Održana javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2011-2015. godine

Dana  21. Novembra  2011. godine održana je javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2011-2015 godine. Organizator ovog događaja je Direkcija za javne nabavke u saradnji sa Ministarstvom finansija i Komisijom za kontrolu postupka javnih nabavki. Direktor Direkcije za javne nabavke G-din Mersad Mujević, Sekretar Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki G-djica Katarina Radović i predstavnice Ministarstva Finansija G-djica Ana Ivanović i G-djica Maja Mitrović su kao izlagači na ovoj raspravi upoznali učesnike sa načinom izrade i  sadržajem Nacrta Strategije razvoja sistema javnih nabavki za period 2011-2015 godine.

Okrugli sto je otvorila Pomćnica Ministra finansija Ana Ivanović i u uvodnoj riječi upoznala učesnike sa osnovnim načelima Strategije.

Direktor Direkcije je u svojoj prezentaciji detaljno izložio ciljeve strategije kao i planiranje realizacije istih. G-din Mujević je istakao da su glavni ciljevi ove Strategije: jačanje administrativnih kapaciteta, javne nabavke u procesu pridruživanja EU, sprečavanje korupcije u sistemu javnih nabavki, razvoj i jačanje elektronske komunikacije u javnim nabavka i zaštita prava u postupcima javnih nabavki.

Izlaganje Sekretara Komisije G-djice Radović baziralo se na zaštiti prava u postupcima javnih nabavki kao jednom od značajnijih elemenata razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori.

Na javnoj raspravi prisistvovali su predstavnici javnog sektora, nevladinih organizacija kao i predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupcima javnih nabavki.

 Cilj ove javne rasprave bio je uspostavljanje konstruktivnog dijaloga, neposredne razmjene iskustava i mišljenja između učesnika u postupcima javnih nabavki, predstavnika nevladinog sektora i članova  Radne grupe koji su pripremili Nacrt Strategije.

Uspostavljeni dijalog izmedju navedenih učesnika,kao i brojni prijedlozi i sugestije na Nacrt Strategije od izuzetne su važnosti kako za postizanje ciljeva navedenih u Strategiji tako i za razvoj sistema javnih nabavki u Crnoj Gori.

Učesnici javne rasprave pozvani su da do petka 25.novembra 2011.godine pismeno dostave prijedloge i sugestije na Nacrt, kako bi bili kvalitetno razmotreni.