OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE I PONUĐAČE 26.03.2020. godine

Uvažavajući trenutne okolnosti, a sa ciljem da se obezbijedi adekvatna primjena Zakona o javnim nabavkama i realizacija postupaka propisanih Zakonom, a usljed obaveze poštovanja načela javnih nabavki i intencije da se osigura konkurencija i transparentnost u postupcima, Ministarstvo finansija obavještava učesnike u postupku javnih nabavki sljedeće:

  • Obaveza je naručilaca i ponuđača da izričito poštuju privremene mjere i preporuke Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT) (http://www.gov.me/naslovna/mjere_i_preporuke/), kao i donijete odluke Vlade Crne Gore;
  • U dijelu brojnih nedoumica u nastalim okolnostima i poteškoćama sa kojima se suočavamo, upućujemo učesnike u postupcima javnih nabavki (naručioce i ponuđače), da poštuju mjere i preporuke NKT u realizaciji procedura koje se odnose na postupak javnog otvaranja ponuda, i u tom smislu ističemo:
  • Odredbama člana 98 stav 2 Zakona o javnim nabavkama propisana je mogućnost, a ne obaveza, prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđaća javnom otvaranju ponuda. Istim članom Zakona definisano je da se primjerak zapisnika, nakon potpisivanja, uručuje svim prisutnim ovlašćenim predstavnicima ponuđača, a ponuđačima koji nijesu prisustvovali javnom otvaranju ponuda, naručilac je dužan da, najkasnije u roku od tri dana od dana završetka postupka javnog otvaranja ponuda, dostavi zapisnik o javnom otvaranju ponuda. Navedeno se potvrđuje i Obrascem 10 (Zapisnik o javnom otvaranju ponuda/prijava) koji je sastavni dio Pravilnika o obrascima u postupku javnih nabavki (“Sl. list CG“, br. 48/17). Obrascem zapisnika o javnom otvaranju ponuda propisana je obaveza navođenja podataka ovlašćenih predstavnika ponuđača koji prisustvuju javnom otvaranju ponuda kao i navođenje podataka istih koji nijesu prisutni,
  • U slučaju postojanja interesa ovlašćenih predstavnika ponuđača za prisustvovanje javnom otvaranju ponuda, ako je to moguće, potrebno je osigurati uslove u skladu sa mjerama i preporukama NKT ili ako za to postoje tehnički uslovi, organizovati pristup javnom otvaranju ponuda korišćenjem tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu (video konferencije putem dostupnih aplikacija),
  • Napominjemo da, tokom trajanja privremenih mjera i preporuka NKT, prisustvo javnom otvaranju ponuda svih članova Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda nije obavezno. U pomenutom slučaju neophodno je samo navesti razloge opravdanog odsustva člana Komisije koji ne prisustvuje javnom otvaranju ponuda .

Naručioci u postupcima javnih nabavki dužni su da, u skladu sa procjenom trenutne situacije, utvrde mogućnosti realizacije započetih postupaka javnih nabavki shodno odredbama Zakona.

Odredbama člana 55 Zakona o javnim nabavkama propisana je mogućnost izmjena i/ili dopuna tenderske dokumentacije, te naručilac, ukoliko smatra potrebnim, a uvažavajući i zahtjeve potencijalnih ponuđača, može produžiti rok za dostavljanje ponuda i odložiti javno otvaranje ponuda. Navedeno uvažavajući otežane okolnosti pripreme ponuda i obezbjeđivanje neophodne dokumentacije u skladu sa Zakonom.

Takođe, napominjemo da u slučaju da naručilac vrši obustavu započetog postupka javne nabavke, obavezan je poštovati odredbe člana 105 Zakona o javnim nabavkama.

Za dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.

Kontakt:

Gorana Mrvaljević, načelnica, mail: gorana.mrvaljevic@mif.gov.me,

tel: 069/459-483;

Farisa Kurpejović, načelnica, mail: farisa.kurpejovic@mif.gov.me,

tel: 069/180-226;

S poštovanjem,

Direktorat za politiku javnih nabavki