Eksperti SIGME u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

Podgorica; 18.01.2018. godine u prostorijama Uprave za javne nabavke odrzan je radni sastanak sa predstavnicima SIGME,    sastankom  je rukovodio direktor Uprave za javne nabave doc dr Mersad Mujević. Tema sastanka je vezana za upoznavanje predstavnika Sigme sa trenutnim stanjem sistema nabavki u Crnoj Gori; statusom novog Zakona o javnim nabavkama; centralizaciji sistema javnih nabavki kao i organizovanje VIII Regionalne IPA konferencije o Javnim nabavkama.

U svom izlaganju Direktor Uprave za  javne nabavke doc dr Mersad Mujević istakao je kvalitet predloženih normi koje su inkorporirane u Nacrt novog zakona o javnim nabavkama, a koji je usklađen sa Direktivama EU iz 2014 godine, u smislu njegove buduće implementacije i primjene, kao i da su se  prilikom izrade istog uvažile preporuke i sugestije SIGME date ranije tokom 2017.godine. Upoznao je ekperte SIGME o  budućim koracima koje će Uprava za  javne nabavke preduzeti do konačnog usvanjanja Zakona. Direktor Mujević je u svom daljem izlaganju istakao da će Uprava za javne nabavke pomoći Upravi za Imovinu, kako bi mogli da što efikasnije i lakše obavljaju posao Centralizovanih javnih nabavki. Na sastanku je bilo riječi o budućim aktivnostima Uprave za javne nabavke: Statusom projekta elektronskih javnih nabavki-čijim uvođenjem budući zakon dobija svoj puni smisao; Izrada Modula za obuke; Izrada podzakonskih akata, i dr.;

Direktor Mujević kao i predstavnici SIGME usaglasili su se da u prvoj polovini 2018.godine u Crnoj Gori bude održana VIII Regionalna IPA konferencija o javnim nabavkama.

Svrha Konferencije je dvojaka:

     Promovisanje i povećanje poznavanja novog zakonodavnog i strateškog okvira javnih nabavki u Evropskoj uniji; i

     Pružanje prilike za razmjenu informacija I umrežavanje centralnih  institucija za javne nabavke iz zemalja IPA regiona: Albanija, Bosna i Hercegovina, BJR Makedonija, Crna Gora, Srbija, Kosovo i Turska.

Konferenciji će prisustvovati visoki činovnici iz zemalja IPA koji su odgovorni, u njihovim pojedinačnim državama, za kreiranje i sprovođenje reformi u javnim nabavkama: obično starješine  Uprava/Agencija za javne nabavke i njihovo ključno osoblje. Takođe se predviđa učešće DG GROW i određenog broja nacionalnih eksperata iz država članica EU.

Predstavnici drugih međunarodnih organizacija koje su aktivne u regionu (Svjetska banka, EBRD, EIB, ReSPA, OECD – Direktorat za javnu upravi i teritorijalni razvoj) će biti pozvani kao posmatrači.

SIGMU na ovom sastanku su predstavljali, g-din Daniel Ivarsson, Piotr-Nils Gorecki i Zoran Blažević, u ime Uprave sastanku je prisustvovala i Nerma Kalač , viši savjetnik u Upravi.

Zaključci sa sastanka;

1.     SIGMA se obavezuje da do plovine fabruara dostavi komentare na Nacrt novog ZoJN CG;

2.     Da obije strane “ubrzaju” komunikaciju sa nadležnima oko statusa zakona o JPP i Koncesija;

3.     Da se dogovori termin i modaliteti Prezentacije od strane Timo Ligi iz SIGME, Godišnjeg izvještaja SIGME o stanju u javnim nabavkama i drugim oblastima;

4.     Da se nastavi komunikacija SIGME, a posljedično sa UzJN oko uključivanja naše zemlje u Mrežu prvostepenih organa na nivou EU, makar u svojstvu posmatrača;

5.     Da SIGMA i UzJN prate zajednički inicijative zdravstsva oko načina nabavke i prijedloga Ministarstva zdravlja CG;

6.     Da UzJN imenuje kontakt osobu za pomoć oko aktivnosti na organizaciji VIII Regionalne IPA konferencije o javnim nabavkama(Uprava imenuje Nermu Kalač, dipl.prav, višeg savjetnika u Upravi, nerma.kalac@ujn.gov.me, i +382 20 246 411);

 

PR SlužbaUzJN