Ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore g-din Pavle Radulović sa saradnicima u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

Podgorica 23.06.2017. godine; Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović sa generalnim direktorom Direktorata za razvoj stanovanja Markom Čanovićem posjetio Upravu za javne nabavke u sklopu svog redovnog plana aktivnosti.

Radna posjeta bazirana je na tri ključne stvari i to:

– realizacija kapitalnog Budžeta i investicija iz tog portfelja;

-iniciranje i promovisanje značaja upotrebe zelene, socijalne i inovativne javne nabavke i

– proces ispunjenja obaveza iz EU Agende.

Ministar Radulović je istakao potrebu snažne saradnje Ministarstva i Uprave na poboljšanju zakonskih rješenja a sve u službi javnog interesa dajući poseban fokus na MiSP, održive javne nabavke, inovacije, rad KT za praćenje Strategije razvoja sistema javnih nabavki u CG za period 2016-2020 i dr.

Direktor doc dr Mujević upoznao je Ministra Radulovića sa aktivnostima UzJN vezanih za Strategijurazvoj sistema javnih nabavki za period 2016-2020. godine, kao i o napretku u ostvarivanju strateških ciljeva i mjera iz AP.

Direktor dr Mujević je predočio  ključne izazove, planirane aktivnosti kao i saradnu ključnih institucija čiji je cilj transparentniji i otvoreni sistem javnih nabavki.

Izradom  novog zakona o javnim nabavkama koji treba da se donese do kraja godine u skladu sa pregovorima o Poglavlju 5 koje pokriva javne nabavke, aktivnosti treba da se usmjere na uvođenje ekoloških kriterijuma u tenderske procedure, na podizanje svijesti kod lokalnih organa uprave, službenika koji rade na poslovima javnih nabavki i državnih organa, a sve u cilju povećanja udjela ekološki odgovornih i prihvatljivih roba i usluga koje se nabavljaju putem tendera i javnih nabavki. Zelene javne nabavke su značajan alat za primenu principa održivog razvoja, razvoja zelene ekonomije i podizanju svijesti  javnog sektora, a da bi taj alat bio efikasan neophodni su jasni i oprobani ekološki kriterijumi. Kriterijumi kao što su troškovi životnog ciklusa proizvoda, specifikacija održivosti procesa proizvodnje, socijalni kriterijumi i korišćenje ekološkog principa dostupni su naručiocima i ponuđačima kako bi se identifikovale održive i ekološki poželjne ponude.

Aktivnosti na ispunjavanju obaveza iz EU agendePoglavlje 5 Javne nabavke usklađivanjem zakonodavstva sa evropskim, Crna Gora ojačava već dobro regulisanu oblast održivih javnih nabavki, a opcija uvođenja sistema elektronskih kao i održivih javnih nabavki otvara mogućnost savremenijem pristupu aktivnostima koje ova kompleksna oblast podrazumijeva. Bila je prilika da se Ministar upozna i sa aktivnostima koje UzJN sprovodi vezane za GPA pri WTO, kao i budućim planovima na polju uvođenja elektronskog sistema javnih nabavki kroz projekat koji će biti finansiran od strane Evropske Komisije.

Ministar je na kraju nagalasio značaj Uprave za javne nabavke i zahvalio se na pomoći koju pruža Uprava za javne nabavke na polju adekvatnog trošenja i kontroli javnih sredstva.

Najavljeni su i budući projekti koji će se volarizovati kroz aktivan odnos članova Ministarstva i Uprave u KT za praćenje Strategije razvoja sistema javnih nabavki u CG za period 2016-2020.

PR SLUŽBA UPRAVE