Ministar finansija Dr Radoje Žugić i Direktor Uprave za javne nabavke Dr Mersad Mujević su danas u Podgorici uručili sertifikate službenicima za javne nabavke

Ovom prilikom prisutnima se obratio Ministar finanasija i naglasio:

Tokom 2012. godine, nastavljeno jačanje sistema javnih nabavki. Obezbijeđeno je ostvarivanje poslova u okviru nadležnosti Uprave za javne nabavke koji se odnose na praćenje primjene i pripremu propisa o javnim nabavkama, praćenje, analiziranje i ostvarivanja sistema javnih nabavki, sa stanovišta usaglašenosti sa pravom Evropske Unije i predlaganje mjera za obezbjeđivanje te usaglašenosti.
 
U oblasti javnih nabavki, donijet je novi Zakon o javnim nabavkama, koji je se počeo primjenjivati od 01. januara 2012. godine. Uporedo sa novim Zakonom o javnim nabavkama, donijeta je implementaciona regulativa, između ostalih pomenuću da su  donijeti;  Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki i Program i način stručnog osposobljavanja i usavršavanja u oblasti javnih nabavki.
 
Tokom 2012. godine, započet je program stručnog osposobljavanja i usavršavanja u skladu sa Programom i načinom stručnog osposobljavanja i usavršavanja u oblasti javnih nabavki

Uprava za javne nabavke organizuje i sprovodi stručno osposobljavanje i usavršavanje. S tim u vezi, organizovane su obuke za predstavnike obveznika primjene zakona – naručioce. Ciljna grupa sprovedenih obuka bili su službenici za javne nabavke.
 
U toku 2012. godine, u dijelu koji se odnosi na organizovanje i sprovođenje obuka u oblasti javnih nabavki, u okviru postojećeg Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja u oblasti javnih nabavki Uprave za javne nabavke, utvrđen je posebni Program obuke za specifične ciljne grupe – naručioce – službenike za javne nabavke. U toku 2012 godine obučeni su skoro svi službenici za javne nabavke  radi se od oko nešto preko je  oko 450 aktivnih naručilaca i značajan dio ponuđača koji su prisustvovali ovim specijalističkim obukama.
 
Nastavljena je dalja harmonizacija sistema javnih nabavki U skladu sa prethodno pripremljenim i proslijeđenim predlogom projekta od strane Uprave za javne nabavke, Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, prepoznala je značaj pružanja dalje podrške razvoju sistema javnih nabavki u Crnoj Gori putem projektne aktivnosti pružanjem usluga ključnim institucijama u ovoj oblasti. Saglasno navedenom, globalni cilj projekta „Jačanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori“, finansiran od strane Delegacije EU u Crnoj Gori.

Na osnovu člana 15 stav 1 Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Vlada Crne Gore, na sjednici od  26 jula 2012. godine,  donijela je Odluku o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 5 – Javne nabavke. Dana 27.09.2012. godine u Briselu je održan i eksplanatorni screening na kome su predstavnici Evropske komisije prezentovali zakonodavstvo EU iz oblasti javnih nabavki.
 
Nakon toga, u Briselu je 19 novembra 2012. godine, održan bilateralni analitički pregled pravne tekovine za 5. pregovaračko poglavlje na kojem je predstavljen nivo usklađenosti pravnog sistema Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti javnih nabavki. Javne nabavke učestvuju oko 15 % BDP-a u zemljama EU, dok je njihovo učešće u manje razvijenim evropskih zemljama veće. U našoj zemlji učešće u BDP-u iznosi oko 16 %.

Tako je u postupcima javnih nabavki roba, usluga i ustupanja izvođenja radova u CG, u 2012.godini, ukupno ugovoreno „preliminarni podaci“ oko 400.000,000,oo miliona eura .
 
Analizirajuči rečeno može se konstatovati da javne nabavke sa svojim učešćem od oko prosječno 14 – 16% u ukupnom BDP-u su ključni instrument za kreiranje tržišne ekonomije. Vršeći javne nabavke, država direktno učestvuje na tržištu i njeno ponašanje ima veliki uticaj na ukupne ekonomske odnose.
 
Za period 01.01- 01.12.2012. godine, naručioci su sklopili (preliminarni rezultati) oko 5101 ugovor , što je u odnosu na prošlu godinu za neznatan procentni poen više.
 
Napomenuo bih kao vrlo značajnu konponentu javnih nabavki u CG a to je stepen tj. intezitet konkurencije u postupcima javnih nabavki koji je sa nešto oko 4,34 ponuđača u predhodnoj godini povečan na nešto oko 6 ponuđača po tenderu.

Ministra Dr Žugić je naglasio da sve  primjedbe koje su se ovih dana čule na Zakon ojavnim nabavkama su stvar koje se otklanjaju stalnom harmonizacijom. Takođe je naglasio da u izvještaju Evropske komisije se kaže „Ostvaren je dobar napredak po pitanju opštih principa koji se primjenjuju na javne nabavke u Crnoj Gori. Novi Zakon o javnim nabavkama i povezana podzakonska akta, koji su stupili na snagu u januaru, uskladili su, u velikoj mjeri, opšte principe s onim sadržanim u pravnoj tekovini EU. Novim Zakonom obuhvaćen je i sistem pravnih sredstava, čime je uznapredovala usaglašenost u ovoj oblasti. Dodatni napori neophodni su kako bi se zakonodavdstvo o koncesijama, te nabavkama u oblasti kominalija i odbrane, usaglasilo s pravnom tekovinom EU.

Delegacije EK u CG koja u saradnji sa Upravom za javne nabavke radi na novom projektu koji će unaprijediti javne nabavke i to sa aspekta kompletiranja i uvođenja zaokruženog elektronskog sistema nabavki kao i na projektu koja reguliše tržište komunalnog sektora, ove izmjene svakako su dobra prilika da se pozabavimo i nekim pojašnjenjima koje se tiču Klasične Direktive za nabavke a takođe i koncepta koji reguliše žalbenu proceduru.

Direktor Uprave za javne nabavke Dr Mujević je istakao da  biti profesionalac u svom poslu je činjenica koja se ne stiče po pravilu bez puno ličnog odricanja i lične odgovornosti za to. Vi ste, uvažene kolege, u tome uspjeli.

Proces sertifikacije službenika za javne nabavke je veoma važan proces koji nije značajan samo sa pravnog aspekta, već i finansijskog, jer se troši novac poreskih obveznika.

Osnovni cilj ovog zakonom utvrđenog Projekta jeste uspostavljanje i razvoj profesionalizacije u javnim nabavkama po standardima EU.

Glavne komponente Projekta sadrže ili su sdržavale prije sveg;

  1. Obuka službenika naručilaca, i ponuđača kao i ostalih faktora uticajnih na sistem javnih nabavki prije svega, DRI, Tužilaštvo, Sudovi, NVO , mediji…,
  2. Uspostavljanje funkcionalne informacione mreže između profesionalaca u javnim nabavkama koja će omogućiti razmjenu “dobre prakse”, informacija, diskusija , pitanja i odgovora i službenika.

Ključno obilježje ovih obuka a konačno i dobijanje setifikacije proizilazi iz osnovnog polazišta, a to je “da su javne nabavke instrument za postizanje cilja : kupovine koju će karakterisati, za kupca, najpovoljniji odnos vrijednost koja se na tržištu može naći u datom trenutku, i to na način odgovorom na pitanja;

–          šta naručiocu zaista treba i
–          šta tržište u tom trenutku nudi

Da bi se ostvarili ovi zahtjevi i kompleksniji ciljevi koji prevazilaze samo zakonitost i pravilnost postupaka, neophodna su bila i posebna znanja, kao što su; analiza troškova, analiza tržišta, razvijanje strateškog pristupa javnim nabavkama na nivou naručilaca itd. koji zahtijevali i angažman posebnih eksperata i posebnu obuku.

U vama je naša društvena zajednica dobila novu podršku, jer ćete vašim znanjima afirmisati osnovne principe javnih nabavki prije svega ekonomičnost  i efektivnost trošenja sredstava poreskih obveznika a time  i preuzeti odgovornost.

Vi imate što ponuditi  i kao poreski obveznici, kao naručioci , kao ponuđači  i kao posrednici znanja. Znanje je osnova za funkcionalnu infrastrukturu u opšinama,  i državi.

Vjerujem da ćemo i u 2013 godinu uz maksimalno angažovanje nosioca institucija odgovornih za funkcionisanje sistema javnih nabavki i ljudi u njima čiji ste od danas i Vi član, javne nabavke u našoj zemlji ponovo biti prepoznate kao svijetla tačka na mapi Izvještaja Briselske administracije.