Obavještenje po Zaključku Vlade broj: 08-302/23-5592/2 od 11. decembra 2023. godine

Vlada Gore je na sjednici održanoj 7. decembra 2023. godine po razmatranju Informacije o Inicijativi Eko fonda o uvođenju električnih i hibridnih automobila za potrebe javnog sektor donijela zaključak kojim se zadužuju sva ministarstva i drugi organi Uprave, kao i preporučuje jedinicima lokalne samouprave da, prilikom nabavke automobila i zamjene starih vozila za nova, počevši od 1. januara 2024. godine, u postupku javnih nabavki, planiraju nabavku električnih i hibridnih vozila, izuzev nabavke vozila posebne namjene, u skladu s posebnim propisima.