Održan je sastanak predstavnika Svjetske Banke i predstavnika Uprave za javne nabavke, 14. novembra 2012. godine

Na zahtjev kancelarije Svjetske Banke u Podgorici, 14. novembra 2012. godine u 14 časova održan je sastanak predstavnika Svjetske Banke Gdina Lewis Hawke, Višeg specijalista za upravljanje finansijama i Gdina Mersada Mujevića, direktora Uprave za javne nabavke Crne Gore. Gdin Hawke je dio tima koji radi na pripremi zajma o razvojnim politikama koje se tiču javne potrošnje, a povod ovog sastanka je razgovor i upoznavanje sa procedurama javnih nabavki koje se sprovode u Crnoj Gori.

Direktor Mujević je gosta podsjetio na saradnju koju je Uprava za javne nabavke u prethodnom periodu ostvarila sa Svjetskom Bankom, kao i na poslednju misiju predstavnika Svjetske Banke Gdina Jose Manuel Martineza, u januaru ove godine, kada su usaglašeni i definisani neki od potencijalnih zajedničkih projekata dvije institucije.

Gdin Hawke je posebno bio zainteresovan za način na koji Uprava pruža pomoć naručiocima u pogledu planiranja budžeta za javne nabavke i daje im smjernice za što racionalniju potrošnju dodijeljenih im sredstava, posebno kada su u pitanju naručioci iz oblasti zdravstva, kao i lokalne samouprave. Gost je upoznat sa zakonskim rješenjima sadržanim u novoj legislativi o javnim naabvkama, kao i sa najčešćim problemima koji se susrijeću u njenoj praktičnoj implementaciji. Poseban akcenat je stavljen na elektronski sistem objavljivanja obavještenja vezanih za javne nabavke u smislu poštovanja osnovnih principa javnih nabavki, t.j. transparentnosti, jednakog tretmana i slobodne konkurencije.

U svijetlu pomoći od strane Svjetske Banke institucijama nadležnim za oblast nabavki, dogovoreno je iniciranje aktivnosti koje se odnose na proces stručnog osposobljavanja i usavršavanja svih aktera procesa javnih nabavki, kao i objavljivanje zajedničkih publikacija, biltena i brošura, koje bi bile od koristi stručnoj javnosti u Crnoj Gori.