P R E P O R U K A

Ministarstvo finansija upućuje naručioce da u realizaciji postupaka javnih nabavki imaju u vidu trenutno ograničene mogućnosti na tržištu, otežano pripremanje ponuda od strane potencijalnih ponuđača, otežano pribavljanje dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova u postupcima javnih nabavki, kao i obezbjeđivanje uzoraka. Sve navedeno u značajnom ograničava efikasno sprovođenje postupaka javnih nabavki.

Odredbama člana 65 Zakona o javnim nabavkama propisano je da u  postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom;

3) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

4) dokaže da on, odnosno njegov zakonski zastupnik, nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

A odredbama člana 66 ovog zakona propisano je dokazivanje ispunjenosti ovih uslova koja se utvrđuje na osnovu:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa;

3) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

4) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

S obzirom na navedena zakonska određenja koja su imperativnog karaktera, a uvažavajući ograničenja u ovom periodu na strani potencijalnih ponuđača u dijelu pripreme ponuda, preporučujemo naručiocima da u slučaju inicijative potencijanog ponuđača za produženje roka za dostavljanje ponuda iz razloga otežane pripreme ponuda i pribavljanja dokaza o ispunjenosti uslova, postupe u skladu sa zahtjevom i shodno tome produže rok za dostavljanje ponuda. Navedeno posebno iz razloga obezbjeđivanja konkurencije u postupcima javnih nabavki.

 

Za dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.

 

Kontakt:

Gorana Mrvaljević, načelnica, mail: gorana.mrvaljevic@mif.gov.me, tel: 069/459-483;

Farisa Kurpejović, načelnica, mail: farisa.kurpejovic@mif.gov.me, tel: 069/180-226