Održana VIII sjednica pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost

Podgorica; 25/26 .septembar 2018.godine održan sastanak predstavnika EU i CG u okviru VIII sjednice Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost.

Sastanak je otvorio Glavni pregovarač CG sa EU g-din Aleksandar Drljević i šef Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Tomas Haglajtner.

Otvarajući sastanak, Glavni pregovarač Aleksandar Drljević je istakao da se procjena napretka Crne Gore zasniva prevashodno na kvalitetu realizacije mjera Akcionih planova za poglavlja 23 i 24, i naglasio da njihovo sprovođenje u najvećoj mjeri teče planiranom dinamikom. Poručio je da bilježimo visok stepen realizacije ovih strategijskih dokumenata, kao i da su realizacijom mjera u proteklom periodu ostvareni značajni rezultati u oblasti reforme legislative, njenog sprovođenja i izgradnje institucija, istakavši da će i budući rad u oblasti vladavine prava biti veoma intenzivan.

Kada su u pitanju javne nabavke v.d. Direktora Uprave za javne nabavke  doc dr Mersad Mujević istakao je u svom izlaganju, da u godini koja je pred nama predstoji usvajanje tri važna zakona (ZoJN, JPP i Koncesije) koji će biti usklađeni sa Direktivama EU o javnim nabavkama iz 2014. godine; da je CG pripremila detaljan i sveobuhvatan plan za uvođenje e-nabavki i da poboljšava svakodnevno funkcionisanje sistema pravne zaštite, kao i da poboljšava administrativne kapacitete i IT infrastrukturu. Da je uspostavljen regulatorni i institucionalni okvir vezano za mehanizme integriteta i sukoba interesa u javnim nabavkama.

U nastavku g din M Mujević je istakao i da Uprava za javne nabavke u sklopu opšte prepoznate potrebe za poboljšanjem koordinacije među institucijama koje se bave preventivnim antikorupcijskim aktivnostima kontinuirano informiše predstavnike EU sa ciljevima unapređenja koordinacije između preventivnih organa koje se odnose na: dogovor oko konkretnih mjera za jačanje vidljivosti i perpoznatljivosti antikorupcijskih preventivnih napora, razvoj strateškog pristupa kojim se uzdiže profil koordinacije u oblasti prevencije korupcije na jedan veći institucionalni nivo, preliminarni pregled činjeničnog stanja u oblasti prikupljanja, analize i dijeljenja podataka među organima za prevenciju, razmatranje niza zaključaka i preporuka za dalje unapređenje koordinacijskih mjera.

G din Mujević je kazao i da su Zakonom o javnim nabavkama, jasno definisana pravila koja definišu koruptivne radnje, odnosno sukobe interesa. Članom 15 Zakona o javnim nabavkama definisano je antikorupcijsko pravilo, dok je članovima 16 i 17 istog Zakona, definisano sprječavanje sukoba interesa kod naručioca i ponuđača.

Vodeći se članom 15, Zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo finansija ustanovilo je „Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila”, koji se može naći na portalu Uprave za javne nabavke (www.ujn.gov.me). Pravilnik sadrži način vođenja evidencije, sadržaj evidencije, izvještaj o ostvarenim koruptivnim radnjama, kao i obrasce za službenu zabilješku i evidenciju podataka o kršenju antikorupcijskih pravila. Naručioci su u obavezi da godišnje, dostave Upravi za javne nabavke izvještaj, na osnovu kog UzJN sačinjava godišnji izvještaj.

Shodno obavezi, ova služba je dostavljala šestomjesečne izvještaje o realizaciji mjera za koje je nadležna Uprava za javne nabavke iz Akcionog plana za sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije, izvještaj o prijavama korupcije kao i izvještaj o informativnim kampanjama za borbu protiv korupcije.

Kada je u pitanju borba protiv korupcije, prema važećim propisima Uprava se prevashodno bavi preventivnim radnjama. U cilju veće dostupnosti Uprave građanima, otvorena je telefonska linija posredstvom koje se građani mogu obratiti ovlašćenom službeniku radi prijave korupcije, dobijanja infromacija i pravnih savjeta.

Šef Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju T Haglajtner je istakao da je sastanak pododbora prilika za sagledavanje ostvarenog napretka u pregovorima, kao i sagledavanja oblasti u kojima su potrebni dalji napori. Istakao je da je Crna Gora ostvarila značajan napredak i posebno ukazao na važnost uključivanja nevladinih organizacija u radne grupe. Pozdravio je postignuti napredak u bilansu rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i rezultate u implementaciji zakonskih rješenja i ukazao na potrebu za daljim vidljivim rezultatima u ovim oblastima.

Crnogorsku delegaciju na ovom sastanku predstavljali su članovi sudske, tužilačke, zakonodavne i izvršne vlasti.

 

 

PR SLUŽBA UPRAVE