OBAVJEŠTENJE!

Poštovani naručioci,

Odredbama člana 94 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, propisana je obaveza naručioca da rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda produži u slučaju prekida rada elektronskog sistema javnih nabavki, za period trajanja prekida.

Kako je obavještenjem od 6.09.2021.godine omogućeno od strane administratora pomjeranje roka za otvaranje ponuda za 24 časa, stekli su se uslovi da naručioci postupe shodno gore navedenoj odredbi  Zakona o javnim nabavkama,  odnosno da odrede novi prikladan rok za podnošenja prijava za kvalifikaciju / ponuda  koji je potreban za pribavljanje novih garancija u skladu sa tenderskim dokumentacijama naručioca.

Zahvaljujemo na razumijevanju!