Konferencija „Analiza rizika korupcije u Crnoj Gori u oblastima javnih nabavki, urbanizma, prostornog planiranja, katastra, upisa i prometa nekretnina“, Podgorica, 29. februar 2012. godine

Podgorica, 29. februar 2012. – U Podgorici je održana prezentacija dokumenta „Analiza rizika korupcije u CG u oblastima javnih nabavki,urbanizma, prostornog planiranja, katastra, upisa i prometa nekretnina“ , u organizaciji Misije OEBS-a u Crnoj Gori, a u okviru projekta Značaj pervencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Projekat je realizovan uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, a među najvažnijim ciljevima su borba protiv korupcije, primjena antikorupcijskih mjera, kao i prilagođavanje EU standardima.

Konferenciji su prisustvovali Šarunas Adomavičius, Ambasador OEBS-a u CG, Peter Hadler, ekspert iz Austrije, Vukašin Duričković, dipl.arh, Biljana Šćekić, pomoćnica ministra finansija, Mersad Mujević, direktor Uprave za javne nabavki, ambasadori nekoliko zemalja EU kao i službenici ostalih državnih organa Vlade CG kojih se ticala navedena tema.

Snažan sistem javnih nabavki koji dobro funkcioniše okosnica je u borbi protiv korupcije. Projekat “Budući razvoj i jačanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori ” u okviru IPA Projekta 2007 od izuzetnog je značaja za Crnogorske javne nabavke, kojim su na najveći mogući stepen zahtjevi acquisa implementirani, ovdje prije svega ističemo; unaprijeđenje efektivnog trošenja u javnim nabavkama, povećanje trnsparentnosti, povećanje konkurentnosti, eleminisanje diskriminatorske prakse, smanjenje prostora za zloupotrebe, obezbjeđenje efikasnog i nezavisnog postupka razmatranja žalbi, obezbjeđenje odgovarajućeg analitičkog praćenja javnih nabavki…, sve ovo inkorporirano predstavlja i nudi efikasne metode u borbi protiv korupcije. Naime, različitim fazama procesa javnih nabavki svojstveni su različiti rizici korupcije. Stoga je gore pomenutim projektom akcent dat upravo na nove ojačane nadležnosti Uprave za javne nabavke, Državne komisije i to ne samo u dijelu preventivnih radnji već i represivnih.

“U kontekstu buduće asocijacije Crne Gore u EU, Evropska komisija će prvenstveno uzeti u obzir konkretne rezultate i iskustvo, posebno u borbi protiv korupcije u javnim nabavkama. Za efikasnu primjenu i sprovođenje zakona potrebni su zajednički napori svih zainteresovanih strana. U tom smislu, OEBS želi da pruži podršku Upravi za javne nabavke, koja se pokazala kao aktivan i pouzdan partner u stimulisanju i sprovođenju reformi.” – izjavio je , Šarunas Adomavičius, Ambasador OEBS-a u CG.

А Mersad Mujević, direktor Uprave za javne nabavke je istakao ” Potpuno smo spremni da radimo na unaprijeđenju reformi javnih nabavki u skladu sa preporukama EK koje su ekspilicitno navedene u Izvještaju o napretku za 2011.godinu i to konkretno na : dosljednu implementaciju Strategije razvoja javnih nabavki 2011-2015 a kroz akcioni plana za njenu primjenu, koji podrazumijeva što brže sprovođenje „sertifikacije“ službenika za javne nabavke tj. polaganja stručnog ispita kroz program obuke i uspostavljanje efikasnog mehanizma za suzbijanje korupcije i neregularnosti u javnim nabavkama , ovo naročito kroz aktivnosti revizije (inspekcija, …),.
Što se tiče korupcije, korupcija je do sada bila endemična pojava na tržištu ali sa druge strane i vjerni pratilac u krugovima nabavki. Nema svrhe letimice preći preko ovog pitanja. To je stvarnost i bez rješenja prije svega pitanja podmitljivosti osoba koje su uključene u proces javnih nabavki, ona neće biti uklonjena. Potreba da se obezbijedi neometan pristup procesu pravne zaštite nezadovoljnim ponuđačima je bitna ako se želi postići cilj da se eliminiše korupcija , jer ako se ne može postići visoki nivo povjerenja u javne nabavke unutar privatnog sektora, ona nikada neće biti eliminisana. Ovdje je poseban zadatak na Upravu, Državnu komisiju, Upravnom sudu. Direktor Mujević se osvrnuo i na Analizu eksperata koje je angažovao OEBS i ukazao sljedeće ;
– Legitimno je pitanje izrade procjene rizika u svim oblastima od strane OEBS-a i bilo kojeg partnera u CG pa i oko javnih nabavki,
– Ova analiza predstavlja neku vrstu retroaktivnog procesa,
– Prije nego što je dobila zeleno svjetlo ova Analiza je trebala da bude razmatrana prije nego je usvojen novi zakon o javnim nabavkama, i vjerujem da bi imala svoje efekte,
– Analizom ove „analize“ date su nesistematične primjedbe bez metodološkog navođenja načina rada, i specifičnosti argumentacije,
– Pod terminom procjena rizika od korupcije , podrazumijeva se proces identifikacije organizacionih faktora (unutrašnjih i spoljnjih ), koji pogoduju ili mogu pogodovati koruptivnom ponašanju unutar određenih javnih politika, kao i formulisanje preporuka u smjeru otklanjanja ili smanjenje neželjenih efekata. Smatramo ipak, i navodimo činjenice da ekspertski tim nije imao u vidu Novi zakona, nova rješenja koje nudi Zakon, rješenja koja nudi Strategija razvoja javnih nabavki u CG i dt.. te je sebi dozvolio komentare koji moraju biti predmet ozbiljnih analiza sa aspekta održivosti postavljeni teza,
– Pozivam OEBS i eksperte da buduću saradnja bude češća i da se ne donose „olako“ kvalifikacije o pojedinim segmentima (a i odredbama Zakona) funkcionisanja sistema javnih nabavki u našoj zemlji, ovo iz razloga što ovo nije jedina procjena našeg sistema javnih nabavki već je i izraz i drugim releventnih međunarodnih organizacija ( EK, EBRD, WB, UNDP, SIGME…) gdje konsenzus jasno ukazuje da je sistem javnih nabavki u najvećoj mjeri usklađen sa Direktivama EU i praksom Evropskog suda pravde.

Svoje komentare na ovu analizu dao je i Peter Hadler koje se u najkraćem mogu sublimirati na poterbu jače međuinstitucionalne saradnje organa koji se bave antikorupcijskom politikom, poterbu pažljivog uvođenja instituta centralizovanih javnih nabavki i to sa spekta upravo zemalja ekonomske stvarnosti kao što je Crna Gora, poterbu daljeg razvoja e-nabavki itd. G-din Hedler je istakao da Novi Zakon o javnim nabavkama CG predstavlja veoma kompatibilan zakon sa zakonima koji se primjenjuju u zemljama EU.

Predstavnici medija i pripadnici zainteresovane stučne javnosti bili su u prilici da nakon oficijelnog dijela prate sve prezentacije. Uprava izražava žaljenje što predstavnici medija nijesu ostali da čuju i dio izlaganja predstavnika instutucije sistema koje su obuhvaćene ovom analizom.

PR služba Uprave