Ministar finansija Crne Gore u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

Podgorica, dana 27. septembra tekuće godine, Ministar finansija dr Radoje Žugić sa svojim saradnicima, je u sklopu svog redovnog plana aktivnosti, posjetio Upravu za javne nabavke.

Radna posjeta bazirana je na tri ključne stvari i to:

– efekti primjene Izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama,
– aktivnosti na realizaciji nacrta Strategije za razvoj sistema javnih nabavki za period 2016-2020 kao i
– proces ispunjenja obaveza iz EU Agende i
– efekti primjene Izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama.

Direktor Mujević upoznao je Ministra Žugića i saradnike sa aktivnostima UzJN vezane za disiminaciju svih izmjena i dopuna ZoJN prema ponuđačima i naručiocima. Ova aktivnost se vršila kroz permanentnu obuku koja je definisana Programom rada UzJN. Obuke su sadržavale razjašnjenja novih pravnih instituta i njihovo doslijednija primjena.
Data su objašnjenja normativnih rješenja koja propisuju dodatne obaveze na strani naručioca a sve u cilju jačanja praktične primjene ovog zakona, inkorporiraući pri tom i nedostajuće odredbe Direktive 2004/17/EC kao i potpune inkorporiranosti Direktive 2009/81/EC koja reguliše dodjelu ugovora u oblasti odbrane i bezbjednosti.

 
II Strategija za razvoj sistema javnih nabavki za period 2016-2020. godine

U cilju daljeg usklađivanja zakonodavstva i uzimajući u obzir rok važenja aktuelne Strategije, Uprava za javne nabavke formirala je Radnu grupu za pripremu strateškog dokumenta, koja pored predstavnika Uprave broji i članove iz nevladinog sektora, Ministarstva finansija, Državne Komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, Ministarstva vanjskih poslova i integracija.

Ministar finansija je upoznat sa ciljevima novog strateškog dokumenta kao i da je kraj tekuća godina za njeno usvajanje koja tangira period 2016-2020. godine.

 
III Aktivnosti na ispunjavanju obaveza iz EU agende – Poglavlje 5 Javne nabavke

Usklađivanjem zakonodavstva sa evropskim, Crna Gora ojačava već dobro regulisanu oblast održivih javnih nabavki, a opcija uvođenja sistema elektronskih kao i održivih javnih nabavki otvara mogućnost savremenijem pristupu aktivnostima koje ova kompleksna oblast podrazumijeva.
Uprava za javne nabavke intenzivno radi na daljem jačanju pregovaračke pozicije Crne Gore vezane za punopravno članstvo u EU, naročito u dijelu koje se tiče Pregovaračkog poglavlja V – javne nabavke.
Bila je prilika da se Ministar upozna i sa aktivnostima koje UzJN sprovodi vezane za GPA pri WTO.

Uz Ministra na radnoj posjeti Upravi za javne nabavke, prisustvovala je i direktorica Direktorata za imovinsko pravne odnose g-đa Ana Cerović.

Suština posjete kojom je rukovodio direktor Uprave doc dr Mujević bila je prikaz razvoja dinamike sistema javnih nabavki u Crnoj Gori, takođe i budući planovi na polju uvođenja elektronskog sistema javnih nabavki kroz projekat koji će biti finansiran od strane Evropske Komisije.
 
PR SLUŽBA UPRAVE