagođen
Članak 41. stavak 2. Članak 8. stavak 1. prvi podstavak, prilagođen Članak 7. stavak 1. prvi podstavak, prilagođen Članak 12. stavak 1. prvi podstavak, prilagođen
Članak 41. stavak 3. Članak 8. stavak 1. drugi podstavak, prilagođen Članak 7. stavak 1. drugi podstavak, prilagođen Članak 12. stavak 1. drugi podstavak, prilagođen
Članak 8. stavak 2. zadnja rečenica Članak 7. stavak 2. zadnja rečenica Članak 12. stavak 2. zadnja rečenica Izbrisan
Članak 42. stavci 1., 3. i 6. Članakl 13. stavak 5. i članak 18. stavak 2. Članak 11. stavak 4. i članak 15. stavak 3. Članak 19. stavak 5. i članak 23. stavak 2. Izmijenjen i dopunjen
Članak 42. stavci 2.,4. i 5. _ _ _ Novi
Članak 43. Članak 8. stavak 3. Članak 7. stavak 3. Članak 12. stavak 3. Izmijenjen i dopunjen
Članak 44. stavak 1. Članak 18. stavak 1. prilagođen Članak 15. stavak 1. prilagođen Članak 23. stavak 1. prilagođen Izmijenjen i dopunjen
Članak 44. stavak 2. _ _ _ Novi
Članak 44. stavak 3. Članak 22. Članak 23. stavak 3. Članak 32. stavak 4. Izmijenjen i dopunjen
Članak 44. stavak 4. _ _ _ Novi
Članak 45. stavak 1. _ _ _ Novi
Članak 45. stavak 2. prvi podstavak Članak 23. prvi stavak, prilagođen Članak 20. stavak 1. prilagođen Članak 29. prvi stavak, prilagođen
Članak 45. stavak 2. drugi podstavak _ _ _ Novi
Članak 45. stavak 3. Članak 24. drugi i treći stavci, prilagođen Članak 20. stavci 2. i 3. prilagođen Članak 29. drugi i treći stavci, prilagođen
Članak 45. stavak 4. Članak 23. četvrti stavak Članak 20. stavak 4. Članak 29. četvrti stavak Izmijenjen i dopunjen
Članak 46. prvi stavak Članak 25. prva rečenica, izmijenjen i dopunjen Članak 21. stavci 1. i 2. prva rečenica, prilagođen Članak 30. stavci 1. i 3. prva rečenica, prilagođen
Članak 46. drugi stavak _ _ Članak 30. stavak 2.
Članak 47. stavak 1. točke a) i b) Članak 26. stavak 1. točke a) i b) prilagođen Članak 22. staavak 1. točke a) i b) prilagođen Članak 31. stavak 1. točke a) i b) prilagođen
Članak 47. stavak 1. točka c) Članak 25. stavak 1. točka c) Članak 22. stavak 1. točka c) Članak 33. stavak 1. točka c) Izmijenjen i dopunjen
Članak 47. stavci 2. i 3. _ _ _ Novi
Članak 47. stavci 4. i 5. Članak 26. stavci 2. i 3. pilagođen Članak 22. stavci 2. i 3. prilagođen Članak 31. stavci 2. i 3. prilagođen Izmijenjen i dopunjen
Članak 48. stavci 1. i 2. točke a) do e) i g) do j) Članak 27. stavak 1. prilagođen Članak 23. stavak 1. prilagođen Članak 32. stavak 2. prilagođen
Članak 48. stavak 2. točka f) _ _ _ Novi
Članak 48. stavci 3. i 4. _ _ _ Novi
Članak 48. stavak 5. Novi Novi Članak 32. stavak 1. prilagođen
Članak 48. stavak 6. Članak 27. stavak 2. Članak 23. stavak 2. Članak 32. stavak 3.
Članak 49. Novi Novi Članak 33. Izmijenjen i dopunjen
Članak 50. _ _ _ Novi
Članak 51. Članak 28. Članak 24. Članak 34.
Članak 52. Članak 29. Članak 25. Članak 35. Izmijenjen i dopunjen
Članak 53. stavak 1. Članak 30. stavak 1. prilagođen Članak 26. stavak 1. prilagođen Članak 36. stavak 1. prilagođen
Članak 53. stavak 2. Članak 30. stavak 2. Članak 26. stavak 2. Članak 36. stavak 2 Izmijenjen i dopunjen
Članak 30. stavak 3. _ _ Izbrisan
Članak 54. _ _ _ Novi
Članak 55. Članak 30. stavak 4. prvi i drugi podstavak Članak 27. prvi i drugi stavak Članak 37. prvi i drugi stavak Izmijenjen oi dopunjen
_ Članak 30. stavak 4. treći podstavak Članak 27. treći stavak Ćlanak 37. treći stavak Izbrisam
Članak 30. stavak 4. četvrti podstavak _ _ Izbrisan
Članak 31. _ _ Izbrisan
_ Članak 32. _ _ Izbrisan
Članak 56. Članak 3. stavak 1. prilagođen
Članak 57. _ Novi
Članak 58. Članak 11. stavak 3, stavci 6. do 11. i stavak 13. Izmijenjen i dopunjen
Članak 59. Članak 15. _ _
Članak 60. Članak 3. stavak 2. _ _
Članak 61. Novi _ _
Članak 62. Članak 3. stavak 3. _ _
Članak 63. Članak 3. stavak 4. Izmijenjen i dopunjen
Članak 64. Članak 11. stavak 4. stavak 6. prvi podstavak stavak 7. prvi podstavaka i stavak 9. _ _ Izmijenjen i dopunjen
Članak 65. Članak 16.
Članak 66. _ _ Članak 13. stavci 3. i 4.
Članak 67. stavak 1. _ _ Članak 13. stavak 1. prvi podstavak i stavak 2. prvi podstavak
Članak 67. stavk 2. _ _ Članak 13. stavak 1. alineje 1. do 3. i stavak 2 alineje 1. do 3. Izmijenjen i dopunjen
Članak 68. _ _ Novi
Članak 69. stavak 1. _ _ Članak 15. stavak 3.
Članak 69. stavak 2. prvi podstavak _ _ Članak 16. stavci 1. i 2. druga alineja Izmijenjen i dopunjen
Članak 69. stavak 2. drugi podstavak i stavak 3. _ _ Novi
Članak 70. _ _ Članak 17. stavak 1. stavak 2. prvi i treći podstavak, stavci 3. do 6. i stavak 8. Izmijenjen i dopunjen
Članak 71. _ _ Novi
Članak 72. _ _ Članak 13. stavak 5.
Članak 73. _ _ Članak 13. stavak 6. prvi podstavak
Članak 74. _ _ Članak 13. stavak 6. drugi podstavak Izmijenjen i dopunjen
Članak 33. Članak 30. Članak 38. Izbrisan
Članak 75. Članak 34. stavak 1. prilagođen Članak 31. stavak 1. prilagođen Članak 39. stavak 1. prilagođen
Članak 76. Članak 34. stavak 2. Članak 31. stavak 2. Članak 39. stavak 2. Izmijenjen i dopunjen
Članak 77. stavak 1. _ Članak 32. stavak 1. Članak 40. stavak 1.
Članak 77. stavak 2. Članak 35. stavak 3. Članak 32. stavak 2. Članak 40. stavak 3. Izmijenjen i dopunjen
_ _ Članak 40. stavak 2. Izbrisan
Članak 77. stavak 3. _ Članak 32. stavak 3. Članak 40. stavak 4. Izmijenjen i dopunjen
Članak 78. stavci 1. i 2. Novi
Članak 78. stavci 3. i 4. Članak 6. stavak 2. točka a) Članak 5. stavak 1. točka d) Članka 7. stavak 1. točka c) Izmijenjen i dopunjen
Članak 79. točka a) Članak 6. stavak 1. točka b) prilagođen Članak 5. stavak 1. točka c) drugi podstavak, prilagođen Članak 7. stavak 1. točka b) drugi podstavak, prilagođen
Članak 79. točka b) Članak 35. stavak 2. _ Članak 16. stavak 4. Izmijenjen i dopunjen
Članak 79. stavak c) _ _ _ Novi
Članak 79. ročka d) Članak 35. stavak 1. prilagođen _ _
Članak 79. točla e) Članak 29. stavak 3. prilagođen _
Članak 79. točka f) Članak 35. stavak 2. prilagođen _ _ Novi
Članak 79. točka g) _ _ _
Članak 79. točke h) i i) _ _ _ Novi
Članak 80.
Članak 81.
Članak 82.
Članak 83.
Članak 84.
Dodatak I. Dodatak II. Izmijenjen i dopunjen
Dodaci II. A i II. B _ _ Dodaci I. A i I. B Izmijenjen i dopunjen
Dodatak III. Dodatak I. _ _ Akti o pristupanju Austrije, Finske i Švedske Prilagođen
Dodatak IV. _ Dodatak I. Akti o pristupanju Austrije, Finske i Švedske Prilagođen
Dodatak V. : Dodatak II. _ Izmijenjen i dopunjen
Dodatak VI. Dodatak III. Dodatak III. Dodatak II. Izmijenjen i dopunjen
Dodatak VII. A,B,C i D Dodaci IV, V. i VI. Dodatak IV. Dodaci II. i IV. Izmijenjen i dopunjen
Dodatak VIII. _ _ _ Novi
Dodatak IX. Prilagođen
Dodatak IX. A _ Članak 21. stavak 2. Akti o pristupanju Austrije, Finske i Švedske Prilagođen
Dodatak IX.B _ _ Članak 30. stavak 3. Akti o pristupanju Austrije, Finske i Švedske Prilagođen
Dodatak IX. C Članak 25. prilagođen _ _ Akti o pristupanju Austrije, Finske i Švedske Prilagođen
Dodatak X. Novi
Dodatak XI. Novi
Dodatak XII. Novi