Obavještenje o terminu polaganja usmenog dijela ispita za kandidate koji su položili pismeni dio stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki, održanog 27. decembra 2023. godine i 31. januara 2024. godine .

Obavještenje o usmenom dijelu ispita