OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE

Ministarstvo finansija napominje naručioce da Zakon o javnim nabavkama  (“Službeni list CG“, br.074/19) počinje sa primjenom 7. jula 2020.godine. Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnim nabavkama (“Službeni list CG“, br. 42/11,57/14,28/15 i 42/17).

Takođe, napominjemo da je odredbom člana 213 stav 2 Zakona propisano  da su naručioci  dužni da planove javnih nabavki usklade sa ovim zakonom u roku od 15 dana od dana početka primjene Zakona.

Istovremeno, naglašavamo da interni akti za sprovođenje postupka nabavki male vrijednosti i interni akti za sprovođenje postupka hitnih nabavki donijeti po osnovu Zakona (“Službeni list CG“, br. 42/11,57/14,28/15 i 42/17), prestaju da važe 7. jula 2020.godine.

Za dodatne konsultacije stojimo na raspolaganju.

Ministarstvo finansija

Direktorat za politiku javnih nabavki