Podgorica, 14/15. mart 2017. godine – Održan sastanku EU-Crna Gora – VII sastanak pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost uz učešće i izlaganje Diretora Uprave za javne nabavke dr Mersada Mujevića

U Podgorici je danas počeo dvodnevni sedmi sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između Crne Gore i Evropske komisije.

Sastanak je otvorio ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović i v.d. šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Tomas Haglajtner.

Otvarajući sastanak, ministar Pejović je istakao da se procjena napretka Crne Gore zasniva prevashodno na kvalitetu realizacije mjera Akcionih planova za poglavlja 23 i 24, i naglasio da njihovo sprovođenje u najvećoj mjeri teče planiranom dinamikom. Poručio je da bilježimo visok stepen realizacije ovih strategijskih dokumenata, te da je on u januaru bio 81% u poglavlju 23 i 75% u poglavlju 24, kao i da su realizacijom mjera u proteklom periodu ostvareni značajni rezultati u oblasti reforme legislative, njenog sprovođenja i izgradnje institucija, istakavši da će i budući rad u oblasti vladavine prava biti veoma intenzivan.

Kada su u pitanju javne nabavke Direktor dr Mersad Mujević istakao je u svom izlaganju, da imajući u vidu da se u našoj zemlji troši nešto oko 12 % BDP, jasno je da je obzirom na ovu veliku vrijednosti ugovora o javnim nabavkama, da je svaki postotak ušteda u ovoj oblasti značajan. Zato sa sigurnošću možemo govoriti da su javne nabavke, po svojoj suštini, razvojno pitanje.

Javna nabavka, i ako prema samom naslovu javna, u radu državne uprave ostavlja utisak marginalne sive zone, područja ostavljenog više manje individualnoj kontroli privatnog sektora i državne uprave.

Na jedinstvenom evropskom tržištu, osnovni principi javne nabavke – transparentnost, poštenje, takmičenje i vrijednost za novac, kao što je navedeno u većini politika o javnoj nabavci – se u principu poštuju.

Međutim, percepcija javnosti kao i mnogih učesnika u procesu je nešto drugačija.

Uzimajući u obzir gore pomenute procente koji definišu ukupnu potrošnju na nešto više od 12 % ukupnog BDPa, očita je važnost javne nabavke za zemlje kao i za privredu usmjerenu ka EU.

Stoga, možemo govoriti i o jedinstvenoj odgovornost, države i državnih institucija unutar svojih politika.

Javne nabavke složićemo se nijesu više samo jednostavna, rutinska službenička djelatnost koja se sprovodi unutar izolovanog odjelenja nekog ministarstva. Današnji stručnjaci za nabavke moraju da se bave brzorastućim tržištima i brzonapredujućim tehnologijama, tehnikama i alatima za nabavljanje roba, usluga i radova. Kao dodatak tradicionalnim pravnim obavezama, stručnjaci za nabavku moraju da pokažu poznavanje međunarodnih sporazuma, radnog i ekološkog okruženja, standard, da uzmu u obzir rizike od potencijalne korupcije, ali i da poznaju pokazatelje kojima bi se utvrdila korupcija u ovoj oblasti.

Da bi se razumjela njihova složenost, neophodno je, predhodno, ukazati na specifičnost usluga koje pružaju regulatorna tijela u oblasti javnih nabavki.

Kada govorimo o rizicim od potencijalne korupcije, pokazatelje kojima bi se utvrdila korupcija u ovoj oblasti….želim naglastiti sljedeće da je ideja uspostavljanja sistema javnih nabavki da obezbijedi efikasnu prevenciju korupcije i da omogući njeno lakše sankcionisanje ukoliko se pojavi.

Na čemu u CG radimo , prije svega na podizanju nivoa – Transparentnosti sistema javnih nabavki i ona se može se posmatrati kroz: Zakonodavstvo – Zakon o javnim nabavkama i Implementaciona regulative kao i primjenom i druge materijalnih propisa koji mogu uticati na pravilno poštovanje načela javnih nabavki, Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Funkcionalni web Portal sa dnevnom posjetom do 2500 pregleda, Portal javnih nabavki je, sada se slobodno može reći, postao jedinstveno mjesto u Crnoj Gori na kome se susreću tražnja crnogorskog javnog sektora (naručioci) i ono što tržište može da ponudi (ponuđači).

Među institucionalna saradnja posebno sa Agencijom za borbu protiv korupcije i Upravom za inspekcijske poslove na polju Planova integriteta, Etičkog kodeksa, Zakona o lobiranju i Zakona o zviždačima… i dr. je izvanredna i veoma korisna, uradili smo jedan zajednički Projekt -Bilten manjeg formata – koji govori o opasnostima koje nose korupcija i preventivnim mjerama i mogućnostima koje pružaju institucije sistema …formalizovaćemo saradnju i kroz potpisivanje Memoradnduma o saradnji.

Pomenuću ovom prilikom i Izrađenu je Metodologuju za utvrđivanje analize rizika u javnim nabavkama, Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila”  i   veoma važna metodologija koju je izradila UzIP vezana za kontrolu upravljanja ugovorima.

Posvećeni smo veoma uključivanjem i osnaživanjem BIZNIS SEKTORA, INTERNIH i EKSTERNIH MEHANIZAMA KONTROLE, i saradnjom sa CIVILNim SEKTORom.

Važna komponenta koja je naglašena jeste UzIP i rad inspekcije; gdje želim kazati da Uprava za inspekcijske poslove, tj. sa jednog  inspektora 2015 godine sada zapošljava tri inspektora za javne nabavke, koji pored ostalih inspekcijskih nadzora propisanih ZoJN vrše i nadzor u odnosu na ”zaključivanje i realizaciju ugovora o javnim nabavkama”.

U 2016. godini izvršeno je 96  kontrola u odnosu na zaključivanje i realizaciju ugovora o javnoj nabavci, pri tom je utvrđeno 14 nepravilnosti. Svjesni smo da provjera realizacije ugovora predstavlja razlog za opsežniji rad ne samo inspekcije već i drugih regulatornih organa, naročito Interne revizije, budžetske revizije i DRI, i da samo tako može dati zadovoljavajuće rezultate…vjerujem da ćemo to postići… i iznio očekivanje i planove da će 2017/18 biti godina završetka rada na ispunjavanju privremenih mjerila i ulaska u novu fazu pregovaračkog procesa, u narednom periodu gdje smo jasno zacrtali planovima;

Jačanje administartivnih kapaciteta, u tom smislu u narednom period (do 2018. god.), predviđena je izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i zaposljenje  5 novih  inspektora u UzIP,  zatim 4  zaposlena  u DK  i  4 UzJN; što je u skladu i sa PPCG za ovaj period;

  • Osnaživanjem zakonodavnog okvira izradom novog ZoJN do kraja 2017. godine,
  • Osnaživanjem obuke zaposlenih kod naručioca
  • Osnaživanjem obuka i prakse inspektora za javne nabavke radi praćenja realizacije mjera od rizika korupcije tokom planiranja, sprovođenja postupka javne nabavke i realizacije ugovora; i do sada smo tražili pomoć, istaći ću i veoma slabo uporedno iskustvo po ovojm segmentu …Taex , Tvining, Sigma, Respa…!
  • Jačanje informacionog sistema, novih softverskoh rješenja koja bi olakšala inspekcijski nadzor;

Vršilac dužnosti šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Tomas Haglajtner je istakao da je sastanak pododbora prilika za sagledavanje ostvarenog napretka u pregovorima, kao i sagledavanja oblasti u kojima su potrebni dalji napori. Istakao je da je Crna Gora ostvarila značajan napredak i posebno ukazao na važnost uključivanja nevladinih organizacija u radne grupe za vladavinu prava. Pozdravio je postignuti napredak u bilansu rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i rezultate u implementaciji zakonskih rješenja i ukazao na potrebu za daljim vidlivim rezultatima u ovim oblastima.

Crnogorsku Delegaciju na temu javnih nabavki predstavljao je pored Direktora Uprave dr Mersada Mujevića i Glavni inspektor za javne nabavke g-din Hivzo Kajević.

 

PR SLUŽBA UPRAVE