OBAVJEŠTENJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE – registracija na elektronski sistem javnih nabavki

Ministarstvo finansija počelo je od 01. januara 2021. godine sa primjenom novog elektronskog sistema javnih nabavki, dok će portal javnih nabavki (http://portal.ujn.gov.me/delta2015/login.jsp) ostati u funkciji samo za započete postupke javnih nabavki, koji su na istom objavljeni.

Budući da su naručioci obavezni da sva obavještenja o javnim nabavkama kreiraju i objavljuju putem novog sistema, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politiku javnih nabavki obavještava sve privredne subjekte da je neophodno da se registruju na ESJN, kako bi isti mogli pratiti obavještenja i učestvovati u postupcima javnih nabavki.

Registracija se vrši popunjavanjem registracionog formulara, koji je moguće preuzeti na linku: https://ujn.gov.me/wp-content/uploads/2021/01/Upustvo-za-popunjavanje-Ponuđači.docx, kao i registracijom na http://cejn.gov.me.

Neophodno je da podaci unijeti na registracionom formularu i podaci koji budu unijeti u sistem budu istovjetni, kako bi administratori Direktorata odobrili registraciju ponuđača.

Ispunjeni formular je potrebno dostaviti  poštom, na adresu Direktorata (ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica) , potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta, ili u elektronskoj formi, potpisan sertifikovanim elektronskim potpisom na e-mail: aleksandar.mihaljevic@mif.gov.me.

Gore navedeno je neophodno, kako bi glavni sistemski administratori odobrili registraciju i omogućili dalji rad ponuđača u ESJN, o čemu će privredni subjekti dobiti potvrdu na e-mail naveden u registracionoj formi.

Elektronski sistem javnih nabavki rezultat je projekta “Implementacija elektronskog sistema javnih nabavki” koji se započet 2018. godine uz podršku Evropske komisije, a finansiran iz IPA sredstava.