Održan sastanak sa predstavnicima Evropske unije za oblast vladavine prava na temu: “Unapređenje mjera za koordinaciju preventivnih antikorupcijskih aktivnosti i analiza efikasnosti sporovođenja Zakona o javnim nabavkama”

U prostorijama Uprave za javne nabavke održan je sastanak predstavnika Evropske Unije za oblast Vladavine prava, na čelu sa g-dinom Drinom Galičićem i predstavnika Uprave za javne nabavke na temu: ”Unapređenje mjera za koordinaciju preventivnih antikorupcijskih aktivnosti i analiza efikasnosti sporovođenja Zakona o javnim nabavkama”, u dijelu koji se odnosi na pojačane kontrolne mehanizme za prevenciju korupcije.

Uprava za javne nabavke u sklopu opšte prepoznate potrebe za poboljšanjem koordinacije među institucijama koje se bave preventivnim antikorupcijskim aktivnostima upriličila gore pomenuti sastanak i upoznala predstavnike EU sa ciljevima unapređenja koordinacije između preventivnih organa koja bi se odnosila na :

• dogovor oko konkretnih mjera za jačanje vidljivosti i perpoznatljivosti antikorupcijskih preventivnih napora ,
• razvoj strateškog pristupa kojim se uzdiže profil koordinacije u oblasti prevencije korupcije na jedan veći institucionalni nivo,
• preliminarni pregled činjeničnog stanja u oblasti prikupljanja, analize i dijeljenja podataka među organima za prevenciju,
• razmatranje niza zaključaka i preporuka za dalje unapređenje koordinacijskih mjera.

Direktor Mujević i g-din Grin Galičić

Predstavnici EU i predstavnici Uprave za javne nabavke složili su se da međuinstitucionalna saradnja po pitanju preventivnih antikorupcijskih aktivnosti bi se trebala zasnivati na četiri glavne komponente:

• djelotvorna razmjena informacija,
• dijeljenje stručnog znanja,
• saradnja u konkretnim predmetima,
• redovni koordinacijski sastanci i zajednički nastupi.

Direktor Uprave za javne nabavke je istakao naročito kvalitetnu saradnju sa Upravom za antikorupcijsku inicijativu i Komisijom za sprječavanje sukoba interesa, ali i predložio tješnju saradnju sa ostalim preventivnim organima prije svega (Državnom revizorskom insititucijom, Upravom policije, Uprava za sprečavanje novca i finansiranje terorizma …), po pitanju sljedećih aktivnosti:

• izrada propisa,
• aktivnosti na podizanju svijesti i pokretanja inicijative,
• istraživački timski rad,
• promovisanje dobre prakse (plan integriteta, etiku u javnim nabavkama)…,
• uspostavljanje specifičnih metoda elavulacije preventivnih aktivnosti,
• konfinansiranje određenih projekata,
• kreiranje partnerskih i drugih mreža kontakata,
• uvođenje internih pravila i postupaka,
• saradnja sa civilnim sektorom,
• obavještavanje javnosti ( konfereciju za štampe, elektronski i pisani mediji ) …

Sastanku pored direktora M. Mujevića prisustvovali su M. Bogavac, pomoćnik direktora i Z. Bralić samostalni namještenik u Upravi za javne nabavke.
Nastavak dijaloga između Uprave i ekspertske misije Delegacije EU za oblast vladavine prava dogovoren je da bude aktivan i koordiniran sa aspekta analize već dogovorenog kao i unapređenje istog.