Javni poziv za Strategiju za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2024. godine

U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, broj 41/18) Ministarstvo finansija, upućuje

J A V N I   P O Z I V

Zainteresovanoj javnosti da u vezi sa pripremom Strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2024. godine, inicijative, sugestije i predloge eventualnih mjera za kreiranje efikasnijeg sistema javnih nabavki  i javno-privatnog partnerstva mogu se dostaviti na sljedeću adresu: ul. Slobode, br. 2 Podgorica, mail: mf@mif.gov.me, javne.nabavke@mif.gov.me.

Ministarstvo finansija shodno Programu rada Vlade za 2020. godinu, sa međunarodnim partnerima radi na pripremi teksta Strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period  2021-2024. Strategija obuhvata razvoj zakonodavstva o javnim nabavkama i javno-privatnom partnerstvu u Crnoj Gori i dalje usklađivanje sa zakonodavstvom i praksom EU, institucionalni okvir, profesionalnu obuku, proces integracija, centralizovane javne nabavke, elektronske javne nabavke i zaštitu prava učesnika u postupku. Strategijom će se, na osnovu analize stanja u oblasti politike javnih nabavki i javno-privatnog partnetstva, utvrditi strateški ciljevi, aktivnosti i indikatori uspjeha.

Konsultacije zainteresovane javnosti u vezi sa pripremom Strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2024, trajaće do 12. oktobra    2020. godine.

Ministarstvo finansija će sve pristigle inicijative, sugestije, predloge i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom pripreme novog strateškog okvira.

 

http://www.mif.gov.me/vijesti/233116/Javni-poziv-za-konsultacije-povodom-izrade-Strategije-za-unapredenje-politike-javnih-nabavki-i-javno-privatnog-partnerstva-za-pe.html