Izvještaj sa sastanka sa predstavnicima Svjetske Banke, Podgorica, 27. januar 2012. godine

Na zahtjev  kancelarije Svjetske Banke u Podgorici, 27 januara u 11 časova održan je sastanak predstavnika Svjetske Banke G-dina Jose Manuel Martinez, specijaliste za javne nabavke  i G-đe Sanele Ljuca, službenice za operativnu alnalizu sa Upravom za javne nabavke koju su predstavljali Direktor Uprave Mersad Mujević sa svojim saradnicima G-đom Nikolić, G-đom Tomović i G-đicom Poleksić.

Postavljenje G-dina Martineza za novog specijalistu za javne nabavke za projekte koji se finansiraju iz zajmova Svjetske Banke,  bio je povod održavanja sastanka koji je imao za cilj upoznavanje gostiju sa rješenjima koji je donio novi Zakon o javnim nabavkama i postupcima javnih nabavki koji se sprovod u Crnoj Gori od 1.01.2012.godine.

Direktor Uprave je podsjetio na kontinuiranu i dobru saradnju sa Svjetskom Bankom sa aspekta kvalitetne razmjene informacija.

Uz osvrt na prethodni Zakon o javnim nabavkama iz 2006 godine, Direktor Uprave je obrazložio potrebu donošenja nove legislative, koja je u  najvećoj mogućoj mjeri harmonizovana sa legislativom Evropske unije.

Motivi za daljom harmonizacijom su proizišli iz ključnih odlika Sporazuma o stabilizaciji i prudruživanju Evropskoj zajednici i njenim državama članicama, kao i iz redovnih izvještaja o napretku Crne Gore u ovoj oblasti za 2008, 2009 i 2010.godinu, Evropske Komisije.

Javne nabavke su jedne od oblasti u kojem Vlada Crne Gore čini značajan napredak, idući ka stvaranju opsežnog novog zakonodavstva i institucionalnog okvira. Reforma sektora javnih nabavki je uključena u širi kontekst dalje liberalizacije i otvaranja unutrašnjeg tržišta, reforme javne administracije i poboljšanja upravljanja javnim finansijama.

U stvari, implementacija i stupanje na snagu modernog sistema javnih nabavki će donijeti efikasan, transparentan i pouzdan sistem javne potrošnje, liberalizaciju tržišta što predstavlja kamen temeljac za proces asocijacije zemlje.

Javne nabavke predstavljaju važan dio crnogorske ekonomije, ukupna vrijednost javne nabavke gledano  prosječno za zadnje 4 godine, iznosila je nešto oko 16% BDP-a.

Gospodin Mujević je naglasio kao izuzetno značajno nepostojanje preferencijalnog tretmana za inostrane privredne subjekte koji učestvuju na tenderima u Crnoj Gori u odnosu na domaće ponuđače, što je u skladu sa članom 35 Sporazuma sa STO.

Novi Zakon o javnim nabavkama donosi niz novih rješenja koja se odnose na:

  • Ekonomičnost i efektivnost korišćenja javnih sredstava;
  • Transparentnost postupaka;
  • Prevencija zloupotreba prilikom korišćenja javnih sredstava.

Pored ovih triju suštinskih unapređenja, ovaj Zakon je napravio i instrumente za postizanje ciljeva i drugih sekundarnih politika: zaštite i očuvanja prirode, uvažavanje socijalnih i etičkih vidika u društvu i prirodi, podsticanje inovacija i razvoja novih proizvoda i tehnologije, kao i podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća.

  1. Ekonomično korišćenje javnih sredstava su kroz Zakon prikazani sa stanovišta dobrog i sveobuhvatnog planiranja javnih nabavki, gdje se nameću obaveze naručiocima da Plan javnih nabavki objavi do 31.januara tekuće fiskalne godine i dostavi ga nadležnom organu radi objavljivanja na portalu javnih nabavki. Plan mora da bude obrazložen za svaki predmet pojedinačno, a terminološki usklađen sa jedinstvenim rječnikom javnih nabavki (CPV).
  2. Transparentnost je unaprijeđena novim softverskim rješenjem za elektronsko objavljivanje obavještenja o javnim nabavkama, gdje su naročito karakteristične faze koje ne ostavljaju puno prostora za netransparentsnot postupka i ona se ogleda u vidljivom objavljivanju Plana javnih nabavki, koji se veže za poziv za javno nadmetanje, odluka o izboru najpovoljnije ponude  ili o obustavljanju postupka i na kraju ugovor o javnoj nabavci. Novi portal takođe snadbijeva potencijalne ponuđače i sa drugim informacijama (podzakonski akti, direktive EU, mišljenja po praktičnoj primjeni Zakona, obuke, izvještaji ).
  3. Prevencija zloupotrebe prilikom korišćenja javnih sredstava. Ovaj          segment se naročito poboljšao  novim Zakonom o javnim nabavkama i podrazumijeva prije svega profesionalnu obuku u ovoj oblasti, naglašena pravila antikorupcijske politike i politike sukoba interesa, kao i inspekcijski nadzor i zaštitu prava ponuđača kroz posebno nezavisno tijelo.

Važno je napomenuti da u dosadašnjem izvještajnom periodu, procenat otvorenih postupaka javnih nabavki kreće se prosječno nešto više od 80%, takođe da je intenzitet konkurencije u postupcima nešto više 5,5 ponuđača po tenderu i da se u Crnoj Gori prosječno zaključi nešto oko 5.000 ugovora na godišnjem nivou.

Uprava je navela da se svi statistički podaci od 2007. godine mogu naći na portalu www.ujn.gov.me.

Predstavnici Svjetske Banke su iznijeli svoja iskustva iz njihove medjunarodne prakse i na osnovu onoga što su čuli od predstavnika Uprave zaključili su da se radi o kvalitetnom i harmonizovanom Zakonu o javnim nabavkama kao i o vrlo  naprednom sistemu elektronskog objavljivanja obavještenja zasnovanom na novom softverskom rješenju.

Gosti su bili zainteresovani za institut pravne zaštite u okviru sistema javnih nabavki i dobili iscrpan odgovor, a istaknuto je da zaštita prava ponuđača postoji u svim fazama postupka i da je Zakonom predviđeno nezavisno tijelo za zaštitu prava ponuđača, a to je  Državna Komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki-www.kontrola-nabavki.me.

Planiran je nastavak dijaloga na konkretnim projektima kroz različite vidove tehničke pomoći.

Uprava je informisala predstavnike Svjetske Banke o oblastima u kojima je potrebna podrška kako finansijska tako  tehnička i logistička.

U prvom redu  pomoć bi se odnosila na proces stručnog osposobljavanja i usavršavanja kako naričilaca tako i ponuđača, i na konkretne aktivnosti  u pravcu podrške usluga štampanja stručne literature, biltena, priručnika  iz oblasti javnih nabavki.

Sa ciljem stvaranja modernog i efikasnog elektronskog sistema javnih nabavki predviđeno je uspostavljanje  elektronske arhive i elektronske baze podataka, i u tu svrhu Upravi će takođe trebati prije svega finansijska pomoć.

Predstavnici Svjetske Banke su se sa pažnjom ponijeli prema predloženim modelima pomoći naročito zainteresovani za podršku elektronskog sistema javnih nabavki i izrazili su spremnost da se uključe u njihovu finalizaciju.

Predstavnici Svjetske Banke su izkazali spremnost sa razmotre mogućnosti pružanja pomoći kroz projekat elektronske arhive i projektima vezanim za stručno osposobljavanje i nakon zahtjeva Uprave u vidu idejnog rješenja, u najskorijem vremenu će nas informisati o gore pomenutom.

Gosti su iskoristili ovaj sastanak da pozovu Upravu za javne nabavke Crne Gore na Konferenciju koja će se održati u maju 2012.godine u Tirani i istakli su da će to biti izuzetna prilika za sve zemlje učesnice da prezentuju dosadašnja dostignuća i postignu dogovor sa potencijalnim donatorima o budućim projektima pomoći.

Direktor Uprave za javne nabavke takođe je upoznao predstavnike Svjetske Banke sa rješenjima Strateškog dokumenta koji pozicionira javne nabavke u Crnoj Gori u periodu od 2011-2015.godine.

 

 Izvještaj sa sastanka sačinili:

 Poleksić Sanja i Tomović Svetlana

  Direktor Uprave

Mersad Mujević

Download