Održan sastanak predstavnika CEMI-a i Uprave za javne nabavke na temu “Unapređenje koordinacije i razmjene informacija u prevenciji korupcije u Crnoj Gori”, dana 30.10.2012. godine

U  skladu  sa  potpisanim  memorandumom o saradnji  između Uprave za javne nabavke i Centra za monitoring i istraživanje (CEMI)  iz Podgorice,  dana 30.10.2012. godine, upriličen je sastanak u prostorijama Uprave za javne nabavke, na kojem su razmijenjene informacije o dosadašnjim preduzetim aktivnostima vezano za  projekat ’’Unapređenje koordinacije i razmjene informacija u prevenciji  korupcije u Crnoj Gori’’,  najavljeni  pravci  budućeg  razvoja  i međusobne saradnje i precizirani su sljedeći koraci u realizaciji projektnih aktivnosti.

Sastanku  su prisustvovali  predstavnici  Uprave, g-din Mersad Mujević, direktor, sa saradnicima, g-dja Mara Bogavac, pomoćnik direktora, g-djica  Gorana Mrvaljević, samostalni savjetnik i g-din Aleksandrom Anđić, viši savjetnik, kao i predstavnoici CeMI-ja, g -din  Zlatko Vujović,  predsjednik UO,  Nikoleta Tomović, izvršna direktorica  i  Goran Radošević, programer.

G-din Mersad Mujević i g-din Zlatko Vujović

Direktor Uprave za javne nabavke, g-din Mersad Mujević je istakao da je svera javnih nabavki jedna od važnih oblasti na kojima počiva unutrašnje tržište Crne Gore, te da je temelj sistema integriteta i odgovornosti koji je neophodan za konsolidaciju vladavine prava i funkcionisanja demokratije. Glavni cilj projekta je unapređenje antikorupcijske politike i politike sukoba interesa, podizanje nivoa svijesti građana o važnosti sistema javnih nabavki, a time podizanje nivoa poštovanja osnovnih načela javnih nabavki, prije svega konkurentnosti, transparentnosti i efektivnosti trošenja javnih sredstava.

Ovim projektom nastavlja se i unapređuje međuinstitucionalna saradnja organa državne uprave i civilnog sektora, što je skladu sa programskom politikom Vlade Crne Gore.

PR služba Uprave za javne nabavke