Izvještaj o saradnji Uprave za javne nabavke sa NVO sektorom za 2016. godinu