Održan sastanak sa predstavnikom Svjetske Banke, g-dinom Antony Benettom, međunarodnim konsultantom za javne finansije i g-dinom Mersadom Mujevićem, direktorom Uprave za javne nabavke

U prostorijama Uprave za javne nabavke, 25.01.2013.godine održan je sastanak sa predstavnikom Svjetske Banke, G-dinom Antony Benett-om, Međunarodnim konsultantom za javne finansije i G-dinom Mersadom Mujevićem, direktorom Uprave za javne nabavke.

Tema razgovora se ticala procjena javnih troškova i finansijske  pouzdanosti (PEFA) u Crnoj Gori, sa aspekta javnih nabavki, tom prilikom direktor Mujević podsjetio je da Uprava za javne nabavke u kontinuitetu kroz svoj godišnji izvještaj obavještava javnost i o dijelu koji se tiče primjene otvorene konkurencije kod dodjele Ugovora. Napomnuto je da radionica koja je prethodila ovom sastanku će biti dodatni motiv Upravi da kroz novu metodologiju ove podatke na najbolji način predstavi javnosti.

g-din Antony Benett i g-din Mersad Mujević

Sastanak je takođe protekao u analizi dosadašnjih aktivnosti Uprave naročito kada se tiče dijela koji se odnosi na mjere, dokumenta koja regulišu materiju vezanu za jačanje konkurencije, odnosno vrijednosti koja se dobija za uloženi novac kao i na dio koji se odnosi na kontrolu javnih nabavki.

Ovom prilikom je izraženo obostrano zadovoljstvo da je novi crnogorski Zakon o javnim nabavkama stvorio sve pravne pretpostavke koje na najbolji način osiguravaju potpuno poštovanja principa načela javnih nabavki.

Na kraju razgovora izrazena je velika zahvalnost od strane Svjetske Banke u vezi dalje saradnje koja će biti ostvarene između Uprave za javne nabavke i Svjetske Banke, posebno preko programa PEFA koji ima za cilj stručno osposobljavanje i usavršavanje svih aktera koji su uključeni u proces javnih nabavki.

PR Služba Uprave za javne nabavke