Održana panel diskusija na temu Poglavlja 5 – Javne nabavke dana

Podgorica, 16.11.2017. godine – Ministarstvo finansija i Uprava za javne nabavke u saradnji sa Državnom komisijom za kontrolu postupaka javnih nabavki i Uprave za inspekcijske poslove, organizovalo/apanel diskusiju o 5. pregovaračkom poglavlju Javne nabavke.

Na skupu su govorili g-din doc dr Mersad Mujević, direktor Uprave za javne nabavke i Šef RG za pregovaračko poglavlje 5 Javne nabavke, član DK g-din Tomo Miljić i glavni inspektor za javne nabavke Hivzo Kajević.

Direktor Uprave za javne nabavke i šef Radne grupe za 5. poglavlje doc dr Mersad Mujević u svom izlaganju istakao je, crnogorski sistem javnih nabavki 2016. godine obilježio 15 godina postojanja,da se izmjenama i dopunama ZoJN koje su stupile na snagu krajem juna t.g. otklanjaju značajan broj slabosti u smislu efekata koje treba da daju javne nabavke i nastavio u onom dijelu koji se tiče mjerila iz Poglavlja 5 Javne nabavke, te iznio trenutnu situacija i očekivane izazove u Javnim nabavkama, u starateškom, zakonodavnom, admnistartivnom, kontrolnom smislu.

Javne nabavke predstavljaju važnu komponentu svake savremene ekonomije. Tokom proteklih godina dobro upravljanje javnim nabavkama postalo je ključna odrednica dobrog upravljanja i napretka države. Njegov značaj za društveni i ekonomski razvoj odražava se u činjenici da vrijednost javnih nabavki čini značajan udio u bruto društvenom proizvodu (BDP) svake zemlje (od 10-20%).

U tom smislu da bi se kvalitetno moglo upravljati ovim procesom neophodno je bilo donijeti Strategiju razvoja javnih nabavki za naredni period sa AP za njenu implementaciju. Što je bio i zahtjev EK za prvo mjerilo. Ključni ciljevi ove Strategije su: Poboljšanje sistema javne nabavke kroz stalno nadgledanje i sprovođenje neophodnih regulatornih promjena; Ojačanje pristupa javnim finansijama; Povećanje transparentnosti, efikasnosti i poboljšanje protoka informacija; Praćenje aktuelnih trendova (zelene nabavke, društveno odgovorne nabavke, inovativne nabavke, elektronske nabavke, podrška MiSP i dr); Dalji razvoj ljudskog kapitala koji je uključen u javnu nabavku i Dalja harmonizacija u skladu sa Direktivama EU.

U tom smislu, Skupština CG usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu 29. juna 2017.godine, da bi se isti implementirao u praksi Ministarstvo finansija je donijelo i niz Pravilnika (o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti i o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki, o izvještaju o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima o Javnim nabavkama, nabavkama male vrijednosti i hitnim nabavkama, o evidenciji sprovedenih postupaka Javnih nabavki, zaključenih ugovora o Javnim nabavkama i evidenciji nabavki male vrijednosti i hitnih nabavki, …)

Da bi se pristupilo kvalitetnoj izradi Novog Zakona o javnim nabavkama a koji bi pratio paket Direktiva EU iz 2014 godine, UzJN je uradila u toku 2016 godine „Analiza efekata primjene izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama („Sl.list 42/11, 57/14 i 28/15) u praksi i izradila SWOT analizu i Analiza usaglašenosti izmjena i dopuna ZoJN i zahtjeva novih Direktiva 2014/24/EU i 2014/25/EU“, analizom su identifikovani loše i dobre strane postojećeg zakonskog rješenja. Takođe, izvršene su i aktivnosti na pripremi stručne osnove za donošenje novog ZoJN, i obezbjeđenje pune transpretnosti i participativnosti prilikom donošenja novog ZoJN. Radni tim imenovan Rješenjem Ministra finansija obrazovan za izradu Predloga Zakona o javnim nabavkama, nastavio na finalizaciji novog zakona o javnim nabavkama koji bi trebao bito konačan do kraja tekuće godine.

U nastavku izlaganja doc dr Mersad M istakao je i napredak u ostalim Mjerilima a vezana za; aktivnosti na prevenciju i borbu protiv korupcije i sukoba interesa u oblasti javnih nabavki kako na državnom tako i na lokalnom nivou i kazao da jesukob interesa u postupku javne nabavke potencijalni izvor korupcije, i najopasnii oponenent suštinskim ciljeva javnih nabavki, koji se najefikasnije suzbijaju na nivou preventive, odnosno kroz prepoznavanje rizičnih slučajeva i okolnosti koje se smatraju nedozvoljenim bez obzira na posljedice, kao i na praćanje i otklanjanje stvarnih rizika koji nastupe u toku postupka. U izlaganju istaknuti su efekti obuka kao i prateća statistika.

G din Mujević je istakao i dimenzija koja se tiče, pravnog okvira za javne nabavke, neke posebnosti javne nabavke u našoj zemlji, glavne Promjene koje se očekuju u 2016 do 2020 koje su jasno prikazane u Streteškom dokumentu razvoja sistema javnih nabavki u CG, projektne aktivnosti prije svega Projekt E – nabavke i drugo.

O pravnoj zaštiti i inspekciji govorili su predstavnici DK i UzIP g-din T Miljić i H Kajević, ističući prije svega slabosti ZoJN i nedostatak administrativnih kapaciteta.

U zaključku je istaknuto da u vrijeme kada svaka zemlja pokušava pronaći put za izlazak iz krize, osnažiti svoju privredu, i definisati nabavke kao dio procesa jačanja privrede, implementacija novih direktiva EU bit će poseban izazov. Nacionalna zakonodavstva zemalja članica treba da implementaciju direktiva dovrše do aprila 2016. godine, ali da pri tome se odrede i za one elemente iz direktiva EU koje su date kao opcija, na način da svoje ekonomije učine dovoljno otvorenim i atraktivnim za privredne subjekte.

Zemlje kandidati i potencijalni kandidati imaju dovoljno vremena da u potpunosti harmoniziraju nacionalno zakonodavstvo sa direktivama EU, vodeći se pri tome da preuzmu sve one odredbe direktiva koje pogoduju ekonomiji i privredi zemlje. Pri tome je bitno istaći da edukacija privrednih subjekata treba da dobije značajno mjesto uz edukaciju naručilaca, u smislu da se ohrabruju zajedničke ponude i nastupe kao grupe ponuđača, da neformalna komunikacija na tržištu treba da bude dobra praksa, a ne način kako da se postupak ruši u žalbenim postupcima. Nema postupka nabavke koji nema svoju slabu tačku, i ako ćemo vrijeme trošiti na traženju slabih tačaka, a ne na zdravoj konkurenciji, pitanje je da li će se privreda ojačati.

Aktivnu ulogu na ovoj „debati“ imali su predstavnici Udruženja hendikepiranih lica CG, IKCG, Uprave za ugljovodonike Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i dr. takođe i predstavnici medija, Pink M, RTCG, Pobjede.

 

 

PR Služba UzJN