Održana radionica „Poboljšanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori“, koju su organizovali Uprava za javne nabavke i Svjetska banka

Podgorica  22.06.2017. godine, U cilju unaprjeđenja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori Uprava za javne nabavke uz podršku Svjetske banke realizovala je projekat koji sadrži komunikacione smjernice za privredne subjekte sa fokusom na mala i srednja preduzeća i njihovu aktivniju ulogu u sistemu javnih nabavki, kao i  smjernice za aktivnost monitoringa javnih nabavki u Crnoj Gori, poboljšanje administrativnih i profesionalnih kapaciteta u institucijama Crne Gore sa fokusom na mjerenje uspješnosti i monitoring u nabavkama.

Povodom realizacije ovog projekta, dana 22.06.2017. godine u Podgorici, održana je radionica „Poboljšanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori“, u organizaciji  Uprave za javne nabavke i Svjetske banke.

Na otvaranju radionice ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović, rekao je da temelj evropskog sistema javnih nabavki predstavljaju načela transparentnosti, jednakog tretmana, slobode tržišnog nadmetanja i nediskriminacije.„Ova oblast je utoliko značajnija što 16 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) Evropske unije, prema procjenama, ide kroz sistem javnih nabavki. U Crnoj Gori je taj procenat daleko veći i značajniji“, istakao je Pejović.

Ministar je poručio da evropsko zakonodavstvo u ovoj oblasti osigurava davaocima usluga, isporučiocima roba i izvođačima radova mogućnost nadmetanja na javnim tenderima u državama članicama EU i jačanje ekonomskog razvoja i efikasnosti. Istakao je da Crna Gora, u cilju potpunog usklađivanja s obavezama predviđenim pravnom tekovinom EU, ulaže napor u dodatno pravno uređenje oblasti koncesija, pojednostavljenje procedura u komunalnom sektoru, kao i u regulisanje nabavki  u oblasti odbrane.

On je upoznao učesnike s obavezama Crne Gore u dijelu ispunjavanja završnih mjerila u ovom poglavlju koje obuhvataju usklađivanje nacionalnog okvira s pravnom tekovinom u svim oblastima javnih nabavki s posebnim naglaskom na koncesije, privatno-javno partnerstvo i odbranu, uspostavljanje administrativnih i institucionalnih kapaciteta za sprovođenje pravne tekovine i bilans rezultata fer i transparentnog sistema javnih nabavki.

Ministar je, takođe, ukazao na povezanost sistema javnih nabavki s drugim pregovaračkim poglavljima, posebno s oblašću vladavine prava i programa kohezione politike, koji se finansiraju iz Evropskih strukturnih i investicijskih fondova.

Direktor Uprave za javne nabavke, dr Mersad Mujević,  govorio je o važnosti  realizovanih projekata, prvog „Vodič za podsticanje većeg učešća malih i srednjih preduzeća na tržištu javnih nabavki u Crnoj Gori“ i drugog „Smjernice za sistem nadgledanja  – monitoringa javnih nabavki od Uprave za javne nabavke“ i istakao da reforme koje se odvijaju tokom procesa evropskih integracija ostaće zabilježene kao najintezivniji proces u razvoju naše države. Sprovodile su se na više nivoa, uz angažovanje svih raspoloživih resursa i uz značajan uticaj na svakodnevni život svih građana.

Da bi se dinamika započetih integracionih procesa nastavila naša zemlja je pored zakonodavne, i administrativne strukture veoma puno uradila i na stvaranju imidža pouzdanog partnera na različitim projektima. Danas sa jednim veoma respektabilnimm partnerom na svjetskom nivou završavamo i promovišemo dva Projekta koja su se našla na vrhu liste prioriteta Ministarstva finansija i Uprave za javne  nabavke. Radi se o Svjetskoj banci i radi se o dva Projekta, jedan, Izrada smjernica za podsticanje učešća MiSP na tržištu javnih nabavki u CG“ i drugi Izrada smjernica za sistem nadgledanja-monitoringa javnih nabavku od strane UzJN.

Naime, MiSP i preduzetnika predstavlja sve značajniji segment naše privrede.

Već nekoliko godina unazad ovi privredni subjekti su najefikasniji deo privrede naše zemlje i predstavljaju nosioce privrednog rasta i zapošljavanja. Uz strane direktne investicije, ovaj sektor bi i u budućnosti mogao biti značajna poluga ekonomskog razvoja i osnovni kreator novih radnih mesta…prepoznajući ovaj značaj a prije svega potrebu daljeg dinamizma ove grane privrede Vlada CG i UzJN je kroz Strategiju razvoja sistema javnih nabavki za period 2016-2020 godine, ovom pitanju dala prvorazredni značaj.

Kakva je bila Dijagnoza: Sektor MiSP jedan je od glavnih pokretača ekonomskog razvoja imajući u vidu da broji preko 28.000 preduzeća, ostvaruje 76% ukupnog prometa, učestvuje sa 67% u ukupnoj dodatoj vrijednosti I zapošljava skoro 2/3 ukupnog broja zaposlenih. Ovoj i ovakvoj statistici trebalo je dati dodatne impulse i to kroz projekte koji će najbolje prepoznati mjere finansijske I nefinansijske podrške MiSP sector a koje se sprovode sa ciljem podrške ovim preduzećima, povećanja kvaliteta I obima prozvodnje, pristupa novim tržištima, jačanja inovativnosti i time veće gučešća u BDP, izvozu, zaposlenosti I jačanju životnog standarda…I prije svega kvalitetnoj pripremi za EU tržište.

Identifikovani su problem koji se ogledaju u ponudi nedovoljno prilagođenih finansijskih proizvoda potrebama MiSP, alternativni izvori finansiranja nijesu zaživjeli, preduzeća nijesu dovoljno spremna za pristup finansijama odnosno nemaj upotrebnu kreditnu sposobnost, a često ni odgovarajuća sredstva obezbeđenja kredita, finansijska a I druga pismenost nije napotrebnom nivou I preduzeća nemaju dovoljno znanja da projekat na odgovarajući način predstave, a sposobnosti za upravljanje finansijama u cilju redovnog izvršavanja finansijskih I kreditnih obaveza su često ograničene…a ovo sve utiče na osnovne uslove učešća tih preduzeća u ugovorne obaveze sa državom kroz tendersku proceduru.

Osim toga, evidentno je da preduzeća neadekvatno primjenjuju propisane standard neophodne za nastup na ino-tržištima, nedovoljno koriste usluge konsultantskog tržišta I mogućnosti umrežavanja što dovodi do niskog nivoa konkurentnosti MiSP, regionalne nejednakosti u razvoju, nedovoljne valorizacije izvoznih mogućnosti.

Crna Gora je na ministarskom sastanku u maju 2016. Godine dobila preporuku da nastavi da olakšava sprovođenje različitih mjera finansijske I nefinansijske podrške malim I srednjim preduzećima kako bi se podstaklo učešće u globalnim lancima vrijednosti, kao i da podrži razvoj privatnog konsultantskog tržišta.

U tom smislu, kao odgovor sa Ministarskog sastanka iz Brisela, u maju 2016, PER-om, za 2017.godinu su predviđene dvije mjere.

Prva mjera„Unaprjeđenje finansijske podrške sector malih I srednjih preduzeća“će predstavljati nastava kreformeiz PER 2016 I sprovodi se po planu, dok će mjera„Unaprjeđenje nefinansijske podrška sektoru malih I srednjih preduzeća“  biti obuhvaćena u okviru PER 2017.godine…ova obaveza se upravo uklapa ne samo u Strategiju budućeg razvoja sistema javnih nabavki veći u PER Vlade CG za tekući I naredni period.

Drugi Projekt takođe veoma važan iako sam već istakao, da je pravni i regulatorni okviri u sistemu javnih nabavki Crne Gore sve više usklađen sa međunarodnim najboljim praksama i zakonodavstvom EU.

Iako je politička posvećenost unapređenju sistema javnih nabavki vidljiva iz ostvarenih rezultata Vlade (Strategije i Akcionih planova) i iako je stopa sprovođenja mjera za prevazilaženje nedostataka pozitivna, CG prepoznaje potrebu za preduzimanjem daljih aktivnosti u određenim oblastima nabavki i rješavanju pitanja koja još uvijek preovlađuju u sistemu javnih nabavki.

Funkcija nadgledanja je jedno takvo pitanje koje je bilo neophodno hitno razmotriti i koje zahtijeva preduzimanje čvrstih mjera na svim nivoima sistema nabavki.

Među glavnim oblastima sa kojima smo se bavili kod ovog projketa pomenuću neke:

  • Izrada sistema za upravljanje informacijama u saopštavanju rezultata;
  • Uvećana komunikacija između institucija i angažovanje svih strana u sistemu;
  • Izrada ocjena o usklađenosti učinkana osnovu informacija o poslovanju prikupljenih iz konsultacija sa tržištem;
  • Optimizacija uloga i odgovornosti institucija (npr. Uvećana saradnja između UIP i DRI u oblasti funkcija revizije i inspekcije);
  • Revizija koncepta nadgledanja kako bi se uključilo više materijalnih i procesnih aspekata,a ne samo pravna i regulatorna razmatranja);
  • I dr.

Dr Mujević, je istakao da je ove Projekte naručila Uprava za javne nabavke kroz Projekt „Poboljšanje sistema javnih nabavki u CG“ koji je podržan i finansiran od strane Svjetske banke, pripremali su ga stručnjaci Vladimir Boričić, Manjola Malo, Sanda Yugo i Joao de Almeida, kojim dugujem iskrenu zahvalnost u svoje ime i ime Uprave za javne nabavke CG.Veliku zahvlanost dugujemo Vođi projektnog tima i specijalisti za javne nabavke SB, Manjola Malo, kazala je da se Crna Gora treba fokusirati na izradu smjernica za mala i srednja preduzeća.

„Kao SB bili smo pozitivno iznenađeni kulturom dijaloga koji je uspostavljen u privatnom sektoru, posebno kada je u pitanju pristup malim i srednjim preduzećima tržištu javnih nabavki. Ovo je prioritet za mala i srednja preduzeća“, navela je Malo.

Međutim, kako je ukazala, mala i srednja preduzeća ne mogu dovoljno da odgovore na veoma zahtjevne procedure javnih nabavki i mnoga od njih rade samo na lokalnom nivou „i nisu svjesna kako mogu upotrijebiti javne nabavke u svoju korist“.

„Kada je u pitanju izrada smjernica za mala i srednja preduzeća, imamo mnogo prepreka koje usporavaju i srpiječavaju učešće malih i srednjih preduzeća na tržištu javnih nabavki.Tu su administrativne prepreke za njih, finansijske, jer imaju problema da dođu do sredstava, institucionalne, same procedure nabavke zbog složenosti troškova, smjernice nisu dovoljno jasne“, rekla je Malo.

SB, kako je istakla očekujemo da ovi faktori toliko neće uticati na dalju konkurentnost malih i srednjih opreduzeća i da će kroz razvoj projekta sve veći broj malih i srednjih produzeća učestvovati u sistemu javnih nabavki.

Službenih za operacije u Kancelariji SB Denis Mesihović, kazao je da SB trenutno radi na pripremi tri nova projekta, koji bi, kako je naveo, trebalo da budu odobreni u narednoj fiskalnoj godini. „To će imati direktan pozitivan uticaj na kvalitet javnih nabavki u Crnoj Gori“.

„U pripremi je projekat „Reforma poreske uprave“, koji će modernizovati Poresku upravu i unaprijediti efikasnost njenog poslovanja, drugi projekat je instituconalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore MIDAS, koji ima za cilj dalji razvoj poljoprivrednog sektora, kao i povećanje broja zaposlenih, a u pripremi je i projekat Energetske efikasnoti“, naveo je Mesihović.

Kako je podsjetio, Trenutno SB implementira četiri projekta u Crnoj Gori čija je vrijednost 119 miliona dolara. Menadžerka prakse globalnog upravljanja SB, Hiba Tahboub, smatra da je ključno da se u Crnoj Gori uključi privatni sektor u sistem javnih nabavki, navodeći primjer Brazila koji je dobro riješio to pitanje.

„Kada su oni uradili Zakon o javnim nabavkama 2004.godine jedan od ciljeva je bio kako da se podstaknu mala i srednja preduzeća i oni su to uradili. To se može uraditi ili putem neke politike, obuka, kako da mala i srednja preduzeća budu konkuretnija, ali i kako građani da cijenesama preduzeća više“, navela je Tahboub.

Ekspert Svjetske banke g Vladimir Boričić prezentovao je Smjernice za mala i srednja preduzeća. Aktivno učešće  tokom prezentacije  smjernica za mala i srednja preduzeća imali su panelisti: g-đa Bojana Kalezić Montenegro Business Alliance, g-đa Suzana Radulović generalni sekretar UPCG, g Refik Bojadžić,generalni sekretar ZOCG, g-đa Ivana Zečević načelnica  sektora za konkuretnost u Direkciji za MiSP.

Ekspert Svjetske banke  Joao de Almeida  prezentovao je priručnik o indikatorima  i uloge u monitoring Uprave za javne nabavke. O značaju monitoringa za sistem javnih nabavki u Crnoj Gori , govorili su : g-đa MaraBogavac pomoćnica direktora Uprave za javne nabavke, g Hivzo Kajević inspektor za javne nabavke Uprave za inspekcijske poslove, Danijel Iversson, viši službenik OECD/SIGM-a i Milena Gvozdenović iz Centra za  demokratsku tranziciju.

 Radionici su prisustvovali   predstavnici  državnih organa i jedinica lokalnih samouprava, članovi Koordinacionog tijela,  predstavnici privrednih društava i udruženja i NVO-a.

Na YouTube kanalu objavljeni su sledeći video materijali:

https://www.youtube.com/watch?v=Iqm_u_BQD90&t=1shttps://www.youtube.com/watch?v=ZBbvrNimvE4&t=19shttps://www.youtube.com/watch?v=BWwT-2ILw-U&t=30shttps://www.youtube.com/watch?v=3xfiEZ2aWBE&t=24shttps://www.youtube.com/watch?v=vHUYqGuS1sQ&t=18shttps://www.youtube.com/watch?v=HcyxSVuxLjM&t=25shttps://www.youtube.com/watch?v=auk3sk6y-yo&t=32s