Održana Javna debata o 5. pregovaračkom poglavlju – Javne nabavke

Podgorica, 22.12.2015. godine – Kancelarija glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, u saradnji sa Upravom za javne nabavke, Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, Britanskom ambasadom Podgorica i Britanskim savjetom u Crnoj Gori, organizovala je  javnu debatu o 5. pregovaračkom poglavlju Javne nabavke.

Na skupu su govorili državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, britanski ambasador u Podgorici Ijan Robert Viting, šef Sektora za kooperaciju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Andre Lis i direktor Uprave za javne nabavke i šef Radne grupe za 5. poglavlje doc dr Mersad Mujević.

Državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović u svom izlaganju istakao je prije svega da javne nabavke predstavljaju značajan dio tržišta. Prema procjenama Evropske Komisije, ukupna vrijednost javnih nabavki u EU iznosi oko 16%. Javne nabavke predstavljaju i značajan udio ukupnih troškova poreskih obveznika. Zato je konkurentna praksa u javnim nabavkama ključ za efikasnu javnu potrošnju i za nediskriminatorni razvoj ekonomije. Konkurentni i transparentni postupci pomažu javnim subjektima da nabavljaju proizvode, usluge i radove boljeg kvaliteta za nižu cijenu. Primjena adekvatnih postupaka javnih nabavki i velika konkurencija umanjuju cijene javnih ugovora. Rezultat toga je da se novac poreskih obveznika efikasnije troši, podstiče se ekonomski razvoj i obezbjeđuje veća konkurentnost. Novi Zakon o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu u maju t.g., donosi značajne novine u postupcima javne nabavke, a koji ima za cilj smanjenje formalizma u postupcima nabavke, smanjenje troškova sprovođenja postupaka za naručioce i ponuđače, te njeno brže i efikasnije sprovođenje. Ambasador je u nastavku se osvrnuo na evropski put ovog Poglavlja i istakao dobru ulogu Uprave za javne nabavke na ispunjavanju Agende EU u ovoj oblasti.

Slične poruke su se mogle čuti i iz izlaganja britanskog ambasador u Podgorici Ijan Robert Vitinga i šefa Sektora za kooperaciju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Andre Lisa.

Direktor Uprave za javne nabavke i šef Radne grupe za 5. poglavlje doc dr Mersad Mujević u svom izlaganju istakao je, crnogorski sistem javnih nabavki 2016. godine obilježava 15 godina postojanja, da se izmjenama i dopunama ZoJN koje su stupile na snagu početkom maja t.g. otklanjaju značajan broj slabosti u smislu efekata koje treba da daju javne nabavke, naročito kada se tiče:

1. instituta nedovoljno efikasnih mehanizama prevencije zloupotreba u javnim nabavkama, ovdje se prije svega radilo na; prepoznavanje rizika u javnim nabavkama u dijelu planiranja, pripreme i odabira postupaka javne nabavke kao i rizicima u dijelu realizacije ugovora,

2. odsustvo primjerenog i pravovremenog sankcionisanja kršenja Zakona,

3. raskorak između zakonom određenih zadataka i kapaciteta institucija nadležnih za politiku javnih nabavki,

4. obuka i način profesionalizacije službenika koji vode a i rade u sistemu javnih nabavki,

5. bolja koordinacija institucija,

U nastavku izlaganja istaknuta je i dimenzija koja se tiče, pravnog okvira za javne nabavke, neke posebnosti javne nabavke u našoj zemlji, glavne Promjene koje se očekuju u 2016 do 2020 koje su jasno prikazane u Streteškom dokumentu razvoja sistema javnih nabavki u CG, projektne aktivnosti prije svega Projekt E – nabavke i drugo.

U zaključku je istaknuto da u vrijeme kada svaka zemlja pokušava pronaći put za izlazak iz krize, osnažiti svoju privredu, i definisati nabavke kao dio procesa jačanja privrede, implementacija novih direktiva EU bit će poseban izazov. Nacionalna zakonodavstva zemalja članica treba da implementaciju direktiva dovrše do aprila 2016. godine, ali da pri tome se odrede i za one elemente iz direktiva EU koje su date kao opcija, na način da svoje ekonomije učine dovoljno otvorenim i atraktivnim za privredne subjekte.

Zemlje kandidati i potencijalni kandidati imaju dovoljno vremena da u potpunosti harmoniziraju nacionalno zakonodavstvo sa direktivama EU, vodeći se pri tome da preuzmu sve one odredbe direktiva koje pogoduju ekonomiji i privredi zemlje. Pri tome je bitno istaći da edukacija privrednih subjekata treba da dobije značajno mjesto uz edukaciju naručilaca, u smislu da se ohrabruju zajedničke ponude i nastupe kao grupe ponuđača, da neformalna komunikacija na tržištu treba da bude dobra praksa, a ne način kako da se postupak ruši u žalbenim postupcima. Nema postupka nabavke koji nema svoju slabu tačku, i ako ćemo vrijeme trošiti na traženju slabih tačaka, a ne na zdravoj konkurenciji, pitanje je da li će se privreda ojačati!

Aktivnu ulogu na ovoj „debati“ imali su prije svega Direktor monitoring programa NVO MANS g-din Vuk Maraš, članica NVO IA g-ca Ana Đurnić, Predsjednik Državne Komisije Tomo Miljić, Predsjednik zajednice Opština CG g-din Refik Bojadžić kao i izvršna direktorica UMHCG-a Marina Vujačić.

 


PR Služba UzJN