Jačanje i unapređenje politike u sistemu javnih nabavki

„Zakonom se stvorila osnova za dalje unapređenje politike javnih nabavki. Novi koncept zakona nije samo naša osnova za dalje unapređenje regulatornog okvira već cjelokupne politike javnih nabavki kroz uvođenje potpune elektronske komunikacije u sistemu javnih nabavki, povećanje transparentnosti i dalje unapređenje monitoringa i nadzora u oblasti javnih nabavki“, saopštila je v.d. Generalne direktorice Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija, mr Jelena Jovetić na konferenciji za medije nakon što je Vlada Crne Gore utvrdila Predlog Zakona o javnim nabavkama.

„Od suštinskih novina koje donosi Zakon vrlo je važno osvrnuti se da je koncept Zakona bilo usklađivanje sa evropskim direktivama, 4 krucijalne direktive od kojih su 2 značajno promijenjene 2014. godine i dodatne 2 regulative Evropske Komisije. Ovo je osnova za dalje unapređenje pregovaračkog poglavlja 5 i jedno od mjerila za zatvaranje istog“, istakla je Jovetić i dodala da Zakon donosi novine u dijelu unapređenja uopšte regulatornog okvira za zaključivanje ugovora o javnim nabavkama gdje smo standardima koje primjenjuju države članice Evropske Unije nastojali riješiti probleme koje imamo u sistemu javnih nabavki.
Prema riječima Jovetić novine koje Zakon donosi su unapređenje osnovnih instituta u okviru javnih nabavki, kao i pojednostavljenje za ponuđače u postupcima javnih nabavki dostavljanjem izjave privrednog subjekta koji potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke i dalje cjelokupan postupak dostavljanja dokaza za učešće regulisan je na novi način. Navedeno u značajnom smanjuje administrativne troškove ponuđača za pripremu i dostavljanje ponuda.
„Na ovaj način povećavamo konkurenciju u sistemu javnih nabavki što je osnov da na kraju vrednovanja ponuda dobijemo najpovoljnijeg ponuđača. Novina koju zakon donosi je pojednostavljenje i uvođenje novih postupaka, uvođenje novih rokova za postupanje naručilaca i modernizacija cjelokupnog sistema javnih nabavki kroz nove institute“, izjavila je Jovetić.
Važno je napomenuti da će u sistemu vrednovanja ponuda biti jedini kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda što naručiocima otvara prostor da se vrednovanje ponuda ne vrši samo po osnovu najniže cijene već i ostalih kriterijuma koji se utvrđuju tenderskom dokumentacijom, prvenstveno kvaliteta.
V.d. Generalne direktorice Direktorata za politiku javnih nabavki u MF je istakla da su po prvi put u crnogorskom regulatornom okviru za javne nabavke uređene i dodatno uvedene nove uredbe koje tangiraju izmjenu ugovora o javnim nabavkama i u konačnom ukoliko se ne realizuju ugovorne obaveze normirane su osnove za raskid ugovora.
„Povećanje transparentnosti je važan segment i Ministarstvo finansija će u narednom periodu nastaviti punu primjenu svih standarda najbolje prakse u dijelu obaveznosti objavljivanja dokumenata koji prate tenderske postupke. U tom smislu, implementacijom projekta koji sprovodimo uz podršku Evropske Komisije kroz IPA sredstva kreiraće se osnova za potpuni elektronski sistem javnih nabavki te ovaj Zakon pruža podršku za elektronsku komunikaciju između naručilaca i ponuđača kako u dijelu dostave tenderske dokumentacije tako i u konačnom mogućnosti ponuđača da elektronskim putem i dostavljaju ponude. Uvažavajući novi regulatorni okvir i  izgradnju infrastrukture za elektronski sistem obezbjeđuje se značajno veći stepen transparentnosti, a u tom dijelu i smanjenje nepravilnosti u sistemu javnih nabavki“, naglasila je v.d. Generalne direktorice Jelena Jovetić.
Zakon donosi novine u dijelu izmjena kod dostavljanja ponuda gdje se ponude koje nijesu u tehničkom smislu u skladu sa tenderskom dokumentacijom ili postoje izvjesne nejasnoće mogu vratiti ponuđaču na zahtjev naručioca da iste izmijeni, dopuni ili pojasni čime će se otvoriti prostor za efikasnije trošenje državnih sredstava i u krajnjem racionalnije trošiti vrijeme u postupku javnih nabavki gdje usljed formalnih pristupa neće biti odbijene ponude.
Novina u dijelu izuzeća od primjene Zakona, jednostavne nabavke koje su ispod pragova ovog Zakona će biti regulisane jedinstvenim aktom koji će donijeti Ministarstvo finansija što je značajna olakšica za privredne subjekte koji bi u trenutnom sistemu morali da poznaju interne akte koje donosi preko 620 naručilaca.
Normirana je zaštita prava učesnika u postupku koja će biti u skladu sa standardima koje propisuje Direktiva koja se odnosi na ovu oblast i to je vrlo važno da u postupku javnih nabavki svi učesnici imaju mogućnost zaštite prava i shodno tome  mogu da podnesu žalbe Komisiji za zaštitu prava učesnika u postupku javnih nabavki. Dalje cjelokupan sistem postupanja Komisije će biti regulisan u skladu sa evropskom direktivom.
Monitoring i nadzor su od velike važnosti za javne nabavke i ubuduće će se izvještaji koji prate sistem javnih nabavki dostavljati polugodišnje Vladi i neće biti samo statistički izvještaj koji će biti dostupan u sistemu koji predstavlja presjek na kraju budžetske godine u dijelu realizacije javnih nabavki već i polugodišnji izvještaj o započetim postupcima javnih nabavki kako bismo sistem sagledali na adekvatan način.
PR Služba