Obavještenje o načinu dostavljanja evidencije o sukobu interesa, odnosno kršenju antikorupcijskog pravila i metodologije analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki

U skladu sa članom 38 stav 4 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/19), a u vezi sa Pravilnikom o evidenciji i metodologiji analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki ( “Službeni list Crne Gore”, br. 055/20 od 12 juna 2020. godine), naručilac je dužan da do 31. decembra tekuće godine sačini evidenciju o sukobu interesa, odnosno kršenju antikorupcijskog pravila i metodologiju analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki i dostavi Ministarstvu.

Dostavljanje evidencije o sukobu interesa, odnosno kršenju antikorupcijskog pravila i metodologije analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki se vrši upućivanjem na e-mail adresu: javne.nabavke@mif.gov.me.