Podgorica, 13.09.2016. godine – Misija Evropske komisije sa ciljem procjene implemetacije propisa u oblasti javnih nabavki u Crnoj Gori

Upravu za javne nabavke posjetio je tim eksperata TAIEX-a (Instrument za razmjenu informacija u vezi tehničke pomoći) Evropske komisije, na čelu sa g-dinom Alexander Fricke iz Generalnog Direktorata za susjedsku politiku i pregovorima o proširenju. Pored g-dina Fricke ekspertski tim činili su i g-đa Carmen Raluca Ipate, koja je u Direktoratu zadužena za Crnu Goru, g-din Timo Rantanen, ekspert iz oblasti javnih nabavki, g-din Mark Reilly iz Delegacije EK u Podgorici i g-din Matija Jovićević predstavnik Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.

Cilj misije predstavnika Evropske komisije je procjena implementacije propisa u oblasti javnih nabavki. Monitoring napretka koji je ostvarila Crna Gora u kontekstu pristupnih pregovora u vezi Poglavlja V pravne tekovine EU (javne nabavke). U ovu svrhu, misija će se zadržati u Crnoj Gori u periodu od 12-16. septembra tekuće godine i pored Uprave za javne nabavke održaće sastanke sa Privrednom komorom i Unijom poslodavaca (predstavnici ponuđača), Ministarstvom finansija (Sektor budžeta), Opštinom Budva (naručilac), JZU Dom zdravlja – Budva i JU Druga osnovna škola – Budva, Upravom za inspekcijske poslove, Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Državnom komisijom za kontrolu postupaka javnih nabavki, Državnom revizorskom institucijom i Aerodromima Crne Gore.

U ovu svrhu, misija će  izvršiti pregled kapaciteta za implementaciju države i procijeniti njenu praksu u monitoringu i nadzoru ugovora, uključujući i lokalni nivo. Ove oblasti su posebno obuhvaćene drugim završnim mjerilom za Poglavlje V.

Na čelu radnog tima Uprave za javne nabavke bio je doc dr Mersad Mujević, direktor Uprave i šef Radne grupe za Poglavlje V – javne nabavke, sa svojim saradnicama g-đom Marom Bogavac, pomoćnicom direktora Uprave, g-đicom Goranom Mrvaljević, načelnicom Odjeljenja za praćenje postupaka javnih nabavki i upravljanje elektronskim javnim nabavkama i g-đicom Sanjom Poleksić, samostalnim savjetnikom u Odjeljenju sa stručno osposbljavanje, usavršavanje i polaganje stručnog ispita.

G-din Mujević u svom uvodnom izlaganju govorio je o aktivnostima koje je Uprava sprovela u toku 2015/16. godine, kao i o budućim izazovima na polju politike javnih nabavki u Crnoj Gori, naročito se osvrćući u svom izlaganju na pregovaračku poziciju Poglavlja V, budućeg izvještavanja i dr.

Važan segment diskusije je bila i Startegija razvoja sistema javnih nabavki sa za period 2016-2020. godine, te dinamika ispunjenja obaveza iz Strategije.

Na sastanku, uz veoma funkcinalne PowerPoint prezentacije predstavljena su očekuvanja iz Agende predstavnicima TAIEX misije, a odnosile su se na:

 1. prikaz usvojenog normativnog  okvira, posebno zakona, uz segment primjene propisa u praksi,
 2. prikaz sprovedenih obuka i aktivnosti,
 3. jačanje administrativnih kapaciteta,
 4. projektne aktivnosti.

Direktor UzJN u svom izlaganju istakao je da crnogorski sistem javnih nabavki u ovoj godini (2016.) obilježava 15 godina postojanja. Prije 15 godina, tj. 2001. godine, Vlada Crne Gore je usvojila prvi ZoJN; ovaj propis primjenjuje se sve do 2006. godine, kada stupa na snagu drugi ZoJN. Treći Zakon donijet je 2011. godine, počeo se primjenjivati 01.01.2012. godine. Izmjene i dopune ZoJN koje su stupile na snagu početkom maja 2015. predstavljaju, slobodno rečeno, četvrti ZoJN i one otklanjaju značajan broj slabosti u smislu efekata koje treba da daju javne nabavke, naročito kada se tiče:

 1. instituta nedovoljno efikasnih mehanizama prevencije zloupotreba u javnim nabavkama; ovdje se prije svega radilo na: prepoznavanju rizika u javnim nabavkama u dijelu planiranja, pripremi i odabiru postupaka javne nabavke kao i rizicima u dijelu realizacije ugovora,
 2. odsustva primjerenog i pravovremenog sankcionisanja kršenja Zakona,
 3. raskoraka između zakonom određenih zadataka i kapaciteta institucija nadležnih za politiku javnih nabavki,
 4. obuka i načina profesionalizacije službenika koji vode, a i rade u sistemu javnih nabavki,
 5. bolje koordinacije institucija.

Ekonomska, socijalna i politička zbivanja i tekuća budžetska ograničenja nametnuli su potrebu da se reformišu ova pravila i u našoj zemlji i da se krene u izradu Novog ZoJN, primjerenog paketu Diretiva EU iz 2014.godine.

Radna grupa za izradu Novog Zakona o javnim nabavkama je formirana 27. jula 2016. godine.

Važan dio razgovora su bili i budući izazovi, gdje su istaknute od starne g-dina Mujevića glavne promjene koje se očekuju u periodu 2016-2020. i jasno prikazane u Streteškom dokumentu razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori, koja podvlači četiri glavne komponente i to:

 1. donošenje novog Zakona o JPP i koncesijama,
 2. donošenje novog Zakona o javnim nabavkama (ZoJN), čiji je rok utvrđivanja na Vladi, prema planovima, I/II kvartal 2017. godine, a koji će biti usklađen sa novim paketom Direktiva iz 2014. godine koje uređuju ovu oblast,
 3. uspostavljanje elektronskog sistema javnih nabavki, čija je procijenjena vrijednost 1,65 miliona eura, kroz Instrument predpristupne pomoći (IPA) 2014. Slijedeći smjernice Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope odlučili smo da pratimo dinamiku napretka u e-nabavkama postepeno.

Pomoćnica direktora g-đa Mara Bogavac u svojoj prezentaciji je prestavila zakonodavni okvir kao i modalitet monitoringa koje pruža UzJN, osvrćući se i na administartivne kapacitete kao i međuinstitucionalnu saradnju.

mr Gorana Mrvaljević prezentirala je funkcionalnost Portala javnih nabavki i neka rješenja budućeg projekta e-nabavki.

U nastavku rada svoje izlaganje na temu obuke i stručnog osposobljavanja i usavršavanje zaposlenih i drugih lica za vršenje poslova javnih nabavki govorila je Sanja Poleksić.

Preliminarni zaključak jeste da se radi o efikasnom sistemu javnih nabavki u Crnoj Gori koji je neophodan za ostvarivanje ciljeva slobodnog tržišta i obezbjeđivanje uslova tržišnog nadmetanja; da sistem javnih nabavki počiva na principima transparentnosti, jednakog tretmana, slobodi tržišnog nadmetanja i nediskriminaciji.

ZoJN ne priznaje preferencijalni tretman domaćih ponuđača u odnosu na inostrane. Prema crnogorskom ZoJN na crnogorskim tenderima mogu konkurisati preduzeća iz EU pod istim uslovima kao i domaća preduzeća, kao i preduzeća iz zemalja van EU. To znači da ne postoji povlašteni tretman domaćih privrednih subjekata u odnosu na inostrane privredne subjekte.

Cilj evropskog zakonodavstva u ovoj oblasti je da se davaocima usluga, isporučiocima roba i izvođačima radova obezbijedi mogućnost nadmetanja na javnim tenderima u državama članicama EU. Cilj je, sa jedne strane, jačanje ekonomskog razvoja i efikasnosti, ali i davanje punog smisla jedinstvenom tržištu EU.

Institucije uspostavljene u tu svrhu treba da obezbijede poštovanje zakonodavnog okvira na svim nivoima i osiguraju efikasan sistem pravne zaštite u postupcima javnih nabavki, koji se, između ostalog, zasniva na pravu podnošenja žalbe.

Pravna tekovina u oblasti javnih nabavki zasniva se na opštim principima koji proizilaze iz Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, dio tri, glava IV i glava VII i sudske prakse Evropskog suda pravde, kao što su ekonomičnost i efektivnost, transparentnost, jednak tretman, slobodna konkurencija i nediskriminacija. Ovi principi primjenjuju se na sve postupke nabavki uključujući one koje nijesu pokrivene direktivama EU koje se odnose na nabavke robe, radova i usluga. Ova načela se u Crnoj Gori primjenjuju na javne nabavke u cjelini, nezavisno od vrijednosti, uključujući i javne nabavke ispod praga vrijednosti koji propisuju Direktive.

Crna Gora je svoje zakonodavstvo uskladila sa sljedećim direktivama:

 • Direktiva 2004/18/EZ o usklađivanju postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima, ugovora o javnim nabavkama i ugovorima o javnim uslugama u pogledu takozvanih “tradicionalnih tijela za ugovaranje“;
 • Direktiva 2004/17/EZ o usklađivanju postupaka subjekata koji djeluju u oblastima vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga. Polje primjene ovih direktiva definisan je kroz pokrivena tijela ili subjekte i ugovore, pragove primjene i specifična izuzeća.
 • Direktiva 2009/81/EZ reguliše dodjelu pojedinih ugovora u poljima odbrane i bezbjednosti.

U pogledu dodjele javnih ugovora, pravna tekovina u oblasti nabavki sadrži tri direktive o lijekovima:

 • Direktiva 89/665/EEZ o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredbi koji se odnose na primjenu postupaka pregleda dodjele ugovora o javnim nabavkama i javnim radovima;
 • Direktiva 92/13/EEZ o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredbi koji se odnose na postupke nabavke subjekata koji djeluju u oblasti vodoprivrede, energetike i telekomunikacija;
 • Direktiva 2007/66/EZ kojom se mijenjaju druge dvije direktive u cilju unapređenja efektivnosti procedura revizije dodjele javnih ugovora.

Pomenuta je potreba daljeg jačanja administrativnih kapaciteta i konstatovano kašnjenje kod aktivnosti na otpočinjanju e-projekta.

Sa sastanka

Sa sastanka

PDF

Agenda – download

 

PR Služba UzJN